ლომთაძე თამარი

 Lomtadze_Tamar

პირადი ანკეტა

 

გვარი ლომთაძე
სახელი თამარი
მამის სახელი რეზოს ასული
ელ.ფოსტა tamrikolomtadze@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია  ძირითადი: აწსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი

თსუ არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა 1995-1998 თანამედროვე ქართული ენა
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1990-1995 ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტი

 

 სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 10.12. 2001
დისერტაციის თემა ქალაქური მეტყველების თავისებურებები (ქუთაისის მაგალითზე)
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი N 002976

 

 სამუშაო გამოცდილება

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
2014 დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
2014 დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
2006-2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2012-2014 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ინჟინერიის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
2012-2013 საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული სკოლის ასოცირებული პროფესორი
   

  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
„ენობრივი პოლიტიკის დაგეგმარება და იმპლემენტაცია ევროპის ქვეყნებში“ (Project Number 2012-2733). ერაზმუს მუნდუსი, ევროკომისიის გრანტი, Grant Agreement Number 2012-2733/001-001 2014-2015 მკვლევარი
ებრაელთა იდენტობა საქართველოში გლობალიზაციის გარიჟრაჟზე,

 

Volkswagen Stiftung 2013-2016 ძირითადი შემსრულებელი
ქართული ენის ეროვნული კორპუსი Volkswagen Stiftung 2012-2014 ჯგუფის ხელმძღვანელი

 სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 

საენათმეცნიერო ძიებანი, რედკოლეგიის წევრი, თბილისი, 2005–2016

ენა და კულტურა, პასუხისმგებელი მდივანი, თბილისი, 2009–2016

შრომათა სია

 

წიგნები:

სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

წიგნები:

 

 1. ქართული ენის ლექსიკოლოგიის საკითხები.- სახელმძღვანელო, თბილისი 2014
 2. თანამედროვე ქართული სოციოლექტები.- მონოგრაფია, თბილისი, 2010
 3. თანამედროვე ქართული ენა (ნაკვეთი 2).- მეორე გამოცემა, პრაქტიკული სტილისტიკა (ავტორთა ჯგუფი), ქუთაისი, 2008.
 4. თანამედროვე ქართული ენა (ნაკვეთი 2).- პირველი გამოცემა, პრაქტიკული სტილისტიკა (ავტორთა ჯგუფი), ქუთაისი, 2007.
 5. ქართული ენის ისტორია .- ავტორთა ჯგუფი, ქუთისი, 2006.
 6. ქუთაისური ჟარგონი.- მონოგრაფია, ქუთაისი, 2005.
 7. ქუთაისური ქართული.- მონოგრაფია, ქუთაისი, 2005

 

 

სტატიები:

 1. კასტილიურის სტანდარტიზაციისათვის. – იკე – ტ 43, თბილისი 2015, 105-115
 2. ბასკურის სოციოლინგვისტური ფუნქციები .- ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები – თბილისი 2015, 45-64
 3. სოციოლინგვისტური სიტუაცია ბასკეთის ქვეყნის ავტონომიურ თემში .- ქუთაისის მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენა და კულტურა“ შრომები- თბილისი 2015
 4. ქართველ-ებრაელთა დიალექტი თუ ყოფილი ლინგვისტური კონტინუუმის განაპირა კუნძულაკი. – იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი გორის მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის შრომები – გორი 2015, 44-48
 5. ქართულ-ებრაული ლექსიკური კონტაქტებისათვის .- იკე – 42, თბილისი 2014
 6. ქართველ-ებრაელთა მეტყველების სტატუსისათვის. –  საენათმეცნიერო ძიებანი – 36, თბილისი 2014, 75-80
 7. სოციოლექტების ელექტრონული ლექსიკონის მნიშვნელობისათვის ქართულის, როგორც უცხო ენის შესწავლისას. – მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „კულტურათაშორისი დიალოგები“  შრომები – თელავი, 2013,  გვ.243-347
 1. ქართული ინტერნეტ რესურსების მნიშვნელობისათვის. – ქუთაისის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ შრომები – თბილისი, 2013, გამომცემლობა „მერიდიანი,“ გვ.269-273
 2. კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ – ქართული ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირების გარანტი. – იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი გორის პირველი საერთაშორისო კონფერენციის შრომები – გორი, 2013
 3. სახელთა ბრუნებისათვის ოთარ ჩხეიძის რომანის (“ბორიაყი”) მიხედვით. – ოთარ ჩხეიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები – თბილისი, 2013, გამომცემლობა „ჩვენი მწერლობა“, გვ.176-184
 1. К вопросу формирования грузинского литературного языка в XVIII веке.  –  в эпоху идиллий и бурь.  Материалы IX Международной научной конференции по XVIII веку: “ХVIII век: литература в эпоху идиллий и бурь”. Москва, 2012. 351-356
 2. Эмоциональные концепты «счастье»,  «радость» в русском и грузинском языках .-Традиции и инновасии в филологии XXI века, Томск, 2012г ст.341-343
 3. Употребление иностранных слов в медиа Грузии, Журналистика. – 2011, Проблемы и перспективы, Материалы XIII Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию Беларусского госуниверситета, Минск, 2011.
 4. К месту терминологии в грузинской лингвистике.-  Мова и культура, выпуск 13, том 11, Киев 2010
 5. Философские термины в грузинских литературно-исторических источниках XVIII  векa,.- “XVIII век: литература как философия, философия как литература”, Московский госуниверситет им. М.Ломоносова, Москва, 2010, с.110-115
 6. smsebis ენ. – „ენა და კულტურა“, 3, თბილისი, 2010 , გამომცემლობა „მერიდიანი“
 7. ნასესხებ სოციოლექტიზმთა ადაპტაციისათვის თანამედროვე ქართულში. – საენათმეცნიერო ძიებანი, XXX, თბ, გვ. 72-76
 8. სოციოლექტში შემავალ ერთეულთა დეფინიციისათვის, ენა და კულტურა, 2, ქუთ., გვ. 53-57
 9. სოცილექტების სტრუქტურა, საენათმეცნიერო ძიებანი, XXIX, თბ., 2009, გვ. 120-127
 10. Общая лингвистическая картина современной грузинской медиасистемы, Журналистика – 2009, Стан. Проблемы и перспективы, Минск, с. 281-283
 11. К дефиниции жаргона, арго и сленга, “Язык и межкультурные коммуникации”,  Вильнюс  – Минск, 2009.
 12. Бесарион Джорбенадзе о взаимоотношениях языка и культуры (соавторы: М. Микадзе, Н. Квирикадзе), Мова и култура, вып. 11, т. 2.  Киев 2008, с. 16-19
 13. Языковые контакты современной Грузии (соавторы: Микадзе М., Квирикадзе Н.),  Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: Состояние и перспективы, Минск, 2008, с. 27-29
 14. Речевые отличия персонажей-мужчин и персонажей-женщин в творчестве грузинских писателей 18-го века, XVIII  век: женское\мужское в культуре эпохи, Московский госуниверситет им. М.Ломоносова, 2008, с. 223-228
 15. К вопросу процесса становления юридической терминологии в грузинском языке,  Личность, речь, юридическая практика, Ростов-на-Дону, 2009
 16. Реализация субъективно-оценочной модальности через когезию в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» (соавтор Микадзе М.), Пушкинские чтения-2009, СПБ, Стиль и традиции художественной речи, Петербург 2009, с. 339-346
 17. Грузинские евреи: язык и идентификация, Культура народов Причерноморья, т. 2.  Крым. 2009. с. 31-34
 18. К истории борьбы за защиту прав грузинского языка в XIX-XX вв. (соавтор О. Николеишвили), Культура народов Причерноморья, т. 2. Крым 2009, с. 34-36
 19. ნასესხებ სოციოლექტიზმთა ადაპტაციისათვის თანამედროვე ქართულში. 29-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ., 2009, გვ. 23-24
 20. ჟარგონის დეფინიციისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, 28, თბ., 2008, გვ. 201-210
 21. К вопросу перевода социолектов (соавтор Н. Квирикадзе), Русский язык и культура в зеркале перевода, Греция, Салоники, 2008, с. 130-131
 22. William Labov and Social Dialectology, American Studies Periodical, Internftional Black Sea University. Tb. 2008. p.133-140
 23. ახალგაზრდული ჟარგონის თავისებურებები, საენათმეცნიერო ძიებანი 26-ე, თბ., 2007. გვ. 148-154
 24. რუსიციზმებისა და ანგლიციზმების დამკვიდრების ტენდენცები ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი 25-ე, თბ. 2007. გვ. 111-118.
 25. ქართული სასკოლო ჟარგონი, საენათმეცნიერო ძიებანი XXIV. თბ. 2006. გვ. 135-141
 26. ენა საზოგადოებაში: ენის სოციოლინგვისტური განზომილებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, 23, თბილისი, 2006. გვ. 167-173
 27. სოციალური დიალექტების ლინგვისტური პრობელმატიკა, საენათმეცნიერო ძიებანი XXII, თბილისი, 2006. გვ. 216-220
 28. სოციალური დიალექტები, როგორც ენაზე საზოგადოების გავლენის გამოვლინება, ქსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, VIII (I), ქუთ., 2006. (კ) გვ. 28-34
 29. ანგლო-ამერიკანიზმები თანამედროვე ქართულში, III საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკათმცოდნეობაში, “ამერიკული ლიტერატურა და ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები“, ქუთ., 2006. გვ. 285-290
 30. ქართული სოციოლექტების შესწავლისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი XXVIII, თბილისი, 2005, გვ. 21-25
 31. ქალაქის ენის შესწავლის ისტორიიდან, ქართველური მემკვიდრეობა, IX, ქუთაისი, 2005, გვ. 231-235
 32. ქუთაისის სოციალური მოზაკის სოციოლოგიური და ენობრივი ასპექტები, ქსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, VII(I),ქუთ., 2005, გვ. 41-49
 33. ქუთაისის სოციალური მოზაკის სოციოლოგიური და ენობრივი ასპექტები, ქსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, VII(I),ქუთ., 2005, გვ. 41-49
 34. ბესარიონ ჯორბენაძე სოციოლინგვისტიკის საკითხების შესახებ, ბესარიონ ჯორბენაძე – პიროვნება, მეცნიერი, მოღვაწე, თბილისი, 2003, გვ. 120-124
 35. ქალაქის ლინგვისტური დახასიათება, საენათმეცნიერო ძიებანი, 13, თბილისი, 2002, გვ. 211-215
 36. ებრაული ლექსიკის ადაპტაციისათვის ქართულში, ქართველური მემკვიდრეობა, VI, ქუთაისი, 2002, გვ. 104-107
 37. ქალაქური ჟარგონი, ბურჯი ეროვნებისა, 3-4 თბ., 2002, გვ. 26-27
 38. ქალაქური მეტყველების თავისებურებები ქ. ქუთაისის მაგალითზე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი ავტორეფერატი, თბ., 2000. გვ. 1-84
 39. პირის გამოხატვა ზმნაში ქუთაისური მეტველების მიხედვით, ქართველური მემკვიდრეობა, IV, ქუთაისი, 2000, გვ. 235-24
 40. ენობრივი სიტაცია ქუთაისში, ქუთაისის საერო ინსტიტუტ „გელათის“ მოამბე, 6. 2000, გვ. 9-11
 41. სამეტყველო კოდების შერევის საკითხი ქუთაისური მეტყველების მიხედვით, ქართველური მემკვიდრეობა, III, ქუთაისი, 1999, გვ. 126-131
 42. სახელთა წარმოქმნის ზოგი თავისებურება ქუთასურ მეტყველებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, VIII, თბილისი, 1999, გვ. 137-141
 43. ქალაქური მეტყველების თავისებურებები, ქუთაისის საერო ინსტიტუტ “გელათის“ მოამბე, 3, 1998. გვ. 10-12

 

მასალები:

 

 1. ქართველ ებრაელთა მეტყველების სოციალური ასპექტები. – 35-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები – ბათუმი-თბილისი, 2015
 2. ებრაული ძირების ადაპტაციისათვის ქართულში. – ენათმეცნიერ-კავკასიოლოგთა მე-4 საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები – თბილისი,  2015
 3. ენობრივი პოლიტიკის საკითხებისათვის გალიციაში.  – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები – თბილისი 2014
 4. ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე ესპანეთში.  – არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციის „არნ ჩიქობავას საკითხავები“ მასალები – თბილისი 2015
 5. თავისებურებებისათვის ქართველ ებრაელებთან. –  34-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები – თბილისი-მესტია, 2014
 6. ბ. ჯორბენაძე სოციალური დიალექტოლოგიის საკვანძო საკითხების შესახებ. – ქუთაისის საერო ინსტიტუტ “გელათის“ პროფესორ-მასწავლებელთა პირველი საერთშორისო კონფერენციის მაალები, ქუთ., 2008, გვ. 49-51
 7. თემის ნიშანთა გამოყენებასთან დაკავშირებული თავისებურებები ქუთაისურ მეტყველებაში, 28-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2008. გვ. 35-36.
 8. მშობლიური ენა ქართველ ებრაელთათვის, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების მე-10 რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ., 2008, გვ. 38
 9. სიტყვათა სესხებისათვის თანამედროვე ქართულში, 27-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თელავი, 2007, გვ. 52
 10. ქართველ ებრაელთა მეტყველება, 26–ე რესპუბლიკური დიალექტლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2006, გვ. 31-33
 11. ზმნისწინი ქუთაისურ მეტყველებაში, მე–15 რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2005, გვ. 29-30
 12. ებრაული ლექსიკის ადაპტაციისათვის ქართულში, ქუთაისური საუბრები -7, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთ. 2001. გვ. 64
 13. პირის გამოხატვა ზმნაში ქუთაისური მეტყველების მიხედვით, ქუთაისური საუბრებები – 6, სიმოპზიუმის მასალები, ქუთ., 1999, გვ. 110-111
 14. სამეტყველო კოდების შერევის საკითხი ქუთაისური მეტყველების მიხედვით, ქუთაისური საუბრები – 5, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1998, გვ. 47-481

მოხსენებები:                     

 1. ლევან გოთუას პირადი წერილების ენის საკითხისათვის (თანამომხსენებელი გ. გოგოლაშვილი). – ლევან გოთუასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 18 ივნისი, თბილისი 2016
 2. ქართველ ებრაელთა მიგრაციები და მეტყველებრივი ტრანსფორმაციები.  – მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „პერსპექტივები ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში“, რუმინეთი, იასი, 18-29 მაისი, 2016
 3. ლექსიკოგრაფიული საქმნიანობა მე-18 საუკუნის საქართველოში.  – მე-10 სამეცნიერო კონფერენცია „მე-18 საუკუნე როგორც ასახვა სხვა ეპოქებისა და მე-18 საუკუნე სხვა ეპოქების სარკეში“ მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 24-27 მარტი, მოსკოვი, 2016
 4. რუსული ენის სტატუსისათვის საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა საქართველოში,  – კლუჟის საერთაშორისო კონფერენცია „ სლავისტების დიალოგი 21-ე საუკუნის დასაწყისში“, 26-28 მაისი, კლუჟი, 2016
 5. დალოცვის, შეგონებისა და წყევლის ფორმულები ქუთაისელ ებრაელებთან. –  არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კონფერენცია არნ. ჩიქობავას საკითხავები 27, 19-22 აპრილი 2016
 6. Hebraisms in the Speech of Kutaisi Jews (co-author R.Enoch),. – International Workshop “Jewish Identity at the Dawn of Globalization”, Tbilisi State University, February 22-23, 2016
 7. Current Linguistic Situation in Georgia and Some Issues of Language Planning . – presentation by Lomtadze Tamari at ILG, at the University of Santiago de Compostela 2015
 8. ენობრივი პოლიტიკის საკითხები კატალონიურის სახელმწიფო სტატუსის გათვალისწინებით. – არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 74-ე სამეცნიერო სესია, 22-24 დეკემბერი, თბილისი 2015
 9. ესპანეთის ენობრივი პოლიტიკა და ტერმინოლოგიური საკითხები,. -მესამე სამეცნიერო ტერმინოლოგიური კონფერენცია, თბილისი 16-17 ნოემბერი, 2015
 10. The Peculiarities of the Georgian Jews’ Speech, international workshop “Jewish Identity in Georgia at the Dawn of Globalization“, Jerusalem, Hebrew University, 16-18th of Feb, 2015
 11. ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე ესპანეთში, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია „არნ ჩიქობავას საკითხავები“ , თბილისი 2015, 23-23 აპრილი
 12. ენობრივი პოლიტიკის საკითხებისათვის გალიციაში, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 73-ე ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი 2014, 26-29 დეკემბერი
 13. Georgian-Hebrew Language contacts related to religious life, international conference “The Jews of Georgia, the Caucasus and Central Asia”  Georgia, Tbilisi, September 8-10, 2014
 14. Языковые средства изображения пейзажа в грузинской литературе XVIII  века.  Международная научная конференция по XVIII веку: “ХVIII век: литература в эпоху идиллий и бурь”. Москва,  24-27 марта 2014
 15. ქართულ-ებრაული დიალექტი თუ ყოფილი ლინგვისტური კონტინუუმის განაპირა კუნძულაკი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი გორის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია, 13 ივნისი, გორი 2014
 16. ქართველ-ებრაელთა გვარ-სახელები, ახალციხის უნივერსიტეტის ონომასტიკური კონფერენცია,  ახალციხე, 2014, 8-10 ივლისი
 17. სინტაქსური თავისებურებებისათვის ქართველ ებრაელებთან, 34-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი-მესტია, 2014, 25-28 სექტემბერი
 18. ქართულ-ებრაული ლექსიკური კონტაქტებისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კონფერენცია, ჩიქობავას საკითხავები, 18-22 აპრილი, თბილისი 2014
 19. კავშირებითის სემანტიკის გადმოცემისათვის შიო არაგვისპირელთან, კლასიკოსთა გაკვეთილები, თელავი  2014, 7-8 ივნისი
 20. On the Study of Georgian Jews’ Speech – Significance and Problems, Workshop “Jewish Identity in Georgia at the Dawn of Globalization”, October 8th-10th 2013, Tbilisi.
 21. ქართველ ებრაელთა მეტყველების შესწავლისათვის – მნიშვნელობა და პრობლემები, 33-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, 2013, 1-2 ნოემბერი
 22. სოციოლექტების ელექტრონული ლექსიკონის მნიშვნელობისათვის ქართულის როგორც უცხო ენის შესწავლისას, მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი დიალოგები“, თელავი, 2013, 24-26 ოქტომბერი.
 23. ქართული ინტერნეტ რესურსების მნიშვნელობისათვის, საერთაშორისო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, ქუთაისი, 2013, 10-11 მაისი
 24. ტერმინი „ემფატიკური -ა“ ქართულში, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები, თბილისი, 2013, 23-26 აპრილი, გვ. 32-33
 25. О значении онлайн-словаря при изуччении грузинского языка как иностранного , XXII Международная конференция “Мова и култура”,  48, Киев 2013, 24-27.06
 26. კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ – ქართული ენის სრულფასოვანი ფუნქციონირების გარანტი, საერთაშორისო კონფერენცია, გორი, 2013, 14 ივნისი
 27. კონცეპტი “თავისუფლება” – სოციალური, ფსიქოლოგიური, ენობრივი ასპექტები, პროფესორ ვიოლა ფურცელაძის იუბილესადმი მიძღვნილი რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია ენა, ლიტერატურა, კულტურა, ისტორია, ფილოსოფია: ტექსტზე ორიენტირებული კვლევები, თბილისი, 2012, 3-4 აპრილი
 28. Эмоциональные концепты «счастье»,  «радость» в русском и грузинском языках Традиции и инновасии в филологии XXI века,Всероссийская молодежная конференция,  Томск, 23-25 августа, 2012г
 29. სასაუბრო ლექსიკის მარკირებისათვის ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონებში, 32-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, გვ.43-44, თბილისი, 2012
 30. ანგლიციზმები ქართველ პოლიტიკოსთა მეტყველებაში, ამერიკანისტიკის მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 2012, 17-19 მაისი
 31. სახელთა ბრუნებისათვის ოთარ ჩხეიძის რომანის (“ბორიაყი”) მიხედვით, ოთარ ჩხეიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 20-21, თელავი, 2012, 8-9 ივნისი
 32. К вопросу формирования грузинского литературного языка в XVIII веке  –  в эпоху идиллий и бурь.   IX Международная научная конференция по XVIII веку: “ХVIII век: литература в эпоху идиллий и бурь”. Москва, 2012
 33. The Sociolinguistic Functions of Russian language in Georgia. 5th International Scientific Conferece: Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. Vilnius, 2012
 34. К вопросу о концепте «дружба».  ХXІ Международная научная конференция «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» имени Сергея Бураго. Киев, 2012.
 35. Употребление иностранных слов в медиа Грузии, Международная конференция “Журналистика – 2011, Проблемы и   перспективы“, XIII Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию Беларусского госуниверситета, Минск, 2011.
 36. ანთროპონიმთა ბრუნებისათვის ქვემოიმერულში, 31-ე რესპუბლიკური დიალექტლოგიური სამეცნიერო სესია,27-28,  თბილისი-თელავი, 2011 , 11-12 ნოემბერი
 37. სლენგი – ამერიკანიზაციის ერთ-ერთი გამოვლინება, ამარიკათმცოდნეობის მე-11 ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები“, 13-15 მაისი, თბილისი 2010, გვ 22
 38. Терминоведение – самостоятельная дисциплина или отрасль лексикологии? , XIX Международная конференция “Мова и култура”,  30, Киев 2010, 21-24.06
 39. Грузинский Язык и современные технологии, 41-43, XVII Международная конференция “Язык и мир”, Культура народов Причерноморья, т. 1. Крым 2010
 40. Общая лингвистическая картина современной грузинской медиасистемы, XI Международная конференция “Журналистика – 2009, Стан. Проблемы и перспективы”, Минск, 2009
 41. Бесарион Джорбенадзе о взаимоотношениях языка и культуры (соавторы: М. Микадзе, Н. Квирикадзе), XVIII Международная конференция “Мова и култура”,  Киев 2009
 42. К дефиниции жаргона, арго и сленга, Международная конференция “Язык и межкультурные коммуникации”,  Вильнюс  – Минск, 2009. 12-15 May
 43. Реализация субъективно-оценочной модальности через когезию повести “Капитанская дочка” А.С.Пушкина (соавтор М. Микадзе), Пушкинское чтения 2009, Стиль и традиции художественной речи, Санкт-Петербург, 2009, с. 339-346
 44. К вопросу процесса становления юридической терминологии в грузинском языке, Международная конференция “Личность, речь и юридическая практика”, Ростов-на-Дону, 200
 45. К истории борьбы за защиту прав грузинского языка в XIX-XX вв. (соавтор О. Николеишвили), XVI Международная конференция “Язык и мир”, Культура народов Причерноморья, т. 2. Крым 2009
 46. ნასესხებ სოციოლექტიზმთა ადაპტაციისათვის თანამედროვე ქართულში, 29-ე რესპუბლიკური დიალექტლოგიური სამეცნიერო სესია, 23-24, თბილისი-ქუთაისი, 2009. 27 ნოემბერი
 47. მშობლიური ენა ქართველ ებრაელთათვის, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების მე-10 რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2008.
 48. თემის ნიშანთა გამოყენებასთან დაკავშირებული თავისებურებები ქუთაისურ მეტყველებაში, 28-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფე-რენცია, თბ.,  2008, გვ. 35-36.
 49. Языковые контакты в современной Грузии (соавторы: М. Микадзе, Н. Квирикадзе),Международная конференция “Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы”, част 1, Минкс. 2008.
 50. К вопросу перевода социолектов (соавтор Н. Квирикадзе), Международная конференция “Русский язык и культура в зеркале перевода,” Греция, Салоники, 2008.
 51. Грузинские евреи: язык и идентификация, Культура народов Причерноморья, Международный Крымский лингвистический конгресс “язык и мир”, Ялта, 2008.
 52. William Labov and Social Dialectology, International Conference on American Studis, International Black Sea University, Tb., 2008.
 53. Речевые отличие персонажей-мужчин и персонажей-женщин в творчестве грузинских писателей XVIII века, VI  Международная научная конференция “XVIII век: женское\мужское в културе эпохи” Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, 2008.
 54. ბ. ჯორბენაძე სოციალური დიალექტლოგიის საკვანძო საკითხების შესახებ. ქუთაისის საერო ინსტიტუტ “გელათის“ პროფესორ-მასწავლებელთა პირველი საერთშაორისო კონფერენციის მაალები, ქუთ., 2008, გვ. 49-51.
 55. რუსიციზმებისა და ანგლიციზმების დამკვიდრების ტენდენციები ქართულში, გიორგი ახვლედიანისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 24 აპრილი, 2007.
 56. სიტყვათა სესხებისათვის თანამედრვოე ქართულში, 27-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოიგური სამეცნიერო სესია, თელავი, 2007, 9-10 ნოემბერი.
 57. ახალგაზრდული ჟარგონის თავისებურებები, ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების მე-9 რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი იოსებ ყიფშიძის ხსოვნისადმი, თბილსი 2007, 10 მაისი.
 58. ანგლო-ამერიკანიზმების ტრანსფორმაციისათვის ქართულში, ამერიკათმოდნეობის ყოველწლიური მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია, თბ., 2007.
 59. ქართველ ებრაელთა მეტყველება, 26-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2006.
 60. ანგლო-ამერიკანიზმები თანამედროვე ქართულში, მე-3 საერთაშრისო კონფერენცია ამერიკათმცოდნეობაში, “ამერიკული ლიტერატურა და ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები“, ქუთ. 2006.
 61. ზმნისწინი ქუთასურ მეტყველებაში, XV, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2005.
 62. ქალაქის ენის შესწავლის ისტორიიდან, ქსუ პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, XI, ქუთაისი, 2004.
 63. სოციოლექტები ბოლო ათწლეულის ქართულ მხატვრულ ლიტერატურაში, ქსუ პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, X, ქუთაისი, 2003.
 64. ებრაული ლექსიკის ადაპტაციისათვის ქართულში, ქუთაისური საუბრები – 7, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთ., 2001, 4-5- მაისი: http://www.kartvelog.ge
 65. ქუთაისელ ებრაელთა მეტყველების თავისებურება, ქსუ პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, VII, ქუთაისი, 2000.

                               

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019