პაპიძე ასმათ

A Papidze  

პირადი ანკეტა

 

გვარი პაპიძე
სახელი ასმათ
მამის სახელი ვლადიმერი
ელ.ფოსტა asmatpapidze@yahoo.com
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.

 

 1. განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი 1966–1971 ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი  (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 17. 11. 1987
დისერტაციის თემა კილოს კატეგორია და კავშირებითის ნაკვთთა ფუნქციები ქართულში 10  02.01 – ქართული ენა
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათაკანდიდატი; დოქტორის აკადემიური ხარისხი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი  დოკუმენტის ნომერი ФЛ  № 011466

 სამუშაო გამოცდილება

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1973  –1988 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1988 – 1990 ამავე განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი
1990  – 2006 ამავე განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
2006 – 2011 არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი
2011 – დღემდე ამავე განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი
1990 –2006 თბილისის სულხან–საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის დოცენტი
2005 –2006 თბილისის სულხან–საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ფილოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი; პროფესორი
2006 –2007 ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების ფაკულტეტის  მოწვეული პროფესორი

შრომათა სია

წიგნები:

 1. სიტყვა და კონტექსტი (თანაავტორებთან ერთად: შ. აფრიდონიძე, თ. ზურაბიშვილი, ვ. კალანდაძე…). _ ქსკს, VII (მასალები ლექსიკონისათვის), თბილისი, 1985, 421 გვ.
 2. ჟურნალისტის სტილისტიკური ცნობარი (თანაავტორებთან ერთად: შ. აფრიდონიძე, თ. ზურაბიშვილი, ვ. კალანდაძე…). _ თბილისი, 2002, 270 გვ.
 3. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. II, . _ სარედაქციო ჯგუფის წევრი ( მთ. რედაქტორი _ ა. არაბული), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2010, 1680 გვ.
 4. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. III, . _ ერთ-ერთი შემდგენელი და თანარედაქტორი ( მთ. რედაქტორი _ ა. არაბული), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2015, 1589 გვ.

სტატიები:

 1. -ა სუფიქსის სიტყვაწარმოებითი ფუნქციები. _  ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში. № 1, 1971.
 2. მესამე კავშირებითი თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში. _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (ქსკს), II, თბილისი, 1979.
 3. ზმნურ ფორმათა გამოყენების ზოგი საკითხისათვის თანამედროვე ქართული პრესის ენაში. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (ქსკს), III, თბ., 1980.
 4. სინონიმურ სიტყვათა გამოყენებისათვის. _ ქართული ენა და ლიტერატгრა სკოლაში, № 2, 1980.
 5. II კავშირებითის ნაკვთის ფუნქციები და გამოყენება თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. _  ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (ქსკს),  IV, თბ., 1981.
 6. კავშირებითი კილოსა და მომავალი დროის გამოხატვისათვის ქართულში. _ ქართელურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV, თბ., 1981.
 7. მყოფადის კავშირებითის ნაკვთისათვის ქართულში. _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (ქსკს),  V, თბ,. 1983.
 8. აწმყოს კავშირებითთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი. _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (ქსკს), VI, თბ., 19884.
 9. კილოს კატეგორიისათვის თანამედროვე ქართულში. _  ქართული ზმნის უღვლილების ფორმობრივი და სემანტიკური ანალიზის საკითხები. _ თბ., 1984.
 10. კვლავ სიტყვათა შეჩევისათვის. _ ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში, № 1-2, 1985.
 11. კილოს კატეგორია და კავშირებითის ნაკვთთა ფუნქციები თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში. _ Категория наклонения и функции сослагателъных форм в современном грузинском литературном языке. _ დისერტაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, თბ., 1987.
 12. კილოს კატეგორია და კავშირებითის ნაკვთთა ფუნქციები თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში. _ Категория наклонения и функции сослагателъных форм в современном грузинском литературном языке. _ დისერტაციის ავტორეფერატი  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, თბ., 1987.
 13. მყოფადის ხოლმეობითი თანამედროვე ქართულში. _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (ქსკს), VIII, თბ., 1988.
 14. ზმნურ ფორმათა დროულ-კილოური მნიშვნელობისათვის ზოგიერთი ტიპის შესიტყვებებში. _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (ქსკს), IX, თბ., 1989.
 15. ერთი ტიპის კონსტრუქციის ევოლუციისათვის ქართულში. _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (ქსკს),  X, თბ., 1993.
 16. გააჩნია თუ არ გააჩნია. _ ბურჯი ეროვნებისა, №7-8, თბ., 1995.
 17. ბევრნი ბევრ რასმე იტყოდენ (ბევრი _მრავალი). _ ბურჯი ეროვნებისა, №11,  თბ., 1995.
 18. მსაზღვრელთა ბრუნებასთან დაკავშირებული საკითხები. _ ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები (ქსკს), XI, თბ., 1998.
 19. თანამედროვე ქართული პრესის ზოგიერთი ლექსიკური ტენდენციის შესახებ. _  ქსკს, XII, თბ., 2004.
 20. ახალი თაობის ენობრივი პოზიცია _ სოციოკულტურულ ცვლილებათა საგანგაშო პროდუქტი. _ გელათის აკადემიის  ჟურნალი, №11, თბ., 2005.
 21. კილოს კატეგორია და ადრინდელი ქართული გრამატიკული აზროვნება. _ თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის შრომები,VI, თბ., 2005.
 22. თითქოს _-ო ნაწილაკებიანი კონსტრუქციის სემანტიკურ-გრამატიკული ანალიზი თანამედროვე ქართულში. _ თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის შრომები, VI, თბ., 2005.
 23. კვლავ სიტყვათა შერჩევისათვის. _  მასწავლებლის ბიბლიოთეკა, ქართული ენა და ლიტერატურა, ქართული ენა, 1 თბ., 2009.
 24. ენობრივი ურთიერთობანი და თანამედროვე ქართულის ლექსიკურ ტენდენციათა სოციოლინგვისტური ასპექტები. _  ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი,  II, ბათუმი, 2011.
 25. ფრაზეოლოგიზმებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში (სიტყვა-სტატია ენის მაგალითზე). _ (თანაავტორი მ. აშაძე),  საენათმეცნიერო ძიებანი, XXX, თბ., 2013.

 

მასალები:

 1. ენობრივი ურთიერთობანი და თანამედროვე ქართულის ლექსიკურ ტენდენციათა სოციოლინგვისტური ასპექტები. _ ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტურიკვლევის საერთაშორისო ცენტრის მასალები, ბათუმი, 2006.
 2. ერთი, როგორც ლექსიკოლოგიურ-ფრაზეოლოგიური ერთეული. _ II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები, თბ.,, 2008.
 3. იდიომებისა და მათგან მიღებული კომპოზიტების ლექსიკურ-სემანტიკური ურთიერთობის ზოგი საკითხისათვის ქართულში. _ (თანაავტორი მ. აშაძე), II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოლოგიაში, მასალები, ბათუმი, 2012.

 

თეზისები:

 1. მესხური დიალექტის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა XXXI სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1969.
 2. -ა სუფიქსის სიტყვაწარმოებითი ფუნქციები. _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა XXXII სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1970.
 3. ქონების აღმნიშვნელი სიტყვაწარმოებითი სუფიქსები. _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა XXXIII სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1971.
 4. მესამე კავშირებითი თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში. _ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1974.
 5. მეორე კავშირებითის ნაკვთისათვის თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში. _ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1976.
 6. კავშირებითი კილოს სემანტიკისათვის ქართულში. _ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1979.
 7. მყოფადის კავშირებითის ნაკვთისათვის ქართულში. _ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1980.
 8. ერთი ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის ისტორიისათვის თანამედროვე ქართულში. _ თბილისის ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1981.
 9. მყოფადის კავშირებითისა და მეორე კავშირებითის შედარებითი სემანტიკური ანალიზი თანამედროვე ქართულში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1986.
 10. არ ნაწილაკის ერთი ფუნქციისათვის თანამედროვე ქართულში. _ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1987.
 11. ბრძანებითი კილოს პრობლემისათვის ქართულში. _ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, თბ., 1992.
 12. სუბსტანტივაციისა და ბრუნების მორფოსემანტიკური მიმართებისათვის ქართულში. _ თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა 59-ე სამეცნიერო სესია, თბ., 1993.
 13. ინფორმაციული ლექსიკა და ინფორმაციის გადაცემის ენობრივი მოდელები ძველ ქართულში. _ ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი პროფ. ალ. ონიანის 80 წლის იუბილისადმი, თბ., 2006.
 14. სინტაქსურ შესიტყვებათა მოდელირების საკითხები ენობრივ შეცდომათა ელექტრონულ ლექსიკონში. _   არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 67-ე სამეცნიერო სესია, თბ., 2008.
 15. ფრაზეოლოგიზმებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში (სიტყვა-სტატია ენის მაგალითზე). _ (თანაავტორი მ. აშაძე), არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 70-ე სამეცნიერო სესია, თბ., 2011.

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
1. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვატომეულის ახალი რედაქცია სსიპ – ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფონდი (რუსთაველის ფონდი) № 025-08 2008-2010 ძირითადი შემსრულებელი
2. ქართული ენის სტანდარტიზაცია საქართველოს რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 2007-2008 ლინგვისტი-ექსპერტი
3. ენობრივ შეცდომათა ელექტრონული ლექსიკონი საქართველოს რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 2008 ლინგვისტი-ექსპერტი
4. ქართული ხალხური პროზა (მრავალტომეული) ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფონდი (რუსთაველის ფონდი) 2009-2011 ძირითადი შემსრულებელი

 სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. )

 1. თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პედაგოგიური უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ. VI, თბ., 2005. _ რედაქტორი.
 2. სამაგიდო წიგნი მასწავლებლებისათვის, გამომცემლობა „მაესტრა“ თბ., 2007. _რედაქტორი.
 3. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, ახალი რედაქცია, ტ. III, , ერთ-ერთი მონაკვეთის რედაქტორი ( მთ. რედაქტორი _ ა. არაბული), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბ., 2015, 1589 გვ.
 4. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი:  ქართული ენისა და ლიტერატურის კომისიის წევრი,  2005 – 2016 წწ.

 

                                                                                                     

 

 

                                                                                                         

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019