ოსაძე მარინე

პირადი ანკეტა

 

 

გვარი ოსაძე
სახელი მარინე
მამის სახელი ოთარის ასული
დაბადების თარიღი 06. 08. 1950
მოქალაქეობა საქართველო
მისამართი ვაზისუბანი, IV მრ., I კვარტალი, ХХ კორპუსი
ტელეფონი 2 75 60 19;   593 48 28 90
ელ.ფოსტა marineosadze@mail.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი:

არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი   თანამშრომელი

 

ბ) შეთავსება:

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სივრცითი და სამშენებლო პოლიტიკის დეპარტამენტის სარედაქციო კოლეგიის წევრი

 

გ) დამატებითი:

2005-2015 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქართული ენისა და ლიტერატურის კომისიის წევრი

 

 

 

 განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
.ს. პუშკინის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი, ქართული ენის, ლიტერატურისა და მუსიკის ფაკულტეტი 1968-1973  

ქართული ენის, ლიტერატურისა და მუსიკის მასწავლებელი

  

 1. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 27. 12. 1988
დისერტაციის თემა თვისების აღმნიშვნელ უცხო წარმომავლობის ტერმინთა მორფოლოგიური გაფორმების საკითხები ქართულ ტერმინოლოგიაში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი # 012475

 

 სამუშაო გამოცდილება

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
 

1973-1980

არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, უფროსი ლაბორანტი
 

1980-1986

არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი

           1986-1991 არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, მეცნიერი თანამშრომელი
 

1991-2016

არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

 წიგნები:.

 

 1. მასალები საენათმეცნიერო ტერმინთა ლექსიკონისათვის, გიორგი ახვლედიანი I – თბ., 2010, 153
 2. ტერმინთა სესხება – ადაპტაციის საკითხები ქართულ ენაში – თბ., 2016, 146

 

 1. სტატიები, მასალები, მოხსენებები:

 

 1. რუსული ენის შემაერთებელხმოვნიანი კომპოზიტების ქართულად გაფორმებისათვის, ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, VI. – თბ.,1984, 330 – 336; 2. უცხო წარმომავლობის ტერმინთა – ურ სუფიქსით წარმოებისათვის ქართულში, თსუ ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა შრომები, XI, – თბ., 1985,169-177; 3. უცხო სიტყვათა მორფოლოგიური ადაპტაციის ზოგიერთი საკითხი ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში, თსუ ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა შრომები,. XII. –თბ., 1986 წ. 200-206;
 2. უცხო წამომავლობის ზედსართავი სახელები ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში, თსუ ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა შრომები, XIV. – თბ., 1987, 96 –101;
 3. უცხო წარმომავლობის ფუძეებიდან მიმღეობათა გაფორმების საკითხები ქართულში, თსუ ახალგაზრდა მეცნ. მუშაკთა შრომები, XVII., – თბ., 1989,136-143; 6.  სიტყვათა სესხების პრობლემები სამეცნიერო ლიტერატურაში, თსუ, ახალციხის ფილიალის შრომების კრებული, I.-თბ.,1998,141-148;
 4.  ტერმინოლოგიური შენიშვნები, სამთო ჟურნალი,2(7). – თბ.,2001, 66-67;
 5. Вопросы адаптации иноязычных терминов в грузинской терминологий, Лингвистические чтения, Цикл 4. –Пермъ, 2008, 205-207;
 6. Морфологическое оформление терминов-прилагательных иноязычного происхождения Лингвистические чтения, цикл 5. –Пермь, 2009,155-157;
 7. 10. დანიშნულების კონფიქსთა სიტყვამაწარმოებელი საშუალებანი ქართულ ტერმინოლოგიაში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X. – თბ., 2009,  170-179;
 8. ტერმინოლოგიური ლექსიკონების ტიპები და ელექტრონული დამუშავების პრინციპები, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები – ბათუმი,2010;
 9. ტერმინთა ორთოგრაფიული ლექსიკონის შედგენისათვის, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოლოგიაში, მასალები. − ბათუმი, 2012, 72 – 73;
 10. პარონიმიის ერთი შემთხვევა ტერმინოლოგიაში(კრიზისული -კრიტიკული) ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, XIII .-თბ.,2013,165-169.
 11. შიდა და შიგა მსაზღვრელიან ტერმინთა დაზუსტებისათვის, ტერმინოლოგიის საკითხები, I. − თბ., 2014, 87 – 92;
 12. კორპორაციული თუ კორპორატიული? ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, XV. – თბ., 2015, 67-71.

                                                                            

 

 • საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

 

 

პროექტის დასახელება

 

დონორი ორგანიზაცია, პროექტის № წლები როლი პროექტში
ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს რესტრუქტურიზაცია  

მსოფლიო ბანკი

     2003 მასალის ტერმინოლოგიური და ენობრივი დამუშავება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სასაქონლო მარაგების სამხედრო – ტექნიკურ ტერმინთა ელექტრონული ლექსიკონი    საქართველო

თავდაცვის

სამინისტრო

2014-2016 მასალის ტერმინოლოგიური და ენობრივი დამუშავება

 

 • სხვა აქტივობები (ლექსიკონებისა და სტანდარტების ტერმინოლოგიური და ენობრივი დამუშავება)

 

 

 1. ტექნიკური ტერმინოლოგია (რუსულ-ქართული), თბ., 1977 წ.
 2. რადიოტექნიკის ტერმინოლოგია, თბ., 1981 წ.
 3. ტექნიკური ტერმინოლოგია (ქართულ-რუსული), თბ., 1982 წ.
 4. საზღვაო ტერმინოლოგია, თბ., 1985 წ.
 5. ავტოტრანსპორტის ტერმინოლოგია, თბ., 1987 წ. 6. გეოფიზიკის ტერმინოლოგია, თბ., 1988 წ. 7. ფსიქიატრიული ენციკლოპედია, 1999 წ.
 6. სახელმწიფო მმართველობის ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, 2000 წ. 9. ეროვნებათა და საქმიანობათა ლექსიკონი, 2000 წ.
 7. საავიაციო და იკაო-ს ტერმინების ლექსიკონი, 2000 წ. 11. ენერგეტიკული ლექსიკონი (ინგლისურ-რუსულ-ქართული), 2000 წ. 12. ჯანდაცვის მენეჯმენტის განმარტებითი ლექსიკონი, 2001 წ. 13. ინგლისურ-რუსულ-ქართული საავიაციო ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2002 წ. 14. წყლის რესურსების მართვის სამენოვანი ლექსიკონი, USAID და კორპორაცია «განვითარების ალტერნატივები” (DAI), თბ., 2003 წ.
 8. ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის ტერმინოლოგია, თბ., 2003 წ. 16. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის ინგლისურ-ქართულ-რუსული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, თბ., 2003 წ.
 9. ქართულ-ინგლისური და ინგლისურ-ქართული პოლიგრაფიული და საგამომცემლო ლექსიკონი, ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო“,თბ., 2003 წ. 18. ნავთობისა და გაზის ინგლისურ – რუსულ – ქართული ლექსიკონი, თბ., 2005 წ.
 10. მუსიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი, თბ., 2005 წ.
 11. 20. მარკეტინგის ტერმინთა ინგლისურ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი; თბ.,

2005 წ.

 1. ბიოლოგიის ტერმინთა მოკლე განმარტებითი ლექსიკონი, თბ., 2006 წ.
 2. სამეანო-გინეკოლოგიურ ტერმინთა ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, თბ., 2006 წ.
 3. ბირთვული ექსპერტის კონტროლის ინგლისურ -ქართული ლექსიკონი, 2008 წ.
 4. კარტოგრაფიისა და გეოდეზიის რუსულ – ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი, 2008წ.
 5.  ინგლისურ -ქართული სამეანო – გინეკოლოგიური ლექსიკონი,თბ., 2009 წ.
 6. ევროგაერთიანების თეზაურუსის მასალები (1.სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობადა მეთევზეობა, 2.ტრანსპორტი), 2009 წ.
 7. საერთაშორისო და რეგიონალური სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიების ენობრივი ექსპერტიზა, 2009 -2015 წწ.
Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019