გოგოლაშვილი გიორგი

 

პირადი ანკეტა

CV

 I. პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ

 

გვარი გოგოლაშვილი
სახელი გიორგი
მამის სახელი ბიძინას ძე
დაბადების თარიღი 24 ივლისი 1948 წ.
მისამართი თბილისი, ე. მანჯგალაძის ქ. #56
ტელ. ელ.ფოსტა 5 99 51 84 93 .   giorgigogolashvili@rambler.ru
ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ძირითადი: ენათმეცნიერების ინსტ. განყოფილების ხელ-ლი

შეთავსებითი:1. თსუ მრჩველთა საბჭოს წევრი

2. გორის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი

 

 II. განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, ფაკულტეტი

 

ჩარიცხვისა და

დამთავრების წლები

კვალიფიკაცია
თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტი 1966-1971 წ.წ. ფილოლოგ-კავკასიოლოგი და ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

 

 III. სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი (საკანდიდატო დისერტაცია; სადოქტორო დისერტაცია, PhD)

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1982 წ. 27 ოქტომბერი
დისერტაციის თემა დრო-კილოთა მეორე სერიის ფორმები ახალ ქართულში
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი Фл # 005799

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1991 წ. 15 იანვარი
დისერტაციის თემა ქართული ზმნის უღვლიების სისტემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
კვალიფიკაციის დამადასტუ-რებელი დოკუმენტის ნომერი # 000159

 IV. სამუშაო გამოცდილება

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1974 -1977 წწ თსუ, მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურებით
1978.12.01 -1982.01.11 ენათმეცნ. ინსტიტუტი; უმცრ. მეცნ თანამშრომელი
1982.01.11 -1985.16.02 „—————–“ , სწავლული მდივანი
1985.16.02 -1989. 01.02 „—————–“, უფროსი მეცნ. თანამშრ.
1989.01.02 – 1994.01.11 „—————-“ დირექტ. მოადგილე სამეცნ. დარგში
1994. 01.11 – 1995 „—————-“ განყოფილების ხელმძღვ.
1995 -1999 „—————“ წამყვანი მეცნ. თანამშრომელი
1991.23.10 –1993. 30.09 თსუ ახ. ქართ. ენის კათედრის დოცენტი (0.5 განაკვეთი)
1993.30.09-1994. 08.09 „—“ ძვ. ქართ. ენის კათედრის დოცენტი (0.5 განაკვეთი)
1994.08.09-1998.06.05 „—“ ძვ. ქართ. ენის კათედრის პროფესორი (სრული)
1998.06.05-1999.15.08 „—“ ახ. ქართ. ენის კათედრის პროფესორი (სრული)
1999.15.08-2003.22.04 „—“ ახ. ქართ. ენის კათედრის გამგის მოადგილე
2003.22.04-2006.01.09 „—“ ძვ. ქართ. ენის კათედრის გამგე
2005.19.11-2006. 26.04 „—“ ქართული ენის ინსტიტუტის დირექტორი
2006. 6.11 -2009. 01.11 ენათმეცნიერების ინსტ. უფრ. მეცნ. თანამშრ.
2009. 01.11-დან „———-“ ქართვ. ენათა განყოფილების ხელმძღვანელი
2013. 01.11-დან თსუ რექტორის მრჩეველთა საბჭოს წევრი

 V. სამეცნიერო აქტივობა  

მონოგრაფიები, წიგნები (2008 წლიდან)

 1. ქართული სალიტერატურო ენა (ისტორია და თანამედროვეობა), გამომ. `მერიდიანი~, თბილისი, 2009, 170 გვ.
 2. ბედი ქართული ენისა ათასწლეულთა მიჯნასთან, თბილისი, 2009, 92 გვ.
 3. ქართული ზმნა (ფორმაწარმოების საკითხები), გამომ. `მერიდიანი~, თბილისი, 2010, 520 გვ.
 4. `დედაენა~ ძეგლი სამარადისო, გამომ. `დედაენა~, თბილისი, 2011, 240 გვ.
 5. იაკობ გოგებაშვილის ღვაწლი და ცხოვრების გზა, თბილისი, `დედაენა~, 2011, 48 გვ
 6. თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, I, სალიტერატურო ენა, , გამომ. `მერიდიანი~, თბილისი, 2011, 832 გვ. (თანაავტორები ა. არაბული, მ. სუხიშვილი, მ. მანჯგალაძე, ნ. ჭუმბურიძე, ნ. ჯორბენაძე)
 7. ღვაწლი და წუთისოფელი იაკობ გოგებაშვილისა, თბილისი, გამომ.`ინტელექტი~, 2012, 100გვ
 8. ქართული _ ხმათა ხავერდების და ღმერთების ენა, თბილისი, გამომ. `მერიდიანი~, 2013, 108 გვ.
 9. ქართული სალიტერატურო ენა (ნარკვევები), თსუ გამომცემლობა, 2013, 316 გვ.
 10. `დედაენის~ თავგადასავალი, თბილისი, გამომ. `ციცინთელა~, 2014, 48 გვ.
 11. სიბრძნე იაკობისა, თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2015, 406 გვ.
 12. საცნობლად თავისადაო, თბილისი, `მერიდიანი~, 2015, 284 გვ.
 13. თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, II, დიალექტები, თბილისი, გამომ. `პოლიგრაფი~, თბილისი, 2016, 918 გვ. (თანაავტორები: ნ. შარაშენიძე, გ. ცოცანიძე, ნ. ჭუმბურიძე)
 14. დედაუნივერსიტეტის ძნელბედობის ჟამი, თსუ გამომცემლობა, 2016, 316 გვ.
 15. ახალი ქართული ენა. I. სალიტერატურო ენის მორფოლოგია (ზოგადი, სახელი), (თანაავტორი), თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2016, 404 გვ.
 16. ახალი ქართული ენა. II. სალიტერატურო ენის მორფოლოგია (ზმნა),(თანაავტორი), თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2016, 502 გვ.

 

სტატიები (2008 წლიდან)

 1. ვნებითი გვარის ზმნათა კავშირებითის პარალელურ ფორმათა ესახებ (იქნეს თუ იქნას): გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, # 2, 2008
 2. გიორგი ლეონიძის `მეცამეტე საუკუნე~: ჟურნალი `ქართული მწერლობა~, # 3, 2008.
 3. ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები. I. სამეცნიერო ლიტერატურის ენა: იკე XXXVI, თბილისი, 2008.
 4. კვლავ ავ და ამ თემისნიშნიან ზმნათა I თურმეობითის ფორმათა შესახებ ქართულში: გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, # 3, 2008
 5. ახალი ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები. III. ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმირების ისტორია და პერსპექტივა: საენათმეცნიერო ძიებანი, XXVII, თბილისი, 2008
 6. ამქვეყნად და იმ ქვეყნად, თუ : გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, # 6, 2008
 7. აკობ გოგებაშვილი და ქართული სალიტერატურო ენა: გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, # 7, 2008
 8. სამხრეთი კავკასია თუ სამხრეთ კავკასია: გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, # 8-12, 2008
 9. Происхождение, язык и письменность грузин:Все о Грузии. თბილისი, 2008
 10. `ჯაყო გმინვაა ჩემი სულის~: ჟურნალი `ჩვენი მწერლობა~, # 18, 2008
 11. ჩვენ შენში ვგლოვობთ ჩვენს უნივერსიტეტს~ (ი.ყიფშიძე): ჟურნალი `ჩვენი მწერლობა~, # 2, 2009
 12. გადარჩენილი საჩინო (რეცენზია .შარაშენიძის წიგნზე): ჟურნალი `ჩვენი მწერლობა~, # 4, 2009
 13. . ფოცხიშვილის ერთი `თვითაღიარებული~ აღმოჩენის გამო (რეცენზია): საენათმეცნიერო ძიებანი, XXVIII, თბილისი, 2009
 14. ახალი ქართული სალიტერატურო ენის საკითხები. II. საენათმეცნიერო ტერმინების წარმოქმნაჩამოყალიბება: ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, X, თბილისი, 2009
 15. სტატიკურ ზმნათა აწმყოს I-II პირის მეშველზმნიან ფორმათა შესახებ: გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, # 1, თბილისი, 2009
 16. ლინგვისტური შენიშვნები: 1. ხმოვანთა პროგრესული ასიმილაციის თაობაზე: საენათმეცნიერო ძიებანი, 33-ე, თბილისი, 2010
 17. თემის საკითხისათვის III სერიის ფორმებში: იკე XXIX, თბილისი, 2011
 18. ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხები. 3. ძველ ქართული ენის დიალექტური დაყოფისათვის: ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, XI, თბილისი, 2011
 19. ნასახელარ ზმნათა ფუძის საკითხისათვის (საკითხის დასმის წესით): პროფ. გ. ბურჭულაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი, 2012
 20. კლასოვანი უღლების ნაშთი ძველ ქართულში: იკე. ტ. მე-40, 2012
 21. ბესარიონ ჯორბენაძე და ქართული დიალექტოლოგიის საკითხები: საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXV, 2013
 22. ზმნურ სისტემაში მომხდარი ფორმობრივი ცვლილებები და გვარის კატეგორია (საკითხისათვის: გვარი როგორც მორფოლოგიური კატეგორია): საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `ენა და კულტურა~, II, ქუთაისი, 2013
 23. ბესარიონ ჯორბენაძე და ქართული დიალექტოლოგიის საკითხები: საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXV, 2013
 24. იოსებ ყიფშიძე იაკობ გოგებაშვილის შესახებ: იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გორი. 2014
 25. თემის ნიშანთა განაწილების პრინციპისათვის ახალ ქართულში: ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის _`ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში _ II~ _ მასალები, ბათუმი, 2014
 26. ხმოვნიანი ზმნური ფუძეები ქართულში : იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 42, 2014
 27. ილია და იაკობი: ჟურნალი `სამისაუნჯე~, #4, 2014
 28. აკაკი და ვაჟა: ჟურნალი`ჩვენი უნივერსიტეტი~ (გორი), #23, 24, 26; 2014
 29. `დედაენა~ _ანბანის სწავლების . გოგებაშვილისეული მეთოდი _ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი: ალმანახი `მწიგნობარი~, 2014
 30. დავით კლდიაშვილი და ქართული ენა: ჟურნალი `სამი საუნჯე~, # 1 (15), 2015
 31. მრავალგზისობის გამოხატვა კახურში: საქართვეოს საპატრიარქო სწმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტ. III (თანაავტორი ხ. ყანდაშვილი), 2015
 32. იოსებ ყიფშიძე იაკობ გოგებაშვილის შესახებ: იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი, 2015
 33. რატომ ჰქვია პლატონ სამანიშვილს პლატონ სამანიშვილი: კულტურათშორისი დიალოგები, III, თელავის საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, 2015
 34. ავ და ამ თემისნიშნიან ზმნათა ზოგი თავისებურება ქართული ენის დიალექტებში (თემის ნიშანთა მონაცვლეობა): იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, ტ. 43-ე, 2015
 35. ავ და ამ თემისნიშნიან ზმნათა უწყვეტლის პარადიგმის ტრანსფორმაციისათვის: ქართველურ ენათა სტრუქტური სსაკითხები, ტ. XIII, 2015
 36. დავით კლდიაშვილი _ `ქარ­თუ­ლი ენა შვე­ნე­ბით სავსეა~: ენა და კულტურა, ქუთაისის III საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები , 2015
 37. იაკობ გოგებაშვილი − პოლემიკის დიდოსტატი: იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

საერთაშორისო კონფერენციები (2013 წლიდან)

1.  I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `ენა და კულტურა~ქუთაისის უნივერსიტეტი, 10-11 მაისი, 2013 (ზმნურ სისტემაში მომხდარი სისტემური ცვლილებები და გვარის კატეგორია)

2. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, 1 ივნისი, 20013 (`დედაენა~ _ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი)

3.საერთაშორისო კონფერენცია `კულტურათშორისი დიალოგები~, II, თელავის უნივერსიტეტი, 24-25 ოქტომბერი, 2013 (მწერლის ენობრივი თავისუფლება და სკაბრეზულ გამოთქმათა გამოყნების საკითხი )

4.ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტერული ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია _`ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში _ II~, 21 ოქტომბერი, 2015.(გვარი, როგორც მორფოლოგიური კატეგორია,)

5. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი III საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, 12 ივნისი, 2015 (იაკობ გოგებაშვილი _ პოლემიკის დიდოსტატი),

6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `ენა და კულტურა~, II, ქუთაისის უნივერსიტეტი, 30ოქტომბერი-1 ნოემბერი, 2015(დავით კლდიაშვილი _ `ქარ­თუ­ლი ენა შვე­ნე­ბით სავსეა~)

7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `კულტურათშორისი დიალოგები~, III, თელავის უნივერსიტეტი, 9-11 ოქტომბერი 2015(რატომ ჰქვია პლატონ სამანიშვილს პლატონ სამანიშვილი?)

8. III საერთაშორისო კავკასიოლოგიური სიმპოზიუმი, თბილისი, 5-7 ნოემბერი, 2015. (შენიშვნები თემისა და თემის ნიშანთა შესახებ ქართულში)

9. საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, თბილისი, 10-14 ნოემბერი, 2015. (ზმნის გვარის ფორმაწარმოების ისტორიული ცვლილებისათვის ქართულში)

10. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, 27 ოქტომბერი, 2016, (პრეფიქსიანი ვნებითის მეორე სერიის არქაული ფორმები დიალექტებში)

11. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `ენა და კულტურა~, III, ქუთაისის უნივერსიტეტი, 1-2 ivnisi, 2017 (zmniswinTa monacvleobis sakiTxisaTvis qarTuli enis dialeqtebSi)

12. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი IV საერთაშორისო კონფერენცია, გორის უნივერსიტეტი, 14 ივნისი, 2017, (ტერმინ „დედაენის“ ისტორია და მნიშვნელობა)

დგილობრივი კონფერენციები (2013 წლიდან)

 1. ნ. ლორთქიფანიძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი, 7-8 ივნისი, 2013 (`თავსაფრიანი დედაკაცის~ ეპიგრაფი)
 2. შიო არაგვისპირელისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი, 7 ივნისი 2014
 3. 34-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოლგიური სამეცნიერო კონფერენცია, მესტია, 3 ოქტომბერი, 2014 (ვ. თოფურიასადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თსუ, 8 იანვარი, 2015 (ინიანი ვნებითის ფორმათა მორფოლოგიური ანალიზის საკითხისათვის)
 4. აკაკი შანიძისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თსუ, 26 თებერვალი, 2015,(ავ და ამ თემის ნიშნიან ზმნათა უწყვეტლის პარადიგმის ტრანფორმაციისათვის)
 5. არნ. ჩიქობავას საკითხავები, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 28 აპრილი, 2015),(ავ და ამ თემისნიშნიან ზმნათა ზოგი თავისებურება დიალექტებში)
 6. გრ. რობაქიძისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, თელავის უნივერსიტეტი, 20 ივნისი 2015)(. რობაქიძე . ჯავახიშვილის `ჩანაწერებში~)
 7. `აკაკი კახეთში~, თელავის უნივერსიტეტი, 27 ივნისი 2015)(ილია ჭავჭავაძე აკაკიწერეთლის კახეთში მოგზაურობის კონტექსტში)
 8. რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, XXXV, 23-24 ოქტომბერი, ბათუმი, 2015(ძველი ქართული ენის ავ/-ამ თემისნიშნიან ზმნათა უწყვეტლის პარადიგმის ვარიაციები თანამედროვე დიალექტებში).
 9. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი ქართველოლოგიური კონფერენცია, თსუ, 27 ოქტომბერი, 2015 ( იაკობ გოგებაშვილი და ქართულიენა)
 10.  ვ. თოფურიასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 8 იანვარი, 2016 (ზმნის უღლების ერთი თავისებურება ინგილოურ დიალექტში)
 11.  არნ ჩიქობავას საკითხავები, XXVII, 19 აპრილი,, 2016 (ვედ/ვიდ ზმნის ფორაწარმების თავისებურებანი სამხრულ დიალექტებში)
 12. ლ. გოთუასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თელავი, 18 ივნისი (ლევან გოთუას პირადი წერილების ენის საკითხისათვის)
 13. XXXVI დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 21-22 ოქტომბერი, 2016 (ერთი საინტერესო ტენდენციისათვის ქართულ დიალექტებში)
 14. მ. მაჭავარიანისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თელავი, 16 ივნისი (სასვენი ნიშნები პოეტურ ტექსტში)
 15. არნ. ჩიქობავას საკითხავები, XVIII, 19 აპრილი, 2017 (ა. ჩიქობავასა და ვ. თოფურიას პოზიცია ი. ჯავახიშვილის სამსჯავროზე 1930 წელს). 

 VI. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წელი)

 

გრანტის /პროექტის დასახელება თანამედროვე ქართული ენა ნორმასა და ვარიავიას შორის
დონორი ორგანიზაცია რუსთაველის ფონდი
თარიღი/ვადები 2018-2020 (წარდგენილია)
თქვენი როლი/თანამდებობა ხელმძღვანელი
გრანტის საერთო თანხა 150 000 ლარი
გრანტის /პროექტის დასახელება თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია. II. ქართული დიალექტების მორფოლოგია
დონორი ორგანიზაცია რუსთაველის ფონდი
თარიღი/ვადები 2013-2015 წლები
თქვენიროლი/თანამდებობა ხელმძღვანელი
გრანტის საერთო თანხა 150 000 ლარი

 

 VII. სხვა აქტივობები (რედაქტორობა და სხვ. ბოლო 10 წელი).

 1. ბ. ჯორბენაის საზოგადოების თავმჯდომარე;
 2. ი. გოგებაშვილის საზოგადოების თანათავმჯდომარე;
 3. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
 4. „ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხების“ მთავარი რედაქტორი
 5. „საენათმეცნიერო ძიებანის“ მთავარი რედაქტორი
 6. არნ. ჩიქობავას მრავალტომეულის სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე
 7. დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიების საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე
 8. ენათმეცნიერების ინსტიტუტისა და თელავის სახ. უნივერსიტეტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციების „კლასიკოსთა გაკვეთილების“ ორგანიზატორი
 9. „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 10. „ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 11. „ტერმინოლოგიის საკითხების“ სარედაქციო საბჭოს წევრი.
 12. ჟურნალ „სამი საუნჯის“ რედკოლეგიის წევრი;
 13. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „კულტურათშორისი დიალოგების“ (თელავი) შრომების რედკოლეგიის წევრი
 14. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენა და კულტურა“ (ქუთაისი) შრომათა რედკოლეგიის წევრი
 15. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (გორი) პროგრამული კომიტეტისა და რეკოლეგიის წევრი

 VIII. პრემია, ჯილდო.

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის მედალი (პედაგოგიურ საქმიანობაში განსაკუთრებული დამსახურებისათვის). 2005  წ.;

ილია ჭავჭავაძის ფონდის პრემია „საგურამო“ (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დარგში).  2012 წ.;

არნოლდ  ჩიქობავას სახ. სამეცნიერო პრემია (წიგნებისათვის: „ქართული ზმნა“, „თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია, I“; „ქართული სალიტერატურო ენა −ისტორია და თანამედროვეობა“). 2013 წ.;

იაკობ გოგებაშვილის სახ. სამეცნიერო პრემია (წიგნებისათვის: „სიბრძნე იაკობისა“, „ქართული საიტერატურო ენა − ნარკვევები“, „ქართული − ხმათა ხვერდების და ღმერთების ენა“). 2015 წ.

 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019