1997 წლის 30/IX – 1/X-ის საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ანტონ კიზირიას (1914-1986) ხსოვნისადმი

1997 წლის 30/IX – 1/X-ის საქ. მეცნ. აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ანტონ კიზირიას (1914-1986) ხსოვნისადმი

. კვარაცხელია, შესავალი სიტყვა
. უთურგაიძე, პროფ. ა. კიზირიას ცხოვრება და შემოქმედება, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. კვანტალიანი, პროფ. ა. კიზირია – ქართველურ ენათა სინტაქსის მკვლევარი, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
გრ. იმნაიშვილი, პროფ. ა. კიზირია – ქართველურ ენათა დიალექტების შესახებ, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. ლომთათიძე, აქლემის აღმნიშვნელი აფხაზური (და უბიხურ-ადიღური) სახელწოდების შესახებ, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. ჭინჭარაული, რას ნიშნავს და სადაურია სიტყვა გურიობა, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. თოფურია, ინსტრუმენტალისტი – მის ადგილი და როლი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა ერგატიულ კონსტრუქციაში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. მარტიროსოვი, ნათესაობითისაგან წარმოქმნილი ბრუნვები ქართველურ ენებში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. მაჰომეტოვი, ზმნის ძირეული თანხმოვნის ცვლილება ფონეტიკურ ნიადაგზე დარგუული ენის დიალექტებში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. კახაძე, ინფინიტივის –ბ უ ს||-მ უ ს ფორმანტები არჩიბულში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. მიქიაშვილი, ზოგიერთი საენათმეცნიერო ტერმინის შესახებ, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
გვანცელაძე, “ქართლის ცხოვრების“ ერთი ადგილის გაგებისათვის, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. ჭოხონელიძე, ვარსკვლავის-ს წარმომავლობისათვის ქართულში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. შეროზია, მოთხრობითი ბრუნვის გამოყენების ერთი შემთხვევისათვის მეგრულში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. დათუკიშვილი, ხმნის უღვლების ფორმალიზებული სისტემა თანამედროვე ქართულში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. შენგელია, ქართული კენტ-ის ზანური შესატყვისობისათვის, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997
. ვაშაკიძე, მეტატექსტის კომპონენტთა დაკავშირების ზოგი საკითხისათვი ძველ ქართულში, სამეცნიერო სესია მიძღვნილი პროფ. ა. კიზირიას ხსოვნისადმი, 30/IX – 1/X, 1997

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019