ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები – I

ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები – I

2007 წლის 16 ოქტომბერი
მუშაობის გეგმა

1. ავთ. არაბული ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ნორმატიული პარამეტრები
2. თ. ვაშაკიძე -ოვან სუფიქსიან სახელთა მართლწერისათვის
3. თ. ბოლქვაძე ქართული ენის სტანდარტიზაციის თანამედროვე მიდგომა
4. გ. გოგოლაშვილი სისტემური ენობრივი ცვლილებები და ნორმატიული რეკომენდაციები (სტატიკურ ზმნათა მაგალითზე)
5. თ. ღვინაძე -ნენ დაბოლოების გამო პრეფიქსიანი ვნებითის ზოგ ფორმაში
6. მ. ბერიძე, ქ. დათუკიშვილი ქართველური ბგერითი სისტემის ასახვისათვის ინტერნეტში
7. მ. ქურდიანი ენა და ჩვევა
8. ნ. ცქიტიშვილი, შ. აფრიდონიძე არაქართული გვარების ქართულად გადმოცემისათვის
9. ვ. მაღრაძეE ტავტოლოგიური დარღვევებისათვის
10. ლ. ქაროსანიძე თანამედროვე ტერმინოლოგია
11. და ქართული სალიტერატურო ენა
12. ნ. ჭოხონელიძე ფონეტიკურ-მორფოლოგიური ვარიანტები რ. ინანიშვილის ენაში
13. ნ. ჯორბენაძე საშუალი გვარის –ებ და –ობ თემისნიშნიანი ვარიანტებისათვის
14. მ. ჩაჩანიძე მასმედიის ქართული ”ჟურნალისტის სტილისტიკური ცნობარის” შემდეგ.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019