ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია

1988 – 1992

1988 წლის 27-30 ივნისი

ნ. ლოლაძე – გრძნობა-აღქმის ზმნები ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ნიროვა – აულ ფსიჟ-ის მცხოვრებთა ენის ზოგ თავისებურებათა შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ისაევი – დარგუული ენის ფრაზეოლოგიზმების წარმოების ექსტრალინგვისტური საფუძველი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ჭოხოლავა – მცენარეთა სახელდების პრინციპები ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
თ. შარმანაშვილი – გრძნობა-აღქმის ზმნები და აფექტური ბრუნვა ანდიურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ე. გაზდელიანი – ხმოვნის სიგრძის ახსნისათვის ზოგ სვანურ სიტყვაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ლ. ბრუტიანი – იმპლიკცაია და იმპლიცირება არგუმენტაციის ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ჩიჩუა – მოქმედების ნომინაცია და სემანტიკური ინტერპრეტაცია თხრობით ეპიზოდში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
კ. შერიევი – წინადადების ერთგვარი წევრებით გართულების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ლ. უსმანოვი – არქიტექტურული ნაგებობანი და ნახურ-ურარტუს ტოპონიმიკის ზოგი საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ჩუხუა – ლხ||თხ კომპლექსებისათვის ნახურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ათაევი – ძველი საბრძოლო იარაღის სახელდებისათვის ხუნძურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ჭ. ქირია – კაუზატივის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ს. ჯამირზაევი – ნახური და ურარტული ენების სინტაქსური კონსტრუქციების შესატყვისობის საკითხისათვის (ლექსიკურ-სემანტკიური ანალოგიების გათვალისწინებით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ა. აჯიბეკოვი – ქ˚ა ელემენტის სემანტიკური დახასიათებისათვის აბაზურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ლ. ხაგბა – ზოგი თანდებულიანი კონსტრუქციის ფუნქციებისათვის აფხაზურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ჭუმბურიძე – -იან, -იერ სუფიქსები ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ც. ჯანჯღავა – ანაპტიქსური ˆ მეგრულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. კურაჩინოვი – ორი რიგის ზმნური პირის აფიქსების მიმღეობური ექვივალენტები (აფხაზური და აბაზური ენების მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ზვიადაური – კაუზატივისა და კაუზატიური მიმღეობების წარმოების ზოგი შემთხვევა დიდოურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
შ. ტეშევა – ისტორიზმები და არქაიზმები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ა. კამბაჩოკოვი – შედარებითი ნაწილაკის – ნ–ხ ადგილისათვის ატრიბუტულ სიტყვაშეხამებებში ყაბარდოულ-ჩერქეზულ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
თ. ვაშაკიძე – კნინობითის სუფიქსების მანოანური დამუშავების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ბლიფაშოვა – ეთნოგრაფიზმები ტ. კერაშევის თხზულებებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
კ. გაბუნია – სივრცულ მიმართებათა ასახვისავის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.ც
გ. აკოფიანი – ნათესაობის სახელთა კლასიფიკაციის ზოგი პრინციპის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ქ. დათუკიშვილი – ხმოვანთა განაწილების საკითხი პივრელად მასდარებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ფ. ჰუსეინოვა – სიყტვაწარმოების საკითხები რუთულურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
რ. ლანდია – ზოგი მორფონოლოგიური პროცესისათვის მთარაჭულში ქართლურთან მიმართებით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ბ. ჯონუა – ბგერათა კომბინატორიკის საკითხისათვის აფხაზურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. სურმავა – კირნათ-მარადიდის მეტყველების ერთი თავისეაბურების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ვ. კატვალიანი – “მჟღ. თანგხმოვანი” კონსონანტურ შეხამებათა ხანგრძლივობა სომხურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ს. ზაბიტოვი – რიცხვის კატეგორია ლეზგიური ენის არაბულ ნასესხობებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. მგელაძე – “ხედვის” სემანტიკური ველის მარკირებული წევრები ქართული ენის V-XVIII სს. ძეგლებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
გ. გრიგორიანი – მჟღერი და ყრუ თანმხოვნების გავლენა ხმოვანთა ხანგრძლივობაზე სომხურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ტ. ფუტკარაძე – ასიმილაციის ერთი სახეობა ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ე. შეიხოვი – ზედსართავი სახელის აღმატებითი ხარისხის გამოხატვისათვის ლეზგიურ ენაში (რუსულ ენასთან შედარების ცდა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
დ. ციციქიშვილი – სიტყვის როლი საგანთა ტაქტილური აღქმის პროცესში (ექსპერიმენტული გამოკვლევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ბ. ათაევი – ზედსართავი სახელის მოკლე ფორმის საკითხისათვის ხუნძურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ჩიტაია, კოპალეიშვილი – სიტყვა “სულის” მნივშნელობისათვის ძველ ქართულსა და ფშავ-ხევსურულ ეთნოგრაფიულ მასალებში (ეთნოლინგვისტური ასპექტი), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
დ. ხაზამოვი – ხუნძური ენის ანდალალური დიალექტის სოგრატლური თქმის ზოგი თავისებურების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ხაჩემიზოვა – ტოპონიმთა და ანთროპონიმთა კაუზატიური წარმოება ადიღეურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. სარქისიანი – მეტყველების ნაწილთა ფუნქციონირების თავისბეურებანი სომხურ სასაუბრო ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი

დ. ციცქიშვილი – ვ. ჰუმბოლდტის და დ. უზნაძის ენის შინა ფორმის კონცეფციათა დამოკიდებულებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. კობაიძე – მახვილი ქართულ ლექსში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ვ. კუზიბაბაშვილი – ზოგიერთი ფონეტიკური პროცესისათვის ინგილოურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ტ. ფუტკარაძე – საერთოქართვეალური *ა-ს ზანური რეფლექსები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. ჩუხუა – თანხმოვანთა დაჯგუფებისათვის ინგუშურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. მიროზოვა – ქუჩების სახელწოდებათა ერთი ენიდან მეორეზე გადმოღების საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ჭ. ქირია – კაუზატივის ფორმალური ნიშანი სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ჭუმბურიძე – ქონების რთულსუფიქსიანი ზოგი სახელის ეტიმოლოგიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ქ. პეტრიაშვილი – იურიდიული ტერმინების წარმოების საშუალებანი ქართული სამართლის ძეგლების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ქურდიანი – მასდარის წარმოების ზოგი საკითხი სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ზვიადაური – მყოფადი დროის მიმღეობა ბეჟიტურ-ჰუნზიბურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ქემერტელიძე – სიტყვის ტროპული (ეპითეტური) მნიშვნელობით ხმარება ზმნასთან მიმართებაში (ინგლსიური ენის მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ლ. სოხაძე – არტოლად შერწყმული კომპოზიტის შემადგენელ კომპონენტთა ურთიერთმიმართებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. კერესელიძე – შესიტყვებები იურიდიულ ტერმინებად ქართული სამართლის ძეგლების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. გიორგაძე – ბრძანებითი კილოს გამოხატვის ზოგიერთი თავისებურება ფშაურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
დ. შენგელია – დინამიკურ და სტატიკურ ნასახელარ ზმნურ ფორმათა შენაცვლების შემთხვევები XVII-XVIII საუკუნეების ქართული ენის წერილობითი ძეგლების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
რ. ჭკადუა – ზოგი მოდალური ნიუანსის გადმოცემისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. მგელაძე – ზმნისწინის როლი “ხედვის” სემანტკური ველის თვალსაზრისით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. ჯანდაგიშვილი – სინონიმიის საკითხისათვის ქართულ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
თ. მღებრიშვილი – ფრაზეოლოგიზმების კლასიფიკაციისა და მათი გადმოცემის ძირითადი საკითხები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ბ. ლემონჯავა – ერთგვარშემასმენლიანი შერწყმული წინადადების საკითხისათვის ზანურში ქართულთან მიმართებით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. სურმავა – “მან” ნაცვალსახელის თავისებურება აჭარულსა და ზანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
კ. გაბუნია – “ამ”, “იმ” ნაცვალსახელთა შესახებ ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. სახოკია – “პურის” ველი შუმერულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ც. ჯანჯღავა – პირველი სუბიექტური პირის ნიშნის ფონეტიკური ვარიანტებისათვის ზანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. გელდიაშვილი – პირდაპირ-ობიექტური მესამე პირის ნიშანთა ხმარების თავისებურებანი საშუალი ქართულის ადრეული პერიოდის ძეგლებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
გ. ოკუჯავა – გრამატიკული ფუნქციების იდენტიფიცირება ქართველურ ენებში ნ. ხომსკის “ღEშთ”-ის მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ლ. ბინიაშვილი – ორი ფუძის წარმომავლობისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
თ. შარმანაშვილი – ერთი გაქვავებული კლას-ნიშნიანი სახელის თაობამზე ანდიურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ლოლაძე – “მყოფობის” ზმნები სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1990 წლის 24-27 აპრილი

ქ. დათუკიშვილი – რედუპლიცირებული ფორმების კლასიფიკცაიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
თ. ჟღენტი – სტეფანო პაოლინისა და ნიკიფორე ირბახის ქართულ-იტალიური ლექსიკონი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ნ. ზვიადაური – მაატრიბუტივებელი ფორმანტის (˚-სა) გენეზისისათვის დიდოურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. თანდაშვილი – -ილ და -ულ სუფიქსთა განაწილებისათვის თანამედროვე ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
დ. ხაზამოვი – ერთი ბგერათშესატყვისობისათვის ხუნძურსა და ქართულ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ი. ვაშაკიძე – ილია ჭავჭავაძის ღვაწლი ქართული ქიმიური ტერმინოლოგიის შემუშავების საქმეში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
რ. ჭკადუა – გუნება-განყწობისა და მიჩნევის გამოხატვისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. ჩუხუა – ქართველური ლექსიკიდან, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
თ. ვაშაკიძე – ნასახელარ ზმნათა წარმოების ზოგი საკითხისათვის “ვეფხისტყაოსანში”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
თ. ბოლქვაძე – ნიშნის თეორია და მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ასპექტები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. კობაიძე – -ოდ-ე სუფისქიანი ბრძანებითი მთიულურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. ჯანდაგაშვილი – სამედიცინო ტერმინოლოგიური ლექსიკის სემანტიკური დახასიათება, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ც. ბარამიძე – ფერის აღმნიშვნელი ზოგიერთი ტერმინის სუბსტანტივთან მიმართებისათვის თაბასარანულ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ბ. ლემონჯავა – შერწყმული წინადადების ზოგიერთი თავისბეურებისათვის ზანურში (ქართულთან მიმართბეით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ქ. მარგიანი – დალ-სვანეთის რამდენიმე სოფლის მიკროტოპონიმიკა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. ჯაბუშანური – ფშაური დიალექტის ლექსიკის ძველ ქართულთან მიმართებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. სახოკია – რიცხვისა და არტიკლის ურთიერთმიმართება გუსტავ გიიომის ნააზრევში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ვ. კუზიბაბაშვილი – უმლაუტიანი ხმოვნების მიღების ერთი გზის შესახებ ქართული ენის ინგილოური დიალექტის მასალის მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
გ. ოკუჯავა – მარტივი წინადადების სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ი. სანიკიძე – ასპექტის კატეაგორიის ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
კ. გაბუნია – -ე სუფიქსის წარმომავლობისათვის ჭანურის ბრუნვათა სისტემაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ლ. მარგიანი – ზოგი ნასესხები სიტყვის ფონეტიკური ადაპტაცია აფხაზურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. ბერიძე – ხმოვამნფუძიან სახელთა სახელობითი ბრუნვის ნიშნის შესახებ მესხურ-ჯავახურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ლ. ბინიაშვილი – ერთი ძირის ისტორიისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1991 წლის 23-25 აპრილი

თ. ვაშაკიძე – “ქმნა” მეშველზმნიანი აღწერითი ფორმები ძველ ქარულში (ორიგინალური ძეგლების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ნ. ზვიადაური – გვარის კატეგორიისათვის დიდოურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. კობაიძე – ხმოვანთმონაცვლეობის ერთი შემთხვევისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ზ. ვახანია – რ/შ მონაცვლეობა ქართვლურ ფუძეთა აუსლაუტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
რ. ზექალაშვილი – პირის კატეგორია და პირნაკლი ზმნები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ვ. კუზიბაბაშვილი – პ-ს ფონეტიკური და მორფოლოგიური ფუნქცია, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ზ. კიკვიძე – მორფოლოგიური ევფემიზმის გამოყოფის საკითხისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. ჩუხუა – ზოგ ფუძედრეკად ზმნათა წარმომავლობისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ჭ. ქირია – სიტყვამახვილის ადგილისა და დისტინქტური ფუნქციისათვის მეგრულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. აშაძე – პირთა მრავლობითობის გამოხატვის ზოგი თავისებურება თუშურში (ძველ ქართულთან მიმართებით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
კ. გაბუნია – ლოკატივის ბრუნვები ზანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ქ. დათუკიშვილი – ხმოვნის რედუქცია Vრჩ ტიპის სეგმენტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. არეშიძე – არაბულ-ქართული ლექსიკური შეხვედრები და ქართული ლექსიკოგრაფია, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ლ. სოხაძე – კომპოზიტის შემადგენელ კომპონენტთა სიგრძის სტატისტიკური ანალიზი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ლ. ბინიაშვილი – “მაშკ-ი” ნასესხები ტერმინისათვის ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ნ. ბაღათურია – “ლაფშა-ს” ეტიმოლოგიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. სახოკია – შუმერული “ნიგ” სიტყვის ფუნქცია “ნიგ + სუბსტანტივის” ტიპის კონსტრუქციებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. თანდაშვილი – ერთი სინტაქსური თავისებურების ახსნისათვის ქიზიყურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
გ. ოკუჯავა – ინფინიტიური კოსნტრუქციების შედარებითი ანალიზისათვის გერმანულსა და ქართულში (ნ. ხომსკის “ღ-შთ”ის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ლ. ქაროსანიძე – სახელი და მისი კატეგორიები დიონისიოს თრაკიელის Τεχνη γραμματικη-ში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. ტაბიძე – სამედიცინო ტერმინთა მრავლობითში ხმარების სტილისტიკური ასპექტი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. ჯაბუშანური – სახელობითი ბრუნვის თავისებურებისათვის ფშაურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ს. თოდუა – ვ და უ თანხმოვნების დისტრიბუცია X-XIII საუკუნეების ქართულ ისტორიულ საბუთებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ნ. ლოლაძე – ინვერსიასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1992 წლის 19-21 მაისი

ნ. ბაღათურია – ქართულ-თურქული ენობრივი ურთიერთობიდან, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ზ. ვახანია – “თოკო” სიტყვის მნიშვნელობა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ლ. ცერცვაძე – -ებ-იანი მრალვობითი ძველ ქართულში (შეთანხმების ძალის დინამიკა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
დ.-ა. ა. ხაზამოვი – სოგრატლინულივ ანთროპონიმიკა (ხუნძურვი ენის სამხრეთული კილო), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ლ. ქაროსანიძე – “კათაკმეველი” სიტყვის ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ნ. სურმავა – ყე(ნ)/-კე(ნ) ნაწილაკი ქვემოიმერულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ნ. გაბულდანი – რამდენიმე სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
თ. ნაცვლიშვილი – უდურში არსებული ჭურჭლეულის ლექსიკური მასალა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
კ. გაბუნია, ჭ. ქირია – მეგრული ტექსტის მანქანური დამუშავების პრინციპებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ე. გიუნაშვილი – ბაბრ-ისა და ბაბრ-ე ბაყāნ-ის მნიშვნელობისათვის ფირდოუსის “შაჰნამეში”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ს. თოდუა – ჴ ფონემის დისტრიბუციისათვის IX-XIII სს. ისტორიული საბუთების ძეგლთა მიხედვით,ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. ბაბუხადია – ე- პრეფიქსიანი ვნებითების ნიუანსები ქართულ ზმნაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. ბერიძე – თხოვნითი-ბრძანებითი სამცხურ-ჯავახურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
გ. ოკუჯავა – ნ. ხომსკის გენერატიული გრამატიკის ზოგიერთი თეორიული ასპექტის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. სახოკია – ენობრივი პოტენციური სახელი და არტიკლის კატეგორიის სემიოლოგიური გამოხატულება, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ზ. კიკვიძე – “ჩვენ” ნაცვალსახელის მეორეული მნიშვნელობა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. არეშიძე – “მაჯან” ძირის ეტიმოლოგიისათვი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ზ. ფურცხვანიძე – ერთი მიკრორეგიონის პატრონიმიკული თავისებურებების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. თანდაშვილი – ჴ-ს დისტრიბუციისათვის ქიზიყურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ნ. ზვიადაური – ინფინიტივი დიდოურ ენებში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ქ. დათუკიშვილი – წყვეტილის ფორმათა წარმოება მოქმედებითი გვარის ზმნებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. კობიაშვილი, მ. ლომია – სიტყვაწარმოება გრ. რობაქიძის “გველის პერანგში”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ვ. კუზიბაბაშვილი – მეშველ-ზმნიანი ფორმებისათვის ინგილოურში (კაკური მეტყველების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019