ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია

1983 – 1987

1983 წლის 18-20 მაისს

თ. გვანცელაძე – ქრისტიანულ კულტთან დაკავშიერებული ლექსიკა აფხაზურში (კატეხიზმოს მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ი. ისაკოვი, მ. ხალილოვი (მაჩახყალა) – ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ლექსიკის გამდიდრება რუსული ენის გავლენით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. ჭუმბურიძე – ხმოვანი სუფიქსებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ბ. ნერსესიანი (ერევანი) – ბრუნების კატეგორია ძველქარულ და ძველსომხურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. სტურუა – განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის საკითხისათვის ბასკურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ე. შეიხოვი (მოსკოვი) – გარდამავლობის პრობლემისათვის ერგატიულ ენებში (ლეზგიური ენის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
თ. მემიშიში – განსაზღვრებითი კომპოზიტები ჭანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
თ. თაიმასხანოვა (მახაჩყალა) – გეოგრაფიულ ტერმინთა ზოგი თავისებურება ყუმიკურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. გიორგობიანი – საარტიკულაციო ბაზისების გადართვის ზოგი თავისებურება, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
კ. კილბა (სოხუმი) – თურქეთში მცხოვრები აფხაზების მეტყველების ზოგი თავისებურებისათვის (ჟ. დიუმეზილის ტექსტების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. ლოლაძე – წარმოქმნილ სახელთა კონფიქსური წარმოებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ს. თემირბულატოვა (მახაჩყალა) – ბოლოსართთა სისტემა დარგუული ენის ხაიდაყურ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
მ. კობაიძე – არსებით სახელთა ბრუნება მთიულურ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
დ. შიხმურზაევი (მახაჩყალა) – ყაბარდოულ-ჩერქეზული ნასეხსობანი ნოღაურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
მ. კიკონიშვილი – კნინობით-საალერსო ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურება ახალ ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
კ. ქერიმოვი (მახაჩყალა) – გრამატიკული კლასის მაჩვენებლებისათვის ხინალუღური ენის ზმნის სტრუქტურაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. მაჭავარიანი – ზმნის საურთიერთო კატეგორიის მაწარმოებელთა შესახებ აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ც. კვანტალიანი – ქცევის ფორმათა წარმოებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
დ. შენგელია – ვნებითი გვარის ფორმათა პარალელური წარმოებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ა. არაბული – აწმყოს ფუძის ცვლილების ასახვა ზმნურ სისტემებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1984 წლის 14-15 მაისს

თ. გვანცელაძე – ზოგი აფხაზური სახელის სალექსიკონო ფორმის დაგენისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ნ. ჭუმბურრიძე – ვნებითი გვარის -ებ თემისნიშნიან ზმნათა დაბოლოებისათვის აწმყოს III პირში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ნ. ჭოხონელიძე – “{და}კარგვავს” ზმნის ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ლ. ბაბლუანი – სამი ქართველური ძირისათვის (ბირ-, უბარ-, კუ-), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ლ. ღვინჯილია – -ავა დაბოლოების შესახებ ქართველურ გვარსახელებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
მ. ბერიძე – ლაბიალური თავკიდური წევრის შემცველი თანხმოვანკომპლექსების ცვლილებისათვის მესხურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
რ. ფარეულიძე – მიცემითი ბრუნვის ნიშნის საკითხისათვის ჩაჩნურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ი. გუდავა – ზოგიერთი სახელური ფუძის შესახებ ხუნძურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ვლ. კიკილაშვილი – კლასისა და პირის გამოხატვისათვის ლეზგიური ჯგუფის ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ბ. ცხადაძე – -ინ, -ირ, -ოლ სუფიქსები ძველი ქარულის ზოგი ტიპის ნაზმნარ სახელებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ლ. ურუშაძე – ქარულ-ირანული ლექსიკური პარალელები (ღვარცოფი), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
რ. ბაბლუანი – პურეულის ლექსიკისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
მ. კობაიძე – სა-ე და სა-ო მაწარმოებელთა განაწილებისათვის თანამედროვე ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
თ. ვაშაკიძე – აღწერითი ვნებითის ფორმათა გამოყენებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ლ. სოხაძე – მცენარეთა სახელები და მათთან დაკაშვირებული ლექსიკა “სინურ მრავალთავში”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ნ. ლოლაძე – “ქონა-ყოლის” ზმნები ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
თ. ომიაძე – პარალინგვისტიკის გამოყენებითი ასპექტებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1985 წლის 6-8 მაისის

გ. გაზდელიანი – ხმოვანთა სიგრძისათვის ზოგ სვანურ რელიგიურ ტერმინში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ნაჭყებია – ჩვენებითი ნაცვალსახელი მსაზღვრელად ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ლ. ბაბლუანი – ჩოლურულის თავისებურებანი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ი. ჯიბუტი – მქონებლობის ერთი აფიქსის შესხაებ ტერმინოლოგიურ სიტყვაწარმოებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. მაჭავარიანი – უპირო და ერთპირიანი ზმნების შესახებ აფხაზურ-ადიღურ და ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. ჭოხონელიძე – ტუს- ფუძის ისტორიისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
რ. ფარეულიძე – გვარის სახელთა ბრუნებისათვის ჩაჩნური ენის ქისტურ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ყუფარაძე – анти- და противо- მორფემებით ნაწარმოებ რუსულ ტერმინთა შესატყვისები ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ვ. მაღრაძე – მრავლობითის ფორმის მქონე არაქართული გეოგრაფიული სახელების გადმოცემისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
რ. ჩხენკელი – ოდა-სახლის მშენებლობასთან დაკაშვიერბული ლექსიკა ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
რ. ბაბლუანი – ხვნა-თესვის ლექსიკის შესწავლისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ვ. კიკილაშვილი – კითხვითი ნაცვალსახელები შაჰდადის ქვეჯგუფის ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. ბურჭულაძე – ტერმინოლოგიურ გამოთქმათა სტრუქტურული ტიპები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ბ. ცხადაძე – სა-, სა-ე და -ა აფიქსებიანი ზოგი სახელი ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ტაბიძე – ქტემატონიმებისა და პრაგმატონიმების შესახებ ქართლუში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ტ. სიხარულიძე – ზედსართავ სახელთა აღმატებითი ხარისხის ორგანული წარმოებისათვის უდიურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ბერიძე – დროის ზმნისართების სემანტკისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. ლოლაძე – “არის” ზმნა ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
რ. ლანდია – ერთი ფონეტიკური მოვლენისათვის გლოლურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. ჭუმბურიძე – მქონებლობის აფიქსთა შესწავლის ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ტ. ფუტკარაძე – მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნება აჭარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ლ. მარგიანი – პ. ჭარაია “ქართულ-მეგრული და მეგრულ-ქართული შედარებითი ლექსიკონი”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ოსაძე – უცხო სიტყვათა მორფოლოგიური ადაპტაცია ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
თ. ვაშაკიძე – წინა ვითარების სახელთა წარმოების ზოგი საკითხისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
თ. მაჭავარიანი – მოძრაობის გამომხატველი ზოგი ზმნის სემანტიკური თავისებურებისათვის რუსულსა და ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
კ. კაკიტაძე – სახელთა ბრუნებისათვის ლეჩხუმურში ქვემოიმერულთან მიმართებით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1986 წლის 19-21 მარტს

ე. გაზელიანი – ზოგი რელიგიური ტერმინის შესახებ სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი. ა
ვ. კიკილაშვილი – ხინალუღური ენის პირველი პირის მხოლოობითი რიცხვის ნაცვალსახელის ფუძის საკითხისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. ტაბიძე – ქართული ჟურნალ-გაზეთების სახელდების მოტივაცია, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. ჩიჩუა – მოქმედების დიურატულად დაუნაწევრებელი ნომინაცია თხრობით ტექსტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
რ. ჩხენკელი – ქართულ ხალხურ სამშენებლო საქმეში მეტაფორულად გამოყენებული ლექსიკა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
თ. შველიძე – დიდი და პატარა ზედსართავების ფუნქციისათვის ქართულ ორიგინალურ თხზულებებსა და ნათარგმნ ლიტერატურაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ტ. ფუტკარაძე – სახელის ფორმაწარმოება -ზე თანდებულით სამხრეთ-დასავლეთ საქართვლოს დიალექტთა (აჭარულის, გურულის, მესხურ-ჯავახურისა და იმერხეულის) მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. ნაჭყებია – ნათესაობითში დასმული მსაზღვრელის საზღვრულთან ერთად ბრუნებისას მომხდარ ცვლილებათა ზოგიერთი საკითხისათვის ქართვლურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. მაჭავარიანი – ობიექტისა და სუბიექტის პირის ნიშანთა განლაგებისათვის ქართულ და აფხაზურ გარდამავალ ზმნებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. კობაიძე – სა- პრეაფიქსიანი სახელზმნები ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. ჭოხონელიძე – მორჩ-, ნორჩ- ფუძეთა ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. ჭუმბურიძე – მქონებლობის აფიქსები ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
თ. ვაშაკიძე – წინავითარების სახელთა წარმოება საშუალი ქართულის ძეგლების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. ქურდიანი – ქართველურ-დაღესტნური ბგერათშესატყვისობისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ვ. მაღრაძე – მსაზღვრელები რთული შედგენილობის ტოპონიმებში (კასპის რაიონის მასალის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ქ. დათუკიშვილი – ჩქამიერ თანხმოვანთა მონაცვლეობა რედუპლიცირებულ ფუძეთა სეგმენტებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ლ. ღვინჯილია – ზანურ გვარსახელთა საყრდენი ფუძის ზოგი საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. ლოლაძე – “მყოფობის” სემანტიკის გამომხატველი ზმნები ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. მგელაძე – “ხედვის” სემანტიკური ველი სულხან-საბა ორბელიანის მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ა. არაბული – ხმოვანფუძიანი სახელების კვეცად ბრუნვებში მიმდინარე მორფონოლოგიური პროცესების ისტორიული ინტერპრეტაციისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1987 წლის 30-31 მარტს

მ. ტაბიძე – საკულტო და თავდაცვითი ნაგებობების ნომინაციის საკითხისათვის ქართული წყაროების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
კ. გაბუნია – ზმნისართისა და თანდებულის ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
რ. ჩხენკელი – სინონიმური სახელები ქართულ ხალხურ სამშენებლო ტერმინოლოგიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ტ. სიხარულიძე – -ინ დაბოლოებიან სახელთა ფუძის აგებულებისათვის უდიურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
რ. ჭკადუა – ხარისხის წარმოების ზოგი საკითხისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. ზვიადაური – შინაური ცხოველების აღმნიშვნელი ლექსიკა დიდოურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
მ. კიკვიძე – ტერმინოლოგიისა და საერთო ენის ლექსიკის მიმართებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
მ. მგელაძე – “უჴორცო ხედვის” სემანტიკა (ძველი ქართული ენისა და სულხან-საბა ორბელიანის ტექსტების მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ჭ. ქირია – კაუზატივი და კონტაქტი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
მ. ქურდიანი – “შიშისა” და “ჭიის” აღმნიშვნელი საერთო-ქართველური სიყტვები და სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგი საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ა. პაპიძე – არ ნაწილაკის ერთი ფუნქციისათვის თანამდეროვე ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
მ. ჩუხუა – თანაბრობითი ხარისხისათვის ნახურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. ჩიჩუა – დიურატულობა როგორც ტექსტის კატეგორია, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. სურმავა – -ან თემისნიშნიანი სტატიკური ზმნები სამხრეთ-დასავლეთ კილოებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. ჭოხონელიძე – პოვ- და კაფ- ფუძეთა ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
დ. ციცქიშვილი – მნიშვნელობის წვდომის საკითხისათვის დ. უზნაძის ადრინდელი შრომების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
თ. ვაშაკიძე – წინავითარების სახელთა წარმოებისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
თ. შველიძე – მსაზღვრელ-საზღვრულის ურთიერთმიმართებისათვის მთის დიალექტებში (ფშაურის, თუშურის და ხევსურულის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. ბაღათურია – ერთი სემანტიკური ჯუგფის შესახებ მეგრულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ტ. ფუტკარაძე – -კენ თანდებულის ისტორიისათვის (ქართული ენის დიალექტების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019