ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია

1976 – 1982

1976 წლის 20 დეკემბერს

ნ. მირიანაშვილი – შავი ფერის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულ და რუსულ ენებში (ლექსიკონების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.
ა. პაპიძე – მეორე კავშირებთიის ნაკვთისათვის თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.
ლ. ღვინჯილია – არსებით სახელთა მრ. რიცხვის მაწარმოებელი ერთი რთული ფორმანტის შედგენილობისათვის დარგუულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.
გ. ხუხუნი – ფორმისა და მნიშვნელობის საკითხები პ. პეშკოვსკის მოძღვრებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.
ი. ჯიბუტი – რუსული რთული ზმნისწინების обез (обезъ, обес) ქართულად გადმოცემის შემთხვევები ტექნიკური ტერმინოლოგიის მასალაზე, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1978 წლის 28-29 მარტს

ნ. კიზირია – წყვილ თანხმოვნათა მიმდევრობები ჭანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ე. გაზდელიანი – პოზიციური სიგრძის ერთი სახე ლაშხურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
რ. ჭკადუა – ნ. მარის – სვანური ენის მკვლევარი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ვლ. კიკილაშვილი – მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა ანბანების შექმნის ისტორიიდან., ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
რ. ფარეულიძე – სამშენებლო ლექსიკისათვის ქისტურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ლ. ღვინჯილია – რთულფუძიანი არსებითი სახელები დარგუულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ე. კილბა – ბათუმელ აფხაზთა მეტყველების დიალექტური საფუძვლისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ს. ჯამირზამევი – ჩაჩნური ენის ბარის დიალექტის ნოჟაი-იურთის კილოს ფონეტკიურ თავისებურებათა შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
თ. გვანცელაძე – უარყოფისა და კაუზატივის აფიქსთა განლაგებისათვის აფხაზური ზმნის ფინიტურ წარმოებებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ნ. მირიანაშვილი – ადამიანის დამახასიათებელი ფერების ამსახველი ლექსიკა ქართულსა და რუსულ ენებში (თარგმნითი ლექსიკონების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ნ. სტურუა – ანტონიო ტოვარის ნაშრომი “ბასკური ენა”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
გ. გოგოლაშვილი – ე სუფიქსიანი ნამყო ძირითადი ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
მ. ოსაძე – კულინარიის ტერმინები ძველ ქართულში, ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ნ. მუზაშვილი – სახელის ფუძის გამოყენება სახელობითი ბრუნვის ფუნქციით “რომელ” ნაცვალსახელთან, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ა. არაბული – თურმეობითის ანალიზური წარმოების თავისებურება ხევსურულ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ბ. ცხადაძე – ოვან სუფიქსი ძველ ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
მ. ქამადაძე – ზემოაჭარული ოიკონიმები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1979 წლის 27-28 მარტს

გ. ხუხუნი – სასკოლო და სამეცნიერო გრამატიკა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ე. კილბა – სხვა ენათა გავლენა ბათუმელ აფხაზთა მეტყველებაზე, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
რ. ჭკადუა – ნ. მარის გამოუქვეყნებელი გამოკვლევები სვანური ენის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ლ. ბაბლუანი – სამი და მეტი თანხმოვნის შემცველი მიმდევრობები ქართულსა და სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ე. გაზდელიანი – საკომპენსაციო სიგრძის საკითხისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ვ. კიკილაშვილი – ლ. პ. ზაგურსკი და კავკასიისმცოდნეობა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
თ. გვანცელაძე – უარყოფის პრეფიქსაცია და ზმნისწინი აფხაზურ-აბაზურ ზმნებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
რ. ფარეულიძე – თანმხოვანთა სინტაგმატიკური ანალიზისათვის ქისტურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.G
ი. გუდავა – ჰიატუსის დაძლევისათვის ხუნძურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
მ. ხომასურიძე – ზმნის ა-პრეფიქსი და სასუბიექტო მიმღეობა ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ა. პაპიძე – კავშირებითი კილოს სემანტიკისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ნ. ჩართოლანი – ჩვენებითი ნაცვალსახელები ახალ სალიტერატურო ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ნ. მუზაშვილი – ნასახელარი ზმნების ერთი ჯგუფის ფუნქციისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
გ. გოგოლაშვილი – ავ ელემენტიან მედიოაქტიურ ზმნათა შესახებ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ა. არაბული – დრო-კილოთა III ჯგუფში გამოვლენილ -ნ და -დ ფორმ ანტთა ფუნქციისათთვის ძველ ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ბ. ცხადაძე – -ოლ-ა სუფიქსიან მასდართა ერთი ჯგუფისათვის ძველ ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
მ. ქამადაძე – ზემოაჭარული ანთროპონიმული წარმოშობის გეოგრაფიული სახელწოდებანი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1980 წლის 1-2 აპრილს

გ. ხუხუნი – ა. შახმატოვის გრამატიკული კონცეფცია და მისი მნიშგვნელობა რუსული ენათმეცნიერებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ე. გაზდელიანი – კვლავ ხმოვანთა პოზიციური სიგრძის შესახებ სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ლ. ბაბლუანი – ძირეული მორფემის ბოლოკიდური კონსონანტური ჯუგფები სვანურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
რ. ჭკადუა – სვანურ ზმნაში ი- პრეფიქსის რეფლექსური მნიშვნელობის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
თ. გვანცელაძე – უარყოფის გამოხატვის ერთი საერთო პრინციპისათვის ზოგ იბერიულ-კამვკასიურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
რ. ფარეულიძე – ერთი დიფთონგის შესახებ პანკისის ქისტურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ვლ. კიკილაშვილი – მითითებითი ნაცვალსახელის აგებულებისათვის ბუდუხურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
Л. Хагба – Двойная префиксация обстоятельственного элемента места в глаголе тапантского диалекта абазинского языка, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
С. Пазов – Фразеологическая вариативность в абазинском языке, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ა. პაპიძე – მყოფადის კაშვირებითის ნაკვთისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ნ. ჩართოლანი – ჩვენებით ნაცვალსახელთა სისტემები ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ნ. მუზაშვილი – ნასახელარ ზმნათა წარმოება რომანტიკოს მწერალთა თხზულებებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგიერთი სოკოს ქართული სახელწოდებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
მ. ოსაძე – შემაერთებელხმოვნიანი კომპოზიტების ქართულად გადმოცემისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
თ. ზალდასტანიშვილი – ნ. სუფიქსი მასდარისა და აწმყოს ფუძეში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ა. არაბული – დიალექტური მონაცემების მნიშვნელობა დრო-კილოთა III ჯგუფის ჩამოყალიბების ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ბ. ცხადაძე – მადსარისა და ზოგი ზმნის აწმყოს ფუძის მიმართებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
რ. შეროზია – ზმნის ზოგი სუფიქსის ფუნქციისათვის ზანური ენის მეგრულ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1982 წლის 27-28 აპრილს

გ. ხუხუნი – ენათმეცნიერებისა და ფილოლოგიის მიმართების საკითხი XIX საუკუნის დასასრულისა და XX საუკუნის დასაწყისის რუსულ ენათმცენიერებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
თ. გვანცელაძე – ფრინველთა სახელწოდებანი აფხაზურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
გ. გოგოლაშვილი – ვნებითი გვარის ზმნათა II კავშირებითის პარალელურ ფორმათა შესახებ ახალ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ი. გუდავა – მახვილის გადაწევისათვის ხუნძური ენის სახელთა ერთ რიგში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
მ. ხომასურიძე – ნეიტრალური ქცევისათვის ზანურში (ქართულთან შედარებით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ვლ. კიკილაშვილი – კრიწული ენის მითითებითი ნაცვალსხაელები ლეზგიური ჯგუფის ზოგ ენასთან მიმართებით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ბ. ცხადაძე – “რა” კავშირით გამოხატული დაქვემდებარების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ვლ. ურუშაძე – სპარსული ლექსიკა სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ე. გაზდელიანი – ხმოვანთა სიგრძე სონანტების წინ სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ნ. ჭოხონელიძე – ეფერება ზმნის მნიშვნელობის ისტორიისათვის ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ვ. მაღრაძე – რეგიონული ტოპონიმიის წარმოების საკითხები (კასპის რაიონის მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019