ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია

1969-1973

1969 წლის 14-15 აპრილს

ი. მელიქიშვილი – ცარიელ უჯრედთა განაწილება ენათა პარადიგმატულ ფონოლოგიურ სისტემებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.
ლ. ენუქიძე – სინტაქსური ვალენტობის ცნების რაობისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.
კ. ლერნერი – შინაგანი რეკონსტრუქციის მეთოდის ძირითადი სახეობისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.
ვ. შენგელია – თანხმოვნათა თავკიდური ჯგუფები ადიღეურ სალიტერატურო ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.ც
იზ. ჩანტლაძე – სახელობითი ბრუნვის -ე ფორმანტის შესახებ სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.
მ. სუხიშვილი – ქცევის კატეგორიის შესწავლის ისტორიისათვის ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1970 წლის 20-21 აპრილს

ი. მელიქიშვილი – ოპოზიციის წევრთა მარკირებულობა-არამარკირებულობის მიმართების შეფარდებითი ხასიათის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
მ. ჭირაქაძე – მნიშვნელობის შესწავლის ზოგიერთი საკითხისათვის ჯ. რ. ფერსის ზოგადლინგვისტურ თეორიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ნ. იმნაძე – აფრიკატები მეგრულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ნ. კიზირია – თანხმოვანთა ჰარმონიული კომპლექსები ჩანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ვ. შენგელია – თანხმოვანთა ბოლოკიდური ჯუგფები ადიღეურ სალიტერატურო ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
Б. Утижев – Некоторые особенности речи лескенскых кабардинцев, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
კ. ლერნერი – გლოტოქრონოლოგიის მეთოდი და ლექსიკოსტატისტიკის ამოცანები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
მ. სუხიშვილი – იცის და უწყის ზმნები ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ი. ქერქაძე – ჰეტერონომია როგორც ცხოველთა რეალური სქესის გარჩევა-გამ ოხატვის ერთ-ერთი საშუალება ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
იზ. ჩანტლაძე – კვლავ მ‰რე “კაცი” ტიპის სახელების გამო სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ნ. როსტიაშვილი – პურის ცხობის ლექსიკა ინგილოურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1971 წლის 25 მაისს

ი. მელიქიშვილი – მარკირების მიმართება და დიფერენციალურ ნიშანთა სიმეტრიული განაწილების პრინციპი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
მ. სუხიშვილი – სუფიქსიან ვნებითთა წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
ი. ქერქაძე – ბერძნულიდან შეთვისებული ზოგი სიტყვის შესახებ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
გ. ბედოშვილი – ზოგიერთი გეოგარფიული სახელის საკითხისათვის ერწო-თიანეთის ტოპონიმიკაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
ლ. სანიკიძე – ზოგ ერთმარცვლიან ხმოვანფუძიან არსებით სახელთა ბრუნება ბაცბურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
Б. К. Утижев – Позволительно-повелительные формы от переходных глаголов в кабардино-черкесском языках, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
ნ. ჭოხონელიძე – გ. როზენი აფხაზურის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
ლ. ბაბლუანი – ძირეული მორფემის ბოლოკიდური კონსონანტური ჯგუფები თანამედროვე სალიტერატურო ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1972 წლის 21-22 დეკემბერს

გ. კვარიაცხელია – ფორმალიზაციის საკითხისათვის ენათმეცნიერებასა და ლიტერატურათმცოდნეობაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ნ. სტურუა – სიტყვის როგოც ენობრივი ერთეულის საკითხი პრაღის სკოლასა და დესკრიფციულ ენათმეცნიერებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი
ი. მელიქიშვილი – მარკირების მიმართება და საერთო ქართველური კონსონანტური სისტემა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ნ. ჩართოლანი – ჰ. ფოგტის “ქართკული ენის გრამატიკა”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
მ. სუხიშვილი – მყოფადის წარმოება და სტატიკურ ზმნათა პარადიგმა ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დაკემბერი.
მ. ხომასურიძე – თავსართიანი და უთავსართო ნეიტრალური ქცევა სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ირ. ქერქაძე – კ‚რ-||ჭ‚რ- ფუძეთა მნიშვნელობისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
გ. ცოცანიძე – სუბიექტურ და ობიექტურ პრეფიქსთა განაწილება ფშაურში.
ლ. ბაბლუანი – დეცესიურ ჰარმონიულ კომპლექსთა “გრამატიკალობის ხარისხისათვის”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ვ. შენგელია – ადიღეურ და ყაბარდოულ ენებს შორის არსებული ორი ბგერითი ფარდობის პოზიციური ახსნის ცდა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ნ. ჭოხონელიძე – სახელთაგან გარდამავალი დინამიკური ზმნების წარმოება აფხაზურში (აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა მონაცემბის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1973 წლის 22 ნოემბერი

ლ. ბაბლუანი – ზოგი დაკვირვება თანხმოვნათა განაწილებაზე თანამედროვე სალიტერატურო ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
ირ. ქერქაძე – “ლეღუსულელ” კომპოზიტის შესახებ ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
ნ. ჩართოლანი – ესე, ეგე ნაცვალსახელთა ხმარებისათვის ძველ ქართულში (რამდენიმე ძეგლის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
ი. მელიქიშვილი – ე > ი პროცესი ზანურ დიალექტებში და ქართველურ ენებში (ხმოვანთა შესატყვისობის ერთი დარღვევის შესახებ), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
მ. ხომასურიძე – ზმნის თავკიდური ხმოვნები და მათი ფუნქციები გ. დეეტერსისი შრომის “ზმნა ქართველურ ენებში” მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
ე. გაზდელიანი – ხმოვანთა პოზიციური სიგრძის ზოგი საკითხი სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.

ნ. ჭოხონელიძე – ნასახელარ გარდაუვალ და გარდამავალ დინამიკურ ზმნათა აღწერითი წარმოება აფხაზურსა და აბაზურში,ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019