ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია

1948 – 1968

1948 წლის 29 ივნისს

ო კახაძე – ა ხმოვანზე დაბოლოებული ზოგიერთი სახელის ბრუნებისათვის ქვემოიმერულში, ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია,1948 წლის 29 ივნისს.
ტ. გუდავა – სახელის ძირითადი მორფოლოგიური კატეგორიები ღოდობეარიულში, ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 29 ივნისი.
ო. თედეევი – ადამიანის სხეულის ნაწილებთან დაკავშირებული ზოგიერთი იდიომი ოსურ ენაში, ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 29 ივნისი.
ალ. მაჰომეტოვი – ერთი ძირეული ელემენტის შესახებ დარგუულ დიალექტებში, ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 29 ივნისი.
ბ. საბაშვილი – კახური კილოს ლექსიკის შესწავლისათვის (1947 წლის საზაფხულო მივლინების ანგარიში), ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 29 ივნისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა
მეორე სამეცნიერო კონფერენცია
1948 წლის 19-20 ოქტომბერს

ო. კახაძე – ატენის ხეობის ქართლური, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ტ. გუდავა – უარყოფითი და კითხვითი ფორმები ბოთლიხურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ელ. ლომთაძე – ერგატივისა და ინსტრუმენტალისის ისტორიული ურთიერთობისათვის ხვანურ (კაპუჭურ) ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ო. თედეევი – ოსური ენის თავისებურებანი იალღუზიძის თარგმნილი ოთხთავის მიეხვდით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ალ. მაჰომეტოვი – რ ბგერა დარგუული ენის კუბაჩურ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ელ. გუდიაშვილი – მეორე პირის კუთვნილებითაფიქსიან სახელთა თავისებური ბრუნება თურქულენოვან ბერძენთა მეტყვეალებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
თ. ბეროზაშვილი – დაკვირვებანი ზეომიმერულ მეტყველებაზე (საჩხერის რაიონში მივლინების ანგარიში), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ლ. ლეჟავა – დაკვირვებანი ზემოიმერულ მეტყველებაზე (ჭიათურის რაიონში მივლინების ანგარიში), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა
მესამე სამეცნიერო კონფერენცია
1950 წლის 16 მაისს

მ. დამენია – გრამატკიული ანალოგიის ერთი შემთხვევა ზემოიმერულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.
გ. შალამბერიძე – ქართულ-ზანურის კონსონანტური შესიტყვებანი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.
ლ. ასათიანი – ვენაჴ-ი || ვენახ-ი ძველი ქარული ენის ძეგლებში და თანამედროვე ქართულ კილოებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.
ი. ასათიანი – ზოგი ზმნისწინის შესახებ ჭანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.
მ. ქალდანი – ელიზია სვანურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1965 წლის 28-29 დეკემბერს

რ. მდივანი – ქართული ენის ფონემათა დისტრიბუციულ შეზღუდვათა აღწერა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
გ. კვარაცხელია – ზოგიერთი სტატისტიკური დაკივრვება ქართული ენის მარტივ წინადადებაზე, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ლ. ენუქიძე – ზმნის ფორმისათვის ქართული ენის ბირთვულ წინადადებაში (ნ. ხომსკის ტრანსფორმაციული მეთოდის გამოყენების ცდა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ვ. შენგელია – ადიღური ონომასტიკისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
დ. ჩხუბიანიშვილი – ძველი ქარული ინფინიტიური (მასდარული) კონსტრუქციის ზოგიერთი საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
გ. ცოცანიძე – ხოლმეობითისათვის თუშურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
რ. ჯანაშია – აბსოლუტივის ფუნქციების შესახებ აფხაზურში (ოთხთავის მასალის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ლ. სანიკიძე – შეერთებითი კომპოზიტები (არსებითი სხაელი) ბაცბურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
გ. ბედოშვილი – პარალელური გეოგარფიული სახელების შესახებ ქათრულ ტოპონიმიკაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ნ. იმნაძე – მეგრულის ვოკალიზმი (რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მცენიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ნ. კიზირია – ჭანურის ვოკალიზმი (რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
თ. ღვინაძე – დავით ჩუბინაშვილი – გრამატიკოსი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ზ. ავიძბა – ზმნური მოდალური აფიქსები აფხაზურ-აბაზურ დიალექტებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ლ. გელენიძე – მეგრულ მ‰ქˆნˆ “თავბრუ დაესხა” სიტყვის ეტიმოლოგიისათთვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1967 წლის 21-23 თებერვალს

ლ. ენუქიძე – ლინგვისტურ დონეთა საკითხი წარმომქმნელ გრამატიკაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
გ. კვარაცხელია – სტილისტიკურ-შედარებითი კვლევის ცდა სტატისტიკური მეთოდებით (ლექსიკის დონეზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
კ. ლერნერი – მორფოლოგიურ ცვლილებათა დისტრიბუციული შესწავლის ზოგი თავისებურების შესახებ (H. Hოეოიგსწალდ-ის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ი. მელიქიშვილი – სინქრონიული იმპლიკაციური უნივერსალიები და ენობრივი ცვალებადობა (კავკასიის ენათა მასალის საფუძველზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
იზ. ჩანტლაძე – ძველი სვანური სიმღერების ენისა და ცოცხალი მეტყველების შეპირისპირებითი ანალიზი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ლ. სანიკიძე – გაორკეცება ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
მ. შინჯიაშვილი – უარყოფითი სახელების წარმოება ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ნ. როსტიაშვილი – ინგილოურის სიტყვაწარმოებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
კ. გაგუა – ღˆრი – “დის, წავა” ზმნა სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
გ. ბედოშვილი – ერწო-თიანეთის ჰიდრონიმთა წარმოების ზოგიერთი საკითხისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ლ. გენელიძე – ძველ ქართულში მეტყველების გამომხატველ ზმნათა სემანტკური დახასიათებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
გ. ცოცანიძე – ხმოვანთა მონაცვლეობის ზოგიერთი თავისებურება თიანურში (პრევერბებთან და სახელის ფუძის დაბოლოებასთან დაკავშირებით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ნ. არშბა – მახვილის ადგილი აფხზაზური ენის არსებითი სახელების მრავლობით რიცხვში და მასთან დაკავშიერბული ფონეტიკური პროცესები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
რ. ჯანაშია – რიცხვითი სახელი მსაზღვრელად აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ვ. შენგელია – კითხვითი ნაცვალსახელი აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ნ. იმნაძე – მეგრულის ვოკალიზმი (სპექტროგრაფიული გამოკვლევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ნ. კიზირია – ჭანური ვოკალიზმი (სპექტროგრაფიული გამოკლვევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1968 წლის 12-13 მაისს

გ. კვარაცხელია – პრაღის სკოლის ზოგიერთი დებულების გენეზისისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ი. მელიქიშვილი – ზოგიერთ უნივერსალურ იმპლიკაციურ კანონზომიერებათა შესახებ ენათა პარადიგმატულ კონსონანტურ სისტემებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
კ. ლერნერი – მონათესავე ენათა კვანტიტატიური კლასიფიკაცია ნათესაობის ხარისხის მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ე. სიმონიშვილი – სიტყვებში და ფუძის მორფემებში ფონემათა განაწილების კანონზომიერებების შედარებითი შესაწვლის ზოგიერთი შედეგი (ი. ჭავჭავაძის თხზულებათა ენის მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი. ც. ხარიშვილი – სალიტერატურო ქართული ენის ფონემათა დისტრიბუციული ანალიზი (ნ. ბარათაშვილის წერილების ენის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ნ. კიზირია – ფუძის თავში თანხმოვანთა დაჯგუფების ტიპები და მათი გარვცელებულობა ჭანურის ხოფურ კილოკავში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
Н. Аршба – Позиция ударных и юезударных фонем а и ə в Абхазском языке, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
რ. ჯანაშია – რიგობითი რიცხვითი სახელის წარმოება აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ლ. სანიკიძე – ბაცბურ ლʻ და რʻ თანხმოვნათა შესატყვისობისათვის ჩაჩნურ-ინგუშურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
მ. შინჯიაშვილი – “ჰშიან, ჰქვიან, ურჩევნიან” ტიპის ზმნების წარმოება და მათი მართლწერა თანამედროვე ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ლ. გელენიძე – ადამიანის ანატომიასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველ ქართულში: ქსოვილები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
მ. სუხიშვილი – სტატიკურ ზმნათა ფუძის შედგენილობისათვის (ძველი ქარული ენის ზოგი ძეგლის მასალის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგა- ზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
გ. ცოცანიძე – ზმნის უღლების სისტემისათვის თიანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
გ. ბედოშვილი – ჰიდრონიმთა შემცველი რთულფუძიანი გეოგრფიული სახელები ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019