ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენციები

ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენციები

1948 – 1992

მუშაობის გეგმა
ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია
1948 წლის 29 ივნისს

ო კახაძე – ა ხმოვანზე დაბოლოებული ზოგიერთი სახელის ბრუნებისათვის ქვემოიმერულში, ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია,1948 წლის 29 ივნისს.
ტ. გუდავა – სახელის ძირითადი მორფოლოგიური კატეგორიები ღოდობეარიულში, ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 29 ივნისი.
ო. თედეევი – ადამიანის სხეულის ნაწილებთან დაკავშირებული ზოგიერთი იდიომი ოსურ ენაში, ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 29 ივნისი.
ალ. მაჰომეტოვი – ერთი ძირეული ელემენტის შესახებ დარგუულ დიალექტებში, ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 29 ივნისი.
ბ. საბაშვილი – კახური კილოს ლექსიკის შესწავლისათვის (1947 წლის საზაფხულო მივლინების ანგარიში), ასპირანტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 29 ივნისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა
მეორე სამეცნიერო კონფერენცია
1948 წლის 19-20 ოქტომბერს

ო. კახაძე – ატენის ხეობის ქართლური, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ტ. გუდავა – უარყოფითი და კითხვითი ფორმები ბოთლიხურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ელ. ლომთაძე – ერგატივისა და ინსტრუმენტალისის ისტორიული ურთიერთობისათვის ხვანურ (კაპუჭურ) ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ო. თედეევი – ოსური ენის თავისებურებანი იალღუზიძის თარგმნილი ოთხთავის მიეხვდით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ალ. მაჰომეტოვი – რ ბგერა დარგუული ენის კუბაჩურ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ელ. გუდიაშვილი – მეორე პირის კუთვნილებითაფიქსიან სახელთა თავისებური ბრუნება თურქულენოვან ბერძენთა მეტყვეალებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
თ. ბეროზაშვილი – დაკვირვებანი ზეომიმერულ მეტყველებაზე (საჩხერის რაიონში მივლინების ანგარიში), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.
ლ. ლეჟავა – დაკვირვებანი ზემოიმერულ მეტყველებაზე (ჭიათურის რაიონში მივლინების ანგარიში), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მეორე სამეცნიერო კონფერენცია, 1948 წლის 19-20 ოქტომბერი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა
მესამე სამეცნიერო კონფერენცია
1950 წლის 16 მაისს

მ. დამენია – გრამატკიული ანალოგიის ერთი შემთხვევა ზემოიმერულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.
გ. შალამბერიძე – ქართულ-ზანურის კონსონანტური შესიტყვებანი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.
ლ. ასათიანი – ვენაჴ-ი || ვენახ-ი ძველი ქარული ენის ძეგლებში და თანამედროვე ქართულ კილოებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.
ი. ასათიანი – ზოგი ზმნისწინის შესახებ ჭანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.
მ. ქალდანი – ელიზია სვანურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა მესამე სამეცნიერო კონფერენცია, 1950 წლის 16 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1965 წლის 28-29 დეკემბერს

რ. მდივანი – ქართული ენის ფონემათა დისტრიბუციულ შეზღუდვათა აღწერა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
გ. კვარაცხელია – ზოგიერთი სტატისტიკური დაკივრვება ქართული ენის მარტივ წინადადებაზე, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ლ. ენუქიძე – ზმნის ფორმისათვის ქართული ენის ბირთვულ წინადადებაში (ნ. ხომსკის ტრანსფორმაციული მეთოდის გამოყენების ცდა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ვ. შენგელია – ადიღური ონომასტიკისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
დ. ჩხუბიანიშვილი – ძველი ქარული ინფინიტიური (მასდარული) კონსტრუქციის ზოგიერთი საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
გ. ცოცანიძე – ხოლმეობითისათვის თუშურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
რ. ჯანაშია – აბსოლუტივის ფუნქციების შესახებ აფხაზურში (ოთხთავის მასალის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ლ. სანიკიძე – შეერთებითი კომპოზიტები (არსებითი სხაელი) ბაცბურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
გ. ბედოშვილი – პარალელური გეოგარფიული სახელების შესახებ ქათრულ ტოპონიმიკაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ნ. იმნაძე – მეგრულის ვოკალიზმი (რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მცენიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ნ. კიზირია – ჭანურის ვოკალიზმი (რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
თ. ღვინაძე – დავით ჩუბინაშვილი – გრამატიკოსი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ზ. ავიძბა – ზმნური მოდალური აფიქსები აფხაზურ-აბაზურ დიალექტებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.
ლ. გელენიძე – მეგრულ მ‰ქˆნˆ “თავბრუ დაესხა” სიტყვის ეტიმოლოგიისათთვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1965 წლის 28-29 დეკემბერი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1967 წლის 21-23 თებერვალს

ლ. ენუქიძე – ლინგვისტურ დონეთა საკითხი წარმომქმნელ გრამატიკაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
გ. კვარაცხელია – სტილისტიკურ-შედარებითი კვლევის ცდა სტატისტიკური მეთოდებით (ლექსიკის დონეზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
კ. ლერნერი – მორფოლოგიურ ცვლილებათა დისტრიბუციული შესწავლის ზოგი თავისებურების შესახებ (H. Hოეოიგსწალდ-ის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ი. მელიქიშვილი – სინქრონიული იმპლიკაციური უნივერსალიები და ენობრივი ცვალებადობა (კავკასიის ენათა მასალის საფუძველზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
იზ. ჩანტლაძე – ძველი სვანური სიმღერების ენისა და ცოცხალი მეტყველების შეპირისპირებითი ანალიზი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ლ. სანიკიძე – გაორკეცება ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
მ. შინჯიაშვილი – უარყოფითი სახელების წარმოება ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ნ. როსტიაშვილი – ინგილოურის სიტყვაწარმოებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
კ. გაგუა – ღˆრი – “დის, წავა” ზმნა სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
გ. ბედოშვილი – ერწო-თიანეთის ჰიდრონიმთა წარმოების ზოგიერთი საკითხისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ლ. გენელიძე – ძველ ქართულში მეტყველების გამომხატველ ზმნათა სემანტკური დახასიათებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
გ. ცოცანიძე – ხმოვანთა მონაცვლეობის ზოგიერთი თავისებურება თიანურში (პრევერბებთან და სახელის ფუძის დაბოლოებასთან დაკავშირებით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ნ. არშბა – მახვილის ადგილი აფხზაზური ენის არსებითი სახელების მრავლობით რიცხვში და მასთან დაკავშიერბული ფონეტიკური პროცესები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
რ. ჯანაშია – რიცხვითი სახელი მსაზღვრელად აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ვ. შენგელია – კითხვითი ნაცვალსახელი აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ნ. იმნაძე – მეგრულის ვოკალიზმი (სპექტროგრაფიული გამოკვლევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.
ნ. კიზირია – ჭანური ვოკალიზმი (სპექტროგრაფიული გამოკლვევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1967 წლის 21-23 თებერვალი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1968 წლის 12-13 მაისს

გ. კვარაცხელია – პრაღის სკოლის ზოგიერთი დებულების გენეზისისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ი. მელიქიშვილი – ზოგიერთ უნივერსალურ იმპლიკაციურ კანონზომიერებათა შესახებ ენათა პარადიგმატულ კონსონანტურ სისტემებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
კ. ლერნერი – მონათესავე ენათა კვანტიტატიური კლასიფიკაცია ნათესაობის ხარისხის მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ე. სიმონიშვილი – სიტყვებში და ფუძის მორფემებში ფონემათა განაწილების კანონზომიერებების შედარებითი შესაწვლის ზოგიერთი შედეგი (ი. ჭავჭავაძის თხზულებათა ენის მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი. ც. ხარიშვილი – სალიტერატურო ქართული ენის ფონემათა დისტრიბუციული ანალიზი (ნ. ბარათაშვილის წერილების ენის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ნ. კიზირია – ფუძის თავში თანხმოვანთა დაჯგუფების ტიპები და მათი გარვცელებულობა ჭანურის ხოფურ კილოკავში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
Н. Аршба – Позиция ударных и юезударных фонем а и ə в Абхазском языке, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
რ. ჯანაშია – რიგობითი რიცხვითი სახელის წარმოება აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ლ. სანიკიძე – ბაცბურ ლʻ და რʻ თანხმოვნათა შესატყვისობისათვის ჩაჩნურ-ინგუშურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
მ. შინჯიაშვილი – “ჰშიან, ჰქვიან, ურჩევნიან” ტიპის ზმნების წარმოება და მათი მართლწერა თანამედროვე ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
ლ. გელენიძე – ადამიანის ანატომიასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველ ქართულში: ქსოვილები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
მ. სუხიშვილი – სტატიკურ ზმნათა ფუძის შედგენილობისათვის (ძველი ქარული ენის ზოგი ძეგლის მასალის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგა- ზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
გ. ცოცანიძე – ზმნის უღლების სისტემისათვის თიანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.
გ. ბედოშვილი – ჰიდრონიმთა შემცველი რთულფუძიანი გეოგრფიული სახელები ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1968 წლის 12-13 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1969 წლის 14-15 აპრილს

ი. მელიქიშვილი – ცარიელ უჯრედთა განაწილება ენათა პარადიგმატულ ფონოლოგიურ სისტემებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.
ლ. ენუქიძე – სინტაქსური ვალენტობის ცნების რაობისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.
კ. ლერნერი – შინაგანი რეკონსტრუქციის მეთოდის ძირითადი სახეობისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.
ვ. შენგელია – თანხმოვნათა თავკიდური ჯგუფები ადიღეურ სალიტერატურო ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.ც
იზ. ჩანტლაძე – სახელობითი ბრუნვის -ე ფორმანტის შესახებ სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.
მ. სუხიშვილი – ქცევის კატეგორიის შესწავლის ისტორიისათვის ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 14-15 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1970 წლის 20-21 აპრილს

ი. მელიქიშვილი – ოპოზიციის წევრთა მარკირებულობა-არამარკირებულობის მიმართების შეფარდებითი ხასიათის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
მ. ჭირაქაძე – მნიშვნელობის შესწავლის ზოგიერთი საკითხისათვის ჯ. რ. ფერსის ზოგადლინგვისტურ თეორიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ნ. იმნაძე – აფრიკატები მეგრულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ნ. კიზირია – თანხმოვანთა ჰარმონიული კომპლექსები ჩანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ვ. შენგელია – თანხმოვანთა ბოლოკიდური ჯუგფები ადიღეურ სალიტერატურო ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
Б. Утижев – Некоторые особенности речи лескенскых кабардинцев, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
კ. ლერნერი – გლოტოქრონოლოგიის მეთოდი და ლექსიკოსტატისტიკის ამოცანები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
მ. სუხიშვილი – იცის და უწყის ზმნები ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ი. ქერქაძე – ჰეტერონომია როგორც ცხოველთა რეალური სქესის გარჩევა-გამ ოხატვის ერთ-ერთი საშუალება ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
იზ. ჩანტლაძე – კვლავ მ‰რე “კაცი” ტიპის სახელების გამო სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.
ნ. როსტიაშვილი – პურის ცხობის ლექსიკა ინგილოურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1969 წლის 20-21 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1971 წლის 25 მაისს

ი. მელიქიშვილი – მარკირების მიმართება და დიფერენციალურ ნიშანთა სიმეტრიული განაწილების პრინციპი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
მ. სუხიშვილი – სუფიქსიან ვნებითთა წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
ი. ქერქაძე – ბერძნულიდან შეთვისებული ზოგი სიტყვის შესახებ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
გ. ბედოშვილი – ზოგიერთი გეოგარფიული სახელის საკითხისათვის ერწო-თიანეთის ტოპონიმიკაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
ლ. სანიკიძე – ზოგ ერთმარცვლიან ხმოვანფუძიან არსებით სახელთა ბრუნება ბაცბურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
Б. К. Утижев – Позволительно-повелительные формы от переходных глаголов в кабардино-черкесском языках, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
ნ. ჭოხონელიძე – გ. როზენი აფხაზურის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.
ლ. ბაბლუანი – ძირეული მორფემის ბოლოკიდური კონსონანტური ჯგუფები თანამედროვე სალიტერატურო ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1971 წლის 25 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1972 წლის 21-22 დეკემბერს

გ. კვარიაცხელია – ფორმალიზაციის საკითხისათვის ენათმეცნიერებასა და ლიტერატურათმცოდნეობაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ნ. სტურუა – სიტყვის როგოც ენობრივი ერთეულის საკითხი პრაღის სკოლასა და დესკრიფციულ ენათმეცნიერებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი
ი. მელიქიშვილი – მარკირების მიმართება და საერთო ქართველური კონსონანტური სისტემა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ნ. ჩართოლანი – ჰ. ფოგტის “ქართკული ენის გრამატიკა”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
მ. სუხიშვილი – მყოფადის წარმოება და სტატიკურ ზმნათა პარადიგმა ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დაკემბერი.
მ. ხომასურიძე – თავსართიანი და უთავსართო ნეიტრალური ქცევა სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ირ. ქერქაძე – კ‚რ-||ჭ‚რ- ფუძეთა მნიშვნელობისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
გ. ცოცანიძე – სუბიექტურ და ობიექტურ პრეფიქსთა განაწილება ფშაურში.
ლ. ბაბლუანი – დეცესიურ ჰარმონიულ კომპლექსთა “გრამატიკალობის ხარისხისათვის”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ვ. შენგელია – ადიღეურ და ყაბარდოულ ენებს შორის არსებული ორი ბგერითი ფარდობის პოზიციური ახსნის ცდა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.
ნ. ჭოხონელიძე – სახელთაგან გარდამავალი დინამიკური ზმნების წარმოება აფხაზურში (აფხაზურ-აბაზურ დიალექტთა მონაცემბის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1972 წლის 21-22 დეკემბერი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1973 წლის 22 ნოემბერი

ლ. ბაბლუანი – ზოგი დაკვირვება თანხმოვნათა განაწილებაზე თანამედროვე სალიტერატურო ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
ირ. ქერქაძე – “ლეღუსულელ” კომპოზიტის შესახებ ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
ნ. ჩართოლანი – ესე, ეგე ნაცვალსახელთა ხმარებისათვის ძველ ქართულში (რამდენიმე ძეგლის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
ი. მელიქიშვილი – ე > ი პროცესი ზანურ დიალექტებში და ქართველურ ენებში (ხმოვანთა შესატყვისობის ერთი დარღვევის შესახებ), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
მ. ხომასურიძე – ზმნის თავკიდური ხმოვნები და მათი ფუნქციები გ. დეეტერსისი შრომის “ზმნა ქართველურ ენებში” მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.
ე. გაზდელიანი – ხმოვანთა პოზიციური სიგრძის ზოგი საკითხი სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.

ნ. ჭოხონელიძე – ნასახელარ გარდაუვალ და გარდამავალ დინამიკურ ზმნათა აღწერითი წარმოება აფხაზურსა და აბაზურში,ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1973 წლის 22 ნოემბერი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1976 წლის 20 დეკემბერს

ნ. მირიანაშვილი – შავი ფერის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულ და რუსულ ენებში (ლექსიკონების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.
ა. პაპიძე – მეორე კავშირებთიის ნაკვთისათვის თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.
ლ. ღვინჯილია – არსებით სახელთა მრ. რიცხვის მაწარმოებელი ერთი რთული ფორმანტის შედგენილობისათვის დარგუულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.
გ. ხუხუნი – ფორმისა და მნიშვნელობის საკითხები პ. პეშკოვსკის მოძღვრებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.
ი. ჯიბუტი – რუსული რთული ზმნისწინების обез (обезъ, обес) ქართულად გადმოცემის შემთხვევები ტექნიკური ტერმინოლოგიის მასალაზე, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1976 წლის 20 დეკემბერი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1978 წლის 28-29 მარტს

ნ. კიზირია – წყვილ თანხმოვნათა მიმდევრობები ჭანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ე. გაზდელიანი – პოზიციური სიგრძის ერთი სახე ლაშხურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
რ. ჭკადუა – ნ. მარის – სვანური ენის მკვლევარი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ვლ. კიკილაშვილი – მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა ანბანების შექმნის ისტორიიდან., ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
რ. ფარეულიძე – სამშენებლო ლექსიკისათვის ქისტურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ლ. ღვინჯილია – რთულფუძიანი არსებითი სახელები დარგუულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ე. კილბა – ბათუმელ აფხაზთა მეტყველების დიალექტური საფუძვლისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ს. ჯამირზამევი – ჩაჩნური ენის ბარის დიალექტის ნოჟაი-იურთის კილოს ფონეტკიურ თავისებურებათა შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
თ. გვანცელაძე – უარყოფისა და კაუზატივის აფიქსთა განლაგებისათვის აფხაზური ზმნის ფინიტურ წარმოებებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ნ. მირიანაშვილი – ადამიანის დამახასიათებელი ფერების ამსახველი ლექსიკა ქართულსა და რუსულ ენებში (თარგმნითი ლექსიკონების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ნ. სტურუა – ანტონიო ტოვარის ნაშრომი “ბასკური ენა”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
გ. გოგოლაშვილი – ე სუფიქსიანი ნამყო ძირითადი ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
მ. ოსაძე – კულინარიის ტერმინები ძველ ქართულში, ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ნ. მუზაშვილი – სახელის ფუძის გამოყენება სახელობითი ბრუნვის ფუნქციით “რომელ” ნაცვალსახელთან, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ა. არაბული – თურმეობითის ანალიზური წარმოების თავისებურება ხევსურულ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
ბ. ცხადაძე – ოვან სუფიქსი ძველ ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.
მ. ქამადაძე – ზემოაჭარული ოიკონიმები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 28-29 მარტი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1979 წლის 27-28 მარტს

გ. ხუხუნი – სასკოლო და სამეცნიერო გრამატიკა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ე. კილბა – სხვა ენათა გავლენა ბათუმელ აფხაზთა მეტყველებაზე, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
რ. ჭკადუა – ნ. მარის გამოუქვეყნებელი გამოკვლევები სვანური ენის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ლ. ბაბლუანი – სამი და მეტი თანხმოვნის შემცველი მიმდევრობები ქართულსა და სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ე. გაზდელიანი – საკომპენსაციო სიგრძის საკითხისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ვ. კიკილაშვილი – ლ. პ. ზაგურსკი და კავკასიისმცოდნეობა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
თ. გვანცელაძე – უარყოფის პრეფიქსაცია და ზმნისწინი აფხაზურ-აბაზურ ზმნებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
რ. ფარეულიძე – თანმხოვანთა სინტაგმატიკური ანალიზისათვის ქისტურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.G
ი. გუდავა – ჰიატუსის დაძლევისათვის ხუნძურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
მ. ხომასურიძე – ზმნის ა-პრეფიქსი და სასუბიექტო მიმღეობა ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ა. პაპიძე – კავშირებითი კილოს სემანტიკისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ნ. ჩართოლანი – ჩვენებითი ნაცვალსახელები ახალ სალიტერატურო ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ნ. მუზაშვილი – ნასახელარი ზმნების ერთი ჯგუფის ფუნქციისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
გ. გოგოლაშვილი – ავ ელემენტიან მედიოაქტიურ ზმნათა შესახებ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ა. არაბული – დრო-კილოთა III ჯგუფში გამოვლენილ -ნ და -დ ფორმ ანტთა ფუნქციისათთვის ძველ ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
ბ. ცხადაძე – -ოლ-ა სუფიქსიან მასდართა ერთი ჯგუფისათვის ძველ ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.
მ. ქამადაძე – ზემოაჭარული ანთროპონიმული წარმოშობის გეოგრაფიული სახელწოდებანი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1978 წლის 27-28 მარტი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1980 წლის 1-2 აპრილს

გ. ხუხუნი – ა. შახმატოვის გრამატიკული კონცეფცია და მისი მნიშგვნელობა რუსული ენათმეცნიერებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ე. გაზდელიანი – კვლავ ხმოვანთა პოზიციური სიგრძის შესახებ სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ლ. ბაბლუანი – ძირეული მორფემის ბოლოკიდური კონსონანტური ჯუგფები სვანურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
რ. ჭკადუა – სვანურ ზმნაში ი- პრეფიქსის რეფლექსური მნიშვნელობის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
თ. გვანცელაძე – უარყოფის გამოხატვის ერთი საერთო პრინციპისათვის ზოგ იბერიულ-კამვკასიურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
რ. ფარეულიძე – ერთი დიფთონგის შესახებ პანკისის ქისტურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ვლ. კიკილაშვილი – მითითებითი ნაცვალსახელის აგებულებისათვის ბუდუხურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
Л. Хагба – Двойная префиксация обстоятельственного элемента места в глаголе тапантского диалекта абазинского языка, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
С. Пазов – Фразеологическая вариативность в абазинском языке, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ა. პაპიძე – მყოფადის კაშვირებითის ნაკვთისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ნ. ჩართოლანი – ჩვენებით ნაცვალსახელთა სისტემები ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ნ. მუზაშვილი – ნასახელარ ზმნათა წარმოება რომანტიკოს მწერალთა თხზულებებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგიერთი სოკოს ქართული სახელწოდებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
მ. ოსაძე – შემაერთებელხმოვნიანი კომპოზიტების ქართულად გადმოცემისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
თ. ზალდასტანიშვილი – ნ. სუფიქსი მასდარისა და აწმყოს ფუძეში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ა. არაბული – დიალექტური მონაცემების მნიშვნელობა დრო-კილოთა III ჯგუფის ჩამოყალიბების ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
ბ. ცხადაძე – მადსარისა და ზოგი ზმნის აწმყოს ფუძის მიმართებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.
რ. შეროზია – ზმნის ზოგი სუფიქსის ფუნქციისათვის ზანური ენის მეგრულ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1980 წლის 1-2 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1982 წლის 27-28 აპრილს

გ. ხუხუნი – ენათმეცნიერებისა და ფილოლოგიის მიმართების საკითხი XIX საუკუნის დასასრულისა და XX საუკუნის დასაწყისის რუსულ ენათმცენიერებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
თ. გვანცელაძე – ფრინველთა სახელწოდებანი აფხაზურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
გ. გოგოლაშვილი – ვნებითი გვარის ზმნათა II კავშირებითის პარალელურ ფორმათა შესახებ ახალ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ი. გუდავა – მახვილის გადაწევისათვის ხუნძური ენის სახელთა ერთ რიგში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
მ. ხომასურიძე – ნეიტრალური ქცევისათვის ზანურში (ქართულთან შედარებით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ვლ. კიკილაშვილი – კრიწული ენის მითითებითი ნაცვალსხაელები ლეზგიური ჯგუფის ზოგ ენასთან მიმართებით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ბ. ცხადაძე – “რა” კავშირით გამოხატული დაქვემდებარების ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ვლ. ურუშაძე – სპარსული ლექსიკა სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ე. გაზდელიანი – ხმოვანთა სიგრძე სონანტების წინ სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ნ. ჭოხონელიძე – ეფერება ზმნის მნიშვნელობის ისტორიისათვის ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.
ვ. მაღრაძე – რეგიონული ტოპონიმიის წარმოების საკითხები (კასპის რაიონის მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1982 წლის 27-28 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1983 წლის 18-20 მაისს

თ. გვანცელაძე – ქრისტიანულ კულტთან დაკავშიერებული ლექსიკა აფხაზურში (კატეხიზმოს მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ი. ისაკოვი, მ. ხალილოვი (მაჩახყალა) – ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ლექსიკის გამდიდრება რუსული ენის გავლენით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. ჭუმბურიძე – ხმოვანი სუფიქსებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ბ. ნერსესიანი (ერევანი) – ბრუნების კატეგორია ძველქარულ და ძველსომხურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. სტურუა – განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის საკითხისათვის ბასკურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ე. შეიხოვი (მოსკოვი) – გარდამავლობის პრობლემისათვის ერგატიულ ენებში (ლეზგიური ენის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
თ. მემიშიში – განსაზღვრებითი კომპოზიტები ჭანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
თ. თაიმასხანოვა (მახაჩყალა) – გეოგრაფიულ ტერმინთა ზოგი თავისებურება ყუმიკურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. გიორგობიანი – საარტიკულაციო ბაზისების გადართვის ზოგი თავისებურება, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
კ. კილბა (სოხუმი) – თურქეთში მცხოვრები აფხაზების მეტყველების ზოგი თავისებურებისათვის (ჟ. დიუმეზილის ტექსტების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. ლოლაძე – წარმოქმნილ სახელთა კონფიქსური წარმოებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ს. თემირბულატოვა (მახაჩყალა) – ბოლოსართთა სისტემა დარგუული ენის ხაიდაყურ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
მ. კობაიძე – არსებით სახელთა ბრუნება მთიულურ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
დ. შიხმურზაევი (მახაჩყალა) – ყაბარდოულ-ჩერქეზული ნასეხსობანი ნოღაურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
მ. კიკონიშვილი – კნინობით-საალერსო ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურება ახალ ქარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
კ. ქერიმოვი (მახაჩყალა) – გრამატიკული კლასის მაჩვენებლებისათვის ხინალუღური ენის ზმნის სტრუქტურაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ნ. მაჭავარიანი – ზმნის საურთიერთო კატეგორიის მაწარმოებელთა შესახებ აფხაზურ-ადიღურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ც. კვანტალიანი – ქცევის ფორმათა წარმოებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
დ. შენგელია – ვნებითი გვარის ფორმათა პარალელური წარმოებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.
ა. არაბული – აწმყოს ფუძის ცვლილების ასახვა ზმნურ სისტემებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 18-20 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1984 წლის 14-15 მაისს

თ. გვანცელაძე – ზოგი აფხაზური სახელის სალექსიკონო ფორმის დაგენისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ნ. ჭუმბურრიძე – ვნებითი გვარის -ებ თემისნიშნიან ზმნათა დაბოლოებისათვის აწმყოს III პირში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ნ. ჭოხონელიძე – “{და}კარგვავს” ზმნის ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ლ. ბაბლუანი – სამი ქართველური ძირისათვის (ბირ-, უბარ-, კუ-), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ლ. ღვინჯილია – -ავა დაბოლოების შესახებ ქართველურ გვარსახელებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
მ. ბერიძე – ლაბიალური თავკიდური წევრის შემცველი თანხმოვანკომპლექსების ცვლილებისათვის მესხურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
რ. ფარეულიძე – მიცემითი ბრუნვის ნიშნის საკითხისათვის ჩაჩნურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ი. გუდავა – ზოგიერთი სახელური ფუძის შესახებ ხუნძურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ვლ. კიკილაშვილი – კლასისა და პირის გამოხატვისათვის ლეზგიური ჯგუფის ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ბ. ცხადაძე – -ინ, -ირ, -ოლ სუფიქსები ძველი ქარულის ზოგი ტიპის ნაზმნარ სახელებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ლ. ურუშაძე – ქარულ-ირანული ლექსიკური პარალელები (ღვარცოფი), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
რ. ბაბლუანი – პურეულის ლექსიკისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
მ. კობაიძე – სა-ე და სა-ო მაწარმოებელთა განაწილებისათვის თანამედროვე ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
თ. ვაშაკიძე – აღწერითი ვნებითის ფორმათა გამოყენებისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ლ. სოხაძე – მცენარეთა სახელები და მათთან დაკაშვირებული ლექსიკა “სინურ მრავალთავში”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
ნ. ლოლაძე – “ქონა-ყოლის” ზმნები ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.
თ. ომიაძე – პარალინგვისტიკის გამოყენებითი ასპექტებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1983 წლის 14-15 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1985 წლის 6-8 მაისის

გ. გაზდელიანი – ხმოვანთა სიგრძისათვის ზოგ სვანურ რელიგიურ ტერმინში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ნაჭყებია – ჩვენებითი ნაცვალსახელი მსაზღვრელად ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ლ. ბაბლუანი – ჩოლურულის თავისებურებანი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ი. ჯიბუტი – მქონებლობის ერთი აფიქსის შესხაებ ტერმინოლოგიურ სიტყვაწარმოებაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. მაჭავარიანი – უპირო და ერთპირიანი ზმნების შესახებ აფხაზურ-ადიღურ და ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. ჭოხონელიძე – ტუს- ფუძის ისტორიისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
რ. ფარეულიძე – გვარის სახელთა ბრუნებისათვის ჩაჩნური ენის ქისტურ დიალექტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ყუფარაძე – анти- და противо- მორფემებით ნაწარმოებ რუსულ ტერმინთა შესატყვისები ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ვ. მაღრაძე – მრავლობითის ფორმის მქონე არაქართული გეოგრაფიული სახელების გადმოცემისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
რ. ჩხენკელი – ოდა-სახლის მშენებლობასთან დაკაშვიერბული ლექსიკა ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
რ. ბაბლუანი – ხვნა-თესვის ლექსიკის შესწავლისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ვ. კიკილაშვილი – კითხვითი ნაცვალსახელები შაჰდადის ქვეჯგუფის ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. ბურჭულაძე – ტერმინოლოგიურ გამოთქმათა სტრუქტურული ტიპები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ბ. ცხადაძე – სა-, სა-ე და -ა აფიქსებიანი ზოგი სახელი ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ტაბიძე – ქტემატონიმებისა და პრაგმატონიმების შესახებ ქართლუში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ტ. სიხარულიძე – ზედსართავ სახელთა აღმატებითი ხარისხის ორგანული წარმოებისათვის უდიურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ბერიძე – დროის ზმნისართების სემანტკისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. ლოლაძე – “არის” ზმნა ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
რ. ლანდია – ერთი ფონეტიკური მოვლენისათვის გლოლურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ნ. ჭუმბურიძე – მქონებლობის აფიქსთა შესწავლის ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ტ. ფუტკარაძე – მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნება აჭარულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
ლ. მარგიანი – პ. ჭარაია “ქართულ-მეგრული და მეგრულ-ქართული შედარებითი ლექსიკონი”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
მ. ოსაძე – უცხო სიტყვათა მორფოლოგიური ადაპტაცია ქართულ სამეცნიერო ტერმინოლოგიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
თ. ვაშაკიძე – წინა ვითარების სახელთა წარმოების ზოგი საკითხისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
თ. მაჭავარიანი – მოძრაობის გამომხატველი ზოგი ზმნის სემანტიკური თავისებურებისათვის რუსულსა და ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.
კ. კაკიტაძე – სახელთა ბრუნებისათვის ლეჩხუმურში ქვემოიმერულთან მიმართებით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1985 წლის 6-8 მაისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1986 წლის 19-21 მარტს

ე. გაზელიანი – ზოგი რელიგიური ტერმინის შესახებ სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი. ა
ვ. კიკილაშვილი – ხინალუღური ენის პირველი პირის მხოლოობითი რიცხვის ნაცვალსახელის ფუძის საკითხისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. ტაბიძე – ქართული ჟურნალ-გაზეთების სახელდების მოტივაცია, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. ჩიჩუა – მოქმედების დიურატულად დაუნაწევრებელი ნომინაცია თხრობით ტექსტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
რ. ჩხენკელი – ქართულ ხალხურ სამშენებლო საქმეში მეტაფორულად გამოყენებული ლექსიკა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
თ. შველიძე – დიდი და პატარა ზედსართავების ფუნქციისათვის ქართულ ორიგინალურ თხზულებებსა და ნათარგმნ ლიტერატურაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ტ. ფუტკარაძე – სახელის ფორმაწარმოება -ზე თანდებულით სამხრეთ-დასავლეთ საქართვლოს დიალექტთა (აჭარულის, გურულის, მესხურ-ჯავახურისა და იმერხეულის) მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. ნაჭყებია – ნათესაობითში დასმული მსაზღვრელის საზღვრულთან ერთად ბრუნებისას მომხდარ ცვლილებათა ზოგიერთი საკითხისათვის ქართვლურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. მაჭავარიანი – ობიექტისა და სუბიექტის პირის ნიშანთა განლაგებისათვის ქართულ და აფხაზურ გარდამავალ ზმნებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. კობაიძე – სა- პრეაფიქსიანი სახელზმნები ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. ჭოხონელიძე – მორჩ-, ნორჩ- ფუძეთა ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. ჭუმბურიძე – მქონებლობის აფიქსები ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
თ. ვაშაკიძე – წინავითარების სახელთა წარმოება საშუალი ქართულის ძეგლების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. ქურდიანი – ქართველურ-დაღესტნური ბგერათშესატყვისობისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ვ. მაღრაძე – მსაზღვრელები რთული შედგენილობის ტოპონიმებში (კასპის რაიონის მასალის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ქ. დათუკიშვილი – ჩქამიერ თანხმოვანთა მონაცვლეობა რედუპლიცირებულ ფუძეთა სეგმენტებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ლ. ღვინჯილია – ზანურ გვარსახელთა საყრდენი ფუძის ზოგი საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ნ. ლოლაძე – “მყოფობის” სემანტიკის გამომხატველი ზმნები ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
მ. მგელაძე – “ხედვის” სემანტიკური ველი სულხან-საბა ორბელიანის მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.
ა. არაბული – ხმოვანფუძიანი სახელების კვეცად ბრუნვებში მიმდინარე მორფონოლოგიური პროცესების ისტორიული ინტერპრეტაციისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1986 წლის 19-21 მარტი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1987 წლის 30-31 მარტს

მ. ტაბიძე – საკულტო და თავდაცვითი ნაგებობების ნომინაციის საკითხისათვის ქართული წყაროების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
კ. გაბუნია – ზმნისართისა და თანდებულის ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
რ. ჩხენკელი – სინონიმური სახელები ქართულ ხალხურ სამშენებლო ტერმინოლოგიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ტ. სიხარულიძე – -ინ დაბოლოებიან სახელთა ფუძის აგებულებისათვის უდიურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
რ. ჭკადუა – ხარისხის წარმოების ზოგი საკითხისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. ზვიადაური – შინაური ცხოველების აღმნიშვნელი ლექსიკა დიდოურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
მ. კიკვიძე – ტერმინოლოგიისა და საერთო ენის ლექსიკის მიმართებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
მ. მგელაძე – “უჴორცო ხედვის” სემანტიკა (ძველი ქართული ენისა და სულხან-საბა ორბელიანის ტექსტების მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ჭ. ქირია – კაუზატივი და კონტაქტი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
მ. ქურდიანი – “შიშისა” და “ჭიის” აღმნიშვნელი საერთო-ქართველური სიყტვები და სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგი საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ა. პაპიძე – არ ნაწილაკის ერთი ფუნქციისათვის თანამდეროვე ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
მ. ჩუხუა – თანაბრობითი ხარისხისათვის ნახურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. ჩიჩუა – დიურატულობა როგორც ტექსტის კატეგორია, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. სურმავა – -ან თემისნიშნიანი სტატიკური ზმნები სამხრეთ-დასავლეთ კილოებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. ჭოხონელიძე – პოვ- და კაფ- ფუძეთა ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
დ. ციცქიშვილი – მნიშვნელობის წვდომის საკითხისათვის დ. უზნაძის ადრინდელი შრომების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
თ. ვაშაკიძე – წინავითარების სახელთა წარმოებისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
თ. შველიძე – მსაზღვრელ-საზღვრულის ურთიერთმიმართებისათვის მთის დიალექტებში (ფშაურის, თუშურის და ხევსურულის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ნ. ბაღათურია – ერთი სემანტიკური ჯუგფის შესახებ მეგრულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.
ტ. ფუტკარაძე – -კენ თანდებულის ისტორიისათვის (ქართული ენის დიალექტების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1987 წლის 30-31 მარტი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1988 წლის 27-30 ივნისი

ნ. ლოლაძე – გრძნობა-აღქმის ზმნები ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ნიროვა – აულ ფსიჟ-ის მცხოვრებთა ენის ზოგ თავისებურებათა შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ისაევი – დარგუული ენის ფრაზეოლოგიზმების წარმოების ექსტრალინგვისტური საფუძველი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ჭოხოლავა – მცენარეთა სახელდების პრინციპები ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
თ. შარმანაშვილი – გრძნობა-აღქმის ზმნები და აფექტური ბრუნვა ანდიურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ე. გაზდელიანი – ხმოვნის სიგრძის ახსნისათვის ზოგ სვანურ სიტყვაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ლ. ბრუტიანი – იმპლიკცაია და იმპლიცირება არგუმენტაციის ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ჩიჩუა – მოქმედების ნომინაცია და სემანტიკური ინტერპრეტაცია თხრობით ეპიზოდში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
კ. შერიევი – წინადადების ერთგვარი წევრებით გართულების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ლ. უსმანოვი – არქიტექტურული ნაგებობანი და ნახურ-ურარტუს ტოპონიმიკის ზოგი საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ჩუხუა – ლხ||თხ კომპლექსებისათვის ნახურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ათაევი – ძველი საბრძოლო იარაღის სახელდებისათვის ხუნძურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ჭ. ქირია – კაუზატივის წარმოების ზოგიერთი საკითხი ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ს. ჯამირზაევი – ნახური და ურარტული ენების სინტაქსური კონსტრუქციების შესატყვისობის საკითხისათვის (ლექსიკურ-სემანტკიური ანალოგიების გათვალისწინებით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ა. აჯიბეკოვი – ქ˚ა ელემენტის სემანტიკური დახასიათებისათვის აბაზურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ლ. ხაგბა – ზოგი თანდებულიანი კონსტრუქციის ფუნქციებისათვის აფხაზურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ჭუმბურიძე – -იან, -იერ სუფიქსები ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ც. ჯანჯღავა – ანაპტიქსური ˆ მეგრულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. კურაჩინოვი – ორი რიგის ზმნური პირის აფიქსების მიმღეობური ექვივალენტები (აფხაზური და აბაზური ენების მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ზვიადაური – კაუზატივისა და კაუზატიური მიმღეობების წარმოების ზოგი შემთხვევა დიდოურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
შ. ტეშევა – ისტორიზმები და არქაიზმები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ა. კამბაჩოკოვი – შედარებითი ნაწილაკის – ნ–ხ ადგილისათვის ატრიბუტულ სიტყვაშეხამებებში ყაბარდოულ-ჩერქეზულ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
თ. ვაშაკიძე – კნინობითის სუფიქსების მანოანური დამუშავების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ბლიფაშოვა – ეთნოგრაფიზმები ტ. კერაშევის თხზულებებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
კ. გაბუნია – სივრცულ მიმართებათა ასახვისავის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.ც
გ. აკოფიანი – ნათესაობის სახელთა კლასიფიკაციის ზოგი პრინციპის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ქ. დათუკიშვილი – ხმოვანთა განაწილების საკითხი პივრელად მასდარებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ფ. ჰუსეინოვა – სიყტვაწარმოების საკითხები რუთულურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
რ. ლანდია – ზოგი მორფონოლოგიური პროცესისათვის მთარაჭულში ქართლურთან მიმართებით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ბ. ჯონუა – ბგერათა კომბინატორიკის საკითხისათვის აფხაზურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. სურმავა – კირნათ-მარადიდის მეტყველების ერთი თავისეაბურების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ვ. კატვალიანი – “მჟღ. თანგხმოვანი” კონსონანტურ შეხამებათა ხანგრძლივობა სომხურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ს. ზაბიტოვი – რიცხვის კატეგორია ლეზგიური ენის არაბულ ნასესხობებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. მგელაძე – “ხედვის” სემანტიკური ველის მარკირებული წევრები ქართული ენის V-XVIII სს. ძეგლებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
გ. გრიგორიანი – მჟღერი და ყრუ თანმხოვნების გავლენა ხმოვანთა ხანგრძლივობაზე სომხურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ტ. ფუტკარაძე – ასიმილაციის ერთი სახეობა ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ე. შეიხოვი – ზედსართავი სახელის აღმატებითი ხარისხის გამოხატვისათვის ლეზგიურ ენაში (რუსულ ენასთან შედარების ცდა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
დ. ციციქიშვილი – სიტყვის როლი საგანთა ტაქტილური აღქმის პროცესში (ექსპერიმენტული გამოკვლევა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ბ. ათაევი – ზედსართავი სახელის მოკლე ფორმის საკითხისათვის ხუნძურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. ჩიტაია, კოპალეიშვილი – სიტყვა “სულის” მნივშნელობისათვის ძველ ქართულსა და ფშავ-ხევსურულ ეთნოგრაფიულ მასალებში (ეთნოლინგვისტური ასპექტი), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
დ. ხაზამოვი – ხუნძური ენის ანდალალური დიალექტის სოგრატლური თქმის ზოგი თავისებურების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
მ. ხაჩემიზოვა – ტოპონიმთა და ანთროპონიმთა კაუზატიური წარმოება ადიღეურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.
ნ. სარქისიანი – მეტყველების ნაწილთა ფუნქციონირების თავისბეურებანი სომხურ სასაუბრო ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1988 წლის 27-30 ივნისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი

დ. ციცქიშვილი – ვ. ჰუმბოლდტის და დ. უზნაძის ენის შინა ფორმის კონცეფციათა დამოკიდებულებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. კობაიძე – მახვილი ქართულ ლექსში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ვ. კუზიბაბაშვილი – ზოგიერთი ფონეტიკური პროცესისათვის ინგილოურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ტ. ფუტკარაძე – საერთოქართვეალური *ა-ს ზანური რეფლექსები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. ჩუხუა – თანხმოვანთა დაჯგუფებისათვის ინგუშურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. მიროზოვა – ქუჩების სახელწოდებათა ერთი ენიდან მეორეზე გადმოღების საკითხი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ჭ. ქირია – კაუზატივის ფორმალური ნიშანი სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ჭუმბურიძე – ქონების რთულსუფიქსიანი ზოგი სახელის ეტიმოლოგიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ქ. პეტრიაშვილი – იურიდიული ტერმინების წარმოების საშუალებანი ქართული სამართლის ძეგლების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ქურდიანი – მასდარის წარმოების ზოგი საკითხი სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ზვიადაური – მყოფადი დროის მიმღეობა ბეჟიტურ-ჰუნზიბურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ქემერტელიძე – სიტყვის ტროპული (ეპითეტური) მნიშვნელობით ხმარება ზმნასთან მიმართებაში (ინგლსიური ენის მასალაზე), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ლ. სოხაძე – არტოლად შერწყმული კომპოზიტის შემადგენელ კომპონენტთა ურთიერთმიმართებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. კერესელიძე – შესიტყვებები იურიდიულ ტერმინებად ქართული სამართლის ძეგლების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. გიორგაძე – ბრძანებითი კილოს გამოხატვის ზოგიერთი თავისებურება ფშაურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
დ. შენგელია – დინამიკურ და სტატიკურ ნასახელარ ზმნურ ფორმათა შენაცვლების შემთხვევები XVII-XVIII საუკუნეების ქართული ენის წერილობითი ძეგლების მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
რ. ჭკადუა – ზოგი მოდალური ნიუანსის გადმოცემისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. მგელაძე – ზმნისწინის როლი “ხედვის” სემანტკური ველის თვალსაზრისით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. ჯანდაგიშვილი – სინონიმიის საკითხისათვის ქართულ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
თ. მღებრიშვილი – ფრაზეოლოგიზმების კლასიფიკაციისა და მათი გადმოცემის ძირითადი საკითხები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ბ. ლემონჯავა – ერთგვარშემასმენლიანი შერწყმული წინადადების საკითხისათვის ზანურში ქართულთან მიმართებით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. სურმავა – “მან” ნაცვალსახელის თავისებურება აჭარულსა და ზანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
კ. გაბუნია – “ამ”, “იმ” ნაცვალსახელთა შესახებ ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
მ. სახოკია – “პურის” ველი შუმერულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ც. ჯანჯღავა – პირველი სუბიექტური პირის ნიშნის ფონეტიკური ვარიანტებისათვის ზანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. გელდიაშვილი – პირდაპირ-ობიექტური მესამე პირის ნიშანთა ხმარების თავისებურებანი საშუალი ქართულის ადრეული პერიოდის ძეგლებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
გ. ოკუჯავა – გრამატიკული ფუნქციების იდენტიფიცირება ქართველურ ენებში ნ. ხომსკის “ღEშთ”-ის მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ლ. ბინიაშვილი – ორი ფუძის წარმომავლობისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
თ. შარმანაშვილი – ერთი გაქვავებული კლას-ნიშნიანი სახელის თაობამზე ანდიურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.
ნ. ლოლაძე – “მყოფობის” ზმნები სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1989 წლის 29 მაისი – 2 ივნისი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1990 წლის 24-27 აპრილი

ქ. დათუკიშვილი – რედუპლიცირებული ფორმების კლასიფიკცაიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
თ. ჟღენტი – სტეფანო პაოლინისა და ნიკიფორე ირბახის ქართულ-იტალიური ლექსიკონი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ნ. ზვიადაური – მაატრიბუტივებელი ფორმანტის (˚-სა) გენეზისისათვის დიდოურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. თანდაშვილი – -ილ და -ულ სუფიქსთა განაწილებისათვის თანამედროვე ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
დ. ხაზამოვი – ერთი ბგერათშესატყვისობისათვის ხუნძურსა და ქართულ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ი. ვაშაკიძე – ილია ჭავჭავაძის ღვაწლი ქართული ქიმიური ტერმინოლოგიის შემუშავების საქმეში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
რ. ჭკადუა – გუნება-განყწობისა და მიჩნევის გამოხატვისათვის სვანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. ჩუხუა – ქართველური ლექსიკიდან, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
თ. ვაშაკიძე – ნასახელარ ზმნათა წარმოების ზოგი საკითხისათვის “ვეფხისტყაოსანში”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
თ. ბოლქვაძე – ნიშნის თეორია და მხატვრული ტექსტის ლინგვისტური ასპექტები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. კობაიძე – -ოდ-ე სუფისქიანი ბრძანებითი მთიულურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. ჯანდაგაშვილი – სამედიცინო ტერმინოლოგიური ლექსიკის სემანტიკური დახასიათება, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ც. ბარამიძე – ფერის აღმნიშვნელი ზოგიერთი ტერმინის სუბსტანტივთან მიმართებისათვის თაბასარანულ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ბ. ლემონჯავა – შერწყმული წინადადების ზოგიერთი თავისბეურებისათვის ზანურში (ქართულთან მიმართბეით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ქ. მარგიანი – დალ-სვანეთის რამდენიმე სოფლის მიკროტოპონიმიკა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. ჯაბუშანური – ფშაური დიალექტის ლექსიკის ძველ ქართულთან მიმართებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. სახოკია – რიცხვისა და არტიკლის ურთიერთმიმართება გუსტავ გიიომის ნააზრევში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ვ. კუზიბაბაშვილი – უმლაუტიანი ხმოვნების მიღების ერთი გზის შესახებ ქართული ენის ინგილოური დიალექტის მასალის მიხედვით, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
გ. ოკუჯავა – მარტივი წინადადების სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ი. სანიკიძე – ასპექტის კატეაგორიის ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
კ. გაბუნია – -ე სუფიქსის წარმომავლობისათვის ჭანურის ბრუნვათა სისტემაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ლ. მარგიანი – ზოგი ნასესხები სიტყვის ფონეტიკური ადაპტაცია აფხაზურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
მ. ბერიძე – ხმოვამნფუძიან სახელთა სახელობითი ბრუნვის ნიშნის შესახებ მესხურ-ჯავახურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.
ლ. ბინიაშვილი – ერთი ძირის ისტორიისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1990 წლის 24-27 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1991 წლის 23-25 აპრილი

თ. ვაშაკიძე – “ქმნა” მეშველზმნიანი აღწერითი ფორმები ძველ ქარულში (ორიგინალური ძეგლების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ნ. ზვიადაური – გვარის კატეგორიისათვის დიდოურ ენაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. კობაიძე – ხმოვანთმონაცვლეობის ერთი შემთხვევისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ზ. ვახანია – რ/შ მონაცვლეობა ქართვლურ ფუძეთა აუსლაუტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
რ. ზექალაშვილი – პირის კატეგორია და პირნაკლი ზმნები, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ვ. კუზიბაბაშვილი – პ-ს ფონეტიკური და მორფოლოგიური ფუნქცია, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ზ. კიკვიძე – მორფოლოგიური ევფემიზმის გამოყოფის საკითხისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. ჩუხუა – ზოგ ფუძედრეკად ზმნათა წარმომავლობისათვის ქართველურ ენებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ჭ. ქირია – სიტყვამახვილის ადგილისა და დისტინქტური ფუნქციისათვის მეგრულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. აშაძე – პირთა მრავლობითობის გამოხატვის ზოგი თავისებურება თუშურში (ძველ ქართულთან მიმართებით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
კ. გაბუნია – ლოკატივის ბრუნვები ზანურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ქ. დათუკიშვილი – ხმოვნის რედუქცია Vრჩ ტიპის სეგმენტში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. არეშიძე – არაბულ-ქართული ლექსიკური შეხვედრები და ქართული ლექსიკოგრაფია, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ლ. სოხაძე – კომპოზიტის შემადგენელ კომპონენტთა სიგრძის სტატისტიკური ანალიზი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ლ. ბინიაშვილი – “მაშკ-ი” ნასესხები ტერმინისათვის ძველ ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ნ. ბაღათურია – “ლაფშა-ს” ეტიმოლოგიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. სახოკია – შუმერული “ნიგ” სიტყვის ფუნქცია “ნიგ + სუბსტანტივის” ტიპის კონსტრუქციებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. თანდაშვილი – ერთი სინტაქსური თავისებურების ახსნისათვის ქიზიყურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
გ. ოკუჯავა – ინფინიტიური კოსნტრუქციების შედარებითი ანალიზისათვის გერმანულსა და ქართულში (ნ. ხომსკის “ღEშთ”ის მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ლ. ქაროსანიძე – სახელი და მისი კატეგორიები დიონისიოს თრაკიელის Τεχνη γραμματικη-ში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. ტაბიძე – სამედიცინო ტერმინთა მრავლობითში ხმარების სტილისტიკური ასპექტი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
მ. ჯაბუშანური – სახელობითი ბრუნვის თავისებურებისათვის ფშაურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ს. თოდუა – ვ და უ თანხმოვნების დისტრიბუცია X-XIII საუკუნეების ქართულ ისტორიულ საბუთებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.
ნ. ლოლაძე – ინვერსიასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1991 წლის 23-25 აპრილი.

ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია
1992 წლის 19-21 მაისი

ნ. ბაღათურია – ქართულ-თურქული ენობრივი ურთიერთობიდან, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ზ. ვახანია – “თოკო” სიტყვის მნიშვნელობა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ლ. ცერცვაძე – -ებ-იანი მრალვობითი ძველ ქართულში (შეთანხმების ძალის დინამიკა), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
დ.-ა. ა. ხაზამოვი – სოგრატლინულივ ანთროპონიმიკა (ხუნძურვი ენის სამხრეთული კილო), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ლ. ქაროსანიძე – “კათაკმეველი” სიტყვის ისტორიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ნ. სურმავა – ყე(ნ)/-კე(ნ) ნაწილაკი ქვემოიმერულში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ნ. გაბულდანი – რამდენიმე სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
თ. ნაცვლიშვილი – უდურში არსებული ჭურჭლეულის ლექსიკური მასალა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
კ. გაბუნია, ჭ. ქირია – მეგრული ტექსტის მანქანური დამუშავების პრინციპებისათვის, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ე. გიუნაშვილი – ბაბრ-ისა და ბაბრ-ე ბაყāნ-ის მნიშვნელობისათვის ფირდოუსის “შაჰნამეში”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ს. თოდუა – ჴ ფონემის დისტრიბუციისათვის IX-XIII სს. ისტორიული საბუთების ძეგლთა მიხედვით,ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. ბაბუხადია – ე- პრეფიქსიანი ვნებითების ნიუანსები ქართულ ზმნაში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. ბერიძე – თხოვნითი-ბრძანებითი სამცხურ-ჯავახურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
გ. ოკუჯავა – ნ. ხომსკის გენერატიული გრამატიკის ზოგიერთი თეორიული ასპექტის შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. სახოკია – ენობრივი პოტენციური სახელი და არტიკლის კატეგორიის სემიოლოგიური გამოხატულება, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ზ. კიკვიძე – “ჩვენ” ნაცვალსახელის მეორეული მნიშვნელობა, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. არეშიძე – “მაჯან” ძირის ეტიმოლოგიისათვი, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ზ. ფურცხვანიძე – ერთი მიკრორეგიონის პატრონიმიკული თავისებურებების შესახებ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. თანდაშვილი – ჴ-ს დისტრიბუციისათვის ქიზიყურში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ნ. ზვიადაური – ინფინიტივი დიდოურ ენებში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ქ. დათუკიშვილი – წყვეტილის ფორმათა წარმოება მოქმედებითი გვარის ზმნებში, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
მ. კობიაშვილი, მ. ლომია – სიტყვაწარმოება გრ. რობაქიძის “გველის პერანგში”, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.
ვ. კუზიბაბაშვილი – მეშველ-ზმნიანი ფორმებისათვის ინგილოურში (კაკური მეტყველების მიხედვით), ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია, 1992 წლის 19-21 მაისი.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019