აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის II სამეცნიერო სესია
1945

1. გ. ახვლედიანი, გრამონის “ფონეტიკური ევოლუციის მსხვილი მოვლენები“, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის II სამეცნიერო სესია, 1945
2. ვლ. ფანჩვიძე, გარდამავალობის კატეგორია უდურ ენაში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის II სამეცნიერო სესია, 1945
3. თ. ყაუხჩიშვილი, კომპოზიტი ძველ ქართულში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის II სამეცნიერო სესია, 1945
4. მ. ანდრონიკაშვილი, ირანული წარმოშობის ზოგი ქართული სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის II სამეცნიერო სესია, 1945
5. არნ. ჩიქობავა, ტართული და მთის კავკასიური ენების უძველესი ლექსიკური ერთობისათვის მევენახეობის ერთი ტერმინის მაგალითზე, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის II სამეცნიერო სესია, 1945
6. გ. როგავა, ხმოვანთა შესატყვისობის ისტორიისათვის ქართველურ ენებში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის II სამეცნიერო სესია, 1945
7. ს. ჟღენტი, მახვილი სვანურში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის II სამეცნიერო სესია, 1945
8. ივ. გიგინეიშვილი, ფშაური და ვაჟა-ფშაველა, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის II სამეცნიერო სესია, 1945

აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია
1946

1. გ. ახვლედიანი, ვერნერის კანონის ფიზიოლოგიისათვის (კ. ვერნერის დაბადებიდან ასი წლისა და გარდაცვალებიდან 50 წლისთავის გამო), აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
2. ს. ჟღენტი, ქართული ვოკალიზმი, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
3. შ. ძიძიგური, რაჭული დიალექტის მუსიკალური აქცენტუაცია, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
4. არნ. ჩიქობავა, სტატიკურობის, გვარისა და გარდამავლობის ისტორიული ურთიერთობისათვის (წინასწარი მოხსენება), აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
5. ვლ. ფანჩვიძე, ნაზმნარი სახელის მიერ სახელის მართვა უდურში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
6. ქ. ლომთათიძე, სახელის განსაზღვრული ფორმა აშხარული დიალექტის აფსუის კილოკავში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
7. გ. როგავა, ადიღეური თჰ– (’ღმერთი’) სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
8. ვ. თოფურია, ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან, V, კნინობითი ქართველურ ენებში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
9. ი. ასათიანი, მისი ნაცვალსახელის ფუნქციისათვის ძველ ქართულში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
10. გრ. იმნაიშვილი, მყოფადობისა და ნამყო წყვეტილის წარმოებისათვის ინგილოურში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946
11. ა. მარტიროსოვი, ჯავახურის მიმართების საკითხისათვის მესხურთან, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის III სამეცნიერო სესია, 1946

აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია
1947

1. ვ. ბერიძე, ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 30 წლისთავზე, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია, 1947
2. გ. ახვლედიანი, მშობლიური და უცხოური ენობრივი ალღო, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია, 1947
3. შ. გაფრინდაშვილი, დარგუული ენის წუდახურული დიალექტის მორფოლოგიური თავისებურებანი, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია, 1947
4. ი. ცერცვაძე, ხუნძური ენის ჭარული კილოს თავისებურებანი, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია, 1947
5. ა. შანიძე, მწკრივთა მოძღვრებისათვის. IV. ვნებითი გვარის ზმნათა უღლების ერთი თავისებურება საშუალ ქართულში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია, 1947
6. ქ. ლომთათიძე, რიწა სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია, 1947
7. კ. წერეთელი, პარონომაზია ძველ ქართულში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია, 1947
8. თ. შარაძენიძე, ჰე/ჰა კავშირების შემცველ სიტყვათა ანალიზი სვანურში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია, 1947
9. ვლ. ფანჩვიძე, მიმღეობის მასდართან მიმართების საკითხისათვის ბუდუხურ ენაში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის IV სამეცნიერო სესია, 1947

აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის V სამეცნიერო სესია,
1948

1. ვ. თოფურია, აკად. ს. ჯანაშია და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის V სამეცნიერო სესია, 1948
2. გ. ახვლედიანი, ფონეტიკური კანონზომიერების პრობლემისათვის: ჰუგო შუხარდტი “ბგერათკანონის“ გამოუნაკლისობის შესახებ, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის V სამეცნიერო სესია, 1948
3. ქ. ლომთათიძე, გვარის კატეგორიისათვის აფხაზურში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის V სამეცნიერო სესია, 1948
4. თ. შარაძენიძე, ბრუნებათა კლასიფიკაციისათვის სვანურ ენაში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის V სამეცნიერო სესია, 1948
5. ს. ჟღენტი, მეგრულ-ჭანური კონსონანტიზმიდან: რ ფონებმა ჭანურში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის V სამეცნიერო სესია, 1948
6. გ. როგავა, ქვემოადიღეური ენის ფონეტიკიდან: პ აბრუპტივის ისტორიისათვის ადიღეურ ენებში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის V სამეცნიერო სესია, 1948
7. ვლ. ფანჩვიძე, პირის ნიშანთა გენეზისისათვის უდურ ენაში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის V სამეცნიერო სესია, 1948
8. ი. ცერცვაძე, ლატერალურ თანხმოვანთა რეფლექსები ხუნძურ-ანდიურ-დიდოური ჯგუფის ენებში, აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის V სამეცნიერო სესია, 1948

აკად. ნ. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია
1949

1. გ. ახვლედიანი, აკად. ნ. მარის ენათმეცნიერული მემკვიდრეობის შემოქმედებითი ათვისება და ჩვენი უახლოესი ამოცანები, აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949
2. ვ. ბერიძე, აკადემიკოსი ნ. მარი (1864_1934), აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949
3. გ. ახვლედიანი, სამი ფონეტიკური კანონი (მარის, ფორტუნატოვისა და ვერნერის), აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949
4. თ. შარაძენიძე, ენათა მორფოლოგიური კლასიფიკაციის პრინციპების გაგებისათვის, აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949
5. ივ. ქავთარაძე, XIII_XVIII ს. ს. ქართული ისტორიული საბუთების ენის ფონეტიკური და მორფოლოგიური თავისებურებანი, აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949
6. ს. ჟღენტი, წარმოთქმის ძირითადი თავისებურებანი ქართული ენის მთის კილოებში, აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949
7. ქ. ლომთათიძე, უნიშნო ვნებითის ისტორიისათვის ქართულში, აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949
8. ალ. მაჰომეტოვი, პრევერბი კუბიჩურში, აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949
9. ვლ. ფანჩვიძე, მიცემით I-ის ერთი სუფიქსის საკითხისათვის უდურ ენაში, აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949
10. ალ. ლეკიაშვილი, ელატივის ფორმის გენეზისისათვის არაბულში, აკად. მარის სახელობის ენის ინსტიტუტის VI სამეცნიერო სესია, 1949

1950 7-2
ჩოხატაური

1. ვ. ბერიძე, აკადემიკოსი ნ. მარი (1864_1934)
2. ს. ჟღენტი, აკად. ნ. მარის ცხოვრება და შემოქმედება
3. გ. ახლედიანი, აკად. ნ. მარის ენათმეცნიერული მემკვიდრეობის შემოქმედებთი ათვისება და ჩვენი უახლოესი ამოცანები
4. გ. ახვლედიანი, აკად. ნ. მარის აჰარმონიზაციის ფონეტიკური კანონი ქართულში.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019