ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენციები

ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების სამეცნიერო კონფერენციები

1. მ. აბალაკი – სინონიმიის განსაზღვრისათვის, VI, 1999.
2. ლ. აბულაძე – ლექსემატიკა და მისი ადგილი სემანტიკურ კვლევაში, IV, 1997.
3. ა. არაბული – S2O3 პირის ნიშანთა ჩვენებისათვის ხევსურულში ისტორიულ მონაცემებთან მიმართებით, V, 1998.
4. ა. არაბული – სუფიქსური მიმღეობის წარმოებაში მომხდარი ცვლილებისა და მისი დიაქრონიული ინტერპრეტაციისათვის, III, 1996.
5. ნ. არდოტელი – რ სონორის შესატყვისობანი დიდოურ ენებში, V, 1998.
6. ნ. არდოტელი – ხმოვანთა პალატალიზაცია დიდოურ ენებში, VI, 1999.
7. ნ. არდოტელი – ხმოვანთა შესატყვისობის ზოგი საკითხისათვის დიდოურ ენებ¬ში, III, 1996.
8. ი. არონია – თანხმოვანთა და მარცვალთა შენაცვლების შემთხვევები რედუპლიკა¬ციისას მეგრულში, VI, 1999.
9. ვ. ახალაია – და კავშირი ქართველურ ენათა რთულ ქვეწყობილ წინადადებებ¬ში, III, 1996.
10. მ. ბაბუხადია, ს. ბიჭიკაშვილი – ნ. მარის დაბეჭდილ შრომათა ბიბლიო¬გრაფიის თაობაზე, II, 1995.
11. ა. ბართიშვილი – ერთი თავისებურების შესახებ წოვა-თუშური ენის ხმოვანთა სისტემაში, II, 1995.
12. ნ. ბარნოვი – დისტრიბუციული ანალიზის მნიშვნელობა ლინგვისტური კვლევისათვის, V, 1998.
13. ნ. ბარნოვი – კონსონანტური კომპლექსები დიდოურ ენებში, III, 1996.
14. ნ. ბაღათურია – ქართულ-თურქული ენობრივი ურთიერთობანი ნ. მარის შრომების მიხედვით, III, 1996.
15. გ. ბედოშვილი – ერთი ქართული გვარისა და ფეოდალური საგვარეულო ზედწოდების წარმოშობის შესახებ, II, 1995.
16. მ. ბერიძე – -ა სუფიქსის საკითხისათვის, IV, 1997.
17. მ. ბერიძე – ემფატიკურ ხმოვანთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში, I, 1994.
18. თ. ბოლქვაძე – უცხო სიტყვის ენაში ინტეგრირების ერთი გზა, II, 1995.
19. დ. ბუიძე – მესამე პირდაპირობიექტური პირის ნიშნის საკითხისათვის სამპირიან ზმნაში, III, 1996.
20. მ. ბუკია – აფხაზური წარმოშობის აფუნ-ის სემანტიკური ველი მეგრულში, VI, 1999.
21. მ. ბუკია – ცხენის სქესისა და ასაკობრივი დიფერენციაციის აღმნიშვნელი ლექსემები მეგრულში, V, 1998.
22. გ. ბურჭულაძე – იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკიდან, II, 1995.
23. გ. ბურჭულაძე – «ირიბ ბრუნვათა ფუძის» თაობაზე ზოგ დაღესტნურ ენაში, IV, 1997.
24. გ. ბურჭულაძე – ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურ ენაში, III, 1996.
25. გ. ბურჭულაძე – ხმოვანთა საკომპენსაციო სიგრძე და თანხმოვანთა გემინაცია ლაკურში, I, 1994.
26. კ. გაბუნია – ბრუნების ტიპების შესახებ ქართულში, I, 1994.
27. კ. გაბუნია – ბრუნვათა რაოდენობისათვის ქართულში, VI, 1999.
28. კ. გაბუნია – ზმნური და სახელური ტიპის ერგატიულ სისტემათა ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში, V, 1998.
29. კ. გაბუნია – კიდევ ერთხელ -და თანდებულის შესახებ ქართულში, IV, 1997.
30. კ. გაბუნია – სახელური ტიპის ერგატიული კონსტრუქციის ჩამოყალიბებისათვის ქართულში, III, 1996.
31. ლ. გეგუჩაძე – ე. წ. ფრაზეოლოგიური შემასმენლის შესახებ ქართულში, II, 1995.
32. ქ. გენებაშვილი – ტექსტის ჩაწერის მეთოდი ჩ. გუჟეჟიანისა და პალმაიტის წიგნში «ზემო სვანეთი: გრამატიკა და ტექსტები», III, 1996.
33. თ. გვანცელაძე – -ობა (//-ოფა), -ება დაბოლოებიანი ანთროპონიმები და მათგან მომდინარე გვარსახელები, V, 1998.
34. ე. გიუნაშვილი – «ვეფხისტყაოსნის» ერთი ტერმინის ისტორიისათვის, III, 1996.
35. ე. გიუნაშვილი -ēstādan ზმნის შემცველ სინტაგმათა საკითხისათვის საშუალ სპარსულში, V, 1998.
36. გ. გოგოლაშვილი – ერთი ტენდენციისათვის თემის ნიშანთა განაწილებაში, II, 1995.
37. გ. გოგოლაშვილი – ზმნის სალექსიკონო ერთეული ქეგლ-ში და დრო-კილოთა სისტემა, IV, 1997.
38. გ. გოგოლაშვილი – მო და შე ზმნისწინთა ა ხმოვნიანი ვარიანტების თაობაზე ქართულში, V, 1998.
39. გ. გოგოლაშვილი – ქართული ენის პერიოდიზაციის საკითხები, VI, 1999.
40. გ. გოგოლაშვილი – ხმოვანთა ცვლის ერთი თავისებური შემთხვევა აჭარულში, III, 1996.
41. ქ. გოჩიტაშვილი – თანდებულთა განაწილებისათვის მიცემითსა და ნათესაობით ბრუნვებთან საშუალ ქართულში, IV, 1997.
42. ქ. გოჩიტაშვილი – «შიგნით» სემანტიკის გამომხატველი თანდებულების ტრანსფორმაციისათვის საშუალ ქართულში, III, 1996.
43. ქ. გოჩიტაშვილი – ძველი, საშუალი და ახალი ქართული ენის თანდებულთა სისტემების ურთიერთმიმართებისათვის, V, 1998.
44. ი. გუდავა – ხუნძური მახვილის ბუნების შესახებ, II, 1995.
45. ლ. გულედანი – სვანთა ყოფის ამსახველი ანდაზები (ზემო¬სვანური მასალების მიხედვით), II, 1995.
46. ქ. დათუკიშვილი – აქტანტთა მრავლობითობის აღნიშვნა თანამედროვე ქართულში, III, 1996.
47. ქ. დათუკიშვილი – ვნებითის ნიუანსები ქართულში, II, 1995.
48. ქ. დათუკიშვილი – უღლების პარადიგმათა ტიპები თანამედროვე ქართულში, IV, 1997.
49. კ. დანელია – კელ (კელობა) ძირის ეტიმოლოგიისათვის, I, 1994.
50. ნ. დარასელია – ანდაზა კოგნიტოლოგიის თვალსაზრისით, IV, 1997.
51. ნ. დარასელია – შორისდებულთა ტექსტობრივი ფუნქცია სასაუბრო დისქორსში, V, 1998.
52. ნ. დობორჟგინიძე – ზოგიერთი გრამატიკული ტერმინი «ფსალმუნთა გამოკრებული თარგმანებიდან», II, 1995.
53. ნ. დობორჟგინიძე – ზოგი რამ ბიბლიური სახის¬მეტყვე¬ლე¬ბი¬დან, III, 1996.
54. თ. ვაშაკიძე – წინადადების, მეტატექსტისა და ტექსტის ურთიერთმიმართების ზოგი საკითხისათვის, III, 1996.
55. ი. ვაშაკიძე – საერთაშორისო ტერმინოლოგია ი. ჭავჭავაძის პუბლიცისტური წერილების მიხედვით, III, 1996.
56. მ. ზანგალაძე – დიალექტიზმების სწავლების გზები და საშუალებები VII-VIII კლასებში, VI, 1999.
57. რ. ზექალაშვილი – ზმნათა დეპერსონიფიკაცია და მეტაფორიზაცია, III, 1996.
58. ნ. ზვიადაური – მარცვლის სტრუქტურისა და საზღვრისათვის დიდოურ ენაში, II, 1995.
59. მ. თანდაშვილი – ზმნის პარადიგმის სახეები ქართულში, III, 1996.
60. მ. თანდაშვილი – უდიური ენის ელექტრონული ლექსიკონის სტრუქტურისათვის ლინგვისტურ მოდელთა თეორიის ფონზე, IV, 1997.
61. მ. თანდაშვილი – უნიშნო ვნებითის ფორმათა კომპიუ¬ტე¬რუ¬ლი ანალიზისათვის, II, 1995.
62. დ. თვალთვაძე – პუნქტუაციასთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია ეფრემ მცირის ანდერძებსა და სქოლიოებში, II, 1995.
63. გ. თოფურია – ზმნური სიტყვაწარმოებიდან ლეზგიურ ენებში, III, 1996.
64. გ. თოფურია – კვლავ ყრ-უ, დრკ-უ ტიპის სიტყვათწარმოების შესახებ ქართულში, IV, 1997.
65. გ. თოფურია – ქართველურ ენათა ლექსიკიდან, I, 1994.
66. გ. იმნაიშვილი – ბ. ჟორბენაძე და ქართველური ენების დიალექტები, III, 1996.
67. გ. იმნაიშვილი – პროფესორი კ. დონდუა და ქართველური ენები, IV, 1997.
68. ნ. იმნაძე – სეგმენტირებულ სონორთა აღქმისათვის სალიტერატურო ქართულში, II, 1995.
69. თ. ინჟია – ქვემდებარე-შემასმენლის ინვერსია, როგორც ფიქსირებული ფორმის დარღვევის საშუალება, III, 1996.
70. ც. კვანტალიანი – ღ ზმნური ძირი და მასთან დაკავშირებული ზმნისწინები, VI, 1999.
71. ც. კვანტალიანი, წერ ზმნური ძირი და მასთან დაკავშირებული ზმნისწინები, V, 1998.
72. გ. კვარაცხელია – მათანხმებელი მსაზღვრელი, III, 1996.
73. ზ. კიკვიძე – თავაზიანობის გამომხატველი პრონომინალიზებული ლექსემები, III, 1996.
74. ზ. კიკვიძე – სოციოლინგვისტური ოპოზიციების თაობაზე, IV, 1997.
75. ზ. კიკვიძე – De Linguistika Fakultativa, II, 1995.
76. ი. კიკნაძე – კუმშვა ომონიმიის განმაპირობებელი, III, 1996.
77. ი. კიკნაძე – «რაინდის» ტექსტისა და გამოცემათა ურთიერთმიმართებისათვის, II, 1995.
78. მ. კიკონიშვილი – კნინობითობის წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის ქართულში, III, 1996.
79. მ. კიკონიშვილი, ნ. ლოლაძე, გ. პავლიაშვილი – სახელურ ფუძეთა და სახელური სიტყვაწარმოების მონაცემთა კომპიუტერული ბაზის შექმნის პრინციპი, IV, 1997.
80. მ. კობაიძე – ზოგი მორფოფონემატური მოვლენის შესახებ ქართული ენის მთის დიალექტებში, II, 1995.
81. მ. კობერიძე – ხვნა-თესვის აღმნიშვნელი ლექსიკა ზემოაჭარულში, III, 1996.
82. მ. კობიაშვილი – შტო-გვარის სახელთა წარმოება ქართული ენის მთის დიალექტებში, I, 1994.
83. მ. კობიაშვილი – ხოლმეობითის წარმოება მოხეურ დიალექტში, V, 1998.
84. კ. კუბლაშვილი – ერთი გრამატიკული ცვლილების შესახებ ქართული ენის ზოგ დიალექტში, III, 1996.
85. კ. კუბლაშვილი – კვლავ ხმოვანთკომპლექსებში მომხდარი ფონეტიკური ხასიათის ცვლილებათა შესახებ ქართული ენის დიალექტებში, VI, 1999.
86. კ. კუბლაშვილი – სახელისა და ზმნის რიცხვში ურთიერთობისათვის ქართულ დიალექტურ მასალაზე დაყრდნობით, IV, 1997.
87. ნ. ლოლაძე – -ე-პრეფიქსიანი პასივი ქართულში, III, 1996.
88. ნ. ლოლაძე – მდგომარეობის სემანტიკის ზმნათა ნამყო დროის წარმოებისათვის ქართველურ ენებში, II, 1995.
89. ნ. ლოლაძე – ზმნისწინიან ფორმათა მოტივაციის ზოგიერთი საკითხისათვის, V, 1998.
90. ქ. ლომთათიძე – აფხ. ა-კადა («სუსტი») და ძვ. ქართ. მკოდოვი, IV, 1997.
91. ქ. ლომთათიძე – ბაგისმიერის მიდრეკილება ანლაუტში მოხვედრისა აფხაზურ ენაში და ტოპონიმი «ამტყ½ალ», II, 1995.
92. ქ. ლომთათიძე – ისევ «ჭიაკოკონა», V, 1998.
93. ქ. ლომთათიძე – «ტყვარჩელის» გაგებისათვის, I, 1994.
94. ქ. ლომთათიძე – ქართულ-ზანური «ზოპ-ვა»-ს წარმომავლობა, III, 1996.
95. მ. ლომია – მოდალურზმნიანი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია მეგრულში, III, 1996.
96. მ. ლომია – ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის შემადგენელ კომპონენტთა თავისებური განლაგებისათვის, IV, 1997.
97. მ. მაჭავარიანი – «უნიშნო ვნებითები», «უგვარო ზმნები», თუ სხვა რამ? III, 1996.
98. მ. მაჭავარიანი – ძველი ქართულის შუალობითი კონტაქტის აღწერითი წარმოების ტიპოლოგიისათვის, IV, 1997.
99. თ. მახარობლიძე – ზედსართავ სახელთა ტიპოლოგიური კლასიფიკაციის შესახებ, III, 1996.
100. თ. მახარობლიძე – ლინგვისტური ვექტორის შესახებ, II, 1995.
101. თ. მახარობლიძე – ქართული ენის დესტინატიურობის სისტემის ტიპოლოგიური ანალიზი, V, 1998.
102. ალ. მაჰომეტოვი – დარგუული ენის ყაბარდოული მეტყველების ზოგი თავისებურებანი, II, 1995.
103. ა. მაჰომეტოვი – დაშორებითი ბრუნვის ერთი დიალექტური ნაირსახეობა დარგუული ენის თანდებულიან ბრუნვათა სერიაში, III, 1996.
104. დ. მელიქიშვილი – ანალოგია, როგორც მორფოლოგიური სისტემების ფორმირების ფაქტორი და გრამატიკულ ფორმათა კვალიფიკაციის პრობლემა, I, 1994.
105. დ. მელიქიშვილი – მეტყველება – ენობრივი სისტემა – ნომა, III, 1996.
106. მ. მელიქიძე – მრავლობითი რიცხვის სახელობითში მდგარი ობიექტი ფუძემონაცვლე ზმნასთან საშუალ ქართულში, II, 1995.
107. ნ. მეტრეველი – ბენეფაქტიური და მალეფაქტიური რეფერენტები ცალმაგ ტრანზიტულ ზმნებთან, II, 1995.
108. მ. მიქაძე – ზოგი რამ კავშირის სწავლებასთან დაკავშირებით საშუალო სკოლაში, III, 1996.
109. ო. მიქიაშვილი – ზმნის -დ(-ოდ) «სავრცობის» ფუნქციისათვის, III, 1996.
110. მ. მონასელიძე – ოდნაობითობის გამოხატვის კიდევ ერთი საშუალება ქართულში, II, 1995.
111. მ. ნაჭყებია – ზმნიზედის ფორმაცვალებადობის საკითხისათვის ზანურში, III, 1996.
112. მ. ნიკოლაიშვილი – შუალედური დონეების აუცილებლობა ქართულში ენობრივი მოვლენების ანალიზისა და ზუსტი ინტერპრეტაციისათვის, III, 1996.
113. ს. ომიაძე – ექსპრესემა ქარი ქართულ პოეზიაში, II, 1995.
114. ნ. ოთინაშვილი – ონომასტიკური ძიებანი მეჟუდის ხეობიდან, V, 1998.
115. მ. პაიჭაძე – ზმნური გვარის მექანიზმის საკითხისათვის გოთურ ენაში (გოთური «ვერცხლის კოდექსის» მასალაზე), III, 1996.
116. თ. ჟღენტი – ზოგიერთი სიახლე სინტაქსის თანამედროვე თეორიებში, III, 1996.
117. რ. რამიშვილი – «რუსუდანიანის» ლექსიკიდან, IV, 1997.
118. მ. რუსიეშვილი – ანდაზის სემანტიკური სტრუქტურის იერარქიის თაობაზე, IV, 1997.
119. მ. რუსიეშვილი – ენის ფრაზეოლოგიური ფონდის მოდელირების თაობაზე, II, 1995.
120. მ. რუსიეშვილი – ლინგვისტური ფარდობითობის თეორია და თარგმნის პრო¬ბლემა, III, 1996.
121. ხ. რუხაძე – სუბიექტურ პირთა გამოხატვისათვის XII-XIII საუკუნეების საისტორიო ჯანრის თხზულებებში («ქართლის ცხოვრების» მიხედვით), II, 1995.
122. ი. სანიკიძე – მრავალგზისობის კატეგორია ახალ ქართულში, II, 1995.
123. ლ. სანიკიძე – ნათესაობით ბრუნვაზე დამყარებული ორფუძიანი ბრუნების საკითხისათვის ნახურ ენებში, II, 1995.
124. ტ. სიხარულიძე – ენათა ფუნქციური დიფერენციაციის შესახებ, II, 1995.
125. ვ. სომხიშვილი – შემასმენლისა და ქვემდებარე-დამატებათა სინტაქსური ურთიერთობისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში, III, 1996.
126. ნ. ტონია – ხოლმეობითის კატეგორიის გამოხატვის საშუალებანი საშუალ ქართულში, IV, 1997.
127. თ. უთურგაიძე – არაკანონიკური პასივები ქართულში, I, 1994.
128. თ. უკლება – ინფინიტიური კონსტრუქციები «ვისრამიანსა» და «რუსუდანიანში», V, 1998.
129. რ. ფარეულიძე – კლასნიშნიანი მარტივი ზმნური ფუძეების შესახებ ჩეჩნურში, V, 1998.
130. ლ. ფაჩულია – მაქვემდებარებელი კავშირები ზანურში, III, 1996.
131. მ. ფორჩხიძე – ზმნურ ფორმათა წარმოების ერთი თავისებურების შესახებ ზემოიმერულში, III, 1996.
132. ტ. ფუტკარაძე – ი ხმოვნის კუმშვისათვის ერთი ტიპის ზანურ ყალიბებში, V, 1998.
133. ტ. ფუტკარაძე – უმლაუტის სახეები ქართულში, III, 1996.
134. დ. ფხაკაძე – II თურმეობითის ფორმათა სემანტიკური განვითარების საკითხები, II, 1995.
135. მ. ქაცარავა – იდიოლექტიკის ერთი ნიმუში ქვემოიმერულში, IV, 1997.
136. მ. ქაცარავა – ჭ. ამირეჟიბის «გორა მბორგალის» ენისათვის, III, 1996.
137. ჭ. ქირია – მსგეფსის ეტიმოლოგიისათვის, III, 1996.
138. რ. ქურდაძე – ა. ჰარისი ქართული და ქართველური აბლაუტის შესახებ, III, 1996.
139. რ. ქურდაძე – ზმნის გვარის ფორმათა წარმოება და ხმოვანთა ფუნქციური მონაცვლეობა, II, 1995.
140. რ. ქურდაძე – ზმნურ ფორმათა წარმოების ზოგი საერთო ტენდენციისათვის ქართულ, ინგლისურ და გერმანულ ენებში, V, 1998.
141. რ. ქურდაძე – წყვეტილის როლი ზმნის მთავარ ფორმათა გარჩევისას, IV, 1997.
142. რ. ქურდაძე – ხმოვანმონაცვლე ზმნათა პირველი სერიის ფუძის შესახებ, I, 1994.
143. მ. ქურდიანი – «ბზისა» და «საბძელის» ურთიერთმიმართებისა და ფონეტიკურ პროცესებზე მორფონოლოგიის ზემოქმედების რამდენიმე შემთხვევის შესახებ ქართველურ ენებში, VI, 1999.
144. მ. ქურდიანი – ენა და დიალექტი საკუთრივ ლინგვისტური და სოციოლინგვისტური თვალსაზრისით, III, 1996.
145. მ. ქურდიანი – ლატერალების არქაულობის პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში და ბასკურ-კავკასიური ჰიპოთეზა, V, 1998.
146. მ. ქურდიანი – ლექსი როგორც მეტყველების მარკირებული ფორმა, IV, 1997.
147. მ. ქურდიანი – საწმისის აქადური სახელწოდება და ქართველური ენები, I, 1994.
148. მ. ქურდიანი – ქალაქ კარ-ის (ყარსის) სახელწოდებისათვის, II, 1995.
149. მ. ღლონტი – «ƒრწნა» ზმნის წარმომავლობისათვის, IV, 1997.
150. ი. ღუტიძე – თემის ნიშანთა სემანტიკური განაწილებისათვის ქართულში, IV, 1997.
151. ქ. ყურაშვილი – მრავალგზისობის გამოხატვის ერთი შემთ¬ხვევი¬სათვის ქართულში, III, 1996.
152. გ. ყუფარაძე – ერთი ან რამდენიმე ემოციური შეფერილობის მქონე ინტონაციური სტრუქტურები, მათი ფიზიკური მახასიათებლები და ბავშვების მეტყველება, III, 1996.
153. ნ. შავთვალაძე – თავისებურ ზმნათა დახასიათებისათვის, II, 1995.
154. ნ. შავთვალაძე – მედიოაქტიურ ზმნათა აწმყოსაგან მყოფადის წარმოების ინდექსაციისათვის, III, 1996.
155. ლ. შალვაშვილი – გული უკუქცევითი ნაცვალსახელის ფუნქციით «ვეფხისტყაოსნის» ერთი სტროფის მიხედვით, I, 1994.
156. ლ. შალვაშვილი – ჩემისად, შენისად… ფორმები ქართულში, II, 1995.
157. რ. შამელაშვილი-ზექალაშვილი – ზმნა კ. ჩხენკელის «ქართულ-გერმანულ ლექსიკონში», IV, 1997.
158. ნ. შარაშენიძე – -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა უღლება საშუალი ქართული ენის ძეგლების მიხედვით, II, 1995.
159. ნ. შარაშენიძე – მოდალურ ფორმათა ისტორიისათვის, IV, 1997.
160. ლ. შარვაძე – უნახაობის კატეგორიის რაობისათვის ქართულ ენაში, II, 1995.
161. ე. შენგელია – «სიარულის» აღმნიშვნელი ლექსიკისა და ზმნისწინის ურთიერთმიმართება მეგრულში, IV, 1997.
162. ე. შენგელია – ჭამის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში, II, 1995.
163. ვ. შენგელია – ქართველური ეტიმოლოგიები, III, 1996.
164. რ. შეროზია – სტატიკური ზმნები და ზმნისწინი მეგრულში, VI, 1999.
165. ი. ჩანტლაძე – აბსტრაქტულ და მასდარულ ფორმათა ჩანაცვლება და აუსლაუტის პრობლემა სვანურში, III, 1996.
166. ი. ჩანტლაძე – კვლავ ლიზ («ზის») ზმნის შესახებ სვანურში, II, 1995.
167. ი. ჩანტლაძე – მ. ჟანაშვილის ქართველოლოგიური ხელნაწერები, IV, 1997.
168. ი. ჩანტლაძე – სვანურ-ქართულ ზმნათა მორფოლოგიური შეხვედრები, I, 1994.
169. მ. ჩაჩანიძე – «შერეული პარადიგმის» ზმნათა კომპიუტერული ანალიზისათვის, IV, 1997.
170. ნ. ცეცხლაძე – შავშეთ-იმერხევის ტოპონიმიის ძირითადი საკითხები, VI, 1999.
171. ლ. ციხელაშვილი – კაუზატივის გამოხატვის საშუალებანი ქართულში, IV, 1997.
172. პ. ცხადაია – «ოჩხე» და რედუქციის კვალი მეგრულში, II, 1995.
173. ბ. ცხადაძე – მარჟ ლექსემის წარმომავლობისათვის ქართულში, III, 1996.
174. ნ. წულეისკირი – სოციალურ-სემანტიკური კომპონენტები ზოგიერთ ზმნურ ფორმაში, III, 1996.
175. რ. ჭიკაძე – კომპონენტთა სემანტიკური ურთიერთმიმართების საკითხი პარატაქსულ კონსტრუქციაში, II, 1995.
176. ა. ჭინჭარაული – ბერძნულიდან ნასესხები კიდევ ერთი სიტყვა ქართულში, IV, 1997.
177. ა. ჭინჭარაული – ეტიმოლოგიური ეტიუდები, III, 1996.
178. ა. ჭინჭარაული – «ვეფხისტყაოსნის» ლექსიკიდან», V, 1998.
179. ა. ჭინჭარაული – «ვეფხისტყაოსნის» ლექსიკიდან», VI, 1999.
180. რ. ჭკადუა – მოდალური ფორმებისათვის სვანურ ენაში, III, 1996.
181. ნ. ჭოხონელიძე – იაფ ფუძის ისტორიისათვის ქართულში, III, 1996.
182. ნ. ჭოხონელიძე – სიტყვის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური და დიალექტური მონაცემების ურთიერთმიმართებისათვის, VI, 1999.
183. ნ. ჭოხონელიძე – ნუკრ სიტყვის წარმომავლობისათვის, IV, 1997.
184. ნ. ჭოხონელიძე – ხარის აღმნიშვნელი ზოგი საკუთარი სახელის წარმომავლობისათვის, V, 1998.
185. ი. ჭრელაშვილი – სახვითი ხელოვნების ქსოვასთან და ქსოვილებთან დაკავშირებული ტერმინოლოგია ძველ ქართულში, V, 1998.
186. ი. ჭრელაშვილი – სახვითი ხელოვნების ტერმინოლოგია ძველ ქართულში, III, 1996.
187. ი. ჭრელაშვილი – ძირითად მიმდინარეობათა და ჯანრთა ტერმინოლოგია სახვით ხელოვნებაში, II, 1995.
188. ზ. ჭუმბურიძე – სახელობითი ბრუნვა ქართველურ ენებში, I, 1994.
189. ნ. ჭუმბურიძე – ლექსიკური სინონიმები ძველ ქართულ მრავალთავებში, III, 1996.
190. ნ. ჭუმბურიძე – ფრაზეოლოგიზმები ბავშვთა ენაში, V, 1998.
191. ნ. ჭუმბურიძე – უქონლობის სახელები ქართულში, II, 1995.
192. ნ. ხაზარაძე – ზმნური ნეოლოგიზმები ვ. მაიაკოვსკის პოეზიის ენაში, IV, 1997.
193. ნ. ხოჭოლავა – სიტყვათწარმოების ზოგიერთი თავისებურება მცენარეთა სახელდებისას, V, 1998.
194. ვ. ჯ ოჟუა – გეოგრაფიულ ტერმინთა მნიშვნელობისა და გამოყენების ზოგი საკითხისათვის ქართულ ჰიდრონიმიაში, II, 1995.
195. ნ. ჯ ორბენაძე – დიალექტიზმები ი. ჭავჭავაძის პროზაში, III, 1996.
196. ნ. ჯ ორბენაძე – ერთი ტიპის საშუალი გვარის ზმნათა (ახველებს, აკანკალებს) ისტორიისათვის, IV, 1997.
197. ნ. ჯ ორბენაძე – ობ თემისნიშნიანი საშუალი გვარის ზმნათა უღლებადი ფორმების კლასიფიკაციისათვის, V, 1998.

 

ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების X სამეცნიერო კონფერენცია
2008 წლის 15-16 მაისი

რ. ჭიკაძე – ბესიკ ჯორბენაძის თვალსაზრისი გაზმნავების სისტემების შესახებ და ზმნური სიტყვაწარმოების სემანტიკური დიფერენციაცია მხატვრულ ტექსტში
რ. ქურდაძე – კონტრასტული ანალიზისა და შეცდომათა ანალიზის ჰიპოთეზების მნიშვნელობა ქართულის როგორც უცხო ენის სწავლებისათვის
ზ. კიკვიძე – სოციოლინგვისტიკურ ტერმინთა ლექსიკოგრაფიული აღწერის საკითხები. II
ლ. შალვაშვილი – ზმნის პროდუქტიული მოდელები პრესის მასალის მიხედვით
ი. ჩანტლაძე – ძირ-ფუძეთა ანლაუტში ცვეთის ტენდენციები ქართველურ ენებში
ქ. გიგაშვილი – III კავშირებითი XII-XVIII საუკუნეების ძეგლთა ენის მიხედვით
ნ. ლოლაძე – ემოციების კვლევის ფსიქოლოგიური და ლინგვისტური ასპექტები
მ. მიქელაძე – სახელის გავრცობილ ფორმათა განა წილების საკითხისათვის (ი. ჭავჭავაძის პროზის ენის მიხედვით)
ნ. გელდიაშვილი – პირის ნიშანთა გამოყენების თავისებურებანი საშუალი ქართულის სამართლის ძეგლთა ენის მიხედვით
ნ. წულეისკირი – ენობრივი ქცევა და სოციოლინგვისტური უნივერსალია
ი. ჩაჩანიძე – აქსიოლოგიური მიდგომა ენობრივი სიტუაციების სოციოლინგვისტური აღწერისას
მ. კობაიძე – -ები დაბოლოებიანი ზმნების ფორმისა და ფუნქციის შესახებ.
თ. ვაშაკიძე – რეკომენდაციები ტელე და რადიოგადაცემების წამყვანთათვის
ნ. ჭუმბურიძე – უქონლობა-უარყოფის მაწარმოებლები ქართული ენის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე
მ. ბერიძე – მეტატექსტური ანოტირება ქართველური დიალექტების კორპუსში და საქართველოს ენობრივი და ეთნოსოციალური სურათი პროექტი “საქართველოს ლინგვისტური პორტრეტი”).
ც. კვანტალიანი – კარ და კიდ ზმნური ფუძეები და მათთან დაკავშირებული ზმნისწინები
მ. კიკონიშვილი – სხეულის ნაწილთა აღმნიშვნელი ლექსიკის სემანტიკური ანალიზი (”თავ” სიტყვის მაგალითზე)
ნ. ჯორბენაძე – ორმაგი უარყოფისათვის ზოგიერთი ტიპის კონსტრუქციაში
ქ.მარგიანი-სუბარი – სვანური პრევერბიანი და უპრევერბო თურმეობითის საპირისპირო ფორმები აქტის გამოხატვის თვალსაზრისით
ლ. ფაჩულია – საყრდენი სიტყვები, როგორც ტექსტის წარმოქმნის საშუალება
თ. ლომთაძე – მშობლიური ენა ქართველ ებრაელთათვის (პროექტი: “სოციოლინგვისტური სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში”)
გ. გოგოლაშვილი – სისტემური ენობრივი ცვლილებები და ნორმატული რეკომენდაციები (სტატიკურ ზმნათა მაგალითზე)

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019