მოდელი-96

მოდელი-96

ენის კონცეპტუალური და კომპიუტერული მოდელები

1996 წლის 2-4 ივლისი, თბილისი

გ. კვარაცხელია, ლ. ჩხაიძე, ქართული ენის კომპიუტერიზაციის ამოცანები.
თ. უთურგაიძე, ლ. ჩხაიძე, მ. თანდაშვილი, მ. ჩაჩანიძე, შ. ყიფშიძე, თ. კვინიკაძე, ნ. ჟვანია, ქართული ენის მორფოლოგიის მონაცემთა ბაზის შექმნა.
მ. მაჭავარიანი, ქართული ზმნის მოდელირების ძირითადი პრინციპები.
თ. უთურგაიძე, პარადიგმათა შედგენისათვის სამპირიან აქტივში.
ქ. დათუკიშვილი, პირის ნიშანთა სისტემა ქართულ ზმნაში.
ნ. ლოლაძე, ზმნის გვარის სამწევრა სისტემის სტრუქტურული მოდელები ქართულში.
მ. თანდაშვილი, ლ. ჩხაიძე, ქართული ზმნის უღვლილების ფრეიმული მოდელი.
მ. სახოკია, დიაქრონიული პარციული მორფოსინტაქსური ტიპოლოგია ენის ლოგიკური და ფორმალური ანალიზისათვის.
ო. კაპანაძე, ქართული ენის ანალიზისა და სინთეზის მრავალდონიანი მოდელი მანქანური თარგმნისათვის.
ლ. მარგველანი, ქართული სიტყვა-ფორმების კომპიუტერული სინთეზი.
ვ. ანთიძე, ნ. ფხიკიძე, ე. ჩაჩანიძე, ზ. ჯაფარიძე, საჯავრებული ინტონაციური კონტური ქართველ ბავშვთა მეტყველებაში და მისი მანქანური სინთეზი.
ე. გოდუაძე, კომპიუტერული მოდელირების ზოგი თეორიული საკითხი.
მ. ბუცხრიკიძე, სიტყვაში თანხმოვანკომპლექსების დისტრიბუცია ფიქსირებული მახვილის ადგილთან დაკავშირებით (ქართველური ენების მასალაზე).
გ. შარაშიძე, სისტემური მეთოდოლოგიის შესაძლო გამოყენება ქართული ენის კვლევაში.
რ. ასათიანი, მარტივი წინადადების ძირითადი მოდელების განმსაზღვრელი სემანტიკური კატეგორიები.
ლ. აბულაძე, შესიტყვების სემანტიკური სტრუქტურის კვლევისათვის.
ლ. თამარაშვილი, სიტყვის სემანტიკური დიფერენციალური ნიშნების შესახებ (სასმისების სახელწოდებით ცნობილ სიტყვათა მასალის მიხედვით).
თ. ჟღენტი, სინტაქსური «შიდაფორმის“ ფორმალიზაციის ზოგიერთი პრინციპი.
ტ. გურგენიძე, მრავლობითი პირის ნაცვალსახელთა თეორიულ-სიმრავლური მოდელი.
ნ. ამირიძე, ქართული რეფლექსური ნაცვალსახელების ფორმალური ანალიზი.
ქ. ბოლქვაძე, ი. ქერქაძე, ლ. ჩხაიძე, ქართველური ენების ფუძეთა მორფონოლოგიურ შესატყვისობათა მონაცემთა ბაზის შექმნა.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019