ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები LX_LXV

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

LX_LXV

 

LX
2001 წლის 18 – 21 დეკემბერი
გ. კვარაცხელია – შესავალი სიტყვა.
ა. არაბული – ვარლამ თოფურიას მემკვიდრეობის უკვდავება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ქ. ლომთათიძე – ერთი ფონეტკიური კანონზომიერება ბგერათა ფარდობისა: ქართ. ხ (Ã), ხვ (Ãვ) – აფხ. ჰ, ჰ˚ (ნასესხებ ფუძეებში) და სვან. მუხვბე (“ძმა ძმისთვის”) – აფხ. áმაჰ˚ (“სიძე”). ნათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
თ. უთურგაიძე – მარცვლის ბუნებისავის ქართული სიტყვის ბოლოს. ნათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ალ. მაჰომეტოვი – კუბაჩური მეტყველების სტატუსი – ენაა თუ დიალექტი. ნათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ა. ჭინჭარაული – “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან (“მოუგვარია”, “მოუცია”, “მოუცთია” თუ “მოუცდია”?). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. ბურჭულაძე – უკლასნიშნო ზმნების უღვლილების ერთი ქვეტიპის შესხაებ ლაკურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ი. ჩანტლაძე, ე. გაზდელიანი – “სვანური ლექსიკონის” ინვერსიული ინდექსი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ტ. ფუტკარაძე – დიალექტი და უმწერლობო ენა (მონათესავე ენობრივ ერთეულთა კვალფიიაციის საკითხისათვის). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. სუხიშვილი – ერთი ქართველური შესატყვისობა და მასთან დაკავშირებული ფორმალური და სემანტიკური საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. ჩაჩანიძე – ლინგვისტურ ტერმინთა ლექსიკონები და თეზაურუსი როგორც ლინგვისტური ცოდნის წარმოდგენის ფორმა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
თ. ბეროზაშვილი – სტატიკური ზმნების გადმოცემის შესახებ ქეგლში (რვატომეული არნ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
კ. ჭრელაშვილი – წოვა-თუშური გვარების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. გოგოლაშვილი – ენა და ნორმა. 4. ციტატა და სხვათა სიტყვის ნაწილაკები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. ქურდიანი – ენა – ქაოსის მოდელირებისა და კატასტროფათა თეორიის თვალსზარისით. I. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. ჩუხუა – ნახურ-ქართველური ბგერათშესატყვისობები (კონსონანტიზმი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. ბერიძე – ზმნური ფორმაწარმოების ისტორიიდან (ასმიეს, ჰრწმენა…) ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
რ. აბაშია – სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ენებში. II. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. გვანცელაძე – ცხოველთა სახელები ადამიანის ექსპრესიულ-ემოციური მახასიათებლებითს როლში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. სალია – მეთევზეობის ლექსიკიდან მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ლ.აბულაძე, წინ/უკან თანდებულების დეიქტური ხმარება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
თ. ღვინაძე – პარონიმები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ვ. შენგელია – სამი ქართული სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ლ. ქაროსანიძე – სტეფანე პაოლინისა და ნიკიფორე ირბახის “ქართულ-იტალიური ლექსიკონის” ბერძნული ლექსიკის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ჰ. ჩიმქე, მ. მაჭავარიანი – შე- ზმნისწინისა და ა- მაქცევრის მიმდევრობისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულის ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
რ. რამიშვილი – ერთი სპარსული რთული ზმნის კალკი “რუსუდანიანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ნ. მამისეიშვილი – ოკაზიური ხმაბაძვითი სიტყვები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ნ. გულუა – შინაური ფრინველების სადგომებთან დაკამშვირებული ლექსიკა მეგრულ-ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. საღლიანი – სულის ხსენების გამოხატვა ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. კვარაცხელია – გაგებისა და გაგებინების შესახებ სამეტყველო ურთიერთობაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ო. კახაძე – ორი ფონემა ყ არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ლ. ნოზაძე – შენიშვნები ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონზე (მის ახალ გამოცემასთან დაკავშირებით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
გ. ბედოშვილი – გვარების ბარნაველისა და მერლანის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
თ. გვანცელაძე – ბაგრატ ჯანაშიას სამეცნიერო მემკვიდრეობის შესახებ (დაბადების 100 წლისთავის გამო). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
რ. შეროზია – ზმნურ კონსტრუქციათა ზოგი საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ლ. ბაბლუანი – სვანური ენის ჩოლურული მეტყველების თავისეაბურებები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
ნ. ჭოხონელიძე – ხრჩოლ- ფუძის წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001
მ. აბალაკი – სემანტკიური კატეგორიების ურთიერთკავშირი (სინონიმისა და პოლისემიის მაგალითზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX სამეცნიერო სესია, 2001

LXI
2002 წლის 17 – 19 დეკემბერი
გ. კვარაცხელია – შესავალი სიტყვა
გ. ბურჭულაძე – ბესარიონ ჯორებანძე – 60 წელი.
გ. ბედოშვილი – ბესარიონ ჯორბენაძის “ონომასტიკური გულანი” – მნიშვნელოვანი თეორიული გამოკვლევა.
გ. თოფურია – დაღესტნურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან.
ა. ჭინჭარაული – ეტიმოლოგიური ძიებები (“ქორწინება” და “ქორწილი”).
ა. მაჰომეტოვი – ხუნძური სიტყვა ქვერ “ხელი” პრევერბის ფუნქციით დარგუულში.
მ. სუხიშვილი – ორპირიან გარდამავალ და გარდაუვალ ზმნათა შემცველი შესიტყვების სახელურ წევრთა ურთიერთობისათვის.
ი. ჩანტლაძე, რ. იოსელიანი, მ. საღლიანი – დეფექტურ ზმნ:ათა თავისებურებანი კოდორის ხეობის სვანურში.
ნ. ჭოხონელიძე – ქეჯნის, შეაქანჯალებს, ქაჯეკალა სიტყვათა წარმომავლობისათვის ქართულში.
მ. სალია – ქართული ხჩირ-, ჩხაჟ-||ჩხაშ- და მეგრულ-ლაზური ცხირ-, მცხაჯ- ფუძეთა მიმართების საკითხისათვის.
ო. კახაძე – ერგატივის ნიშნების თაობაზე არჩიბულში.
ლ. აბულაძე, ა. ლუდენი – პოლისემიური სიტყვების ტიპოლოგიური ანალიზის ცდა (აღქმის ორგანოების აღმნიშვნელი სიტყვების მაგალითზე გერმანულ და ქართულ ენებში).
ნ. მაჭავარიანი – ხეთა აფხაზური სახელწოდებების სტრუქტურა.
შ. გაბესკირია – “ვეფხისტყაოსნის” ამირაბრის შესახებ.
ჰ. ჩიმქე – -VS სუფიქსის განაწილებისა და ფუნქციისათვის ახალ სალიტერატურო თურქულში.
ფ. აფხაიძე – ზმნური კომპოზიციის სემანტიკური თავისებურებანი სალაპარაკო სინჰალაში.
მ. ჩაჩანიძე – კოორდინატთა სისტემის ცნება ლექსიკოგრაფიაში.
ნ. ქეცბაია – ზოგი ფონეტკიური პროცესისათვის სამურზაყანულში.
ნ. სურგულაძე – სემანტიკური ტრანსპოზიციის ფსიქოლინგვისტიკური ასპექტისათვის.
ა. არაბული – ენობრივი მოვლენების არეალური შესწავლისა და შეფასების ზოგი ასპექტისათვის.
თ. გვანცელაძე – ქართველური ლექსიკა ოჩამჩირის რაიონის აფხაზურ სოფელთა მიკროტოპონიმიაში.
გ. ბედოშვილი – ქართულ გვარ-სახელთა კვლევის ზოგი ასპექტი.
ნ. არდოტელი – პ-ს საკითხისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში.
მ. ჩუხუა – ბგერათშესატყვისობის ერთი სახეობისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში.
ე. შენგელია – სიარულის აღმნიშვნელი ომონიმური წყვილები მეგრულში.
გ. გვანცელაძე – ადამიანისა და ცხოველის სემანტიკურ ველთა მიმარეთებისათვის ქართული ენის მონაცემთა მიხედვით.
ნ. ჩარკვიანი – სოციალური დეიქსისის პრაგმატიკული ფუნქციისათვის ქართულსა და ინგლისურ ზეპირ მეტყველებაში.

LXII
2003 წლის 23 – 25 დეაკემბერი
გ. კვარაცხელია – მასმედიის ენა როგორც საზოგადოებრივი ზემოქმ ედების საშუალება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
თ. უთურგაიძე – კუთვნილებითი ნაცვალსახელით განსაზღვრული Ãელთა ირიბობიექტური პირის ნაცვალსახელად ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ა. მაჰომეტოვი – ნ. ლ, რ სონორები დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ა. ჭინჭარაული – ვეფხისტყაოსნის ლექსიკიდან (“მოსცემდიან” თუ “ხმას ხმას სცემდიან”, “გააზეარა” თუ “გაუზიარა”). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI სამეცნიერო სესია, 2003
გ. ბურჭულაძე – ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში. 6. ინტენსიურ და პრერუპტიულ თანმხოვანთა ერთი ცვლილების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LX I I სამეცნიერო სესია, 2003
თ. გვანცელაძე, თ. კიპაროიძე, ჯ. ციმინტია – ქართველური სუბსტრატის როლის შესახებ აფხაზურ ენაში “ორი თანხმოვნის კანონის” დარღვევის წარმოქმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
მ. ქურდიანი – ფინიკიურის ადა ებრაულის ურთიერთმ იმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
ე. დადიანი, ტ. ფუტკარაძე – და-/დო- ზმნისწინი მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
რ. აბაშია – ბგერათშესატყვისობის ახალგამოვლენილი რიგისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI სამეცნიერო სესია, 2003
მ. საღლიანი – წმინდანთა აღმნიშვენლი ტერმინები სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
ლ. ნოზაძე – ზოგი ტექნიკური საკითხის გამო განმარტებით ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
თ. ვაშაკიძე – “ცოტა” სიტყვის სემანტკიური შეხამებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI I სამეცნიერო სესია, 2003
ტ. ფუტაკარაძე – მიხვევით სიტყვის სემანტიკა და საქართველოში ბუნ-თურქთა ავტოქთონობის საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
მ. ჩაჩანიძე – თარგმანის ლექსიკოგრაფია. I. წერილობითი თარგმანის სტრუქტურა და ლექსიკონთა ინფორმაციულ-მაორიენტირებელი შესაძლებლობები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
მ. ჩუხუა – ბგერათშესატყვისობათა სახეობისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ი. კოჯიმა – Uკითხვითი ნაწილაკი თუ თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
რ. ჭკადუა – უნებურობის გამომხატველ ზმნათა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი სვანური ენის ბალსქვემოური დიალექტის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ა. ლუდენი, ლ. აბულაძე – კავკასიოლოგიის ისტორიიდან (ადოლფ დირი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
მ. სალია – ნაოსნობის ლექსიკიდან მეგრულ-ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ლ. სანიკიძე – ასიმილაციის ერთი შემთხვევა ჩაჩნურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ი. ქერქაძე – ეტიმოლოგიური შენიშვნები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXI სამეცნიერო სესია, 2003
ნ. არდოტელი – ფარინგალური რიგის თანმხოვანთა (Ã, ყ) კლასიფიკაციისათვის ქართულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ბ. ცხადაძე – მეგობარ, მეკოპარ, მეკობრე ლექსეამათა ურთიერთმ იმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ნ. მაჭავარიანი – დეკორატიული მეცნარეების (ყვავილების) სახელწოდებათა სტრუქტურა აფხაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ნ. ჭოხონელიძე – -ვით თანდებულიანი შედარებები რ. ინანიშვილის მოთხრობებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ნ. ოთინაშვილი – მეჯუდის ხეობის ტოპონიმიის ძირითადი საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003
ლ. აბულაძე – მცირე არითმეტიკული შენიშვნა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXII სამეცნიერო სესია, 2003

LXIII
სამეცნიერო სესიის მასალები, 2004 წლის 15 – 17 დეკემბერი
ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
გ. კვარაცხელია, შესავალი სიტყვა
გ. კვარაცხელია, კონდენსაციის პრინციპი ანა კალანდაძის პოეზიაში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
შ. აფრიდონიძე, ანა კალანდაძე – პოეზიის ენა და ენის პრეზია, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
გ. ბედოშვილი, მზეი მყოვარჟამ ცხოველი და პირმოცინარი…, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ა. არაბული, სიტყვის პოეტიკა ანა კალანდაძის შემოქმედებაში (ფხოვური ლექსების მიხედვით), 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
არნ. ჩიქობავა, მეცნიერის არქივიდან, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ა. ჭინჭარაული, ვეფხისტყაოსნის “დასაწყისის“ ავტორის ვინაობისათვის. I, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
თ. უთურგაიძე, -ით სუფიქსიანი მეორადი ზმნისართები, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ალ. კობახიძე, ქართულ-რუსული ლექსიკონის გამოცემის გამო, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
თ. ვაშაკიძე, “მარტო“ სიტყვის სემანტიკისათვის ქართულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ნ. მაჭავარიანი, ვენახის სამუშაოებთან დაკავშირებული ლექსიკა აფხაზურში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ლ. ბინიაშვილი, ბერძნულიდან მომდინარე ერთი უზუსტობის შესახებ “ეზეკიელის წიგნის“ ქართულ რედაქციებში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ნ. ჭოხონელიძე, ქინძისთავის წარმომავლობისათვის, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
რ. შეროზია, კვლავ ნო- პრეფიქსიან ზმნათა საკითხისათვის მეგრულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ლ. ქაროსანიძე, ტერმინ ასო-ს მნიშვნელობისათვის ანტონ პირველის “ქართულ ღრამატიკაში“63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
რ. აბაშია, სიბილანტურ თფრიკატთა სისტემა დაღესტნურ ენებში. I, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
რ. რამიშვილი, ბანდ- კომპონენტის შემცველი ზოგიერთი ლექსიკური ერთეული ქართულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. ჩაჩანიძე, თარგმანის ლექსიკოგრაფია. II. შემანტიზაციის საკითხი და ლინგვისტური ლექსიკონები ლექსიკოგრაფიი კომუნიკაციური მოდელის მიხედვით, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ე. შენგელია, მეგრულის დარგობრივი ლექსიკიდან, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. ბერსენაძე, ინგლისური მოდალური ზმნის “მუსტ“ გრამატიკულ-სემანტიკური შესატყვისები ქართულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ხ. მაჭავარიანი, კითხვითი წინადადების ფუნქციურ-სემანტიკური თავისებურებანი სამეცნიერო სტილის მიხედვით, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
გ. თოფურია, კვლავ ადგილობით ბრუნვათა სისტემის შესახებ დაღესტნურ ენებში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
გ. ბურჭულაძე, “დედა“ ლაკურ-დარგუულ ენებშმ, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. მაჭავარიანი, კლასის კატეგორიის ზოგი თავისებურებისათვის წოვათუშურში (სინქრონული ანალიზი), 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. სუხიშვილი, ფუძედრეკად ზმნათა ერთი რიგის (ქლეთა-/ქლით-/, ქლეტ-/ქლიტ-, ქლეს-/ქლის-) ზანური შესატყვისისათვის, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ლ. სანიკიძე, მეორე საბრუნებელი ფუძის შესახებ ნახურ ენათა ატრიბუტული სახელების ბრუნებაში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ი. ქობალავა, ზმნისწინათა სემანტიკური კლასიფიკაციისათვის მეგრულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
თ. ღვინაძე, გიორგი შატბერაშვილი და ქართული სალიტერატურო ენა, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ც. ბარამიძე, ზმნის ძირის და ფუძე თაბასარანულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ვ. შენგელია, ქართველური გა/გან და აფხაზური აგა, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. ბერიძე, პერფექტულობის გამრხატვისათვის ქართულში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. ჩუხუა, იბერიულ-კავკასიურ ენათა შედარებითი შესწავლიდან, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
რ. ჭკადუა, განყენებულ სახელთა ერთი ტიპის წარმოებისათვის სვანურში, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ნ. ხახიაშვილი, ცნება “ადამიანის“ აღმნიშვნელი ლექსიკა ძველ ქართულში (ელიფსური ტერმინები), 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ლ. აზმაიფარაშვილი, ზოგიერთი ცნობა ხუნძური ენის ანწუხური დიალექტის ზმნურ ფორმათა შესახებ, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
მ. სალია, ერთი საერთო-ქართველური ძირის შესახებ, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს
ზ. ოთინაშვილი, ლიახვის ხეობის ტოპონიმიიდან, 63-ე სამეცნიერო სესია, 2004, ეძღვნება პოეტ-აკადემიკოსს ანა კალანდაძეს

LXIV
2005 წლის 10 – 12 იანვარი
ა. ჭინჭარაული – “ესე ამბავი სპარსული…” ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
გ. ბურჭულაძე – ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში. 7. უს´უ “ძმა” – ს´უ “და”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
თ. ვაშაკიძე – “ისე” ზმნისართის სემანტიკისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ლ. აბულაძე, ა. ლუდენი – გერმანულენოვანი საგნობრივი ლექსიკონები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. ჩუხუა – სიბილანტ თანხოვანთა ერთგვაროვანი ევოლუციისათვის ქართველურსა და ფუძენახურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ნ. ჭოხონელიძე – ძველ ქართულში დადასტურებული “მდოვრის” ომონიმური ცალების ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
რ. აბაშია – ხუნძური ენის სიბილანტურ ფონემათა სისტემა და დაღესტნურ ენათა შედარებითი ფონეტიკის ზოგიერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
შ. ფუტკარაძე – ტოპონიმ ნიგალ-ის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. ქურდიანი – ლექსიკოლოგიური ეტიუდები. I. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ნ. მაჭავარიანი – ქართული “ღვინო” ლექსემის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
თ. ზვიადაძე – დიალექტურად გააზრებული არქაული სიტყვები იმერულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ფ. აფხაიძე – მეორე პირის ნაცვალსახელთა ხმარების თავისებურებათა შესხაებ სალაპარაკო სინჰალაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. ჩაჩანიძე – დიფერენციული ნიშანი ლექსიკოგრაფიაში – I ლ. შჩერბას ლექსიკონთა ტიპოლოგია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ნ. მარკოზია – ენობრივი დისკუსიის ერთი ასპექტი 80-იანი წლების პრესის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ც. ძაძამია – ჭრელი ფერების აღმნიშვნელი ლექსემები მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. მაჭავარიანი – მაქცევრების ფუნქციებისა და განაწილებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
შ. ლომაია – ერთი ვითარებითი ზმნისართისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ლ. აზმაიფარაშვილი – ხუნძური ენის სიტყვაწარმოებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
მ. სალია – ქარის სახეობათა აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულ-ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ვ. შენგელია – ქართული მოს- ძირის შესატყვისისათვის ზანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ნ. წიკლაური – თანამედროვე პრესის ენობრივი ტენდენციები, სიტყვაწარმოება და სესხება ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005
ხ. კანკავა – ლაბიალიზებული თანხმოვნის შემცველი ორწევრა ბგერათკომპლექსები აფხაზურ სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LXIV სამეცნიერო სესია, 2005

LXV
2006, 5-28 დეკემბერი. თბილისი
ლ. ეზუგბაია, შესავალი სიტყვა
ქ. ლომთათიძე, აფხ. აშ~~ქ°ს (“წელიწადი”) სიტყვის აგებულება-ეტიმოლოგია
თ. გვანცელაძე, აკადემიკოსი ქეთევან ლომთათიძე – კლასიკოსი ენათმეცნიერი
თ. უთურგაიძე, ზმნურ კომპოზიტთა მართლწერისათვის
რ. ჯანაშია, უბიხურის დარგობლივი ლექსიკა I. შინაური ცხოველები
მ. ჩუხუა, ლაბიალურ თანხმოვანთა შესატყვისობისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში
მერ. ბერიძე, თურქული ან თურქულის გზით შემოსული სიტყვები სოფ. ანდის ონომასტიკონში
ი. ჩანტლაძე, კვლავ წყ-ალ, წყ-არ, წყ-ერ-, წყ-ურ და ლიც/ნიც ფუძეთა ურთიერმიმართებისათვის ქართველურ ენებში
გ. გოგოლაშვილი, სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებათა სახელწოდებების თაობაზე
ნ. მაჭავარიანი, ვითარებითი ზედსართავის ოდნაობითი ხარისხის -ცH პრეფიქსის წარმომავლობისათვის აფხაზურში
ნ. ჭოხონელიძე, ზოგი სიტყვის ისტორიისათვის (1. შარავი, 2. შამანი)
თ.ვაშაკიძე,შ. აფრიდონიძე,ვ.მაღრაძე, თ.ტეტელოშვილი,თ.ღვინაძე,ნ.ჯორბენაძე, სასკოლო ორთოგრაფიული ლექსკონის თაობაზე
თ. ბურჭულაძე, ერთი სახის სინტაქსური კონსტრუქციისათვის ქართულში
ფ. აფხაიძე, ს. იობიძე, ენობრივი პოლიტიკა ინდოეთში
ა. ჭინჭარაული, ინტერპოლატორის “ნაღვაწი” რუსთველს არ უნდა დაჰბრალდეს
მ. სუხიშვილი, მედიოაქტიურ ზმნათა ლაბილურობის შესახებ ქართულში
რ. აბაშია, საერთოქართველური ლექსიკიდან. XVI
მ. ჩაჩანიძე, დიფერენციული ნიშანი ლექსიკოგრაფიაში – II. ა. ცივინის ლექსიკონთა კლასიფიკაცია
ნ. ხახიაშვილი, ხედვისა და გრძნობა-აღქმის ამსახველი ლექსიკის ურთიერთკავშირისათვის
ე. შენგელია, ბაბ-ლ- ძირის შესატყვისობისათვის ლაზურში
ნ. მარკოზია, ორენოვნების საკითხი XX საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში (XX ს-ის 80-იანი წლების პერიოდიკის მიხედვით).
ვ. შენგელია, მრავლობითი რიცხვის ერთი საერთო აფხაზურ-უბიხური სუფიქსის შესახებ
შ. აფრიდონიძე, თარგმნითი ლექსიკოგრაფიის საკითხები
ც. ბარამიძე, კაუზატიური სინტაქსური კონსტრუქციები თაბასარანული ენის ტივაქის თქმაში
ლ. სანიკიძე, ი/ა ხმოვანთმონაცვლეობა ნახური ენების არსებით სახელთა ბრუნებაში
პ. ცხადაია, ორი კოლხური ოიკონიმის წარმომავლობის დაზუსტებისათვის
ტ. გურგენიძე, ოპოზიციათა აღრიცხვა და სიჭარბე
ლ. აზმაიფარაშვილი,“ღამურის” აღმნიშვნელი ერთი ხუნძური კომპოზიტის შედგენილობისათვის (სიტყვათა მოტივაციის საკითხისათვის ხუნძურ ენაში)
გ. ბედოშვილი, გვარსახელი შარვაშიძე და მისი ონიმური ველი
თ. ღვინაძე, პარონიმები ქართულში
რ. ფარეულიძე, მიცემითსუბიექტიანი ზმნის გარდამავლობის საკითხისათვის ნახურ ენებში
ნ. არდოტელი, კაუზატივი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში
ნ. ოთინაშვილი, ფრონეს ხეობის ტოპონიმები
რ.რამიშვილი, სპარსულიდან ნასესხები ერთი ლექსიკური ერთეული ქართულში
მ. რობაქიძე, ზოგიერთი ანთროპოლოგიური ცნების შესახებ ქართულსა და სომხურში
მ. მაჭავარიანი, თომას ჰობსის ნააზრევი ენის შესახებ
თ. ვაშაკიძე,“უფრო” სიტყვის სემანტიკური შეხამებისათვის ქართულში
ავთ. არაბული,“საზიარო აწმყოს” ცნების შინაარსისა და ფუნქციისათვის განმარტებით ლექსიკონში
შ. გაბესკირია, ერთი ბიბლიური ტერმინის გაგებისა და წარმომავლობისათვის
მ. საღლიანი, რთული ელიზიური კონსტრუქციები სვანურში
ნ. ჯორბენაძე, -ებ თემისნიშნიანი საშუალი ზმნების აგებულება
თ. ტეტელოშვილი, ზოგი ტიპის ბოტანიკურ ტერმინთა სტრუქტურული ანალიზი მათი შემდგომი ორთოგრაფიისათვის.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019