ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები LVI_LX

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

LVI_LX

 

LVI
1997 წლის 4 – 7 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე – აფხაზურში ნასესხებ სიტყვათა ფუძეების აუსლაუტის ა-ური ვოკალიზაცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
თ. უთურგაიძე – პრეფიქსთა რანგობრივი მიკროსისტემა ქართულ ზმნაში (საკითხის დასმის წესით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
გ. თოფურია – უარყოფითობის ოდენპრეფიქსული წარმოებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ა. მარტიროსოვი – “ბიჭ” ფუძისაგან წარმოქმნილ სახელთა ერთი ჯგუფის სემანტიკური ანალიზი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
მ. მაჭავარიანი – კაუზაციის სემატიური და მორფოსინატქსური საფუძვლები ახალ ქართულ სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ა. მაჰომეტოვი – ზმნის ცვლა დარგუულში მ იმართულებით პრაევერბთან დაკავშირებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
შ. აფრიდონიძე – ენკლიტიკა-პროკლიტიკასთან დაკავშირებული სიტყვაწარმოებისა და მართლწერის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
გ. ბურჭულაძე – ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში. 5. ჩ…u “ცხენი” – დუჩ…რი “ცხენები”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
მ. კობაიძე – კითხვითი და მიმართებითი სიტყვები (ნაცვალსახელები და ზმნისართბეი) პირდაპირდამატებით დამოკიდებულ წინადადებაში ცოდნისა და არცოდნის გამომხატველ მთავარ ზმნასთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ქ. გენებაშვილი – პირველი ინგლისურ-სვანური ლექსიკონი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ე. ლომთაძე – ლაბიალიზებული თანხმოვნები, როგორც იბერიულ-კავკასიურ ენათა გენეტიკური ნათესაობის მატერიალური ენობრივი ფაქტი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
თ. ვაშაკიძე – პერფექტი და აღწერითი წარმოების ზმნები ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
კ. ჭრელაშვილი – კვლავ ერგატივისა და ინსტრუმენტალისის ურთიერთობის პრობლემების შესახებ წოვა-თუშურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ტ. ფუტკარაძე – ხმოვანთკომპლექსთა ტრანსფორმაციისავის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ნ. არდოტელი – ბგერათშესატყვისობის კანონზომიერებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
რ. ქურდაძე – ე-ი და ო-ა ტიპის ხმოვანმონაცვლე ზმნურ ფორმათა წარმოებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ზ. ვახანია – მნივშნელობა და მართლწერა სიტყვისა “ერთ-ერთი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ნ. ჯორბენაძე – საშუალო გვარის R-ებ სტრუქტურის ერთპირიანი ფორმების კლასიფიკაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ო. კახაძე – გრამატიკული კლასის ნიშნების (ფორმანტების) შესაძლო ფონეტკიური ურთიერთკავშირის თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ლ. სანიკიძე – ნათესაობითისა და მიცემითი ბრუნვების წარმოება ნახურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ლ. აბულაძე – ლექსიკური სემანტიკის სათავეებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
უ. საცხლთხუციშვილი – ტოპონიმ “გურჯაანის” ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ვ. შენგელია – ˆ– პროცესისათვის ჩერქეზულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ც. ბარამიძე – ვნებითის ჩამოყალიბებისათვის თაბასარანულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
კ. მითაგვარია – მიმართვის ფორმბეი ადიღეურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
კ. სახლთხუციშვილი – ქართულ ფეოდალურ გვარსახელთა ფუძეების წარმოშობისა და კლასიფიკაციის ზოგიერთი საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
გრ. იმნაიშვილი – პროფესორი კარპეზ დონდუა ქართველურ ენათა სინტაქსის ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ა. ჭინჭარაული – რას ნიშნავს და სადაური სიყტვაა მერე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
მ. ტაბიძე – პრაგმონიმთა მართლწერის ერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
რ. შეროზია – ვარაუდის (ალბათობის) გამოხატვისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგი სიტყვის წარმომავლობისავის ქართულში. 1. ბრკუ||ბრგუ; 2. ბლუ; 3. ჩლუ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ე. გიუნაშვილი – ქართული ტერმინი “ხარკი” და ირანულ-სემიტურ ენობრივ ურთიერთობათა ზოგიერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
მ. ბერიძე – პირველი თურმეობითის წარმოების საკითხისათვის ქარულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997
ც. ჯანჯღავა – ნათესაობითი ბრუნვის ფორმანტისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVI სამეცნიერო სესია, 1997

LVII
1998 წლის 23 – 25 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე – აფხაზურ აყ˚არდ˚ (საჯდომი “ჯორკო”) სიტყვის წარ მომავლობა (ლაბიალიზეაბული დ˚ ფონემის აფხაზურ-აბაზურში ოდენ ნასეხსებ ძირეულ ფუძეებში არსებობასთან დაკაშვირებით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. მაჭავარიანი, თ. ჟღეანტი, ფ. აფხაიძე – ენის დაგეგმვის ტიპოლოგიისავის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ი. ჩანტლაძე – აქტივ-პასივის ფუძეთა აბლაუტური დაპირისპირების მოშლის ტენდენცია სვანური ენის ფუძედრეკად ზმნათა მასდარებში ვ. თოფურიასა და მ. ქალდანის “სვანური ლექსიკონის” მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ა. მაჰომეტოვი – გრამატიკულ კლასთა სისტემის რვევა დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ლ. სანიკიძე – დუბლეტურ ფორმათა შესახებ ნახურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ა. არაბული – ასპექტის ადგილისავის ზმნურ კატეგორიათა შორის და მისი სემანტკიური სტრუქტურის საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
შ. გაბესკირია – ქართველთა თვითსახელწოდების, საქართვლოსა და მისმი დედაქალაქების ისტორიისა და ეტიმოლოგიის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ტ. გურგენიძე – ოპონიმურ (პოლისემიურ) სიტყვაფორმათა განაწილება გრამატკიული კლასების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
დ. ბუიძე – თანხმოვანთკომპლექსების ცვლილებისათვის ქვემოიმერულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ე. გიუნაშვილი – ოპტატივის ფუნქციათა ზოგიერთი საკითხისათვის დასავლურ საშუალ ირანულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
რ. ჭკადუა – -ა დაბოლოებიან სტატიკურ ზმნათა სტრუქტურული ანალიზი სვანურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. ხახიაშვილი – არს ზმნის მიმღეობური ფორმისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. არდოტელი – სახელურ ფუძეთა ფონოლოგიური სტრუქტურის რეკონსტრუქციისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. ერქომაიშვილი – “სინდიყის” წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ო. კახაძე – სახელის მრავთლობითი რიცხვის ფორმანტების შედგენილობის თაობაზე არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
თ. ღვინაძე – ისევ სტილისტიკის ზოგი ტერმინის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ვ. შენგელია – შუაენისმიერი სპირანტების ისტორიისავის ჩერქეზულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. ჭოხონელიძე-ზოგი კომპოზიტის (ჭიაფერი,ჭიამაია და ჭიაკოკონა)წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. მაჭავარიანი – ზმნის საურთიერთო კატეგორიის აÁბა მაწარმოებლის წარმომავლობისავის აფხაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ს. ომიაძე – ლიტოტესის სტრუქტურის, ფუნქციისა და პრაგმატიკული ასპექტისათვის არამხატვრულ მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
რ. შეროზია – ერთი ჯგუფის ზმნათა სუფიქსაციის საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში.
ც. ბარამიძე – ლაბიალიზაციის საკითხისათვის თაბასარუნლ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ნ. ოთინაშვილი – ფრონეს ხეობის ტოპონიმიკურ-ონომასტიკური ძიებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ც. ჯანჯღავა – ანაპტიქსური ˆ სახელის ფუძესა და ბრუნვის ნიშანს შორის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ლ. მარგიანი – სიტყვათა რიგი სვანური წყევლის ენობრივ ფორმულებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
კ. მითაგვარია – შეძენილი ნათესოაბის აღმნიშვნელი ლექსიკა ჩერქეზულში (დედინაცვალი, მამინამცვალი, გერი…). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ც. გოგებაშვილი – ფერის აღმნიშვნელ ლექსემათა ხარისხის წარმოება სვანურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
გ. კვარაცხელია – ენისა და აზროვნების გაგებისათვის უ. მატურანას შემეცნების თეორიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ლ. ნოზაძე – ისევ გულისÃმა კომპოზიტის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
თ. გვანცელაძე – აფხაზურ საცხოვრებელთა არქიტექტურული ტიპები და მათი სახელწოდებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ბ. შავხელიშვილი – ქართულ-ვაინახური ზოგი ფუძის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. ქურდიანი – საერთო-ნახურ-დაღესტნური *ა ფონემის შესატყვისობანი საერთო-ქართველურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ა. ბართიშვილი – წოვა-თშური ენის [ˈ] ლარინგალის ინტერპრეტაციის ცდა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. ტაბიძე – საგაზეთო პუბლიცისტიკის ენისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ლ. ეგუზბაია – მიცემით ბრუნვაში დასმული სახელების რიცხვის გამოხატვის პრინციპები ჭანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ქ. მარგიანი – სუფიქსური წარმოება კოდორის ხეობის მაკროტოპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
მ. ბუკია – ცხენის აღკაზმულობსი აღმნიშვნელი ტერმინები მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ქ. გენებაშვილი – სვანურ-ინგლისური ლექსიკონის სტრუქტურის ანალიზი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
რ. რამიშვილი – ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998
ი. გეგეშიძე – “უნდა” ნაწილაკის შემცველ წინადადებათა მოდალობისათვის სამეცნიერო ფუნქციურ სტილში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVII სამეცნიერო სესია, 1998

LVIII
1999 წლის 24, 27 – 29 დეკემბერს
გ. კვარაცხელია – შესავალი სიტყვა.
შ. აფრიდონიძე – მთელი და ერთიანი ქარული ენა ივანე გიგინეიშვილის მეცნიერულ ენააზრევში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
თ. ღვინაძე – ივანე გიგინეიშვილი – ქართლური კილოს მკვლევარი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ქ. ლომთათიძე – კვლავ “საბძელისა” და ანალოგიურ ფუძეთა კვალფიკაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
თ. უთურგაიძე, ი. ლეჟავა – ვითრაებითი ბრუნვისა და ვითარების ზმნიზედების ორთოეპიისა და ორთოგრაფიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ალ. მაჰომეტოვი – ლლ, ნნ სონორთა კომპლექსების დაკარგვა დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ალ. ჭინჭარაული – “ვეფხისტყაოსნის” კომპოზიტ საჩანგდაფენ-ისა და ერთი ჩანართი სტროფის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ო. კახაძე – -ში სუფიქსიანი ფორმბეი არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
გ. ბურჭულაძე – *ჰვ(ჰ…) არქაული ფონემის შესხაებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
გ. ბედოშვილი – გარეჯისა და საგარეჯოს ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. ერქომაიშვილი – კაპტო- ფუძის წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ი. ქობალავა – მასალები სემანტკიური თავსებადობის ლექსიკონისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
რ. ფარეულიძე – ზმნის განუსაზღვრელი ფორმის შესახებ ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. ქურდიანი – ტერმინი ქართველი და მისი მართებული არეების მიხედვით ცვლადი მნიშვნელობები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
კ. გაბუნია – მსაზღვრელისა და საზღვრულის ფორმაწარმოების თავისებურებებისათავის თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. არეშიძე – მანშური. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ც. კვანტალიანი – ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი ფუნქცია ერთი და იმავე ძირის ზმნურ და სხაელზმნურ ფორმებში (გ- ზმნური ძირის მაგალითზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
კ. მითარგვარია – “ადამიანის” აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის ჩერქეზულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ნ. ახვლედიანი – ტოპონიმ ატკენჩილ-ის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
რ. იოსელიანი – ზოგი სამშენებლო ტერმინის გააზრებისათვის სვანურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. მაჭავარიანი, ბ. შავხელიშვილი – წოვა-თუშური ენის კაუზატიური კონსტრუქციის აქტანტთა იდენტიფიკაციისათვის ბრუნვათა ზოგად იერარქიასთან მიმართებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ა. არაბული – უარყოფითნაწილაკიანი კონსტრუქციის მეშვეობით მტკიცებითი შინაარსის გამოხატვისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ლ. სანიკიძე – -Áე ელემენტი ნახურ ენათა ბრუნებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
თ. გვანცელაძე – საქართვლეაოში აბაზური ენის მეცნიერული კვლევის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ი. ქერქაძე – ზანურ-ქართული ლექსიკური ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
მ. ტაბიძე – ენობრივი პროცესების მართვის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ტ. გურგენიძე – პირის ნაცვალსახელთა სისტემა აფხაზურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
რ. აბაშია – სუფიქსური შესატყვისობისათვის ქართველურ ენებში. II. ქართ. -იალ : ზან. -იორ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ი. დუმბაძე – ზოგიერთი ახალი სიტყვისა და ახალი მნიშვნელობის შესახებ საზოგადოებრივ-პოლიტკიურ ლექსიკაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
შ. ლომაია – ორი ზმნისართის შესახებ მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
დ. ჩხუბიანიშვილი – ზმნის ფორმათა წარმოების ზოგი თავისებურება ფერეიდნულში (ს. დაშქესანას მონაცემების მიხევდით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
წ. ბაწაში, მ. ქურდიანი – ზანური ენის დიალექტთა რაოდენობისა და კლასიფიკაციის პრობლემისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ლ. ქაროსანიძე – ერთი უცნობი გრამატკიული ხასიათის სქოლიოს შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ბ. ცხადაძე – ამირანის თქმულების ერთი პერსონაჟის (ცამცუმის) წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ც. ბარამიძე – კლასის ნიშანთა განლაგება თაბასარანული ენის ზმნურ ძირებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ნ. ჭოხონელიძე – ნავის მტარვალის გაგებისათვის “პარიზულ ლექციონარში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ნ. ოთინაშვილი – შიდა ქართულის (ტირიფონის ველის) ეთნიკური ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
რ. რამიშვილი – ტერმინ ჩჭირახოვანის წარმომავლობისათვის “რუსდანიანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.
ნ. მამისეიშვილი – ხმაბაძვითი სიყტვების -ებ-ა სუფიქსიან მასდართა წარმოებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LVIII სამეცნიერო სესია, 1999.

LIX-ე სამეცნიერო სესიის მასალები
2000 წლის 12 – 15 დეკემბერი
ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
გ. კვარაცხელია, შესავალი სიტყვა
ა. არაბული, ქართული და ქართველური ენების სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები აკად. ს. ჯანაშიას შრომებში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
შ. აფრიდონიძე, ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის საკითხები აკად. სიმონ ჯანაშიას შრომებში: პრინციპები და პროექტები, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
თ. გვანცელაძე, ვ. შენგელია, აკადემიკოსი სიმონ ჯანაშია და აფხაზურ-ადიღური ენათმეცნიერება, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
გ. ბურჭულაძე, გ. თოფურია, ს. ჯანაშია და დაღესტნური ენები, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
მ. ქურდიანი, სიმონ ჯანაშია ქართველთა პირველსაცხოვრისის შესახებ და საკითხის შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ქ. ლომთათიძე, აფხ. ყარდ (“საჯდომი ჯორკო“) სიტყვის წარმომავლობა (ლაბიალიზებული დ ფონემის აფხაზურ-აბაზურ ენებში ოდენ ნასესხებ ძირეულ ფუძეებში არსებობასთან დაკავშირებით), 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ალ. მაჰომეტოვი, ბრუნების არატრადიციული ტიპი დარგუული ენის დიალექტებში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ნ. მამისეიშვილი, “ციცინათელა“-სა და “პაპანაქება“-ს ეტიმოლოგიისათვის, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ი. ქობალავა, ფრანგული დეკონსტრუქტივიზმი და ანბანური წერის საკითხები, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ლ. ნოზაძე, ისევ მედიოაქტიური ზმნების შესახებ ქართულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
თ. უთურგაიძე, ხშულობისა და ნაპრალოვნობის მიხედვით შერეული რაგვარობის თანხმოვანთა ფონოლოგიური ინტერპრეტაციისათვის ქართულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ვ. შენგელია, სინონიმური წყვილების ერთი ტიპი მეგრულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ლ. აბულაძე, ტერმინ “ველის“ შესახებ, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
რ. აბაშია, საერთო-ქართველური ლექსიკიდან. XIV, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
მ. სალია, თევზსაჭერ მოწყობილობათა (ბადეთა) სახელწოდებანი მეგრულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
კ. სახლთხუციშვილი, ასპექტურ მნიშვნელობათა (სისრულე, გზისობა) ურთიერთმიმართებისათვის საკითხისათვის, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ა. კობახიძე, ზოგი კომპოზიტის დაწერილობისათვის (ლექსიკონებში სოკოს აღმნიშვნელი სახელების მართლწერასთან დაკავშირებით), 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
მ. მაჭავარიანი, ბ. შავხელიშვილი, აუსლაუტისათვის წოვა-თუშურში (წინასწარი მოხსენება) 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ი. ქერქაძე, მანკ- და აცრა ფუძეთა შესახებ ქართულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ნ. ჭოხონელიძე, მანძილ- (“ხორცი“) ფუძის შესატყვისობისათვის ქართულშსა და სვანურში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ც. ბარამიძე, მცირე სემანტიკური ძიებანი თაბასარანულ ენაში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
შ. ლომაია, ზმნისართული მნიშვნელობის გადმოცემისათვის მეგრულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ო. კახაძე, ლეზგიურ ენათა Ф სხვა მონათესავე და არამონათესავე ენათა სათანადო მასალის ფონზე, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ლ. სანიკიძე, -ნიგ, -რიგ, -რიკ სუფიქსთა გენეზისისათვის ნახურ ენებში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ლ. ბაბლუანი, რებუქცია სვანური ენის ლენტეხურ დიალექტში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ო. მიქიაშვილი, რუსულის გავლენით თავჩენილი ერთი მოვლენის შესახებ ქართულში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ტ. ფუტკარაძე, ხმოვანკომპლექსთა შედგენილობისათვის მეგრულსა და ბალსქვემოურში (კომპიუტერულ მონაცემთა წინასწარი ანალიზი), 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
ნ. არდოტელი, ლაბიალიზებულ თანხმოვანთა საკითხისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს
გ. გვანცელაძე, ქართულ ნასახელარ ზმნათა ერთი ჯგუფის თავისებურებათა საკითხისათვის, 59-ე სამეცნიერო სესია, 2000, ეძღვნება აკად. სიმონ ჯანაშიას დაბადების 100 წლისთავს

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019