ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები LI_LV

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

LI_LV

 

LI
1993 წლის 1 – 4 ივნისი
ქ. ლომთათიძე – ქართ. უცხო და აფხ. აჩ´ე´Á (“ვარგისი”) ფუძეების შედგენილობა და ამოსავალი სემანტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ზვიადაური – უმლაუტიზებული ä̈(ა) ხმოვნის სტატუსისა და გენეზისისათვის დიდოურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. შალვაშვილი – ინდეფინიტურ ნაცვალსახელურ ფუძეათა ბრუნების შემთხვევები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ე. გოდუაძე, ქ. დათუკიშვილი – ზმნის მანქანური ანალიზის პრინციპები სალიტერატურო ენისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
თ. ვაშაკიძე – “ქმნა” ზმნით შედგენილ აღწერით ფორმათა ორგანული შეცვლის საკითხისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ვ. მაღრაძე – ზოგიერთი ქარული გვარის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
კ. დანელია – წრფელობითის ადგილისათვის ძველი ქათრული ენის ბრუნების სისტემაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ლოლაძე – ქონა-ყოლის სეამანტკიის გამომხატველი ზმნები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
თ. ბოლქვაძე – სინონიმური პარალელიზმის ერთი სახე “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ზ. კიკვიძე – ნაცვალსახელური ტრანს-სემანტემები სხვადასხვა სისტემ ის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ზ. ფურცხვანიძე – იმერული შტო-გვარის სოციოლინგვისტური ანალიზისავის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ალ. მაჰომეტოვი – პ. უსლარის ერთი გამოუქვეყნებელი წერილის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. მგელაძე – სიტყვა ხედვა და მისი სიმბოლიზაცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. ლომია – მიმართებითი ზმნიზედები მეგრულ ჰიპოტაქსურ კოსნტრუქციაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. ბინიაშვილი – ერთი სიტყვის მნიშვნელობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ო. კახაძე – მცირე ლექსიკური დაკვირვებანი (I, II). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ჩიჩუა – მოქმედების ნორმის სემანტიკა ლექსიკასა და ნარატიულ ეპიზოდში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ი. ჟორდანია – სქესის ფაქტორი ენობრივი და მუსიკალური მოვლენების კვლევაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ც. მებუკე – კაუზატივი ქართული ენის დიალეოტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ც. ჯანჯღავა – ფონეტკიური მოვლენები მორფემათა საზღვასრზე მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. მანჯგალაძე – ზმნისწინთა განაწილებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ალ. ჭინჭარაული – ომონიმ სამძალი-ს წარმომავლობისა და მნიშვნელობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. ბაკურაძე – “ართრონი” სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ქ. დათუკიშვილი – II კავშირებითის წარმოება მოქმედებითი გვარის ზმნებსა და პრეფიქსიან ვნებითებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ე. გიუნაშვილი – სიტყვა ნაღდის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ტ. გურგენიძე – გრამატკიული კლასები და ენაში მათი რაოდენობის დადგენის გზები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ი. ასათიანი – ჭანური ზმნის მოდალობის კატეგორია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. თანდაშვილი – ავ თემისნიშნიან მასდართა კომპიუტერული ანალიზისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
რ. შამელაშვილი-ზექალაშვილი – ზმნის პირიან ფორმათა პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ზ. ვახანია – საერთო ქართვეალურ-ინდოევროპული დენ ფუძის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ხახიაშვლი – ბეღელ სიტყვის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. გულედანი – ინტერდიალექტურ და დიალექტურ მონაცემთა მიმართებისათვის სვანური ანდაზების ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
გ. ცოცანიძე – დიალექტიზმების საკითხისათვის სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. ბერიძე – ჰგიეს ტიპის ზმნათა დაბოლოების საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ა. არაბული – ძირ-ფუძეთა ისტორიულ-ეტიმოლოგიური კვლევის ზოგი პრობლემისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ჭ. ქირია – U(უ)მ-ერ||(უ)მ-ელ სუფიქსიანი ზმნები ლაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. ბაბუხარდია – ხურც ანთროპონიმის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ვ. შენგელია – პრერუპტიულ თანხმოვანთა გენეზისისათვის ჩერქეზულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
კ. გაბუნია – ინდეფინიტივის სინტაქსური ფუნქციებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ნ. ბაღათურია – თურქიზმები მესაქონლეობის ლექსიკაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
რ. ქურდაძე – ავ თემის ნიშნის ხმარების შესახებ ხმოვანმონაცვლე ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
მ. სახოკია – ფსიქომექანკიური ანალიზი და ლექსიკური დონე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993
ლ. ქაროსანიძე – ერთი ბერძნული ტერმინის გადმოცემისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LI სამეცნიერო სესია, 1993

LII
1994 წლის 5 – 7 აპრილი
ქ. ლომთათიძე – მარტი, მარტივი… ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ო. კახაძე – ფარინგალიზაციის თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
გ. თოფურია – მიმღეობური წარმოების ერთი ტიპის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ალ. ჭინჭარაული – ბანის-ბანი და ზედაქვე “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ვ. შენგელია – ერთი ქართველური ბგერათშესატყვისობის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ლ. ქაროსანიძე – ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიიიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ალ. მაჰომეტოვი – ერთი სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ლ. ნოზაძე – ხმოვანმონაცვლე ზმნათა წამროების შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
გ. გოგოლაშვილი – კავშირებითის მწკრივების მაწარმოებელთა განაწილებისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
მ. სუხიშვილი – ერგატიულობის წესის გამოვლენისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
მ. ქურდიანი – ანჟანბემანი (გადატანა) ქართვეთლურ ენათა ლექსთწყობის სისტემებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
გ. ბურჭულაძე – С…-ის სტატუსისათვის ლაკურში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994.
ლ. ნოზაძე – ვნებითისა და პოტენციალისის ფორმათა წარმოების ზოგი სამკითხი კოლხურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
გ. ბედოშვილი – მოსაზრებანი ზოგი ქართული გვარის წარმოშობის თაობაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
მ. ქურდიანი – ალბანური ასომთავრული (გრაფიკთული სტრუქტურა და გენეზისის პრობლემა). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ნ. ბაღათურია – ორი თურქული ნასესხობა ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
თ. უთურგაიძე – ზმნის პირიანობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ა. არაბული – “მდგომარეობისა” და “თვისების” სემანტიკათა ურთიერთშეხვედრისათვის ისტორიულ მასალაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
შ. გაბესკირია – რამდენიმე ქართველური ბოტანიკური ტერმინის შესახებ ინდოევროპულ და სემიტურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
მ. ტაბიძე – ხმის აღმნიშვნელი ლექსიკა სულხან-საბა ორბელიანთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994
ც. ჯანჯღავა – ფონეტიკური პროცესები მოფრემათა საზღვასრზე მ ეგრულში. II. დ+შ>ჩ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LII სამეცნიერო სესია, 1994

LIII
1994 წლის 27-30 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე – ე. წ. ფუძემონაცვლე ვალ – ვიდა ზმნის ფონეტკიური ვარიანტი და მასთან დაკდავშირებული ზოგი ფუძე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1994 წლის 27-30 დეკემბერი
გ. თოფურია – I თდა II პირის ნაცვალსახელთა ბრუნებისათვის დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
თ. უთურგაიძე – ქცევისა და გვარის კატეგორიათა ფუნქციონირებისათვის III სერიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
გ. გოგოლაშვილი – საუღლებელ ერთეულთა თანამიმდევრობის საკითხისათვის ქართკულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ა. არაბული – ალტერნაციისა და აბლაუტის ისტორიული მიმართებისათვის ქართველურ ენათა მასალის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ვ. შენგელია – სიბილანტი სპირანტების “ბგერათშემონახვის უნარის” შესახებ ჩერქეზულ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ხახიაშვილი – კითხ ძირის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე – კვლავ ქართ. წ : აფხ. შ´ ბგერათფარდობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ა. მარტიროსოვი – ორთოგრაფიულ ნორმათა რყევის შემთხვევები ძველ ქართულში და მისი მიზეზები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
გ. ბურჭულაძე – პ. უსლარის ლაკური ენის საკვლვი ორბიექტის თოაბაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ლ. შალვაშვილი – წინა/წინარე თანდებულები “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
რ. ფარეულიძე – ნეʻ ფუძის ეტიმოლოგიისათვის ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგი სიტყვის წარმომავლობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995წლის 27-30 დეკემბერი
ქ. დათუკიშვილი – აქტივის ადა მისი შესაბამისი კონვერსიული პასივის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ლოლაძე – კვლავ მეშველი ზმნის აგებულებისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ო. კახაძე – შენიშვნები ლეზგიურ ენათა ფონეტიკის ზოგიერთ საკითხზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
კ. ჭრელაშვილი – ასპექტის სამწევროვანი კორელაქხია ქართულ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ქემერტელიძე – ინტენსიფიკაციის გამოხატვის ხარისხისათვის (ინგლისური ენის მასალაზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ე. გიუნაშვილი – ტერმინ “არჯასპის” წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
მ. თანდაშვილი – ზმნის ინტროვერტული და ექსტროვერტული პარადიგმები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ს. ომიაძე – დანართი როგორც პერიფრაზი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
მ. კობიაშვილი – შტო-გვარის აღმნიშვნელი სახელები ტოპონიმებად (ქართული ენის მთის იალექტების მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ა. მაჰომეტოვი – მეშველი ზმნის (ბის “გახდომა” werden) უღვლილების თავისებურება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ა. ჭინჭარაული – ეტიმოლოგიური ეტიუდები (ყინ-ულ-ი, ყანა და სხვ.). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ი. ჟორდანია – ტონური ენები : ორი ეპოქის ზღვარზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
გ. ბედოშვილი – ერთი საერთოქართული მოდელის შესახებ მეგრულ ანთროპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ნ. ბაღათურია – ჯაღათაურ-ქართული ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
რ. ქურდაძე – ხმოვნიანი სუფიქსი როგორც აბლაუტის მოშლის და აღდგენის პირობა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი
ზ. სულხანაური – ქცევის გამოხატვისათვის წოვა-თუშების ქართულ მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIII სამეცნიერო სესია, 1995 წლის 27-30 დეკემბერი

LIV
1995 წლის 20 – 24 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე – “ხის” (მუხის) აღმნიშვნელ ფუძეთა ურთიერთობისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში (იბერიულ-კავკასიურ ენათა გენეზისური ერთიანობისა და კონტაქტის ნიადაგზე წარმოქმნილი საერთო მასალის გამიჯვნის მეთოდოლოგიისათვის). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ი. ქობალავა – რეალობის ასახვის ერთი ასპექტის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ა. მარტიროსოვი – ბგერათცვლილებები ორი სიტყვის შესაყარზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ი. ასათიანი – დოკუმენტირებული და სავარაუდო დიალექტურ ლექსიკონში (ჭანურის ლექსიკონი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ოტ. კახაძე – კვლავ ლექსიკური ზანიზმების თაობაზე ქართულში (ქვემოიმერულში). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
გ. ბურჭულაძე – “ცარიელ უჯრათა” შესახებ ლექსიკაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. სუხიშვილი – მასდარისა და მიმღეობის ურთიერთმიმართებისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
თ. ჟღენტი – მარტივი წინადადების სტრუქტურული თავისებურებანი იტალიურში ლ. ტენიერის ლინგვისტური მოძღვრებისა და Pro-drop თეორიის თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
გ. კვარაცხელია – ორმსაზღვრელიან სტრუქტურათა მოდელები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
კ. ჭრელაშვილი – უღვლილების სხვადასხვა ტიპებს შორის ქრონოლოგიური მიმართების პრობლემა იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ბ. ცხადაძე – გრიგოლ რობაქიძის დრამები ქართული ენის ლექსიკის თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ნ. ლოლაძე – კვლავ ზოგიერთი ტიპის მეშველზმნიან ფორმათა ჩამოყალიბებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ნ. ზვიადაური – ფონეტკიური პროცესები დიდოურ ენებში (ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
რ. ქურდაძე – ხმოვანმონაცვლეობის მოშლის შემთხვვები კაუზატივის ფორმბეში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ნ. ჭოხონელიძე – იფქლის წარმომავლობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ნ. ბაღათურია – ქართული წარმართული აზროვნება და ღვთაებათა სახელები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ვ. კუზიბაბაშვილი – საკომპენსახციო სიგრძე ინგილოურს ადა ქართული ენის სხვა დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ლ. გოგოხია – წარმომავლობის სახელთ აწარმოების პრინციპი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
თ. უთურგაიძე – პერფექტულობის მოდელის გავრხობისათვის აქტიურ და მედიოაქტიურ ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
გ. ბედოშვილი – სამი ქართული გვარის (გიგინეიშვილი, უთურგაიძე, კუნელაური) ეტიმოლოგიის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ე. ჩაჩანიძე, ზ. ჯაფარიძე – განა-ს შემცველი გამონათქვამების ინტონაციური გაფორმების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. თანდაშვილი – პირთა ზოგიერთი “აკრძალული” კომბინაციის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ტ. ფუტკარაძე – უმლაუტის არტკიულაციური და პერცეფციული ბაზისის საკითხისათვის ქართულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
რ. ფარეულიძე – აწმყო დროის წარმოება ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ლ. ბინიაშივლი – “ეზეკიელის წიგნის” ზოგიერთი ადგილის წაკითხვისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. მანჯგალაძე – ზმნისწინი სტატიკურ ზმნებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ლ. ეზუგბაია – გრამატკიული რიცხვის მორფოლოგიური ანალიზი მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ალ. ჭინჭარაული – ეტიმოლლოგიური ეტიუდები (ფქვილი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ალ. მაჰომეტოვი – პიროვანი უღვლილების განვითარება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ა. არაბული – კვლავ სათრეველად სიტყვა-ფორმის მნიშვნელობის გაგებისათვის “ვეფხისტყაოსანში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. ტაბიძე – რეკომენდაციები სიტყვიერი სასაქონლო ნიშნების ერთგვაროვნების თავიდან ასაცილებლად. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ი. ლეჟავა – ქართული ენის ხმოვნებისა და სონორი თანხმოვნების სპექტროგრაფიული ანალიზი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
მ. ქურდიანი – “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან. ძვირფასი ქვები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ლ. ბაკურაძე – ართრონის ერთი ფუნქციისავის სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995
ვ. შენგელია – ქართველური ეტიმოლოგიები (VI. გÂრ-, VII. ღიჯნა). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LIV სამეცნიერო სესია, 1995

LV
1996 წლის 12 – 15 ნოემბერს
გ. კვარაცხელია – შესავალი სიტყვა.
ქ. ლომთათიძე – აფხაზური აშ˚ (“ყველი”) სიტყვის თავდაპირველი მნიშვნელობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გ. ბურჭულაძე – ივ. ჯავახიშვილი და იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლის ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გრ. იმნაიშვილი – ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლი ქართულ დიალექტოლოგიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ლ. ლეჟავა – ივ. ჯავახიშვილი და ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის პრინციპები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ვ. შენგელია – ჩერქეზულ ენათა მონაცემები ივანე ჯავახიშვილის გამოკვლევებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ა. მარტიროსოვი – გულის-Ãმა თუ გულის-ხმა (< გულის-ხუმა). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ალ. მაჰომეტოვი – გ-ს განვითარება უ-ს წინ დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. ღლონტი – – ოცა ზმის სეამანტიკისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. მანჯგალაძე – ზმნისწინთა განაწილებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ო. კახაძე – მშობლების აღმნიშვნელი სახელები არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ლ. აბულაძე – სემანტკიური ველი და პარადიგმატული ჯაჭვი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გ. ბედოშვილი – კვლავ სახელწოდება “ლაშარის” შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
რ. შეროზია – დრონაკლ ზმნათა საკითხისათვის კოლხურში. I. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. ქურდიანი – ენათა სოციოლინგვისტური კლასიფიკაცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ვ. კუზიბაბაშვილი – კონვერგენციის ერთი შემთხვევისათვის ქართული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ბ. ცხადაძე – ზოგი ანთროპონიმის წარმოება-წარმომავლობისათვის დონ ქრისტეფორო დე კასტელის წიგნის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ც. ჯანჯღავა – მრავლობითის ნიშანი და სახელის ფუძე მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ი. ღუტიძე – ავ და ამ თემისნიშნიან ზმნმთა მიმღეობების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ე. ლომთაძე – ქვემო ფარინგალური თანმხოვნები ხვარშიულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გ. კვარაცხელია – მეცნიერული მიმართულებისათვის: ქართული, როგორც უცხო ენა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ლ. ნოზაძე – ველარული უმლაუტის ერთი შემთხვევის გამო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ო. მიქიაშვილი – “თავი” თუ “თავის”? ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ნ. ჭოხონელიძე – ძაგარ- სიტყვის ისტორიისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ტ. ფუტკარაძე – ერთი ტერმინის საჭიროების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
რ. ქურდაძე – ცალმორფემიან ხმოვანმონაცვლე ზმნურ ფუძეთა საერთო-ქართველური სისტემისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
რ. აბაშია – საერთო-ქართველური ლექსიკიდან. II. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ნ. ბაღათურია – ქართული საკრავების სახელთა ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ქ. ლომთათიძე – “ვეფხისტყაოსნის” მთავარი გმირის – ტარიელის – სახელის სემანტიკასთან დაკავშირებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. მაჭავარიანი – “მე”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
თ. უთურგაიძე – აქტანტთა მარკირებისათვის ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
გ. თოფურია – სიტყვაწარმოების ერთი მოდელის შესხაებ ქართულში (სახელური -უ სუფიქსისათვის). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
თ. გვანცელაძე – მცენარეთა სახელწოდებათაგან მომდინარე ოიკონიმები და მათი მნიშვნელობა აფხაზეთის ეთნიკური ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ტ. გურგენიძე – გრამატიკული კლასები და ომონიმები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
მ. კობიაშვილი – წარმომავლობის სახელთა წარმოება მოხეურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ტ. სიხარულიძე – ენობრივი პოლიტიკის ეტაპების პერიოდიზაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996
ფ. აფხაიძე – ძირითადი ტიპოლოგიური პარამეტრები ლ.ნ ტენიერის სტრუქტურულ სინტაქსში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის LV სამეცნიერო სესია, 1996

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019