ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები XLI_L

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

XLI_L

 

XLI
1984
ა. არაბული – ზმნის ფორმათა სემანტკიური ანალიზისათვის (თხრობითი კილოს ნაკვთები). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984
ლ. გეგუჩაძე – ნაკვთთა დროულ მნიშვნელობათათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984
გ. გოგოლაშვილი – ნაკვთეულთა სისტემა და უღვლილების ტიპები ახალ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984
ა. პაპიძე – კილოს კატეგორიისათვის თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984
ბ. ჯორბენაძე – ქართული ზმნის უღვლილების პრინციპები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLI სამეცნიერო სესია, 1984

XLII
1984 წლის დეკემბერი
შესავალი სიტყვა – საქ. სსრ მეცნ. აკად. აკადემიკოსი ქ. ლომთათიძე
ბ. ჯორბენაძე – ფორმაწარმოებაზე მნიშვნელობის ზეგავლენის ერთი შემთხვევისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
გ. როგავა – დ და რ თანხმოვნათა პოზიციური გააფრიკატების საკითხი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
თ. უთურგაიძე – ჰარმონიულ კომპლექსთა ცვლილებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
შ. აფრიდონიძე – რიტორიკული კითხვების სტრუქტურა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
დ. მელიქიშვილი – მტკიცება-დასაბუთების ტერმინოლოგიის ისტორიიდან ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ლ. სანიკიძე – ყაყარა, წ-აწ-არა ტიპის “სუფიქსების” შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ნ. სტურუა – “დეპონენსი” ზმნების შესახებ ბასკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
კ. ლერნერი – ანტუან მეიე როგორც თანამედროვე სოციოლინგვისტიკის წინამორბედი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
თ. ღვინაძე – ვნებითის ფორმათა გამოყენებისათსვის სამეცნიერო ლიტერატურის ენაში.
გ. თოფურია – კვლავ “ტბა” ფუძის შესახებ ტოპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ზ. ჯაფარიძე – ერთი პარადოქსის შესახებ მახვილის გამოხატვასა და აღქმაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ო. კახაძე – თანხმოვანთა კომპლექსებში შესაძლო ცვლილებების თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ალ. მაჰომეტოვი – უარყოფითი ფორმების წარმოება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
თ. გონიაშვილი – ნამყო წყვეტილის წარმოების საკითხები ჩეჩნურ-ინგუშურის დიალექტური დანაწევრების თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ლ. შალვაშვილი – ვინ ნაცვალსახელის პარადიგმისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
დ. ჩხუბიანიშვილი – სახელთა მრავლობითი რიცხვის -ნ/-თ ტიპთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ხევსურულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
თ. ბეროზაშვილი – მსაღზვრელ-საზღვრული საისტორიო ძეგლში “ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ნ. კიზირია – არამხატვრული პროზის წაკითხვის თავსიებურებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ბ. ცხადაძე – -უკ, -უჭ, -უც სუფიქსების წარმომავლობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ტ. გურგენიძე – მრალვობით რიცხვში პირის ნაცვალსახელთა ფორმობრივი დაპირისპირების სემანტიკური საფუძვლები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
გ. ბურჭულაძე – “კბილისა” და “ერთის” აღმნიშვნელი ზოგი ფუძის ერთობისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ზ. მაჰომედბეკოვა – ლˊდა ბ მაჩვენებლიანი ლოკატიური სერიების შესახებ ხუნძურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
მ. მაჭავარიანი – ა- მაქცევრის ფუნქციისათვის ქართულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ა. ჭინჭარაული – “ვეფხისტყაოსნის” ენისა და ტექსტის ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ი. ჩანტლაძე – ბრუნების ძველი სისტემიდან ახალ წარმოებაზე გადასვლის პროცესი სვანურში (ბალსზემოური და ლაშხური დიალექტების მონაცემთა მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ი. მელიქიშვილი – სონანტთა მიმართება თანხმოვანთა დამატებით დიფერენციალურ ნიშნებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ლ. აბულაძე – ზოგიერთი ზმნისართის თავისებურების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ლ. ღვინჯილია – -ჩი სუფიქსის შესახებ დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
გ. თოფურია – ორფუძიანი ბრუნების სისტემათა კლასიფიკაციისათვის დაღეასტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე – ინკლუზივ-ექსკლუზივის საკითხის შესახებ აფხაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLII სამეცნიერო სესია, 1984 წლის დეკემბერი

XLIII
1985 წლის 26 – 28 ნოემბერს
არნ. ჩიქობავა – მნიშვნელობა როგორც ინტენცია აღსანიშნისადმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ზ. ჯაფარიძე – ქართული ინტონაციის კომპილაციური სინთეზისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ალ. მაჰომეტოვი – კითხვითი ფორმების წარმოება დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ლ. ლეჟავა – -ობრივ-ი/-ობლივ(ი), -ებრივ-ი/-ებლივ(ი) სუფიქსების ფუნქციური დიფერენციაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
მ. მაჭავარიანი – პირის კატეგორიის სემანტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
იზ. ჩანტლაძე – სვანურ სახელთა ბრუნება და ზმნისართული თანდებულები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. ბედოშვილი – “ძველი მცხეთის” რეალურობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. კვარაცხელია – “ჩვენ” ნაცვალსახელის ფუნქციები სამეცნიერო მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
მ. სუხიშვილი – ორი ქართული ფუძის სვანური შესატყვისის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. თოფურია – ბრუნვისეული ინვენტარის სტრუქტურულ-სემანტკიური ანალიზისათვის დაღესტნურ ენებში.
ლ. შალვაშვილი – პირთა მოულოდნელ კომბინაციებში შენ(თქვენ) ნაცვალსახელის გამოყენების შემთხვევები ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ბ. ჯორბენაძე – დაწყებითობის ფუნქციის გამოხატვა ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. ბურჭულაძე – გარდაუვალ ზმნათა -ლ სუფიქსის გენეზისისათვის დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ლ. ენუქიძე – პირის ნაცვალსახელთა ერთი ფუნქციისათვის ტექსტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ლ. სანიკიძე – ორფუძიანი ბრუნება ნახურ ენებსა და ძველ სომხურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ირ. მელიქიშვილი – რეკონსტრუქცია და ტიპოლოგია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ნ. კიზირია – გრძნობის ინტონაციური გამოხატვის საშუალებანი ქართულ სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
კ. ლერნერი – კულტურულ-ისტორიული არეალი, როგორც მოტივაციის გადაწევის ფაქტორი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
კლ. გაგუა – საშუალი გვარის ზმნათა ერთი სახეობისათვის სვანურში.
ნ. ჭოხონელიძე – ბუშ- ძირის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
თ. გვანცელაძე – მიზნის გარემოების გადმოცემის შესახებ ქართულსა და აფხაზურ-აბაზურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
თ. უთურგაიძე – ბაგისმიერ ხშულთა მონაცვლეობა მ სონორთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
თ. გონიაშვილი – ჩეჩ. დŠლა-ს, ინგუშ. დალა-ს (“ღმერთი”) ბრუნებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ალ. ჭინჭარაული – “ვეფხისტყაოსნის” ენისა და ტექსტის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
შ. აფრიდონიძე – საკუთარი ლექსიკისა და ინტერნაციონალიზმების სინონიმური მიმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ი. ქობალავა – ეაკონვომიის როლისათვის ენის ფუნქციონირებასა და განვითარებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ლ. ნოზაძე – რე ნაწილაკი ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
გ. გოგოლაშვილი – ნასახელარ ზმნათა ფუძის საკითხისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
თ. ბეროზაშვილი – და კავშირიანი სინტაქსური კონსტრუქციები საისტორიო ძეგლში “ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ვ. შენგელია – ქართუელური ეტიმოლოგიები. III. ქართ. წყარო. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985
ქ. ლომთათიძე – სიტყვის უკუსესხების ერთი შემთხვევა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIII სამეცნიერო სესია, 1985

XLIV
1986 წლის 11 – 13 ივნისს
თ. უთურგაიძე – ანტონ კათალიკოსი და სალიტერატურო ქართული ენა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ბ. ჯორბენაძე – ზმნის კატეგორიის კლასიფიკთაციისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ალ. ჭინჭარაული – დეგ-/დგ- ფუძის ნაყარი ლექსემებისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
მ. მაჭავარიანი – ცნობიერების, განწყობისა და ენის უ%რთიერთმ იმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
მ. სუხიშვილი – სტატიკურ ზმნათა სასხვისო ქცეავის სეამანტიკისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ლ. სანიკიძე – დალაʻ მორფემიანი ზმნები ბაცბურ (წოვა-თუშურ) ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
იზ. ჩანტლაძე – სამფუძიანობის საკითხისათვის სვანურ სახელთა ბრუნებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. ცოცანიძე – თუშური დიალექტური ლექსიკონის სიტყვანის შედგენასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. თოფურია – ბრუნების ზოგი საკითხი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ოტ. კახაძე – მასდარისა და მიმღეობის თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. ბურჭულაძე – ასპექტი ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
დ. ჩხუბიანიშვილი – რიცხვით სახელთა მრავლობითი რიცხვის წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
შ. აფრიდონიძე – ფუძისეული ე ხმოვნის სტაბილიზაციისათვის ქართული ენის მარტივფუძიან ზმნებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. ბედოშვილი – “მამფალ”- ტერმინის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ტ. გურგენიძე – კლასის კატეგორიის მიმართება რიცხვისა და პირის კატეგორიებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. გოგოლაშვილი – -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ვნებითი გვარის ფორმათა შესახებ ახალ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ნ. კიზირია – თხრობითი და კითხვითი შინაარსების ინტონაციური გამოხატვის შესახებ სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ლ. აბულაძე – ჟამი, დრო და ხანი ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ა. მაჰომეტოვი – პრევერბთა ფონეტკიური ცვლივლებები დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
გ. ხუხუნი – “სასკოლო გრამატიკის” რეფორმის პრობლემა რუსულ ენათმეცნიერებაში XIX ს-ის დასასრულსა და XX ს-ის დასაწყისში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
თ. გონიაშვილი – აღმოსავლეთკავკასიური მორფოლოგიური იზოგლოსები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგი ფუძის სიტორიისათვის ქართულში. 1. გუმერ-, გურემ-, გმირ-. 2. პატარა-, ფათრ-, ფატრ-… ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
კლ. გაგუა – ქართული დონიანი ვნებითების გადმოცემისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ნ. იმნაძე – ხმოვანთა შემართვის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
თ. ბეროზაშვილი – საისტორიო ძეგლის “ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი” ლექსიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986
ქ. ლომთათიძე – სონანტთან კომპლექსში მჟღერის გამკვეთრება და ზოგი საკუთარი სხაელის წარმომავლობის საკითხი ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIV სამეცნიერო სესია, 1986

XLV
1987 წლის 19 – 20 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე – ქართული ენათმეცნიერება დიდი ოქტო მბრის 70 წლისთავზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. ლეჟავა – ახალი ქართული სალიტერატურო ენის ნორმალიზაციის ისტორიიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ალ. მაჰომეტოვი – აკად. ბ. დორნის პირველი კუბაჩური ჩანაწერები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ბ. ჯორბენაძე – მრავლობითის ფორმანტების რეინტერპრეტაციისათვის ქათრული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ნ. სტურუა – გარდამავლობა და ერგატიული კონსტრუქცია ბასკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
გ. ბედოშვილი – მოსახლეობის მიგრაციის ამსახველი ერთი მესხური ტოპონიმის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. ნოზაძე – ფუძეთანხმოვნიან პირის სახელთა ბრუნების ერთი ტენდენციის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ნ. ჭოხონელიძე – ზნე სიტყვის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
გ. თოფურია – ერგატივი, ინსტრუმენტალისი და ერგატიული კონსტრუქცია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ო. კახაძე – ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგი რთული სახელის თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ი. ქობალავა – სისტემის ცნება ენის მენტალისტურ თეორიებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
მ. მაჭავარიანი – პერფორმატივის სტატუსისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
გ. ბურჭულაძე – “თითის” აღმნიშვნელის საერთო ლექსემები დაღესტნურსა და ნახურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
თ. გონიაშვილი – აღმოსავლეთკავკასიური ენების მორფოლოგიური შეხვედრები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. აბულაძე – ადრე და გვიან ზმნისართთა სემანტიკისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ნ. კიზირია – კითხვითი შინაარსის გადმოცემის საშუალებანი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. სანიკიძე – ადამიანის საკუთარ სახელთა ბრუნება ბაცბურ (წოვა-თუშურ) ენაში.. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ლ. ბაბლუანი – “თქმა” ზმნის შესახებ ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987
ქ. ლომთათიძე – ჰარმონიის მოშლა აბაზური ენის კომპლექსებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLV სამეცნიერო სესია, 1987

XLVI
1988 წლის 26 – 28 დეკემბერს
ქ. ლომთათიძე – შესავალი სიტყვა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ქ. ლომთათიძე – ერთი ზოგადი ფონეტკიური კანონზომიერება იბერიულ-კავკასიურ ენათა მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
გ. როგავა – კარ ფუძის ფონეტკიური ვარიანტები ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
თ. უთურგაიძე – ზოგადი დაკვირვება პაოლინ-ირბახის ქართულ-იტალიურ ლექსიკონზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
მ. მაჭავარიანი – სიტყვაწარმოების სემანტიკური საფუძვლისათვის (კაუზატივის კატეგორია). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ლ. ენუქიძე – წინადადების ავტომატური სინტაქსური ანალიზის სამკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ა. არაბული – ორი ურთიერთსაპირისპირო არარეგულარული ფონეატკიური პროცესისათვის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ი. ასათიანი – ზანური პრევერბი და მიქცევით-უკუქცევითობის საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ნ. კიზირია – ხმაბაძვითი სიტყვები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ალ. მაჰომეტოვი – არნ. ჩიქობავა და ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა რეგიონალური სამეცნიერო სესიები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
გ. თოფურია – ერთი უძველესი ფორმანტის შესახებ დაღეასტნურ ენათა ბრუნებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ო. კახაძე – სახელთა ბრუნების ზოგიერთი საკითხი ლაზგიურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ზ. მაჰომედბეკოვა – ხუნძური ზმნის ზოგიერთი სემანტკთიური თავისებურების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ლ. სანიკიძე – {ც}ნ და {ც}რ სავრცობების შესახებ ჩაჩნურ და ბაცბურ (წოვათუშურ) ენათა არსებითი სხაელის მრავლობითი რიცხვის ფორმებში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
გ. ბურჭულაძე – პირველი გრ. კლასის … ნიშნის ისტორიისათვის ლაკურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
კლ. გაგუა – -‰ვ/-ავ ელემენტისათვის სვანურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
თ. გვანცელაძე – ქრონოლოგიური პლასტების საკითხისათვის სოციალურ ურთიერთობათა ამსახველ აფხაზურ-აბაზურ ენობრივ მასალაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ვ. კიკილაშვილი – სუბსტანტივთა ბრუნების თავისებურებანი ლეზგიური ჯგუფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
გრ. იმნაიშვილი – აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა და ქართული დიალექტოლოგია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ი. ქობალავა – “სტრატიფიკაციული გრამატიკის” პრინციპები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ლ. ნოზაძე – ემფატიკური ი ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ალ. ჭინჭარაული – “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკთიდან (“იში” და “იშ(ნ)ის{მო}გება”). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ე. ნიკოლაიშვილი – გურული ლექსიკის მიმართება სულხან-საბა ორბელიანის “სიტყვის კონასთან”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ნ. ჭოხონელიძე – ლებ- ფუძის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ლ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ნ. სტურუა – მიცემითისა და ერგატივის რიგის ნიშანთა ურთიერთობისათვის ბასკურ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988
ბ. ჯორბენაძე – მორფოლოგის საგნის განსაზღვრისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1988

XLVII
1989 წლის 19 – 20 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე – კალკირებით გამოწვეული ზოგი ენობრივი დარღვევა ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
გ. თოფურია – ლაბიალიზაციის საკითხისათვის დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
მ. მაჭავარიანი – ენის ფუნქციები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
გ. ცოცანიძე – ერთენოვანი განმარტებითი ლექსიკონის შედგენისას სალექსიკონო ერთეულთა შერჩევის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVI სამეცნიერო სესია, 1989
ა. არაბული – დიალექტური ლექსიკა და განმარტებითი ლექსიკონი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ალ. მაჰომეტოვი – დარგუული ენის სირხის დიალექტის თავისებურებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ი. ქობალავა – ენის წარმოშობის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ნ. კიზირია – ინტონაცია და წინადადებათა ტიპები მოდალობისა და აგებულების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ალ. ჭინჭარაული – მუ(რ)კ(ნ) ძირის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
გ. ბედოშვილი – ჭია (“წითლეი”) სიტყვა დარგობრივ ლექსიკასა და ტოპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
თ. უთურგაიძე – სულხან-საბა ორბელიანის “ლექსიკონი ქართული” ანუ “სიტყვის კონა” (შედგენის პრინციპები და ქართული ენის ფონეტკიურ-მორფოლოგიური ანალიზი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ზ. ჯაფარიძე – ინტონაციის გაგებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 19889
გ. ბურჭულაძე – იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკიდან. 9. “ღორის” აღმნიშვნელი ლექსემები დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ნ. ჩართოლანი – უარყოფითი მიმღეობის წარმოების ერთი ტიპისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ბ. ცხადაძე – -ეთ, -ეტ, -ელ სუფიქსები ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
გ. როგავა – შიშინა აფრიკატების სპირანტიზაცია სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ო. კახაძე – ერთი ფუძის (ეგურ-, ეგრ-) თაობაზე ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ლ. აბულაძე – სიტყვების შეცდომით ხმარება და სემანტიკური კვლევა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
თ. გვანცელაძე – კვლავ ეთნონიმ “აფხაზისა” და მასთან დაკავშირებულ ფუძეთა შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989
ბ. ჯორბენაძე – ხმოვანთა სისტემა ქართული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVII სამეცნიერო სესია, 1989

XLVIII
1990 წლის 19=20 დეკემბერი
ა. ჭინჭარაული – გვარ ჭონქაძე-ს წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
გ. თოფურია – ბრუნების ერთი თავისებური სისტემის შესახებ არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ნ. კიზირია – ემოციის გამოხცატვის საშუალებანი თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ა. მაჰომეტოვი – ზოგი ფონეტკიური ცვლილება დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
კ. ჭრელაშვილი – მეშველზმნიანი თურმოებითების შესახებ წოვა-თუშურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
შ. გაბესკირია – ხათური ენის საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ნ. ჭოხონელიძე – ჭარმაგ და ლიტონ ფუძეთა ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
მ. სუხიშვილი – ერგატიულობის მორფოლოგიური, სემანტკთიური და სინტაქსურიტ ნიშნებისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
გ. ბურჭულაძე – პ-ს წარმოშობისათვის ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ა. არაბული – დიალექტური ლექსიკის კრებსითი ლექსიკონის დანიშუნელბისა და პრინციპებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ო. კახაძე – თაბასარან ფუძის აგებულებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ლ. აბულაძე – “წუხელ” სიტყვის ხმარებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
გ. ლებანიძე – ენის ენერგეტული კონცეფცია და ანთროპოლოგიური ლინგვისტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ლ. ნოზაძე – აფრიკატიზაციის ერთი შემთხვევის გამო ზანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ტ. გურგენიძე – კომბინატორული მიდგომა შიდაკატეგორიალური გრამატიკული ოპოზიციების ნეიტრალიზაციის პრობლემისადმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990
ბ. ჯორბენაძე – ზმოვანთა პოზიციური ვაიანტების კორელაცია ქართული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLVIII სამეცნიერო სესია, 1990

XLIX
1991 წლის 17 – 19 დეკემბერი
ქ. ლომთათიძე – ეთნონიმ აბაზგის წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ზ. მაჰომედბეაკოვა – ხუნძური სალიტერატურო ენის ფონოლოგიური სისტემის თავისებურებანი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ო. კახაძე – Á-თავსართიანი რიცხვითი სახელების თაობაზე ლეაზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
თ. ვაშაკიძე – “ყოფა” მეშველზმნიანი აღწერითი წარმოება ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
გ. გოგოლაშვილი – ი-თემისნიშნიან ზმნათა შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ლ. ნოზაძე – ტბორე ფუძის აგებულებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ვ. შენგელია – ქართველური ეტიმოლოგიები. 4. წული. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
მ. ქურდიანი – ქართვეალურ ვდა ნახურ ენათა ბგერათშესატყვისობის საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
მ. სუხიშვილი – სვანური კომპოზიტი შ…äრ-ბიფხილდ “ცხვარ-ნამი” და მასთან დაკავშირებული საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ლ. აბულაძე – ანტონიმია და მისი კვლეავის ზოგიერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
გ. ბურჭულაძე – “კვამლის”, “ჭვარტლის”, “მ ურის” ასღმნიშვნელ ფუძეთა თაობაზე ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
გ. ბედოშვილი – ზოგი -ურა(||-ულა) ინფიქსიანი ქართული გვარის წარმომავლობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ტ. გურგენიძე – კლასის კატეგორიის გამოხატვასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის ანდიურ და ხუნძურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ვ. მაღრაძე – გვარებისაგან ნაწარმოები ოიკონიმები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
მ. ტაბიძე – ქართული ონომასტიკური მასალის ლექსიკოგრაფიული დამუშავების საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
რ. ფარეულიძე – ვ(…) ბგერის საკითხისათვის ნახური ენების რთულ რიცხვით სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ნ. ჩიჩუა – ნარატიული ეპიზოდის სემანტიკის ასპექტები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ნ. ჭოხონელიძე – კლერტ- და ღივ- ფუძეთა ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
თ. ღვინაძე – სხვათა სიტყვის ნაწილაკების სწორად გამოყენებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ქ. ლომთათიძე – ქართული ფულის ერთეულის სახელწოდებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ე. ლომთაძე – თანმხოვანთა გაორმაგება ხვარშიულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ა. მაჰომეტოვი – დიალექტური სხვაობა დარგუული ენის ბუხიÁ (ბიჰ…ის, ბის, ბი‡ეს) “გახდომა” მეშველი ზმნის უღვლვილებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ნ. კიზირია – ხმაბაძვა და ბგერწერა ქართულ პოეზიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ზ. ჯაფარიძე – ფონეტკიურ ერთეულთა არეების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ა. კობახიძე – სინონიმების პრობლემა თარგმნით ლექსიკოგრაფიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
მ. ჩუხუა – ხშულ დენტალთა შესატყვისობისათვის ნახურსა და ქართვეალურ ენებს შორის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
თ. უთურგაიძე – გორული იტალიურ-ქართული ანონიმური ლექსიკონის (Q 500) შედგენის თარიღისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991
ბ. ჯორბენაძე – შტო-გვარის სახელთა წარმოების პრინციპები ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XLIX სამეცნიერო სესია, 1991

L
1992 წლის 24 – 25 დეკემბერი
თ. უთურგაიძე – მყოფადი ანტონ I-ის “ქართულ ღრამატიკაში”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ი. ასათიანი – ჭანური მოდალური ზმნა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ნ. კიზირია – სამეტყველო ინტონაციის კავშირის შესახებ ვოკალურ მუსიკასთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ზ. ჯაფარიძე – ფონემების ე წ. არარელევანტურ მახასიათებელთა პერცეაფციული ღირეაბულების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ლ. შალვაშვილი – მან/იგი ნაცვალსახელთა მონაცვლეობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
გ. ბედოშვილი – ეპონიმური და ტოპონიმური წარმომავლობის ზოგი ქართული ანთროპონიმის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
თ. ვაშაკიძე – ზმნის აღწერით და ორგანულ ფორმათა ურთიერთმიმართებისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
თ. გვანცელაძე – ქართვეალური ლექსიკთა აფხაზურში. 1. აჭყоანდარ “ეაპისკოპოსი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ნ. ბაღათურია – ალიკაპის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ო. კახაძე – მეხვევე, მოხევე… სამეხეო, სამოხიო. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ე. ოსიძე – რამდენიმე ქართული ფუძის სვანური შესატყვისობების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
შ. აფრიდონიძე – -ობ სუფიქსიანი ზმნების კონვერსიასთან დაკავშირებული მორფონოლოგიური საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
გ. ბურჭულაძე – ერთი მეშველი ზმნის თაობამზე ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
თ. ღვინაძე – თანამედროვე ქართული პრესის ენის ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ვ. შენგელია – კვლავ აფსილ||აფშილ ეთნონიმის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ლ. აბულაძე – პოეზიის სტატისტიკური კვლევის ცდა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ვ. მაღრაძე – ეთნონიმებისაგან ნაწარმოები ქართული გვარები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგი მწერის სხაელის წარმომავლობა ქართულში დიალექტების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ალ. მაჰომეტოვი – ფარინგალიზებული ხმოვანი, როგრორც დაკარგული ფარინგალიზებული თანმხოვნის კვალი დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ი. ჩანტლაძე – “ღლიღვი” და “ღილღვი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ლ. სანიკიძე – ნახური ენების არსებით სახელთა ბრუნებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ა. ჭინჭარაული – “შუშანიკის წამების” ტექსტის დადგენისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ლ. ნოზაძე – სახელობითი ბრუნვის მოფრემასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ბ. ცხადაძე – ზოგი ნაწარმოები ლექსემა და მისი მნიშვნელობა ქართული ენის ისტორიისათვის დ. გურამიშვილის “დავითიანის” მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ა. პაპიძე – ბრძანებითი კილოს საკითხისათვის თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
მ. ტაბიძე – საქმის ქაღალდების ენობრივი თავისებურებანი ქართული ისტორიული დოკუმ ენტების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ბ. ჯორბენაძე – ბრუნების სისტემის კლასიფიკაციისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
შ. გაბესკირია – კვლავ ტერმინ “ღვინის” წარმომავლობის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992
ქ. ლომთათიძე – “მიცემა” და “თხრობა” ზმნათა ორპირიანი სახეობების ფუძეები აფხაზურსა და აბაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის L სამეცნიერო სესია, 1992

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019