ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები XXXVI_XL

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

XXXVI_XL

 

XXXVI
1980 წლის 10 – 11 – 12 ივნისს
არნ. ჩიქობავა – აღწერითი ენათმეცნიერება და ჰომოგენურობის პრინპციპი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ივ. ქავთარაძე – ერთი საერთო იბერიულ-კავკასიური ზმნური ფუძე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ზ. მაჰომედბეკოვა – ლოკატიურ ბრუნვათა სისტემის შესახებ ხუნძურ-ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
მ. ქალდანი – გვარსახელთა წარმოშობის ისტორიიდან სვანურში (სულთა მატიანის მასალათა მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ოტ. კახაძე – ხმოვანთა რეგრესული ასიმილაციის ზოგიერთი საკითხის თაობაზე ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ლ. სანიკიძე – სომხური და იბერიულ-კავკასიური ენების ლექსიკური შეხვედრებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
გ. ბურჭულაძე – ჩვენებით ნაცვალსახელთა ფუძეები ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
თ. შარაძენიძე – ენის ცვალებადობა და განვითარება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ალ. მაჰომეტოვი – ინსტრუმენტალისის გამოხატვა თაბასარანულსა და დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ალ. ონიანი – მიცემითი ბრუნვის მორფემის დიაქრონიული ანალიზის სვნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
თ. გონიაშვილი – ჩაჩან.-ინგუშური იე, …ო დიფთონგები ბაცბურ ე, ო-ს თან მიმართებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ლ. ნადარეიშვილი – თეთრ- ფუძის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
კ. გაგუა – ქართულიდან შესული ზოგი ლექსიკური ერთეულის ცვლილებისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
კ. ლერნერი – “ენისა” და “მეტყველების” სოსიურისეული განსხვავების სოციოლოგიური საწყისები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ივ. გიგინეიშვილი – ერთი ნიმუში პრევერბთა აღრევისა “ვეფხისტყაოსნის” ჩვენამდე მოღწეულ ტექსტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
თ. ზურაბიშვილი – შემასმენლის ერთი სახეობისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ალ. ჭინჭარაული – ეტიმოლოგიური შენიშვნები (ოძრƒე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ნ. კიზირია – კოარტიკულაციისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ნ. იმნაძე – ქართული ენის თანხმოვანთა ინვერსიულად მოსმენის ზოგი შედეგი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
მ. სუხიშვილი – ერთი შესაძლო არქაიზმის შესახებ ძველი ქართული ზმნის მორფოლოგიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
გ. ბედოშვილი – ტოპონიმებიდან მომდინარე ზოგიერთი ქარული გვარის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980
ქ. ლომთათიძე – დანაწევრებითი რიცხვითი სახელის თავისებური წარმოება აბაზური ენის აშხარულ დიალექტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVI სამეცნიერო სესია, 1980

XXXVII
1981 წლის 15 – 16 – 17 დეკემბერს
არნ. ჩიქობავა – თურმოებითი, გარდამავლობის საკითხი, უნებურობა, ინვერსია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
თ. შარაძენიძე – თანამდეროვე საზღვარგარეთული ენათმეცნიერების ზოგიერთი ძირითადი ტენდენციის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
თ. უთურგაიძე – განსაზღვრულობის კატეგორიის ისტორიისათვის ქართულ ენაში (ნ. მარისა და ჰ. ფოგტის ნაშრომების მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ალ. მაჰომეტოვი – მყოფადის გამოხატვა დარგუული ენის მეჰებურ დიალექტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ო. კახაძე – ნაცვალსხაელური წარმოშობის ერთი რიგის სუფიქსების თაობაზე ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. ხუხუნი – ენის ისტორიის პრობლემები რუსულ ენათმცენიერებაში XIX და XX საუკუნეების მიჯნაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. ბურჭულაძე – ფუძის შინაგან ხმოვანთა ფლექსია ლაკურ სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ზ. ჯაფარიძე – თხოვნის ინტონაციური გამოხატვისათვის სალიტერატურო ქარულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. თოფურია – ზმნისართი და ერგატივი (მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა მასალაზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
თ. გონიაშვილი – ორი უძველესი ნახური ეთნონიმის საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ლ. სანიკიძე – კითხვითი ნაწილაკი ი ბაცბურ (წოვათუშურ) ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
იზ. ჩანტლაძე – ორმაგი აფიქსაციისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ლ. ნადარეიშვილი – ერთი თავისებური ბგერათშესატყვისობისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
კ. ლერნერი – ფ. დე სოსიურის კონცეფციის ჟ. ტარდის სოციოლოგიურ ისტორიასთან დამოკიდებულების საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ბ. ჯორბენაძე – სტატიკური ზმნების აწმყო ქართული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ნ. კიზირია – ხმოვანთა დისტანციური გავლენის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. გოგოლაშვილი – ნამყოს სახეობათა წარმოების ერთგვაროვანი პრინციპისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ალ. ჭიჭნარაული – ეტიმოლოგიური ეტიუდები (უგაბი || უგლიბი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. ცოცანიძე – კითხვითი ფრაზა და კითხვითი ინტონაციები თეშურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
გ. ბედოშვილი – ტოპონიმ სამცხის წარმოშობის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981
ქ. ლომთათიძე – ნათესაური ურთიერთობის განსაზღვრის საფუძველი ენობრივ მონაცემთა მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVII სამეცნიერო სესია, 1981

XXXVIII
1982 წლის 23 – 24 ნოემბერი
შესავალი სიტყვა – საქ. სსრ. მეცნ. აკად. აკადემიკოსი ქ. ლომთათიძე
არნ. ჩიქობავა – საყრდენი ფუძის ცვლისათვის ქარული ენის უპრეფიქსო მიმღეობის უარყოფითს ფორმებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
თ. შარაძენიძე – ორფუძიანობა და სამფუძიანობა სვანურ ბრუნებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ბ. ჯორბენაძე – უღვლილების ფორმათა დაჯგუფების პრინციპისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ზ. მაჰომედბეკოვა – სახელური სიყტვათწარმოების შესახებ ხუნძურ-ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
გ. ბურჭულაძე – ნატვრითი კილოს ფორმათა შესახებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
გ. თოფურია – ბრუნების განვითარების ძირთიადი ტენდენციის შესახებ დაღესტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ა. კიზირია – ობიექტის მიერ ზმნის შეთანხმება რიცხვში თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ალ. მაჰომეტოვი – მოძრაობის მიმართულების დიფერენციაცია ზმნებში “მისვლა” – “მოსკვლა”, მიტანა” – მოტანა”, “მიყვანა” – “მოყვანა” დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ოტ. კახაძე – ლექსიკური ზანიზმები იმერულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ლ. ენუქიძე – სინტაქსი და ტექსტის ლინგვისტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ი. მელიქიშვილი – ფუძედრეკად ზმნათა ფონემატური სტრუქტურისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
გ. კვარაცხელია – მეტყველების სტანდარტიზაცია და გაზეთის ენა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
გ. ბედოშვილი – ერთი სპეციფიკური წარმოების შესახებ ქართულ გვარებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982
ქ. ლომთათიძე – ნათესაობის ზოგი სახელის წარმოებისა და კნინობითობის -ია სუფიქსის საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXVIII სამეცნიერო სესია, 1982

XXXIX
1983 წლის 28 – 30 მარტი
თ. შარაძენიძე – ენის ვარიანტულობა და ცვალებადობა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ო. კახაძე – დისა და ძმის, ქალიშვილისა და ვაჟიშვილის აღმნიშვნელი სახელები ლეზგიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ი. ჩანტლაძე – ასპექტის კატეგორიის ისტორიიდან სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ა. ჭინჭარაული – ეტიმოლოგიური ეტიუდები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
შ. აფრიდონიძე – სახელდების ზოგიერთი პრინციპი ქართულ ანთროპონიმიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ფილოლ. მეცნ. კანდ. გ. თოფურია – ერთი გრიგის ზმნისართებისათვის ლეზგიურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ალ. მაჰომეტოვი – პრევერბთა სისტემა ხინალუღურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ალ. კობახიძე – სიხშირული ლექსიკონის მონაცემთა მნიშვნელობის შესახებ თარგმნითი ლექსიკონის სიტყვანისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ზ. ჯაფარიძე – პერცეფციული ფონეტიკა და ბგერათცვლილებასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
გ. ბურჭულაძე – ბოლოკიდურ ხმოვანთა ისტორიისათვის ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
მ. მაჭავარიანი – ქცევის კატეგორიის სემანტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
გ. ბედოშვილი – აღმოსავლეთ საქართველოს ტომთა შიდა მიგრაციებთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი (ტოპონიმიკური მასალის მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
გ. ხუხუნი – ძირითადი სკოლები და მიმართულებანი რუსულ ენათმეცნიერებაში XIX – XX საუკუნეების მიჯნაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ბ. ჯორბენაძე – დიალექტური ტექსტის განსაზღვრისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
თ. უთურგაიძე – სადემარკაციო ხმოვნები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ვ. შენგელია – პიროვნებისა და ნივთის სემანტკიური კატეგორიის ფუნქციონირების ერთი შემთხვევის შესახებ ახალ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ლ. აბულაძე – დროის სემატიკური ველის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ლ. სანიკიძე,რ. ფარეულიძე – იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკური შეხვედრებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ბ. შავხელიშვილი – ერგატივის წარმოების საკითხისათვის ვინ კატეგორიის სახელებში ჩაჩნური ენის ქისტური დიალექტის მონაცემების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი
ქ. ლომთათიძე – კერავს ზმნის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIX სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 28 – 30 მარტი

XL
1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
შესავალი სიყტვა – საქ. სსრ მეცნ. აკად. აკადემიკოსი ქ. ლომთათიძე
ბ. ჯორბენაძე – ვნებითი გვარის ფორმათა სემანტიკისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
თ. უთურგაიძე – ადამიანის სახელთა თანხმოვანფუძიანი ფორმები გვარის მომდევნოდ სახელობით ბრუნვაში.
გ. ბურჭულაძე – მასდარის -‰…უ სუფიქსის წარმომავლობისათვის ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს.
ლ. ენუქიძე – რელაციური გრამატკის ძირთიადი პრინციპების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
გ. კვარაცხელია – საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ლექსიკა და სპეციალურ ტერმინთა ხატოვანი რეინტერპრეტაცია გაზეთის ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
ნ. კიზირია – მხატვრული პროზისა და ლექსის წაკითხვის სტილი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
გ. ხუხუნი – “წინარე ენის” პრობლემა რუსულ შედარებით-ისტორიულ ენათმეცნიერებაში XIX ს-ის ბოლოს და XX ს-ის პირველ მესამედში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
ზ. ჯაფარიძე – არტიკულაციის ფონური საყრდენის ცნებისათვის.
ი. გიგინეიშვილი, მ. ჭაბაშვილი – საქართველოს სსრ გეოგრაფიულ სახელწოდებათა ორთოგრაფიული ლექსიკონის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
ი. ქობალავა – ნამყო დროის ვნებითი გვარის მიმღეობათა წარმოებისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
ლ. აბულაძე – დღე-ღამის დროის აღმნიშვნელი სიტყვების შესახებ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
გ. ბედოშვილი – ტოპონიმ ოძრაƒე (||ოძრƒე)-ს წარმოშობის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
ტ. გურგენიძე – ინკლუზივ-ექსკლუზივის კატეგორიის მორფოლოგიური გამოხატვისათვის ქართველურ ენათა ზმნურ სისტემაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს
ქ. ლომთათიძე – ქართველურ ენათა ნათესაობის ლექსიკიდან (დედამთილ-მამამთილი, სიდედრ-სიმამრი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XL სამეცნიერო სესია, 1983 წლის 11 – 12 ოქტომბერს

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019