ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები XXXI_XXXV

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

XXXI_XXXV

XXXI
1976 წლის 21 – 22 ივნისს
საქ. სსრ მეცნ. აკად. წევრ-კორ., პროფ. ქ. ლომთათიძე – შესავალი სიტყვა.
არნ. ჩიქობავა – ივანე ჯავახიშვილი – თბილისის უნივერსიტეტის დამაარსებელი და ქართული კულტურის ისტორიის მკვლევარი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ივ. ქავთარაძე – ივანე ჯავახიშვილი და ქართული ენა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ბ. ფოჩხუა – ლექსიკის ონომასიოლოგიური კვლევა და ივანე ჯავახიშვილის “წესები”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ა. კიზირია – ივანე ჯავახიშვილი გრამატიკული სქეს-კატეგორიის შესახებ ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ა. მარტიროსოვი – ივანე ჯავახიშვილი ქართველურ ენათა ნაცვალსახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ელ. ნიკოლაიშვილი – ივანე ჯავახიშვილი ქართველურ ენათა რიცხვითი სახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
დ. ჩხუბიანიშვილი – ივანე ჯავახიშვილი – ქართული მუსიკალური ლექსიკის (ტერმინოლოგიის) მკვლევარი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ი. ქერქაძე – ზოგიერთი ბოტანიკური ტერმინის შესახებ ივანე ჯავახიშვილის შრომების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
გ. ბედოშვილი – ივანე ჯავახიშვილი ტოპონიმ “ზედაზენის” შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ლ. ნადარეიშვილი – ზანური ენის მასალის ანალიზი ივანე ჯავახიშვილის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
მ. ქალდანი – ზოგი სვანური ტერმინის საკითხისათვის ივანე ჯავახიშვილის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ვ. შენგელია, რ. ჯანაშია – ივანე ჯავახიშვილი და აფხაზურ-ადიღურ ენათა შესწავლის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
დ. იმნაიშვილი – ივანე ჯავახიშვილი და ნახური ჯუგფის ენათა შესწავლის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
თ. გონიაშვილი – ივანე ჯავახიშვილი წოვური და ჩაჩნურ-ინგუშური სატომო სახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ზ. მაჰომედბეკოვა, ტ. გუდავა – ივანე ჯავახიშვილი და გრამატიკული კლასების საკითხი დაღეასტნურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ალ. მაჰომეტოვი,ილ. ცერცვაძე – ივანე ჯავახიშვილი დაღესტნურ ენათა პირის ნაცვალსახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ოტ. კახაძე, გ. თოფურია – ივანე ჯავახიშვილი დაღესტნურ ენათა რიცხვითი სახელების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე – ივანე ჯავახიშვილი და უდური ზმნის აგებულების ზოგი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXI სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 21 – 22 ივნისს

XXXII
1976 წლის 30 ნოემბერსა და 1, 2 დეკემბერს
არნ. ჩიქობავა – კლასოვანი უღვლილების გადმონაშთებისათვის ქართველურ ენთა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
თ. შარაძენიძე – მათემატიკური ენათმეცნიერების სტატუსისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
კ. ლერნერი – ორენოვნობის შედეგების ლინგვისტური ასპექტი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ი. რამიშვილი – სემიოტიკის სათავეები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ლ. სანიკიძე – სომხურ-ქართველური ენობრივი ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
გ. თოფურია – ერგატივისა და ინსტრუმენტალისის ურთიერთობისათვის მთის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ი. მელიქიშვილი – ჩქამიერ თანხმოვანთა ურთიერთმიმართება საერთოქართველურ CVC ტიპის ძირებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ი. ქობალავა – CVC ტიპის ძირთა მორფონოლოგიური სტრუქტურისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ოტ. კახაძე – აწმყოს თურმეობითის შესახებ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ქ. ლომთათიძე – ქართულ-აფახზური ბგერათფარდობიდან: ქართ. წ – აფხ. შ´. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
არ. მარტიროსოვი – კნინობითი სახელები ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
მ. ქალდანი – ავ სუფიქსის საკითხისათვის მეგრულ გვარებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
.გ. ბედოშვილი – “შუშანიკის წამების” ერთი სადავო ადგილის გაგებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
იზ. ჩანტლაძე – თანხმოვანფუძიან არსებით სახელთა ბრუნება ქვემოსვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
გ. ცოცანიძე – სახელთა ბრუნება ფშაურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ტ. გუდავა – ატრიბუტულ სახალთა დაბოლოების ისტორიისათვის ხუნძურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIIსამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
დ. იმნაიშვილი – ო სუფიქსის მქონე ზმნის საწარმოებელი ფუძე ნახური ჯუგფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ზ. მაჰომედბეკოვა – ცოცხალისა და არაცოცხალის გრამატიკული კატეგორიის გარჩევისათვის ჭამალურში (ჰიჰათლური დიალექტის მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
ალ. მაჰომეტოვი,. ილ. ცერცვაძე – მიმღეობისა და აბსოლუტივის ურთიერთობისათვის ლაკურსა და დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
გ. ბურჭულაძე – ურ /ბ-, დ-/ “არის” მეშველი ზმნის შესახებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
რ. გაგუა – გრამატიკული ომონიმია და ფონეტიკთურ და მორფოლოგიურ კანონთა გამონაკლისები ბაცბურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს
თ. გონიაშვილი – აღწერით ფორმათა პერფექტულობა-არაპერფექტულობა ნახური ჯგუფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXII სამეცნიერო სესია, 1976 წლის 1, 2 დეკემბერს

XXXIII
1977 წლის 1 – 2 ნოემბერს
ქ. ლომთათიძე – ენათმეცნიერების ინსტიტუტი დიდი ოქტომბრის სოციალისტური რევოლუციის 60 წლისთავზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
არნ. ჩიქობავა – შინა და გარე ნათესაობის საკითხისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ზ. ჯაფარიძე – ქარკთული ენის ფონეტიკის საკითხები აკად. გ. ახვლედიანის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ალ. კობახიძე – სიხშირის ლექსიკონთა შედგენის პრინციპების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ბ. ფოჩხუა – იდეოგრაფიული ლექსიკონის შედგენის საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
გ. თოფურია – “ჭოროხი”-ს ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ელ. ნიკოლაიშვილი – III სუბიექტური პირის -ეს სუფიქსის -(ნ)ენ სუფიქსით შეცვლის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ა. კიზირია – გავრცობილი შემასმენელი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIIIსამეცნიერო სესია, 1977
ვლ. ფანჩვიძე – გრამატკიული კლას-კატეგორიის ექსპონენტებთან დაკაშვირებული ფონეტიკური პროცესები ბუდუხურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
მ. ქალდანი – არქაიზმები სვანური პოეზიის ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
იზ. ჩანტლაძე – ორფუძიანობის საკითხისათვის ქვემოსვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
ვ. შენგელია – ქართული ჩეო სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
გ. ბურჭულაძე – კითხვით ფორმათა წარმოების შესახებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977
გ. ბედოშვილი – მუჯა (||მუნჯა) ძირის შემცველი მიკროტოპონიმების შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIII სამეცნიერო სესია, 1977

XXXIV
1978 წლის 26 – 27 დეკემბერს
არნ. ჩიქობავა – მორფოლოგიური ფაქტის რეინტერპრეტაციის საკითხისათვის (ქართული ზმნის ჩვენებათა მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
თ. უთურგაიძე – თანდებულიან სახელთა ბრუნება ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ალ. მაჰომეტოვი – ზედსართავ სახელთა რიცხვის კატეგორია დარგუული ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
თ. გონიაშვილი – ზოგი ბაცბური შეთვისებული სიტყვის კვალდაკვალ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ლ. ნადარეიშვილი – საერთო ქართველური ლექსიკის ზოგი ნიმუში სვასნური მასალის მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ნ.. კიზირია – უკანაენისმიერ ხშულთა აფრიკატიზაცია ჭანურის ათინურ კილოკავში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
გ. ცოცანიძე – სახელის მიერ ზმნის რიცხვში შეთანხება მთის დიალექტებში და მისი მიმართება ძველი ქარულის შესაბამის ტენდენციებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
თ. შარაძენიძე – ენათმეცნიერების ისტორია და თანამდეროვე ენათმეცნიერება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ქ. ლომთათიძე – მასდარის ერთი კორელატიური წყვილისათვის ძველ ქათრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ი. ქობალავა – ფონოლოგიური სინტაგმატიკისა და პარადიგმატიკის ურთიერთობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
გ. ბურჭულაძე – პირთა გარჩევა ლაკური ზმნის ბრძანებითში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
კ. ლერნერი – აღმატებითი ხარისხის ჩამოყალიბება დღევანდელ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ალ. ჭინჭარაული – “შუშანიკის წამების” ზოგი სიტყვის წაკითხვისა და გაგებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
ი. სტრელნიკოვი, ზ. ჯაფარიძე – ახალშობილ ბავშვთა ტირილის ენობრივი მახასიათებლებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978
გ. ბედოშვილი – სადაურობის აღმნიშვნელი ერთი ძველი ქართული გვარის ეტიმოლოგიისათვის (სამძივარი). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXIV სამეცნიერო სესია, 1978

XXXV
1979 წლის 18 – 19 დეკემბერს
არნ. ჩიქობავა – დიაქრონიული თუ ისტორიული? ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
მ. ქალდანი – წარმომავლობის -არ სუფიქსის საკითხისათვის ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
თ. უთურგაიძე – სილოვან ხუნდაძის “კეთილხმოვანობის” პრინციპი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ალ. მაჰომტეოვი – “უნივერსალური” ზმნები დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ო. კახაძე – ქართულ-ლეზგიური ლექსიკური შეხვედრები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
თ. გონიაშვილი – ნახური ენების დაღესტნურ ენებთან მიმართებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ბ. ფოჩხუა – “პარადიგმატული ჯაჭვი”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
გ. თოფურია – ნათესაობითი ბრუნვა და ორფუძიანი ბრუნების პრინციპი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ზ. ჯაფარიძე – ქართული ხმოვნების სპექტროგრაფიული შესწავლის ზოგი შედეგი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ალ. ონიანი – სახელობითი ბრუნვის მორფემის დიაქრონიული ანალიზი სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
გ. ბურჭულაძე – ზმნის ფინიტურ ფორმათა შესხაებ ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ი. მელიქიშვილი – სონორთა განაწილებისათვის ძირის სტრუქტურაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ლ. ბელოზეროვა – ყრუ ხშულ-მსკდომი თანხმოვნების ანალიზისა და სინთეზის ზოგი საკითხი (ქართული ენის მასალაზე). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
გ. ხუხუნი – გრამეტკიული ფორმალიზმის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
გ. ბედოშვილი – ქარული ტოპონიმიკა და ეთნოლოგიურ საკითხთა კვლევის ზოგიერთი ასპექტი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979
ქ. ლომთათიძე – პოზიციურად წარმოქმნილი ფონეტკიური ვარიანტის განზოგადების საკითხისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXXV სამეცნიერო სესია, 1979

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019