ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები XXIV-XXX

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

XXIV-XXX

 

XXIV
1968 წლის 1 და 2 ოქტომბერს
არნ. ჩიქობავა – თბილისის უნივერსიტეტი და ქართული სამეცნიერო აზროვნების აღორძინება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
თ. შარაძენიძე – მეტყველების ნაწილთა კლასიფიკაცია და სუბსტიტუციის მეთოდი დესკრიფციული ენათმეცნიერების სინტაქსში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ა. კიზირია – სინტაქსური ურთიერთობის ზოგი საკითხი ძველ ქართულში, I. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
არ. მარტიროსოვი – კუთვნილებითი ნაცვალსახელი მსაზღვრელად ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ტ. გუდავა – აორისტის დაბოლოების ზოგიერთი საკითხი მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ბ. საბაშვილი – მრავლობითი რიცხვის -თა სუფიქსი თანამედროვე ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ი. ასათიანი – -რ სუფიქსის კვალი მეგრულ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ქ. ლომთათიძე – †, Àხo სპირანტთა საკითხისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენათა ნასესხებ სიტყვებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ზ. მაჰომედბეკოვა – თანდებულიანი ბრუნვები კარატულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ა. მაჰომეტოვი – თანდებულიანი ბრუნვებისათვის დარგუულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ვლ. ფანჩვიძე – პირთა და ჩვენებითი ნაცვალსახელი ბუდუხურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ო. კახაძე – პირის კატეგორიის შესახებ არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
ილ. ცერცვაძე – ქცევის კატეგორია ზმნის პირებთან მიმართებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
გ. თოფურია – ტერმინისათვის “ლეზგური ენები”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968

XXV
1969 წლის 17, 18 და 19 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე – ენის ძირითადი ფუნქციები ვ. ი. ლენინის შემეცნების თეორიის შუქზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXV სამეცნიერო სესია, 1969
თ. შარაძენიძე – ზოგიერთი შენიშვნა სინტაქსში უშუალო შემადგენელთა მიხედვით ანალიზის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969 ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1968
არნ. ჩიქობავა – ზმნის გარდამავლობის ზოგი საკითხი იბერიულ-კავკასიურ ენათა ისტორიისა და სისტემის თვალსაზრისით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ივ. გიგინეიშვილი – რთული წინადადების ერთი თავისებური სახეობა “ვეფხისტყაოსნის” ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ტ. გუდავა – უან დაბოლოების შესახებ ზანური ენის კაუზატივებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ლ. ლეჟავა – მსაღვრელთა რიგი არაერთგვარი პრეპოზიციური მსაზღვრელების შემცველ შესიტყვებაში თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ალ. ჭინჭარაული – ნათესაობითი ბრუნვა ლოკატივის ფუნქციით ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ილ. ცერცვაძე – კლასნიშნიანი და უკლასნიშნო ზმნები ხუნძურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ა. მაჰომეტოვი – ინფინიტივის პიროვანი ფორმები დარგუულში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ო. კახაძე – ერთი კლას-ნიშნის მნიშვნელობის ცვლისათვის არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
გ. თოფურია – ქართულ-ქართველური ეთნონიმიკის ლინგვისტური საკითხები. 1. მესხ- ეთნონიმის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ი. ქობალავა – კონსონანტური ჯგუფების დისტრიბუციული ანალიზისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
თ. უთურგაიძე – იდენტურ ბგერათა ფონემური კვალიფიკაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ა. ონიანი – სუბიექტურ პირთა მორფემები თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969
ნ. როსტიაშვილი – ინგილოური ლექსიკის დახასიათება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIV სამეცნიერო სესია, 1969

XXVI
1970 წლის 24, 25, 26 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე – ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების 50 წლისთავზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
რ. ღამბაშიძე – ტერმინოლოგიური მუშაობა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. კობახიძე – თარგმნითი ლექსიკონების გამოცემა საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
არნ. ჩიქობავა – “მორფემა”-ცნება და ენათმეცნიერების ზოგი პრინციპული საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
გ. როგავა – დისიმილაციური აფრიკატიზაციის ერთი სახეობა ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ა კიზირია – ქვემდებარე-შემასმენლის ურთიერთობა ქართული ენის დასავლური დიალექტების მიხედვით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ა. ქობალავა – ძირთა ფონემური სტრუქტურისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ა. თაყაიშვილი – კაუზატივის მაწარმოებელთა განაწილება ფუძეების მიხედვით ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. ონიანი – მეორე სუბიექტური და მესამე ობიექტური პირის მორფემათა /ხ-/ და /ჰ-/ სეგმენტების დიაქრონიული ურთიერთმიმართება ქართულ ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ქ. ლომთათიძე – ამოსავალი თƒ, თƒo კომპლექსთა ცვლილებისათვის აფხაზურ-ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
დ. იმნაიშვილი – არსებით სახელთა მეორე ფუძის განზოგადებისა და მის წარმოქმნასთან დაკავშირებული რიგი ფონეტკიური კანონზომიერებისათვის ნახური ჯგუფის ენა-კავებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
თ. გონიაშვილი – ნამიმღეობარი მყოფადი ნახურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ზ. მაჰომედბეკოვა – თანმხოვანთა კომპლექსები კარატულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
გ. თოფურია – ნათესაობითი ბრუნვის გენეზისისათვის ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ო. კახაძე – პირთა ნაცვალსახელების აგებულებისა და ბრუნების ზოგიერთი საკითხი არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. მაჰომეტოვი – პირის ნაცვალსხაელთა მრ. რიცხვის I და II პირის ფორმათა უნიფიკაცია დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ტ. გუდავა, თ. გამყრელიძე – თანხმოვანთკომპლექსების აგებულებისათვის მეგრულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
მ. ქალდანი – მრალვობითის -არ სუფიქსისა და სახელობითი ბრუნვის ნიშნად მიჩნეული ე-ს საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ალ. ჭინჭარაული – “ეთერიანის” ზოგი პერსონაჟის სახელის გამო. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
პ. გაჩეჩილაძე – ეტიმოლოგიური შენიშვნები (ცივი, ცივცივი, ციცინათელა…). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
ზ. ჯაფარიძე – სალიტერატურო ხუნძურის ჩქამიერ თანხმოვანთა კლასიფიკაციის ცდა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970
თ. უთურგაიძე – ჰარმონიულ კომპლექსთა დიაქრონიული ინტერპრეტაციისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVI სამეცნიერო სესია, 1970

XXVII
1971 წლის 23 – 24 დეკემბერს
თ. შარაძენიძე – პორ-როიალის რაციონალური გრამატკია და თანამედროვე უნივერსალიზმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ივ. გიგინეიშვილი – პოსტპოზიციური მართული მსაზღვრელი ახალი ქართული ლექსის ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
არ. მარტიროსოვი – სახელთა განსაზღვრულობა-განუსაზღვრელობის კატეგორია ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
თ. უთურგაიძე – ქართული ენის ვოკალიზმი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ა. ონიანი – პირველი სუბიექტური პირის მორფემა ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
იზ. ჩანტლაძე – “საკუთრივ სვანური” ბრუნება. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
გ. ცოცანიძე – პრეფიქსულ მორფემათა მიჯნის ხმოვანთა მიმდევრობანი ფშაურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
არნ. ჩიქოაბვა – ვინ- კატეგორიის სახელის ისტორიისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ქ. ლომთათიძე – მახვილის სიტყვათა და ფორმათ-განმასხვავებელი ფუნქციისათვის აფხაზურსა და აბაზურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ვ. შენგელია – ლატერალური თანხმოვნის პოზიციურად მიღების ერთი შემთვხევა ადიღურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
დ. იმნაიშვილი – ხაˊ-ა () ხ‰ (“ცოდნა”, “გაგება”) ზმნის უღვლილება ნახური ჯგუფის ენებში ზმნაში პირის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ტ. გუდავა – პირის კატეგორია ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ზ. მაჰომედბეკოვა – გრამატიკული კლასის კატეგორია ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ა. მაჰომეტოვი – გრამატიკული კლასები ლეზგიურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ო. კახაძე – მრალვობითი რიცხვის გამოხატვის საშუალებანი ლეზგიურ ენათა ზმნაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971
ფანეჩვიძე – ზმნის გარდამავალ და გარდაუვალ ფორმათა წარმოება ბუდუხურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVII სამეცნიერო სესია, 1971

XXVIII
1972 წლის 15 – 17 ნოემბერს
ვლ. ფანჩვიძე – სსრ კავშირის შექმნის 50 წლისთავი და ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
პროფ. არნ. ჩიქობავა – ქართველურ ენათა ისტორიის ზოგი საკვანძო საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ივ. გიგინეიშვილი – ქართული სალიტერატურო ენის განვითარება საბჭოთა პერიოდში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
მ. ჭაბაშვილი – ქართული ლექსიკოგრაფია საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ალ. კობახიძე – რუსულ-ქართული ლექსიკოგრაფია საბჭოთა საქართველოში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
რ. ღამბაშიძე – პირვლეი ტექნკიური ტერმინოლოგია და მისი როლი ქართული სამეცნიერო ტექნკიური ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბების საქმეში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ა. კიზირია – უსრული წინადადება ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ბ. ფოჩხუა – ქართული სიტყვები “ნოსტრატულ” ლექსიკონში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ივ. გიგინეიშვილი – ერთი გამოთქმის აღნაგობისათვის ქართულ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ალ. ჭინჭარაული – “ხატისა” და “ჯვარის” მნიშვნელობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ტ. გუდავა – კნინობითის სუფიქსები მეგრულ გვარის სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
მ.ქალდანი – სუბიექტური მესამე პირის ნიშნის საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
გ. თოფურია – ბრუნების ისტორიის ზოგიერთი საკითხი სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
იზ. ჩანტლაძე – ნა- – -ი აფიქსიან სახელთა ბრუნება სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ლ. სანიკიძე – ადამიანისა და ნივთის სემანტიკური (სემასიოლოგიური) კატეგორიისათვის სომხურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ქ. ლომთათიძე – სუპლეტურ ზმნათა წარმოების საერთო პრინციპი ქართულსა და უბიხურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ალ. მაჰომეტოვი – აბსოლუტივის წარმოება დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
ოტ. კახაძე – თვლის სისტემა არჩიბულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
დ. იმნაიშვილი – თანხმოვანთა ბუნებრივი კომპლექსები ჩაჩნურ-ინგუშურში და მათი ზემოქმედება ფონეატიკურსა და მორფოლოგიურ პროცესებზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
თ. გონიაშვილი – ზმნის პრეფიქსული სტრუქტურა ნახურ ენათა ჯგუფში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972
რ. გაგუა – სესხების ზოგადი წესები ბაცბურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXVIII სამეცნიერო სესია, 1972

XXIX
1973 წლის 27 – 28 მარტს
შესავალი სიტყვა – ფილოლ. მეცნ. დოქტორი, პროფ. ვლ. ფანჩვიძე.
ქ. ლომთათიძე – სახელთა ცოცხლად და არაცოცხლად დაყოფის ჩანახასი აბაზურ ენაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
თ. შარაძენიძე – ენობრივი უნივერსალიები და ნ. ხომსკის წარმომშობი გრამატიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ა. კიზირია – ვითარების გარემოების გამოხატვის საშუალებანი ქართველურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ა. მარტიროსოვი – ზოგი მიმართბეითი ნაცვალსახელის თავისებური სინტაქსური ფუნქციისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ზ. ჯაფარიძე – სალიტერატურო ქართულის ჩქამიერ თანმხოვანთა სისტემა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ბ. ფოჩხუა – ლექსიკური სინონიმიის ზოგიერთი საკითხი. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
გ. თოფურია – მოქმედებითი ბრუნვის ისტორიისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ალ. მაჰომეტოვი – მყოფადის წარმოებისათვის დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
ო. კახაძე – მრავლობითი რიცხვის წარმოების შესახებ არჩიბულის უკლასნიშნო სახელებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973
დ. იმნაიშვილი – თანხმოვანთა მეზობლობით გამოწვეული ხმოვანთა ცვლის ზოგი კანონზომიერება ნახური ჯგუფის ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX სამეცნიერო სესია, 1973

XXX
1974 წლის 12 – 14 ივნისს
ვლ. ფანჩვიძე – იბერიულ-კავკასიურ ენათა შესწავლა სსრ კავშირის მეცნიეარებათა აკადემიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
არნ. ჩიქობავა – სახელობითი და მიცემითი, როგორც ობიექტის კლასისა და პირის ბრუნვა ქართული ზმნის ისტორიაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ლ. ენუქიძე – სემანტიკის საკითხები ნ. ხომსკის სხვადასხვა პერიოდის შრომებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ი. ქობალავა – ფონოლოგიური ანალიზის პრინციპი და ფონემათა დადგენის მეთოდები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
პ. გაჩეჩილაძე – კუედ ფუძის სტრუქტურისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ლ. ნადარეიშვილი – ჭანურში დაცული ძველი ქართული ლექსიკიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ქ. ლომთათიძე – სონანტთა ბუნებისა და ფონემათა კორელაციური წყვილების საკითხისათვის (აფხაზურ-ადიღურ და ქართველურ ენათა მონაცემთების მიხედვით). ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
თ. შარაძენიძე – ა  ä  ე პროცესისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ტ. გუდავა – ქართულ-ზანური ლექსიკური ურთიერთობიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
მ. ქალდანი – აორისტის წარმოება სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ი. ჩანტლაძე – ბრუნვაში მართვის ერთი საკითხისათვის სვანურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
გ. თოფურია – ერგატივის ისტორიის ზოგი საკითხი მთის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ა. მაჰომეტოვი – საბი “არის” და ლიბ “მაქვს/მყავს” მეშველი ზმნები დარგუულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
დ. იმნაიშვილი – ზოგი მიმართებითი კაშვირის ჩამოყალიბების ტენდენციები ჩაჩნური ენის დიალექტებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ზ. მაჰომედბეკოვა – ბრძანებითის შესახებ ხუნძურ-ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ოტ. კახაძე – შენიშვნები გრამატკიკული კლას-ნიშნების ფონეტიკური ცვლის თაობაზე დაღესტნის ზოგიერთ ენაში.
თ. გონიაშვილი – ნახური ხკ : ხქ კომპლექსის ფონეტიკურ-ფონოლოგიური საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974
ე. ლომთაძე – ხმოვანთ შესატყვისობანი ბეჟიტურ-ჰუნზიბური ენის დიალექტებს შორის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX სამეცნიერო სესია, 1974

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019