ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები I-V

ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიები

I-V

მუშაობის გეგმა
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის

I (VII) სამეცნიერო სესია
1950
არნ. ჩიქობავა, ი. ბ. სტალინის შრომები ენის შესახებ და მათი მნიშვნელობა საბჭოთა ენათმეცნიერებისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950
ქეთ. ლომთათიძე, ენის განვითარების კანონზომიერების საკითხისათვის ი. ბ. სტალინის მოძღვრების მიხედვით ენის შესახებ, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950
ვარ. თოფურია, ი. ბ. სტალინის მოძღვრება ენის გრამატიკული წყობის შესახებ, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950
თინ. შარაძენიძე, ნ. მარის ენათა სტადიალური კლასიფიკაცია ი. ბ. სტალინის მოძღვრების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის, I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950.
ს. ჟღენტი, ნ. მარის შეჯვარედინების თეორია სტალინური ენათმოძღვრების სინათლეზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950
გ. როგავა, აფხაზურ-ჩერქეზულ ენათა ისტორიის ვულგარულ-მატერიალისტური გაგების ზოგიერთი ნიმუშის შესახებ, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I (VII) სამეცნიერო სესია, 1950

II (VIII) სამეცნიერო სესია
1951
საქ. მეცნ. აკად. ნ. წევრის პროფ. არნ. ჩიქობავას შესავალი სიტყვა.
თინ. შარაძენიძე, ენათა სტადიალური კლასიფიკაცია ი. მეშჩანინოვისა სტალინური საენათმეცნიერო მოძღვრების შუქზე ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II (VIII) სამეცნიერო სესია, 1951
ვლ. ფანჩვიძე, ნ. მარის ოთხელემენტოვანი ანალიზის მეცნიერული უსაფუძვლობა – ენის შესახებ ი. ბ. სტალინის შრომების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II (VIII) სამეცნიერო სესია, 1951
არნ. ჩიქობავა, ისტორიზმისა და ენის ისტოლრიული განვითარების თეორიის საკითხის შესახებ სტალინური საენათმეცნიერო მოძღვრების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II (VIII) სამეცნიერო სესია, 1951
ელიზბარ ლომთაძე, ენის განვითარების ზოგიერთი საკითხი სტალინური საენათმეცნიერო მოძღვრების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II (VIII) სამეცნიერო სესია, 1951

III (IX) სამეცნიერო სესია
1952
ვ. თოფურია, ისტორიულ-შედარებითი მეთოდი ქართველურ ენათა შესწავლის ისტორიაში ი. სტალინის მოძღვრების სინათლეზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ი. გიგინეიშვილი, ფილოლოგ. მეცნ, კანდ. ა. კიზირია, ფილოლოგ. მეცნ. კანდ. ა. მარტიროსოვი, ქართული ლიტერატურული ენის განვითარების პერიოდიზაციისათვის ი. სტალინის მოძღვრების სინათლეზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
გ. როგავა, ადამიანის გარამატიკული კატეგორიის დიფერენციაციისათვის ქართველურ ენებში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
კ. წერეთელი, თანმადროვე არამეული დიალექტების შესწავლის მნიშვნელობა არამეულის ენის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
ვლად. ახვლედიანი, ენის განვითარების ზოგიერთი საკითხი, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
თ. შარაძენიძე, ცნება “ენათა კავშირისა“ და მისი მიმართება “ენათა ოჯახის“ ცნებასთან სტალინური მოძღვრების შუქზე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ე. ბოკარევი, ბრუნება დიდოური ჯგუფის ენექში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
ა. მაჰომეტოვი, ზმნის აგებულებისათვის ტაბასარანულ ენაში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
შ. გაფრინდაშვილი, დარგუული ენის კილო-თქმათა საკითხისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
ვ. გვახარია, თვლის ათიანი და სამოციანი სისტემები წინა აზიის ზოგიერთ ძველ დამწერლობაში, III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952.
ქ. ლომთათიძე, ქართველური ენები და მათი მნიშვნელობა იბერიულ-კავკასიურ ენათა მეცნირული ისტორიისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ი. დეშერიევი, შედარებით-ისტორიული მეთოდის გამოყენების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ იბერიულ-კავკასიურ ენებში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ი. ქავთარაძე, გრამატიკული წყობის სრულყოფის ისტორიიდან ქართულში, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
ტ. გუდავა, დ. იმნაიშვილი, ე. ლომთაძე, ზ. მაჰომედბეკოვა ,ცერცვაძე, ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენათა ბგერათშესატყვისობისათვის, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III (IX) სამეცნიერო სესია, 1952
IV (X)
1953 წლის 12 და 13 ივნისს
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი პროფ. ქ. ლომთათიძე – შესავალი სიტყვა.
არნ. ჩიქობავა – ენის სპეციფიკის ორი ასპექტის შესახებ ი. სტალინის მოძღვრებაში,ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
გ. წერეთელი – ურარტული ენის ურთიერთობის საკითხისათვის იბერიულ-კავკასიური ჯგუფის ენებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
კ. წერეთელი – ქართული ეთნიკური ტერმინის “მესხ”-ის ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
თ. შარაძენიძე – ენათა მორფოლოგიური კლასიფიკაციის ძირითადი საკითხები. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
ა. მარტიროსოვი – წინდებულისა და თანდებულის ისტორიული ურთიერთობისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
გ.როგავა – თესავს ზმნის ფუძის (თეს-) აგებულებისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
შ. გაფრინდაშვილი – ბგერათშესატყვისობისათვის დარგუულსა და ლაკურს შორის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
დ. იმნაიშვილი – რთული დაქვემდებარებული წინადადების ჩამოყალიბების ისტორიისათთვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
ტ. გუდავა – ტ ლატერალის გენეზისისათვის ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953
ა. მაჰომეტოვი – პ. უსლარის გამოუქვეყნებელი მონოგრაფია ტაბასარანული ენის შესახებ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV (X) სამეცნიერო სესია, 1953

V (XI)
1954 წლის 10, 11 და 12 ივნისს
თ. შარაძენიძე – ენათა ნათესაობის შესახებ იდეალისტურ შეხედულებათა კრიტიკა. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V(XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ს. ჟღენტი – ფონემის პრობლემა საბჭოთა ენათმეცნიერებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V(XI) სამეცნიერო სესია, 1954
არნ. ჩიქობავა – ქართულ-ზანურ ბგერათშესატყვისობათა ისტორიისათვის. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ქავთარაძე – ასპექტის გამოხატვის თავისებურება და მისი შედეგები ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
არ. მრატიროსოვი – მასდარული კონსტრუქციის გენეზისისათვის ძველ ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
გ. როგავა – ნამყო უსრულის -ოდ- სუფიქსის შედგენილობისათვის ქართულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
შ. გაფრინდაშვილი – ლაბიალიზაციის ბუნებისათვის დარგუულსა და ლაკურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ტ. გუდავა – გრამატიკული კლასის ნიშნის ფონეტიკური ცვლილებებისათვის ხუნძურ-ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ილ. ცერცვაძე – ფუძის დეტერმინატი სუფიქსებისათვის ხუნძურსა და ანდიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ზ. მაჰომედბეკოვა – სახელთა ბრუნების ძირითადი საკითხები კარატულში ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V(XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ა. მაჰომეტოვი – ერგატიული კონსტრუქციის პასიურობის თეორია პ. უსლარის მონოგრაფიაში “ტაბასარანული ენა”. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI)
სამეცნიერო სესია, 1954
ლომთაძე – ზოგი საერთო ძირიანი ფუძე იბერიულ-კავკასიურ ენებში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V(XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ვ. გვახარია – Patari ტერმინის მნიშვნელობის შესახებ ურარტულში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) სამეცნიერო სესია, 1954
ი. ბრაუნი და გ. კლიმოვი – ურარტულის ისტორიული ურთიერთობისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებთან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V (XI) ამეცნიერო სესია, 1954

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019