არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები I-VI

არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები
I-VI

1987 – I

შესავალი სიტყვა – აკად. ქ. ლომთათიძე
ა. არაბული – ვ. შენგელია – – – საკითხავ’’ სიტყვის ისტორიისათვის.
თ. კვაჭანტირაძე – რამდენიმე სიტყვა მოგონებიდან.
გ. როგავა – არსებით სახელთა გრამატიკული კლასის აფიქსთა შეზრდის საფუძვლისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში.
ბ. ჯორბენაძე – ქართული დიალექტების შესწავლის ზოგი საკითხი.
გ. თოფურია – ბრუნების ზოგი თავისებურების შესახებ დიდოურში.
ე. ოსიძე – სიბილანტთა შესატყვისობის შესახებ ქართველურ ენათა ჰარმონიულ კომპლექსებში.
ა. მაჰომეტოვი – ერთი სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის დარგუულში.
თ. უთურგაიძე – ტერმინ – – ბაცბურის’’ შედგენილობისათვის.
მ. მაჭავარიანი – არნ. ჩიქობავა თეორიული ენათმეცნიერების მნიშვნელობის შესახებ.
ი. ასათიანი – სუფიქსაციისათვის ჭანური ვნებითის ფორმებში.
ო. კახაძე – – – თაბასარან’’ ტერმინის შესახებ.
გ. ბურჭულაძე – – – ძილის’’ აღმნიშვნელი საერთო სიტყვები დაღესტნურ და ნახურ ენებში.
გ. კვარაცხელია – მეტყველების აღმნიშვნელი ლექსიკა ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში.
ი. ჩანტლაძე – ნათესაობითი ბრუნვა ქართველურ ენებში.
გ. ხუხუნი – შეხედულებანი თარგმნის შესახებ XVIII საუკუნის რუსეთში.
ნ. სტურუა – ბასკური ზმნის ზოგი ტიპოლოგიური ნიშნის შესახებ.
თ. ბეროზაშვილი – თანდებულები და ზმნისართები თხზულებაში – – ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი’’
ა. ჭინჭარაული – – – მეტოქე’’ სიტყვის ისტორიისათვის.
ვ. კიკილაშვილი – რიცხვით სახელთა ბრუნების თავისებურებანი კრიწულში.

1990 – II

ქ. ლომთათიძე – უნებურობის კატეგორია აფხაზურ-ადიღურ ენებში.
თ. უთურგაიძე – ანტონი – პირველი ქართული გრამატიკული სისტემის ავტორი.
ეკ. ოსიძე – აბასკ / აბაზგ ეთნონიმის წარმომავლობისათვის.
ბ. ჯორბენაძე – ქართველურ ენათა მორფონოლოგიის ზოგი საკითხი.
ალ. მაჰომეტოვი – ლაბიალიზაციის სპეციფიკა დარგუულ ენაში
გ. თოფურია – კვლავ ირიბი ფუძის – პალეო-ერგატივისა და ერგატივის ურთიერთმიმართების შესახებ.
ო. კახაძე – Ф თანხმოვნის თაობაზე ლეზგიურ ენებში.
გ. ბურჭულაძე – ბარღ – – მზე’’ რიგის სიტყვათა აგებულებისათვის ლაკურში.
ც. ბარამიძე – ფერთა აღმნიშვნელი ძირითადი ტერმინები თაბასარანულში.

1992 – III

ქ. ლომთათიძე – შა (||<ს ) ფუძე-წინდებული აფხაზურსა და აბაზურში.
ე. ოსიძე – – – ზვინის’’ აღმნიშვნელ ფუძეთა შესახებ სვანურსი.
ო. კახაძე – Aარნოლდ ჩიქობავა და – – ქართული ენის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ლექსიკონი’’
თ. ღვინაძე – არნ. ჩიქობავა და ქართული პრესის ენა.
ა. მაჰომეტოვი – აÁ დიფთონგის მონოფთონგიზაცია კუბაჩურში.
ი. ასათიანი – ორ სუფიქსიან სახელის ფუძეთა გამო.
გ. თოფურია – ლაკური ბრუნების ერთი თავისებურების შესახებ.
ი. ჩანტლაძე – უმლაუტის ქრონოლოგიისათვის სვანურსში
მ. სუხიშვილი – ერგატიული კონსტრუქცია და ქართველური ზმნა.
შ. აფრიდონიძე – ენობრივი პარადოქსებისათვის.

1993 – IV

ბ. ჯორბენაძე – შესავალი სიტყვა
ქ. ლომთათიძე – გასუბსტანტივების ერთი შემთხვევა აფხაზურში
გ. რამიშვილი – Aარნოლდ ჩიქობავა როგორც თეორეტიკოსი.
ოტ. კახაძე – მცირე ლექსიკური დაკვირვებანი.
ე. ოსიძე – აფხაზური აძà – – წყალი’’ სიტყვის წარმომავლობისათვის.
თ. უთურგაიძე – ობიექტთა მრავლობითობის გამოხატვა ანტონის – – ქართულ ღრამმატიკაში’’
გ. თოფურია – მეორე გრამატიკული კლასის ისტორიისათვის ნახურსა და დაღესტნურ ენებში.
გ. კვარაცხელია – მხატვრული ენის შესახებ.
ი. ჩანტლაძე – ზოგ გარდაუვალ ზმნათა წარმოებისათვის ქართველურ ენებში
მ. ტაბიძე – ქართული მუსიკალური ტერმინოლოგიის შესახებ.
ვ. შენგელია – ქართველური ეტიმოლოგიები. რისუ-
ალ. მაჰომეტოვი – სისინა ბგერის დისტანციური ასიმილაცია დარგუული ენის ხაიდაყურ დიალექტში.

1994 – V

ი. ასათიანი – ზმნის ფორმა სახელის ფუძედ ქართულში.
მ. ჭაბაშვილი – ფრაგმენტები მოგონებიდან.
ე. ოსიძე – ჰარმონიულ კომპლექსთა შესახებ ქართველურ ენებში.
ა. მაჰომეტოვი – არნ. ჩიქობავა და – – იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული.
ი. ჩანტლაძე – გარდაუვალ ზმნათა წარმოებისათვის ქართველურ ენებში.
ა. არაბული – ქართველურ ენათა მასალის ისტორიულ-ეტიმოლოგიური ანალიზის ზოგი პრობლემისათის არნ. ჩიქობავას – ჭანურ-მეგრულ-ქართული შედარებითი ლექსიკონის მონაცემთა გათვალისწინებით.
თ. გვანცელაძე – აფხაზეთის ტოპონიმიკის ზოგი საკითხი.
ქ. ლომთათიძე –ერთი უბიხური სიტყვის წარმომავლობისათვის.

1995 – VI

ქ. ლომთათიძე – აფხ.-ადიღ. ს’ – ს’0=ქართ. თ||<სთ – თვ||<სთვ ბგერათშესატყვისობა (კითი – სთველი – თქვენ – მართვე – აფხ. ას’0 – ახ¶ა – – ორშაბათი’’.. . ფუძეთა ანალიზი) და ქართ. თ||*<*სთ=ზან. _ სთ. *შთ>ზან. თ – *შთ>სვ. შთ||შდ||შტ¶ შესატყვისობის საკითხი.
თ. უთურგაიძე – კოორდინაციის საკითხისათვის არნ. ჩიქობავას – – მარტივი წინადადების პრობლემაში’’.
მ. მაჭავარიანი – პიროვნება და ენა.
გ. თოფურია – ქართველურ ენათა ლექსიკიდან. II ტყავ – ფუძე.
ო. კახაძე – შენიშვნები ლეზგიურ ენათა ფონეტიკის ზოგიერთ საკითხზე.
ე. ოსიძე – სვანური აფსატ||აფსად ფუძის აფხაზურ-აბაზური შესატყვისობისათვის.
ა. არაბული – ო ხმოვანფუძიანი ზოგი სახელის წარმომავლობისათვის.
თ. გვანცელაძე – ბერძნული წარმოშობის ქრისტიანული ლექსიკა აფხაზურში
ნ. ზვიადაური – დიდოურ ენათა მახვილისათვის.
ნ. ჭოხონელიძე – ქერის ზოგიერთი ჯიშის სახელწოდებისათვის ქართულში.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019