XXVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია 2007 წლის 9-10 ნოემბერი (თელავი)

XXVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია
2007 წლის 9-10 ნოემბერი (თელავი)

ეძღვნება პროფ. თედო უთურგაიძის დაბადების
80 წლისთავს

მუშაობის გეგმა

თ.უთურგაიძე, მ.მანჯგალაძე, თ.ტეტელოშვილი, ფონოლოგიური ინტერფერენტული მოვლენები კახეთში ჩამოსახლებული მთის კილოთა წარმომადგენლების მეტყველებაში
ა.არაბული, შეთანხმების კიდევ ერთი სახეობისათვის ქართული ენის დიალექტებში
მ.ჩუხუა, საერთოქართველური *წენ- და ოსური ბცენºბწენ ფორმათა ურთიერთმიმართებისათვის
რ.ჭიკაძე, თედო უთურგაიძის თვალსაზრისი ენობრივი კონტაქტების შესახებ სამეცნიერო-პედაგოგიური მოღვაწეობის დასაწყისში, ანუ როგორ იწყებოდა თედო უთურგაიძე
მერაბ ბერიძე, ქართული სუფიქსით ნაწარმოები თურქული ფუძე ანნისი
ქ.გიგაშვილი, ”მათეს სახარების” ორი ბოლო რედაქციის ტექსტის ბერძნიზმები
ვ.შენგელია, ქართველურ-ჩერქეზული ლექსიკური ურთიერთობიდან
მ.ფაღავა, ექსპედიცია კლარჯეთში
რ.აბაშია, ქართული დიალექტური ლექსიკა და საერთოქართველური ფუძე-ენის რეკონსტრუქციის ზოგიერთი საკითხი
ს.ასატუროვა, ბგერითი შესატყვისობანი სხვადასხვა ენობრივ ოჯახებს შორის
გ.გოგოლაძე, ალექსანდრე ხახანაშვილი და ენათა ურთიერთობის საკითხები (1894 წ. ჟურნალი “კვალი”)
ნ.ჭოხონელიძე, იდიომები გარეკახურში (სართიჭალის მეტყველების მიხედვით)
გ.გოგოლაშვილი, დიალექტური კონტაქტი, როგორც ცვლილებათა შემაფერხებელი ფაქტორი
მ.ბუკია, ენობრივი კონტაქტების შედეგად წარმოქმნილ სიტყვათა რიგისათვის ქართველურ და აფხაზურ ენებში
ნ.მაჭავარიანი, აფხაზური აშ´ˆშ´კამს “ჭიანყველა” ლექსემის ბგერათფარდობისათვის მის ქართულ შესატყვისთან
ო.მემიშიში, იდიომის გრამატიკული სტრუქტურისათვის ლაზურში
კ.კაკიტაძე, ეთნოლინგვისტური პარალელები. I.
მ.კაკაჩია, კალკირებული ფრაზეოლოგიზმები მეგრულში
რ.იოსელიანი, ნასესხები სიტყვები სვანურ სამშენებლო ლექსიკაში
ლ.გიგლემიანი, ერთი სვანური ნასესხობის შესახებ მეგრულში
ნ.ბართაია, ქართულ-აღმოსავლური ენობრივი კონტაქტებიდან
ც.ბენდელიანი, ფონეტიკურ მოვლენათა / ფონოლოგიურ ცვლადთა სტრატიფიკაცია და “ფონეტიკური კომპრომისის” საკითხი ენათა კონტაქტების პირობებში
მ.ქურდიანი, ფონეტიკური პროცესების დროითი მიჯაჭვულობა და მათი მნიშვნელობა ენობრივი კონტაქტების ქრონოლოგიის დადგენისათვის
მ.ჩაჩანიძე, ენობრივი კონტაქტების ლექსიკოგრაფიული პარამეტრიზაციის საკითხი ქეგლის ახალ რედაქციაში
ნ.ფუტკარაძე, ენობრივი კონტაქტები და აჭარული დიალექტის სამეურნეო Kყოფის ამსახველი ლექსიკა
ნ.ჯორბენაძე, ქართულისათვის არაბუნებრივი ფონეტიკური კომპლექსის შემცველი ზოგი სიტყვის შესახებ (დიალექტთა მონაცემებზე დაყრდნობით)
ნ.სურმავა, ენობრივი და დიალექტური კონტაქტები (აჭარაში მოპოვებული უახლესი მასალების მიხედვით)
თ.პაპიაშვილი, ტრადიციული ხის ხუროთმოძღვრება და მასთან დაკავშირებული საკითხები იმერხევის მეტყველების მიხედვით
რ.შეროზია, ენისა და დიალექტის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის
მ.საღლიანი, სვანური და აფხაზურ-ჩერქეზული ლექსიკური შეხვედრები. I. ნასესხობანი
მ.ბერიძე, ლ.ბაკურაძე, დიალექტური ტექსტების კორპუსი და ენათა კონტაქტები
მ.ბერიძე, გ.ცოცანიძე, მიგრაციები XX საუკუნის საქართველოში და მასთან დაკავშირებული ლინგვისტური საკითხები
შ.გაბისკირია, ქართველურ-თურქული ენობრივი კონტაქტები ლაზეთის ტოპონიმიკური მასალის მიხედვით
ლ.შალვაშვილი, მეგრულის მასალა თანამედროვე ქართული გაზეთების ფურცლებზე
ნ.ოთინაშვილი, ქართულ-ოსური ლექსიკური ტოპონიმიკური შეხვედრები
მ.რობაქიძე, “ზორავარ” ტერმინისათვის ქართულსა და სომხურში
მ.ქამადაძე, თურქული ელემენტი აჭარის ანთროპონიმიაში
მ.კაჭკაჭიშვილი, დომინანტი ენის საკითხი ჯავახეთის ენობრივ სიტუაციაში
თ.ზვიადაძე, კვლავ ზანიზმებისათვის იმერულში
თ.ლომთაძე, მ.ქაცარავა, სიტყვათა სესხებისათვის თანამედროვე ქართულში
თ.ვაშაკიძე, სახელისა და გვარის შებრუნებული წყობისათვის (ქართული და არაქართული გვარების მიხედვით)
ა.ბერთლანი, ქართული ანთროპონიმები ენათა ურთიერთობების ფონზე
ნ.ახვლედიანი, რამდენიმე ლექსიკური ერთეულისათვის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს დიალექტებში
ა.ტუღუში, მეგრული წარმომავლობის სიტყვათა ასახვისათვის უცხოურ წყაროებსა და გარემომცველ ენა-კილოებში
დ.ანფიმიადი, ნიშანთა ფუნქციის გაზრდა ვირტუალური კომუნიკაციისას
ნ.ცეცხლაძე, სოფელ ბაზგირეთის ტოპონიმები
მ.ჯღარკავა, ნასესხები ზმნები ლაზურში
მ.ქუქჩიშვილი, კ-ს შემცველი სუფიქსები ქართულსა და ბერძნულ ენებში
მ.ბარიხაშვილი, სახელთა წარმოების სისტემა ინტერფერენციის თვალსაზრისით ლეზგიურ ენებში
ა.ბერიძე, არზრუმის ისტორიული სახელები
მ.მიქელაძე, ნასესხები და მეგზური აფიქსების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის (წოვა-თუშურ-ქართული ორენოვნების მასალების მიხედვით)
ნ.ნოღაიდელი, -ერ და -ატ სუფიქსები ზანურ ენასა და აჭარულ დიალექტში
გ.გვანცელაძე, აკადემიკოსი ქეთევან ლომთათიძე დიალექტოლოგიისა და ენობრივი კონტაქტების შესახებ
მ.მეტრეველი, ბილინგვიზმის კვლევა მეტყველების დონეზე
მ.ცისკარიშვილი, კახური დიალექტიზმები წოვა-თუშების ქართულ მეტყველებაში
ც.ჯანჯღავა, ქართული სალიტერატურო ენიდან მეგრულ დიალექტში შესული ლექსიკის შესახებ
დ.ჩხუბიანიშვილი, ფერეიდნული დიალექტის შესწავლის ადრეული ეტაპი, პირველი პუბლიკაციები
ე.გაზდელიანი, ქართულ-სვანური ენობრივი მიმართებები კომპოზიტებში
ე.ფუტკარაძე, ენობრივი კონტაქტები და აჭარული დიალექტის სამეურნეო ყოფის ამსახველი ლექსიკა
ლ.ეზუგბაია, თ. უთურგაიძე _ ახალი გრამატიკული კონცეფციის ავტორი
რ.ჭიკაძე, არამხოლოდ ენობრივი კონტაქტები (თ. უთურგაიძე ნასტუდენტარის თვალით)
ა.არაბული, თ. უთურგაიძე _ ქართული გრამატიკული მემკვიდრეობის შემფასებელი
ი. გიპერტი _ ქართველოლოგიური სკოლის თვალსაჩინო წარმომადგენელი
მ. თანდაშვილი _ ამაგდარი მასწავლებელი
მ.მანჯგალაძე, ქართული ენის მანქანური დამუშავების სათავეებთან
მ.ჩუხუა, თ. უთურგაიძე და საერთოქართველური ფონოტაქტიკის პრობლემები
მ.მიქელაძე, სავსე ქართული პატიოსნებით
გ.ცოცანიძე, თ. უთურგაიძე _ დიალექტოლოგი
რ.აბაშია, თ. უთურგაიძე და კავკასიოლოგიის საკითხები

იხილეთ სრულად

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019