რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიების მასალები: XXI-XXVI

რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიების მასალები:
XXI-XXVI

XXI

ქ. ბათუმი, 2001 წლის 26 – 27 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორი გ. კვარაცხელია

თ. უთურგაიძე – აკადემიკოსი ვარლამ თოფურია და ქართული დიალექტოლოგია
რ. ჭიკაძე – ვარლამ თოფურიას სინტაქსური ანალოგიის კანონი და კვაზიერგატიული კონსტრუქციის ერთი მოდელი „ჩვენებურების ქართულში“
ტ. სულაბერიძე – ვარლამ თოფურიას შეხედულებანი დიალექტური ლექსიკის შესწავლასა და გამოყენებაზე
ქ. ლომთათიძე – ქართული უცხო და აფხაზური აჩ´ე ჲ („ვარგისი“, „კარგი“) ფუძეების შედგენილობა და თავდაპირველი მნიშვნელობა
მ. ფაღავა – უმლაუტისათვის სამხრულ კილოებში
ა. ჭინჭარაული – სიყვარულისა და შეყვარებულთა აღმნიშვნელი ლექსიკა „ვეფხისტყაოსანსა“ და ფშავ – ხევსურულ დიალექტებში
დ. ჩხუბიანიშვილი – ზემო მარტყოფის (ფერეიდუნშაბრის) მიკროტოპონიმიის შესწავლისათვის
თ. ვაშაკიძე – ორი სხვადასხვა დიალექტური წრისათვის დამახასიათებელი ზოგი მოვლენა ძველ ქართულში
ე. კოშორიძე – ტოპონიმთა შესწავლისათვის მხატვრულ ნაწარმოებში
ი. მელიქიშვილი – მარცვლის დომინანტური ტიპი და კონსონანტურობის ინდექსი ქართველურ ენათა დიალექტებში
მ. ქაცარავა – დიალექტური ფრაზეოლოგიზმების ზოგიერთი თავისებურება
ნ. ოთინაშვილი – ენობრივ – ეთნიკური ვითარებისათვის ლიახვის ხეობაში
ა. შონია – მორფოფონოლოგიური ცვლილებები წარმომავლობის სახელებში
თ. გოგოლაძე – ს. ორბელიანის „ლექსიკონი ქართული“ და ქართლური დიალექტი
ნ. ახვლედიანი – ტოპონიმ „მახინჯაური“ – ს ეტიმოლოგიისათვის
მ. ჯღარკავა – დეპონენსებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის მეგრულში
გ. ბედოშვილი – ზოგი ქართული გვარის შესახებ („ქართული ანთროპონიმების განმარტებით – ეტიმოლოგიური ლექსიკონის“ მასალა)
თ. გვანცელაძე – აფხაზური ენის მონაცემთა მნიშვნელობა ორი მეგრულ – ჭანური სიტყვის ისტორიისათვის
მ. ნაჭყებია – ადგილის გარემოების გადმოცემის ზოგი საკითხისათვის მეგრულ – ჭანურში
ნ. დანელია – ვნებითის მწკრივთა წარმოების თავისებურებანი მთის დიალექტებში
ზ. კიკვიძე, ლ. ფაჩულია – ქართული ბრძან – /ზანური ზოჯ – : სტრუქტურა, სემანტიკა, პრაგმატიკა
ნ. მამისეიშვილი, რ. გერსამია – ფონოსემანტიკური კავშირებისათვის ქართველურ ლექსიკაში
ლ. სულამანიძე – კომპლექსთა ბილაბიალურ ხშულებად შერწყმის შედეგად მიღებული გვარსახელების შესახებ
ნ. შარაშენიძე – ახსნითი წინადადების ტიპის ქვემოიმერულში და რთული მოდალური კონსტრუქციის განსაზღვრისათვის
ნ. ხოჭოლავა – მცენარეთა სახელწოდებები: მოტივაციიდან ეტიმოლოგიისაკენ
თ. ცხადაია – – ობა, – ობუა სუფიქსთა განაწილებისა და ფუნქციისათვის მეგრულში
თ. ცქიტიშვილი – ქართული ისტორიული დიალექტოლოგიის პრობლემატიკისათვის
ვ. ახალაია – დამოკიდებული წინადადების აგების ერთი თავისებურება მეგრულ – ჭანურში
მ. ღლონტი – ქორწილის პირველადი სემანტიკისათვის
ლ. გეგუჩაძე – ქართლურის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ შიო არაგვისპირელის მოთხრობებში
მ. ბარამიძე – ტაოს ქართული ტოპონიმიკა
რ. აბაშია – სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ენებში
ე. დადიანი – იGი//იGუაფუ „იქნება“ სიტყვაფორმები მეგრულში
მ. კიკვაძე – საერთოქართველური ლექსიკისათვის სამხრულ კილოებში (წინასწარი მოხსენება)
ნ. ნაკანი – ადამიანის დაავადებათა ამსახველი ლექსიკისათვის სამკურნალო შელოცვებში (ქართველურ დიალექტთა მონაცემების მიხედვით)
ლ. გოგოხია – დრო – ჟამის სახელთა მაწარმოებელი – დელ სუფიქსი ჭანურში
ქ. სარსევანიძე – პირთა სადაურობის – ელ სუფიქსიანი ტოპონიმების შესახებ
შ. აღრიდონიძე – ვაჟას პოეზიის ენისათვის (საკუთარი სახელები და მიმართვის ფორმები ვაჟას შემოქმედებაში)
გ. გოგოლაშვილი – ხოლმეობითის მწკრივთა პარადიგმები მთის დიალექტებში და მათთან დაკავშირებული პრობლემები
ტ. ფუტკარაძე – ქუთაისის სახელის ისტორიული ვარიანტები და ქართველურ დიალექტთა ჩამოყალიბების დათარიღების საკითხი
რ. შეროზია – ჩვენებითობის სისტემისა და ორიენტაციის კატეგორიის ურთიერთმმიმართებისათვის მეგრულ – ლაზურში
მ. ბერიძე – საფარის ლოკალიზაცია ვახუშტი ბატონიშვილის აღწერის მიხედვით
რ. ჯანაშია – ქართლური მეტყველების ნიმუშები ს. ჯანაშიას ჩანაწერებში
ნ. მახარაძე – ბერძნული ნასესხობებისათვის ქართულ დიალექტებში
ლ. ეზუგბაია – კოორდინაციის სისტემა ზანურში
მ. კობერიძე – ზოგი ნაწილაკის დამატებითი სტილური ნიუანსები და ფუნქციები ფრონეს ხეობის ქართლურში
ნ. ნოზაძე – ქართული დიალექტური ლექსიკა ვ. აბაევის „ოსური ენის ისტორიულ – ეტიმოლოგიურ ლექსიკონში“
ი. კიკნაძე – იდიომის გრამატიკული აგებულებისათვის
ე. ნიკოლაიშვილი – ეთნოგრაფიული მასალა – დიალექტოლოგიური ლექსიკონის წყარო
ვ. შენგელია – რამდენიმე ქართველური ფუძის ისტორიისათვის
გ. დიასამიძე – იმერხევის ტოპონიმიიდან
მ. მანჯგალაძე – გეზისა და ორიენტაციის კატეგორიებისათვის
პ. ცხადაია – რაჭული, იმერული და მეგრული პირსახელები XVII საუკუნის ერთი საეკლესიო საბუთის მიხედვით
ც. ჯანჯღავა – ხუჯი, ოხუჯუ, მუხუჯური. . .
ნ. ხახიაშვილი – სინათლისა და ხილვადობის აღმნიშვნელ სიტყვათა სემანტიკური ანალიზისათვის ქართულში
ნ. ფარტენაძე – ზმნისწინთა მონაცვლეობის შემთხვევები საშუალ ქართულში
მ. რობაქიძე – აღმოსავლური ლექსიკა მეგრულ ლექსიკონებში
ც. ბენდელიანი – ზანური ლექსიკური ფენა ქვემოიმერულში. II
ო. კახაძე – მცირე დაკვირვება ხმოვანთა რეგრესული ასიმილაციის საკითხზე ქართული ენის ზოგ დიალექტში
გ. ცოცანიძე – ქართველური ენების დიალექტური შტოები ენათა გენეალოგიურ ხეზე და მათი განთავსება ეთნოკულტურულ არეალებში
რ. ქურდაძე – მოძრაობის აღმნიშვნელი ზმნების სემანტიკისათვის ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში
ა. ლომთაძე – სიბილანტთა შესატყვისობანი ქართველურ ენებში. II
ო. მიქიაშვილი – რუსიციზმების საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში
ე. გაზდელიანი – ხეების სახელწოდებებში – რა/ – ლა სუფიქსის გამოყოფისათვის სვანურ ენაში
ლ. ბაკურაძე – სიმრგვალის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში
ნ. გულუა – ფრინველის სხეულის ნაწილების აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულ – ლაზურში
გ. გოგატიშვილი – დიალექტურ ლექსემათა რეგიონულ – სემანტიკური ცვალებადობა სივრცეში განზომილების თვალსაზრისით
მ. სალია – თევზის გამრავლების აღმნიშვნელი ტერმინები მეგრულში
ლ. ხაჭაპურიძე – არქაულ ზმნურ ფორმათა გამოყენების შემთხვევებისათვის მრევლის მეტყველებაში
ზ. ჭუმბურიძე – ბარქაში
გ. ბურჭულაძე – იბერიულ – კავკასიურ ეანთა ლექსიკიდან. 18. ბუნჭველა ფუძის თაობაზე ქართული ენის დიალექტებში
ლ. თანდილავა – თურქულიდან ნასესხებ ზმნათა დამკვიდრების დინამიკა ზანურის ლაზურ დიალექტში
ო. მემიშიში – აწმყოს ფუძის წარმოების ერთი თავისებურება სარფულში
მ. ბაბუხადია – ზემოიმერული კილოკავის ზოგიერთი ენობრივი თავისებურება (ზესტაფონურ – ხარაგაულური მეტყველების მაგალითებზე)
ჭ. ქირია – აწმყოს ფუძის წარმოების საკითხისათვის ზანურში
ი. არონია – რთული ტოპონიმები კოლხურში
ნ. ცეცხლაძე – მიმღეობის არქაული და დიალექტური ფორმები საშუალ ქართულში
ქ. გოჩიტაშვილი – ნათესაური ურთიერთობის გამომხატველი ზოგადი ტერმინები, წინაპართა აღმნიშვნელი ლექსიკა დიალექტებში და მისი მიმართება სალიტერატურო ქართულთან
შ. ლომაია – ზმნისართი – კომპოზიტები მეგრულში
მ. ჭანტურაია – დიალექტიზმის მხატვრული ფუნქცია ვაჟა – ფშაველას პოეზიაში
გ. ჩანტლაძე – ბაქრაძე – პირენეულ – ქართველურ საგაზაფხულო დღესასწავლებთან დაკავშირებული ზოგიერთი ლექსემის დიალექტურ – ეტიმოლოგიური ანალიზი
ი. ქერქაძე – ფუძის ფონეტიკურ ვარიანტთა სემანტიზაციისათვის ქართულში
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგი სემანტიკური დიალექტიზმის ისტორიისათვის
რ. რამიშვილი – ერთი კალკისათვის ქართულში
მ. მელიქიძე – ფენ – ფუძის ერთ – ერთი მნიშვნელობისათვის (ეტიმოლოგიური ძიება)
ნ. არდოტელი – ფუტკარ – ფუძის ეტიმოლოგიისათვის
ლ. ბაბლუანი – უმლაუტი სვანური ენის ჩოლურულ მეტყველებაში
მ. ბუკია – მეგრულის მესაქონლეობის ლექსიკიდან II. საქონლის სადგომის აღმნიშვნელი ტერმინები
ვ. კუზიბაბაშვილი – რ – ს დაკარგვის შემთხვევისათვის აჭარულში
ხ. თავდგირიძე – „ეჯილლის“ ეტიმოლოგია
თ. ლორთქიფანიძე – ვნებითის წარმოება ქვემოიმერულში ქართული ენის სხვა დიალექტებთან მიმართებით
გ. კვარაცხელია – ზეპირი მეტყველების ფორმები და სოციალური პრესტიჟი
ნ. ქუთელია – დიალექტისა და ენის ურთიერთმიმართება და ენობრივი პოლიტიკა
მ. ცინცაძე – ტაოური ქართულის ზოგი თავისებურება
თ. უთურგაიძე – მორფონოლოგიურ პროცესთა მიმართულებისა და შედეგისათვის
დ. სირია – ინგლისური სალიტერატურო ენის ვარიანტებისა და დიალექტების როლი ინგლისური ენის განვითარებაში
მ. ტაბიძე, რ. ჭანტურია – ენისა და დიალექტის განსაზღვრისათვის
მ. ქამადაძე – ანთროპონიმული წარმომავლობის გეოგრაფიული სახელები კირნათ – მარადიდის ტოპონიმიაში
თ. ბოლქვაძე – კაცობრიობის ენობრივი მომავალი

XXII

თბილისი,2002წლის 5 – 6 ნოემბერი (ეძღვნება ბ. ჯორბენაძის დაბადების 60 წლისთავს)
გ. კვარაცხელია – შესავალი სიტყვა

თ. უთურგაიძე – ბესერიონ ჯორბენაძე და ქართული დიალექტოლოგია
ა. ჭინჭარაული – სიყვარულისა დაშეყვარებულთა აღმნიშვნელი ლექსიკა ”ვეფხისტყაოსანსა” და ფშავ – ხევსურულ დიალექტებში
ზ. ჭუმბურიძე – ქართველ თავად – აზნაურთა გვარები გეორგიევსკის ტრაქტატის მიხედვით
ი. კიკნაძე – პასივის ფორმაწარმოებისათვის დიალექტებსა და სალიტერატურო ქართულში
გ. ბურჭულაძე – იბერიულ – კავკასიურ ენათა ლექსიკიდან. 19. ტილ – და წილ – ფუძეები ქართული ენის დიალექტებში
ლ. შალვაშვილი – ”მცირეს” სემანტიკის ზომა – ოდენობის სახელები
დ. ჩხუბიანაშვილი – ქვემო ფერეიდნულის ზოგი თავისებურება (სოფ. დაშქესანას მონაცემების მიხედვით)
მ. ქურდიანი, ხალხური ეტიმოლოგია ”სივრცითი მიჯაჭვულობის” პრინციპისა და პრაგმატიკის თვალსაზრისით.
პ. ცხადაია, ზოონიმები კახურ და მეგრულ დიალექტებში.
ჟ. ფეიქრიშვილი, – ეთ სუფიქსის ფუნქციისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში.
თ. ჟღენტი – დიალექტოლოგიუერი კვლევის ტრადიცია და სიახლე თანამედროვე იტალიაში.
ი. ქერქაძე – ფუძის ფონეტიკურ ვარიანტთა სემანტიზაციისათვის ქართულში. II.
ი. ქეშიკაშვილი – გიგი ხორნაულის ”ფშაური ლექსიკონის” შუქ – ჩრდილები.
გ. ცოცანიძე – იდეალური ზმნური სიტყვა – სტატიისათვის დიალექტოლოგიურ ლექსიკონში (თუშურის მაგალითზე)
ე. გაზდელიანი – განკუთვნების სუფიქსის ფუნქციისათვის სვანურ ენაში
ნ. შარაშენიძე – წინავითარების გამომხატველი რთული მოდალური კონსტრუქცია ქვემოიმერულში
მ. საღლიანი – საკულტო და ანთროპონიმულ ცნებათა აღმნიშვნელი ტოპონიმები სვანურ ენასი (ბალსქვემოური დალექტის მონაცემთა მიხედვით)
შ. ლომაია – შეატყვისება ზმნისართის ფუნქციიტ მეგრულში
გ. გვანველაძე – ცხოველთა სახელებისაგან მომდინარე ანთროპონიმები ძველქართული საბუთების მიხედვით
თ. თურქია – მხატვრულ ლიტერატურაში გამოყენებული დიალექტური ფორმების ქართულად თარგმნის საკითხისატვის
ლ. ტეფნაძე – კ. გამსახურდიას ”ხოგაის მინდია” და დიალექტური მეტყველება
მ. ქაცარავა – იმერული დიალექტის ლექსიკისათვის
რ. აბაშია – სიბილანტთა შესატყვისობის ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ენებში. V.
ვ. კუზიბაბაშვილი – ზოგიერთი უცხოური წარმოების ტოპონიმის შესახებ
მ. ჩუხუა – საერთო იბერიულ – კავკასიური ლექსიკიდან
ქ. გოჩიტაშვილი – ხოლმეობითების მწკრივთა სემანტიკური მახასიათებლები მთიულურ და ქიზიყურ დიალექტებში
მ. კუხალაშვილი – განუსაზღვრელობითი ნაწილაკებისათვის ქართულში
თ. გოგოლაძე – დიალექტიზმის საკითხისათვის ქართლში მოღვაწე თანამედროვე მწერალთა შემოქმედებაში
ქ. სარსევანიძე – საგომარეთოს ტოპონიმიის წარმოქმნის ზოგი საკითხი
ე. აბულაძე – მასალები ქართლური ლექსიკიდან
ლ. ბაკურაძე – ”გამწმენდის” აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში
ე. შენგელია – მეგრული ”ხეც” ფუძისათვის
თ. ცხადაია – აბსტრაქტულ სახელთა – ალა – ანა მაწარმოებლები მეგრულში
ა. ბერთლანი – ანლაუტის ხმოვანთა მაგარი შემარვის ცდა თუშურ კილოში
რ. ჯანაშია – იმერული დიალექტური მასალა ს. ჯანაშიას ჩანაწერებში
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგი ნაწარმოები სიტყვის ფუძისათვის
ვ. შენგელია – ერთი ქართველური ფუძის ეტიმოლოგიისათვის
მ. ბერიძე – ”ურდულის” ეტიმოლოგიისათვის
ე. დადიანიტ. ფუტკარაძე – თანდებულიან ბრუნვათა საკითხისათვის თანამედროვე ზანურ დიალექტებში
ნ. ოთინაშვილი – ზემო ქართლის წარწერები დიალიქტოლოგიურ ჭრილში
თ. ლორთქიფანიძე – ქვ ემოიმერულისა და გურულის ურთიერთმიმართებისათვის
მ. ცისკარიშვილი – წოვა – თუშური გამოსვლითი – რე’ თადებულისა და მთის დიალექტური – ით ელემენტის ურთიერთმიმართებისათვის
ი. ჯანაშია, – ჭკურის ეტიმოლოგიისათვის
– მოდალობის სახეობათათვის კითხვით წინადადებაში (ძველი ქართულისა და ქართული ენის ზოგი დიალექტის მიხედვით)
დ. ბაკურაძე – რწმენა – წარმოდგენებით მოტივირტებული ტოპონიმები ოკრიბაში
– ”სიარულის ” ღმნიშვნელი ზმნისწინიანი ლექსემები მეგრულში
ლ. ხაჭაპურიძე – ფსალმუნიდან მომდინარე ფრაზეოლოგიური ერთეულები მართმადიდებელი მრევლის მეტყველებაში
ნ. გელდიაშვილი – დიალექტური ფორმები საშუალი ქართულის სამართლის ძეგლთა მიხედვით
ნ. გულუა – ფრინველებთან დაკავშირებული რწმენა – წარმოდგენები და მათი ასახვა მეგრულში
რ. საღინაძე – ზმნურ ვარიანტთა ნორმალიზაციისათვის ქართულში
ქ. გიგაშვილი – კახური დიალექტის სალექსიკონო მასალისათვის (თელავის რაიონის სოფ. სანიორეში ჩაწერილი ტექსტებისმიხედვით.
მ. სალია – მეთევზეობის ლექსიკის ასხვა მეგრულ ფრაზელოგიზმებში
მ. ჩაჩანიძე – ლექსიკოგრაფიული პარამეტრიზაცია ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში
ნ. ახვლედიანი – ზანიზმების შესწავლისათვის შავშურ – იმერხეულში
ფ. ახალაია – საკუთარი სახელი მსაზღვრელად ქართულსა და მეგრულში
თ. უთურგაიძე – ენობრივ ცვლილებათა ხასიათისთვის
ნ. ქუთელია – ზანურის დიალექტთა ურთიერთმიმართება და ენობრივი ოილიტიკა
ე. ნიკოლეიშვილი – გარეჯის ეტიმოლოგიისათვის
ა. ონიანი – ენა და დიალექტი (ქართველური დიალექტები თე ქართველური ენები)
ტ. ფუტკარაძე – საერთო მოვლენები თანამედროვე ქართველურ დიალექტებში. I. (პალატალიზებული ხმოვნების ეტალონთა გაჩენისათვის ქართველთა პერცეფციულ ბაზისში)
დ. სირია – სკოტური (შოტლანდიური) – ენა თუ დიალექტი?!
თ. გვანცელაძე – ქართველური სუბსტრატული ტოპონიმები აფხაზეთში: ავადჰარა, ოთჰარა
მ. ტაბიძე – ენობრივი სიტუაცია თბილისში
თ. მგელიაშვილი – ზოგიერთი გეოლოგიურ – მინერალოგიური ტერმინი ტოპონიმებში
თ. ბოლქვაძე – დიალექტისა სტილის აღმნიშვნელი ტერმინები ძველ ქართულ წერილობით ძეგლებში
მ. ბუკია – მეგრულის მესაქონლეობის ლექსიკიდან. III. მესაქონლეთა გაერთიანებანი და მწყემსების მოვალეობანი სააფუნო საძოვრებზე

XXIII

თელავი 2003 ოქტომბერი.

რ. ჭიკაძე – თვალსაწიერი ივანე ქეშიკაშვილისა
თ. უთურგაიძე – ქართულ ზმნათა სრული პარადიგმის აგებისათვის
ზ. ჭუმბურიძე – ბგერათმონაცვლეობა ქართულ გვარებში
გ. გოგოლაშვილი – ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხები ქართულში
თ. გვანცელაძე – ქართველური დიალექტური ლექსიკის საბასეული დეფინაციისა და ჟღურტული სიტყვის განმარტების შესახებ
დ. ჩხუბიანიშვილი – და კავშირი ფერეიდნულში
შ. აფრიდონიძე – დიალექტის რიტმიკულ – ინტონაციურ თავისებურებათა გადმოცემა თანამედროვე მწერლობაში
გ. ბედოშვილი – ორი ქართული გვარის (ანჯაფარიძე, ქეშიკაშვილი) წარმომავლობის შესახებ
მ. ტაბიძე – თბილისური მეტყველება – ქართველური დიალექტი თუ სტანდარტული ენის ზედიალექტოლოგიური ვარიანტი
თ. მგელიაშვილი – გეოლოგიურ – მინერალოგიური ტერმინები ქართულ დიალექტებში
მ. ფაღავა – – უმ/ – ომ სუფიქსის ფუნქციისა და ზოგიერთი ტოპონიმის ეტიმოლოგიის საკითხისათვის
ლ. ხაჭაპურიძე – ზოგი ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმისათვის მართლმადიდებელი მრევლის მეტყველებაში
ლ. ეზუგბაია, თ. ვაშაკიძე, მ. მანჯგალაძე, კ. კაკიტაძე – შერწყმულთანდებულიან სახელთა ფუნქციური განაწილების პრინციპები ქართულსა და მის დიალექტებში
ტ. ფუტკარაძე, ე. დადიანი – ზოგადქართული (ქართველური) სამწიგნობრო ენისა და მეგრული კილოს მიმართების საკითხისათვის ო. ქაჯაიას «მეგრულ – ქართული ლექსიკონის” მიხედვით
ლ. შალვაშვილი – კისერი პირის ნაცვალსახელად
ა. ონიანი – ისევ ქართველური ენებისა და დიალექტების შესახებ
გ. ბურჭულაძე – ა. შანიძისა და ს. ჯანაშიას ერთი ეტიმოლოგიური ძიების შესახებ
ი. კიკნაძე – – თანა ქართულ ენაში
ე. კოშორიძე – დიალექტიზმები და სასაუბრო მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკა – ფრაზეოლოგია ზაირა არსენიშვილის რომანის – «ვაჰ, სოფელოს. . . ” მიხედვით
ლ. ეზუგბაია – – ქ სუფიქსის ფუნქციისათვის მეგრულ ზმნაში
მ. ბერიძე – რუ-ს ეტიმოლოგიისათვის
ვ. შენგელია – მთიანი სამეგრელოს ერთი ტოპონიმის შესახებ
ნ. შარაშენიძე – კომპენსაციის ერთი შემთხვევისათვის ქვემოიმერულში
ნ. ქეცბაია – მშენებლობასთან დაკავშირებული ზმნები მეგრულ დიალექტში
თ. თურქია – დიალექტური ფორმები იუმორისტულ პროზაში
ლ. ტეფნაძე – ნორმა და დიალექტური ვარიანტები (ორთოგრაფიული ლექსიკონის ზოგი ფორმის მიხედვით).
ლ. ბაბლუანი – სვანური ენის ჩოლურული მეტყველების თავისებურებები
ნ. ცეცხლაძე, ე. ბერიძე – რელიგიურ რწმენა – წარმოდგენებთან დაკავშირებული ტოპონიმები შავშეთში
რ. ჯანაშია – ს. ჯანაშიას უბის წიგნაკებში ფიქსირებული ტოპონიმები მცხეთის რაიონიდან
გ. გაზდელიანი – ქართულთან საერთო ზოგი ლექსემის სემანტიკისათვის სვანურ ენაში
მ. ქაცარავა – ფრაზეოლოგიური ერთეულები კომპონენტით «თვალი” ზოგად ქართულ სამწიგნობრო ენასა და ქართველურ დიალექტებში
ო. მიქიაშვილი – კვანჭალ – | კვანტალ – სიტყვათა ეტიმოლოგიისათვის
ტ. სულაბერიძე – დიალექტური ბგერადობა ხალხურ სიმღერა – ლექსებში
ნ. ნოღაიდელი – საერთო – ქართველური ლექსიკიდან აჭარულ დიალექტში
გ. გოგატიშვილი- რეგიონული თავისებურებანი და დიალექტური ლექსიკურ ერთეულთა სემანტიკური მოცულობანი
რ. შეროზია – ჟა – | ჟო ზმნისწინის საკითხისათვის ლაზურში
ა. ფოცხიშვილი – გალაქტიონური «ცაიერადის” შესახებ
თ. გოგოლაძე – რეგიონული თავისებურებანი და დიალექტურ ლექსიკურ ერთეულთა სემანტიკური მოცულობანი
მ. მიქაუტაძე – ა გრაფემით გადმოცემული ბგერები და [ე»] (|[ეი]) ბგერათკომპლექსის გამოხატვა V – X სს წერილობითი ძეგლების მიხედვით
ც. ბენდელიანი – – ფხე | – ხე სუფიქსი დასავლურ – ქართულ სამეტყველო არეალში
ი. ქერქაძე – ეტიმოლოგიური შენიშვნები
ნ. ჭოხონელიძე – ზოგი სიტყვის წარმომავლობისათვის (ბაბაყული, ბაიყუში, აბუეტი, ოლოლი)
ლ. ბაკურაძე – ნ სონანტის ერთი შესაძლო ფუნქციის გამოხატვისათვის ქართულში
ნ. არდოტელი – კვლავ ორობითი რიცხვის შესახებ ხევსურულში
პ. ცხადაია – რედუქციის იშვიათი შემთხვევები ზემო რაჭის მიკროტოპონიმიაში
გ. ცოცანიძე – ბაზისურისა და პერიფერიულის მიმართებისათვის ქართულ დიალექტურ ლექსიკაში
ვ. მაღრაძე – პოლისემიური სახელები ტოპონიმებში
ნ. ოთინაშვილი – ზოგიერთი გვაროვნული სახელი ქსნის ხეობის აღწერაში
მ. ჩაჩანიძე – დიალექტოგრაფიის საკითხისათვის ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონში
მ. ცისკარიშვილი – სახელთა მორფონოლოგიური ანალიზისათვის წოვა – თუშების ქართულ მეტყველებაში
გ. ჩიქოვანი – ხედნა ძირთან დაკავშირებული შესატყვისობები მეგრულში
ნ. ახვლედიანი – ისევ ზანური ლექსიკური ერთეულებისათვის სამხრულ დიალექტში
თ. ლორთქიფანიძე – მახვილი ქვემოიმერულში
ნ. სააკაძე – ისევ ქართველური ენებისა და დიალექტების შესახებ
რ. აბაშია – სხვადასხვა ლოკალური რიგის სიბილანტთა მონაცვლეობისათვის ქართული ენის დიალექტებში და ქართველურ ფუძე – ენაში ამოსავალი ფონემების რეკონსტრუქციის ზოგიერთი საკითხი. II
გ. ჩანტლაძე – ზოგიერთი მეტალის სახელდებისათვის ბასკურსა და ქართველურ ენობრივ სივრცეში (დიალექტურ – ეტიმოლოგიური ანალიზი)
ო. მემიშიში – ისევ ზანური ლექსიკურ ფენის
ნ. სურმავა – «სხვა” სიტყვის სემანტიკური ნიუანსები ქართული ენის სამხრულ ქვესისტემებსა და ლაზურში
რ. ქურდაძე – ქართული დიალექტური ტერმინოლოგია გენდერული თვალსაზრისით
მ. ქამადაძე – «ქართლის ცხოვრებაში” მოცემული ერთი ტერმინის («ღანუყობისასა”) გაგებისათვის
ვ. კუზიბაბაშვილი – გემინირებულ თანხმოვანთა შესახებ
ე. დადიანი – პირველი სუბიექტური პირის ვ – ნიშნის რეფლექსები მეგრულში (მარტვილის რაიონის მეტყველების მიხედვით)
ჭ. გოჭიტაშვილი – უწყვეტლისა და ხოლმეობითის სემანტიკურ მახასიათებელთა ურთიერთ მიმართებისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის დიალექტებში
ქ. გოჩიტაშვილი – უწყვეტლისა და ხოლმეობითის სემანტიკურ მახასიათებელთა ურთიერთ მიმართებისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს ბარის დიალექტებში
მ. ღოლიჯაშვილი – ფონეტიკური მოვლენები გორის რაიონის მეტყველებაში
თ. ჯეირანაშვილი – – ი სუფიქსის სტატუსისათვის მსაზღვრელი სახელის ნათესაობითსა და მოქმედებით ბრუნვებში
ი. მემიშიში – ლაზეთის ჰიდრონიმია

XXIV

ქუთაისი – ოქტომბერი
სამეცნიერო სესიის გახსნა – აკ. წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ა. ნიკოლეიშვილი

თ. უთურგაიძე- აქტივთა პერფექტული ფორმებისათვის ქართულში
ზ. ჭუმბურიძე- სვანური ანდაზების შესწავლისათვის
ლ. შალვაშვილი – ზოგიერთი თანიანი სახელის მორფოლოგიურ – სემანტიკური ფუნქციებისათვის
შ. აფრიდონიძე – ანდაზების ენის რამდენიმე თავისებურება (საკუთარი სახელებისა ზოგიერთი ფრაზეოლოგიზმის ხმარებისათვის)
მ. ტაბიძე – ენობრივი სიტუაციის აღწერის მეთოდის შესახებ
მ. ფაღავა, H სამხრულ კილოებში
ე. დადიანი, ტ. ფუტკარაძე – პირველი პირის ვ/E ნიშნის მეტათეზისისათვის ქართველურ დიალექტებში
გ. ბურჭულაძე – ს. ჟღენტი და ქართული ხალხური სიმღერების ენის საკითხი
გ. ბედოშვილი – ატენი, ტანა, გარდატენი
თ. გვანცელაძე – შენიშვნები «გლოტოქრონოლოგიის მეთოდის” საფუძველზე ქართველურ «ენათა” დივერგენციის დროის დადგენის ცდების შესახებ
ვ. შენგელია – საერთო – ქართველური – ფ – ძირის შესახებ
გ. გოგატიშვილი – ლექსიკური დიალექტიზმების სემანტიკურ მოცულობათა განსაზღვრისათვის
ლ. ეზუგბაია – სახელთა მრავლობითი რიცხვის – ლეფე ალომორფის შესახებ ლაზურში
თ. მგელიაშვილი – აბრაზიული (სალესი) ქვების აღმნიშვნელი ტერმინები ქართული ენის დიალექტებში და მათთან დაკავშირებული ფონეტიკური ტერმინები
ც. ჯანჯღავა – სიტყვა გური «გული” მეგრულ ლექსიკურ ერთეულებსა და იდიომებში
ნ. მარკოზია, ნ. წიკლაური – ენობრივი ეკოლოგიის საკითხები და სამცხე – ჯავახეთის ტერიტორიულ ადმინისტრაციული საზღვრები
ჟ. ფეიქრიშვილი – არქაული ფენა მესხურ ლექსიკაში
გ. ცოცანიძე – ვაზი, ვენახი, ზვარი ქართულ დიალექტებსა და სალიტერატურო ენაში
რ. აბაშია – სიბილანტურ სპირანტთა შესატყვისობისათვის დაღესტნურ და ქართველურ ენებში
ფ. აფხაიძე – სინჰალურ – ინგლისური ენობრივი კონტაქტები
ა. შონია – წარმოქმნილი სახელთა მორფონოლოგიური ცვლილებები ზანურში (აბსტრაქტული სახელები)
მ. საღლიანი – სვანური ლPხMრ – ქართული სა – ნეხვ – ე
ფ. ახალაია – საკუთარ სახელთა წარმოებისათვის მეგრულში
ნ. ფხაკაძე – ჭურ – ფუძიდან წარმოქმნილი ლექსიკური ერთეულებისათვის ქართულში
რ. საღინაძე – ზმნურ ფორმათა გამიჯვნის პროცესები სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში
ი. ქერქაძე – ეტიმოლოგიური შენიშვნები
ნ. ჭოხონელიძე – გუდა სიტყვის წარმომავლობისათვის
ბ. ცხადაძე – ფუნე, ფურნა, ფუნა, ფუფუნეულ და პურ ლექსემათა წარმომავლობა – ურთიერთმიმართებისათვის
ლ. ბაკურაძე – სახელთა – ებ სუფიქსიანი მრავლობითი ქართლურში
გ. გოგოლაძე – მწერალი და დიალექტი (მ. ჯავახიშვილი)
შ. ლომაია – ხმოვანთავსართული ვითარებითი ზმნისართებისათვის მეგრულ – ლაზურში
ე. ბერიძე – ვ. ლისოვსკი და ჭოროხის მხარის ოიკონიმია
მ. ტყვაცირია – ზმნის პირთა რიცხვის გამოხატვა მთის კილოებში
ზ. ოთინაშვილი – დვალეთის ზოგიერთი ტოპონიმის შესახებ
ნ. ქუთელია – არის თუ არა დიალექტი ეთნიკური იდენტიფიკაციის საფუძველი?!
ი. კიკნაძე – განსხვავებული მორფონოლოგიური ცვლილებებისათვის სახელსა და ზმნისართში
ე. ნიკოლაიშვილი – არჩილის ერთი მაჯამური სტროფის გაგებისათვის
მ. ქაცარავა – ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის შედგენის პრინციპებისათვის
ლ. ეზუგბაია, თ. ვაშაკიძე, კ. კაკიტაძე, მ. მანჯგალაძე, თ. უთურგაიძე – ცალკე მდგომ თანდებულიან ფორმათა სინტაქსური კვალიფიკაციისათვის
ე. კოშორიძე – დიალექტიზმები და სასაუბრო მეტყველებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკა – ფრაზეოლოგია რევაზ ინანიშვილი ენაში
მ. ჩუხუა – საერთო – ქართველური ლექსიკა ქართველურ დიალექტებში
მ. რიჟვაძე – «ტბეთის სულთა მატიანის” ტოპონიმია
თ. თურქია – ძველი ქართული ლექსიკის დიალექტური ვარიანტებისათვის
ი. ჩანტლაძე – თანხმოვანთა ჰარმონიული კომპლექსის ამოსავალი ვითარებისათვის ქართველურ ენებში
ა. ფოცხიშვილი – გურული ლექსიკა გალაქტიონის პოეზიაში. (ლიეკ – ი | ლექ – ი)
მ. ქამადაძე – ტოპონიმ «ჭვანის” ეტიმოლოგიისათვის
ნ. ცეცხლაძე – თემის ნიშნისა და სავრცობის ხმარების თავისებურებანი სამხრულ დიალექტებში
მ. ჩაჩანიძე – ისტორიული ლექსიკოგრაფიის ჟანრობრივი რაგვარობისათვის
ნ. გულუა – მევენახეობის ლექსიკიდან მეგრულ – ლაზურში. 1. გიდელი
დ. ახვლედიანი – ემოციური ხასიათის ჩართულები ხალხოსან მწერალთა შემოქმედებაში
ნ. სააკაძე – აზერბაიჯანული ლექსიკური ნასესხობანი ქვემოქართლურ მეტყველებაში
დ. ჩხუბიანიშვილი – ნაცვალსახელთა ზოგი სახეობისათვის ქვემო ფერეიდნულში
ტ. ფუტკარაძე, ლ. ხაჭაპურიძე – კუერ – , კურთხევ – , კუერთხ – ფუძეთა მიმართებისათვის
გ. ჩიქოვანი – ხევს – ფუძის შესატყვისი მეგრულში
ე. ფუტკარაძე – ზოგიერთი ტიპის მედიოაქტიურ ზმნათა შესახებ საშუალ ქართულში
ნ. ოთინაშვილი – ქსნის ხეობის ტოპონომასტიკის ეთნოლინგვისტური ანალიზის ცდა
ნ. ახვლედიანი – ერთი ზმნური ლექსიკური ერთეულისათვის სამხრულ დიალექტში
ი. არონია – დანიშნულებით ბრუნვასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი მეგრულ – ლაზურში
მ. ბარიხაშვილი – ძ და ჯ აფრიკატები ინგილოურ დიალექტში

XXV

გ. კვარაცხელია, შესავალი სიტყვა

თ. უთურგაიძე -ალექსი ჭინჭარაული – მეცნიერი და მოქალაქე
ა. ჭინჭარაული -სიტყვა ლექსი «ვეფხისტყაოსანში”
ე. კოშორიძე – კვლავ გიორგი ლეონიძის ლექსიკისათვის
რ. ჭიკაძე – ლექსიკური დიალექტიზმისა და დიალექტური ლექსიკის ურთიერთმიმართებისათვის
ტ. ფუტკარაძე, გ. ქამუშაძე – აბრუპტივები იანეთში მცხოვრებ რეპატრიირებულთა თურქულ მეტყველებაში
მ. ფაღავა – ფარინგალური B – იმერხეულში
თ. უთურგაიძე – თავი და ჴელთა ნაცვალსახელები ქართულში
ნ. ქუთელია – ზანურის დიალექტთა ფონოტაქტიკისათვის
ნ. ახვლედიანი – კიდევ ერთი ზანური ლექსიკური ერთეული სამხრულ დიალექტში
მ. ბერიძე – ახალციხის რაიონის ზოგიერთ ტოპონიმთა წარმოქმნის ისტორიისათვის
მ. ჩუხუა – პროტოიბერიულ – კავკასიურიდან მომდინარე ლექსემები ქართველურ დიალექტებში
გ. გოგატიშვილი – ლექსიკური სინონიმია ფშაურში
შ. ლომაია – ზმნისართული შესიტყვებისათვის მეგრულში
რ. საღინაძე – – ობ სუფიქსიან ზმნათა ფორმები და ნორმირების საკითხები
თ. ლომთაძე – ზმნისწინი ქუთაისურ მეტყველებაში
გ. ჩიქოვანი – ბრძან ძირის შესატყვისი მეგრულში
ნ. ფხაკაძე – ჭურჭლის ტერმინოლოგიური ველის ლექსიკური შედგენილობისათვის ქართულში
მ. გუტიძე – ვანის რაიონის ტოპონიმთა ისტორიისათვის
ი. ქერქაძე – ეტიმოლოგიური შენიშვნები
რ. ჯანაშია – ბაგრატ (შოთა) ჯანაშია – აფხაზური დარგობლივი ლექსიკის მკვლევარი
ლ. სულამანიძე – ჰაპლოლოგია გვარსახელებში
ჟ. ფეიქრიშვილი – ერთი სადერივაციო ჯგუფის ფუნქციისათვის ქართულში
რ. აბაშია – სიბილანტურ ფონემათა შეთავსებადობის წესი საერთო – ქართველური ფუძე – ენის ძირისეულ სტრუქტურებში
მ. მიქაუტაძე – ს. კუბლაშვილი, ცვლილებანი ზემოიმერულ კილოკავში საუკუნის მანძილზე (სავანის მონაცემთა მიხედვით)
ნ. სააკაძე – ლექსიკური ნასესხობანი მესაქონლეობის აღმნიშვნელ ქვემოქართლურ მეტყველებაში
რ. შეროზია – მყოფადის წარმოების ზოგი საკითხისათვის ლაზურში
ნ. ოთინაშვილი – ქსნის ხეობის ტოპონიმიკა (სტატისტიკური აღწერების მასალების მიხედვით)
ნ. გელდიაშვილი – მცენარეთა, ფრინველთა და ცხოველთა სამყაროს ამსახველი ლექსიკა ილია ჭავჭავაძის ენაში
ე. ფუტკარაძე – მედიოაქტიური ზმნების საკითხისათვის საშუალ ქართულში
ბ. ბარიხაშვილი – ქი კავშირი ინგილოურ დიალექტში
გ. ბურჭულაძე – ქართ. ღართ – «ნაბადი. . . ” ფუძის ისტორიისათვის. . .
გ. გოგოლაძე – კ. გამსახურდია სალიტერატურო ენისა და დიალექტის ურთიერთმიმართების შესახებ
ლ. შალვაშვილი – მოქმედების ინტენსივობის გადმოცემის საკითხისათვის
დ. სირია – დიალექტების როლი თანამედროვე სალიტერატურო ენის განვითარებაში
ტ. ფუტკარაძე – იმერხეული ტოპონიმები: სამებათი, საყდრიყელი, ხანძთა. . . და ძველი უნივერსიტეტი
მ. ქამადაძე – ვაზის კულტურასთან დაკავშირებული ტოპონიმები აჭარაში
ლ. ხაჭაპურიძე – თ. სახოკიას «ქართული ხატოვანი სიტყვა – თქმანში” დადასტურებული ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმები დღეს
მ. მიქაუტაძე, მ. მიქაძე – [«] – ს გადმოცემა XII – XVIII სს. ძეგლებში
მ. სალია – სიტყვა შური ზანურ ლექსიკურ და ფრაზეოლოგიურ ერთეულებში
დ. ბაკურაძე – ფლორა – ფაუნით მოტივირებული მიკროტოპონიმები ოკრიბაში
ე. აბაიშვილი – დიალექტური წარმოების კომპოზიტები ვაჟა – ფშაველას თხზულებათა ენაში
ზ. ოთინაშვილი – მცენარეთა სახელების მიხედვით წარმოქმნილი ტოპონიმები პატარა ლიახვის ხეობაში
ნ. ჭოხონელიძე – ქართული ენის დიალექტებში გამოვლენილი «ყმედის” ომონიმური ცალების ისტორიისათვის
მ. ბერიძე – ფიზიკური არსებობის ზმნები და «არსებობის”, «მყოფობის”, «მკვიდრობის” გამოხატვა ქართული ენის დიალექტებში
ო. მემიშიში – ნათესაური ურთიერთობის ამსახველი რთული ტერმინები ლაზურში
დ. ახვლედიანი – ზოგიერთი სიტყვა – გამოთქმის ფუნქციისათვის თანამედროვე პრესის ენაში
ქ. გიგაშვილი – თემატურ სუფიქსთა ხმარების დიალექტური შემთხვევები საშუალ ქართულში
მ. ჩაჩანიძე – ქართული დიალექტური ლექსიკონები ლექსიკონთა ტიპოლოგიის თვალსაზრისით
ს. ტყეშელაშვილი – ჰარმონიულ თანხმოვანთკომპლექსთა რეალიზაციისათვის ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში
ე. ქირია – არნოლდ ჩიქობავა და ახალშექმნილი სადამწერლობო ენების დიალექტოლოგიის საკითხები

XXVI

ლ. ეზუგბაია, შესავალი სიტყვა

თ. უთურგაიძე – თანდებულიან ფორმათა ფუნქციონირებისათვის
ა. ჭინჭარაული – «ვეფხისტყაოსნის” ავტორის სადაურობის საკითხისათვის
მ. ქაცარავ – ფრაზეოლოგიური ერთეულები კომპონენტით «გული” ქართულ სამწიგნობრო ენასა და დიალექტებში
ვ. შენგელია – საერთოქართველური ტატ – ფუძის შესახებ
გ. ბედოშვილი – სამი ქართული გვარის _ არჩევანიძე, ქაროსანიძე, ხაინდრავა _ წარმოქმნის ისტორიისათვის
მ. ფაღავა – ფოლკლორულ – დიალექტოლოგიური და ეთნოლოგიური ექსპედიცია შავშეთში
მ. ტაბიძე – სიტყვათა შერჩევა _ დიალექტი და ნორმა
ე. გაზდელიანი – მთვარის ფაზების (მოქცევის) აღმნიშვნელი ტერმინები სვანურში
რ. აბაშია – საერთო – ქართველური ლექსიკიდან. XV.
რ. ჯანაშია – რაჭული დიალექტური მასალა ს. ჯანაშიას ჩანაწერებში
თ. გოგოლაძე – მწერალი, სალიტერატურო ენა, დიალექტი (ი. გოგებაშვილი, ვაჟა – ფშაველა)
ნ. ჭოხონელიძე – ბორტ(ვ) – ფუძის ისტორიისათვის ქართულში
რ. ჭკადუა – გუ | გუი ლექსემა და მასთან დაკავშირებული გრამატიკული პროცესები სვანურ ენაში
მ. ჩუხუა – ბელ – სუფიქსისათვის ქართულში
ლ. ავალიანი, ხაბაზი – ხა»ათი და ჯარა სიტყვათა ფორმობრივ – სემანტიკური ანალიზისათვის
მ. გუტიძე – ვანის რაიონის ზოგიერთი ტოპონიმის შესახებ
თ. კუკულაძე – ქვემო აჭარის ტოპონიმიიდან
მ. ლაბარტყავა – საზოგადო გეოგრაფიული სახელები პოეტურ მეტყველებაში
რ. საღინაძე – – ავ სუფიქსიანი ზმნები სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში
რ. შეროზია – ყოროფს(კორომს) _ დაოროფუ ზმნისათვის ლაზურში
ი. კიკნაძე – თანხმოვანფუძიან სახელთა – ვით თანდებულიანი სახელობითის გამო
მ. ბერიძე – ფაფა, ფაფალა მესხეთში
თ. გვანცელაძე – «მე საქართველოს ერთი წუეთი ვარ” (ასიმილაციის საფრთხის წინაშე მდგომი მოსახლეობის ეთნოლინგვისტური იდენტობის ვერბალური გამოხატვის ფორმები)
შ. გაბესკირია – საქართველოსა და ქართველის აღმნიშვნელ აღმოსავლურ ტერმინთა წარმომავლობისა და ისტორიისათვის
თ. ვაშაკიძე – – ურ ( – ულ) სუფიქსი ქართულსა და ქართული ენის დიალექტებში
ნ. ჭუმბურიძე – თავისი, მისი კუთვნილებითი ნაცვალსახელების განაწილების შემთხვევები სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში
შ. ფუტკარაძე – ზმნისწინთა ნაირსახეობანი ამიერტაოს სოფელ ბინათის ქართულში
მ. მიქუტაძე, ტ. ფუტკარაძე – იმნიეთის მიკროტოპონიმები
შ. ფუტკარაძე – ნიგალის ხევის სოფელ ქლასკურის ტოპონიმები
მ. ცისკარიშვილი – ერთცნებიანი და ორცნებიანი კომპოზიტები წოვა – თუშურში (ბაცბურში)
მ. მიქელაძე – წოვა – თუშურის დიალექტური მასალის საკითხისათვის
ნ. ნოღაიდელი – საკულტო ლექსიკის რამდენიმე ნიმუში აჭარულში
ე. აბაიშვილი – ვინ და რა ნაცვალსახელების სემანტიკისათვის ფშაურში
ნ. ახვლედიანი – რაჭული «ქვე” – სა და ზანური «ქო” – ს ურთიერთმიმართებისათვის
თ. ლომთაძე – ქართველ ებრაელთა მეტყველება
თ. თურქია – ლინგვისტური «შემავსებლების” საკითხისათვის
ე. დადიანი – ტ. ფუტკარაძე, «არის” მეშველი ზმნის ფონეტიკურ – სემანტიკური ტრანსფორმაციისათვის ქართველურ ენობრივ ქვესისტემაში
გ. გვანცელაძე – ფრაზეოლოგიზმები მუჰაჯირ ქართველთა მეტყველებაში
მ. საღლიანი – ზოგი საერთოქართველური ფუძის შესახებ
ნ. ფხაკაძე – ლამი სიტყვის ისტორიულ – სემანტიკური ანალიზი
თ. ღვინაძე – დიალექტიზმების სტილისტიკური ფუნქცია მანანა ჩიტიშვილის პოეტურ ენაში
მ. მანჯგალაძე – ზმნისწინისა და ვერსიის კომბინაციათა ასახვა ქართულში
ს. ტყეშელაშვილი – ბგერათკომპლექსთა ცვლილებისათვის ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში
ლ. ხაჭაპურიძე – ქართული ტერმინოლოგიის ისტორიიდან (გუნდრუკი // სული ჰამოი)
მ. ქამადაძე – ართვინის ონომასტიკური მასალა ნ. სოლნიშკინის აღწერის მიხედვით
ც. ძაძამია – ავადმყოფობის სემანტიკის მატარებელი ყვითელი ფერის სინონიმები მეგრულში
ი. ქერქაძე – ზანური ლექსიკა გურულში
მ. ჩაჩანიძე – ტბა ფუძის შემცველი ორი ტოპონიმის შესახებ ზემოიმერულში
ჟ. ფეიქრიშვილი – დიალექტური ლექსიკიდან (ცინტი)
ნ. სურმავა – სამხრულ – ქართული მეტყველების ლექსიკიდან
ე. ფუტკარაძე – მედიოპასიურ ზმნათა უღლების ზოგი თავისებურებისათვის საშუალ ქართულში
ნ. სააკაძე – თურქულენოვანი ლექსიკა ქვემოქართლის აზერბაიჯანელ და ქართველ მოსახლეობაში
მ. მიქაძე – მეორე სუბიექტური პირის გამოხატვა ქართულში
ც. კვანტალიანი – «შინამრეწველობის მასალების” მნიშვნელობა ენათმეცნიერებისათვის
დ. ახვლედიანი – ერთი სახის დანართის მართლწერისათვის
გ. გოგატიშვილი – ლექსიკური სინონიმია როგორც ლექსიკისა და ენობრივი კოლექტივის ურთიერთობის განმსაზღვრელი ფაქტორი

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020