რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიების მასალები: VII-X

რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიების მასალები:
VII-X

VII
ქ. ცხინვალი, 1985 წლის 23 – 24 – 25 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა – საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოსი – მდივანი შ. ძიძიგური

არნ. ჩიქობავა – სინონიმების დიალექტური წარმომავლობისათვის ძველ ქართულ სამწერლო ენეში
არ. მარტიროსოვი – ქართული სალიტერატურო ენისა და დიალექტების ისტორიული ურთიერთობისათვის.
კ. კუბლაშვილი – თახმოვანთა ასიმილაციის საკითხი აქცესიურსა და დეცესიურ კომპლექსებში ქართული ენის ბარის კილოების ჩვენებათა მიხედვით.
მ. მესხიშვილი – გასუბსტანტივებული ზმნა ქართულში.
ლ. ნოზაძე – კავშირებითის ფორმათა წარმოებისათვის ზემოიმერულში.
ზ. ტუღუში – გურული სალექსიკონო მასალა.
გრ. იმნაიშვილი – ზოლები ქართლურში.
გ. ბურჭულაძე – კვერ – “ურო”, “ჩაქუჩი” ქართული ენის დიალექტებში.
კოლხური ელემენტის ადგილისათვის რიონ – ცხენისწყლის აუზის რეალიონიმებში.
ბ. ჯორბენაძე – არის თუ არა დიალექტი დამოუკიდებელი ენობრივი სისტემა?
ჯ. სილაგაძე – დიალექტური ლექსიკის სალიტერატურო ენასთან მიმართების ზოგიერთი საკითხისათვის.
მ. ალავიძე – გალაკტიონის პოეტური ლექსიკიდან. დიალექტურ – ევფონიური სარითმო ნეოლოგიზმები (“ფერვალი”, “ცაიერადი”).
გ. გოგოლაშვილი – ქვემოიმერული დიალექტის ჩვენების მნიშვნელობა სუბიექტური მესამე პირის ნიშანთა სისტემაში მომხდარი ცვლილებების ისტორიისათვის.
მ. ქაცარავა – მცენარეთა აღმნიშვნელი ლექსიკა იმერულში.
მ. ბერიძე – ჰიდრონიმულ ტერმინთა სემანტიკური ტრანსფორმაცია (მთიანი აჭარის მასალის მიხედვით).
ნ. სურმავა – ზოგიერთი თავისებური ლექსიკური ერთეული აჭარულში.
ასპ. რ. ქურდაძე – ლოკატიური თანდებულები სახელთა განსხვავებულ ჯგუფებში (ლიახვისა და ფრონის ხეობათა ქართლურის მიხედვით).
გ. ბედოშვილი – ცენტრალური ქართლის ძველი მოსახლეობის შიდა მიგრაციათა ამსახველი ზოგი ტოპონიმის (კუსირეთი, რცელი, ქემერტი. . . ) შესახებ.
ალ. ჭინჭარაული – ეტიმოლოგიური დაკვირვებები (I. კირკიმალი // კირტიმალი // კირკიტი; II. კუფხლვა; III. მცვრევა).
ლ. შალვაშვილი – წინადადების ერთი ტიპის სალიტერატურო და დიალექტური (ქიზიყური) ვარიანტებისათვის.
ნ. ზვიადაური – ოდნეობითი ხარისხის ორგანული წარმოებისათვის ფერთა აღმნიშვნელ ვითარებით ზედსართავებში ხევსურული დიალექტის მიხედვით.
მ. ქამადაძე – ურ სუფიქსი აჭარის ოიკონიმიაში.
ნ. ჭოხონელიძე – კსუ – ფუძის სემანტიკური ცვლილებები ქართულში.
თ. თაშაკიძე – წინავითარების სახელთა წარმოება და ფუნქციები ქართული ენის დიალექტებში.
რ. ლანდია – სახელთა მორფონოლოგიური ცვლილებისათვის მთარაჭულში (ბრუნვათა ფორმები).
კ. კაკიტაძე – ტოპონიმ საჩხეურის ეტიმოლოგიისათვის.
ტ. ფუტკარაძე – სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოება სამხრეთ – დასავლეთ საქართველოს დიალექტთა მიხედვით.
ქ. ლომთათიძე – შვილ – ფუძის შედგენილობისათვის.
ვ. სომხიშვილი – ნათესაობის ტერმინები ცხინვალისა და ლენინგორის რაიონების მეტყველების მიხედვით.
ლ. კობიაშვილი – შვილის აღმნივშნელი ლექსიკა ქართულ დიალექტებში.
ა. არაბული, უფრ. მეცნ. თანამშრ. გ. ბედოშვილი, თ. უთურგაიძე – მთის კილოების ნათესაობის ტერმინთა კლასიფიკაციისა და მორფოლოგიური ცვლილებებისათვის.
გ. ავალიანი, გ. იალამიდი, რ. ცუცქირიძე, უფრ. მასწ. ლ. ქანთარია, თ. უთურგაიძე – ნათესაობის სისტემის ზოგი თავისებურებისათვის ქართულში.
ალ. გვენცაძე – ნათესაობის ლექსიკა ქვემორაჭულსა და შიგნიკახურში (შეპირისპირებითი ანალიზი).
ც. ნარაკიძე – ნათესაური ურთიერთობის ამსახველი ორი ლაზური ტერმინისათვის.
ლ. შალვაშვილი – დედა სიტყვის კვეცადი და უკვეცელი ვარიანტები ქართულში.
ზ. ჭუმბურიძე – გრძელი ხმოვნების საკითხისათვის ქართველურ ენებსა და დიალექტებში.

 

VIII
ქ. სოხუმი, 1986 წლის 25 – 26 – 27 სექტემბერი
შესავალი სიტყვა – შესავალი სიტყვა – საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოსი – მდივანი შ. ძიძიგური

ბ. ჯორბენაძე – დიალექტების ურთიერთშერევის საკითხისათვის
ვ. სომხიშვილი – მესაქონლეობის ლექსიკა ქსნის ხეობის დიალექტური მასალის მიხედვით.
ბ. ლემონჯავა – ლეჩხუმური მეცხოველეობის ლექსიკის ზოგიერთი თავისებურებისათვის (აფხაზეთში მცხოვრებ ლეჩხუმელთა მეტყველების მიხედვით).
თ. გვანცელაძე – ბატკან – და მწევარ – სიტყვათა ისტორიისათვის.
დ. მელიქიშვილი – ძველი ქართული დიალექტური ლექსიკიდან.
ი. ჯამრულიძე, თ. უთურგაიძე – მესაქონლეობის თუშური ლექსიკის ზოგი საკითხისათვის.
რ. ჭიკაძე – კვაზიერგატიული კონსტრუქციის ერთი მოდელი ქართული ენის დიალექტებში.
ბ. ცხადაძე – მესაქონლეობის ლექსიკა იმერულში (ზესტაფონის, თერჯოლისა და მაიაკოვსკის რაიონების მცხოვრებთა მეტყველების მიხედვით).
ო. მიქიაშვილი – დაკვირვებანი მეგრულის დარგობრივ ლექსიკაზე
გ. გოგატიშვილი – მეცხოველეობის ლექსიკა ფშაურში
კ. კუბლაშვილი – მესამე ობიექტური პირის რიცხვის აღნიშვნისათვის ზმნაში ქართული ენის დასავლურ კილოებში
თ. კაკულაძე – მაჭახლის ხეობის ონომატიკიდან
ე. გაზდელიანი – ქართულ დიალექტებთან ურთიერთობის კვალი სვანურში.
შ. ფუტკარაძე – მეფუტკრეობის ლექსიკისათვის აჭარულში.
მ. ქამადაძე – მესაქონლეობასთან დაკავშირებული ტოპონიმები ზემო აჭარაში.
გ. გოგოლაშვილი – სუპლეტივიზმი ნაკვთთა წარმოებაში
თ. ცქიტიშვილი – ქართლურის სემანტიკური სტრუქტურის ზოგიერთი საკითხისათვის.
ი. კიკნაძე – დიალექტური ლექსიკა XIX ს. ქართულ დრამატურგიაში (კონდრატი კლდიაშვილის ’კომედია იმერეთის ხალხის ცზოვრებითგან”).
ელ. ნიკოლაიშვილი – შინაური ფრინველებისა და ცხოველების ამსახველი ლექსიკა გურულში.
მ. კობაიძე – საქონლის საკუთარი სახელების წარმოება მთიულურ დიალექტში
ივ. ქეშიკაშვილი – ჯვარ – ხატთა კულტთან დაკავშირებული მესაქონლეობის ლექსიკა
ვ. სერგია – დიალექტური ლექსიკა ქართველ ხალხოსან მწერალთა ენაში.
ლ. კობიაშვილი – მარტივჩლიქიან პირუტყვთა აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულ დიალექტებში.
ს. გუმაშვილი – ნახური ლექსიკა ქართული ენის მთის დიალექტებში
კ. კაკიტაძე – ლეჩხუმური მეცხოველეობის ლექსიკიდან.
მ. ალავიძე – ტოპონიმი “ნიკორწმინდა” და ნიშა ხარის სახელი “ნიკორა”.
ნ. სურმავა – სუბიექტისა და ობიექტის მრავლობითობის აღნიშვნის საკითხისათვის აჭარულში
მ. სუხიშვილი – “წუელის” (“მოწუელის” აღმნიშვნელი ფუძეები ქართველურ ენებში.
გ. იალამიდი, რ. ცუცქირიძე, გ. ავალიანი, ქართლური მესაქონლეობის ლექსიკა (გორის რაიონის სოფლების მიხედვით).
ჟ. ფეიქრიშვილი – მესაქონლეობის დარგობრივი ლექსიკიდან (მესხურ – იმერული ნარევი მასალა).
ლ. შალვაშვილი – შინაურ ცხოველთა სახელები ქართულ ხალხურ პოეზიაში
რ. ჩხენკელი – სემანტიკური გადააზრებით მიღებულ სიტყვათა ჯგუფები ხალხურ სამშენებლო ლექსიკაში.
ლ. ჭუაძე – ფრაზეოლოგიზმები ჭირის სუფრის სადღერგრბელოებში (აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთი სოფლის მასალის მიხედვით).
ალ. ჭინჭარაული – ზოგი ქართულ – ნახური ლექსიკური შეხვედრისათვის.
ზ. ჭუმბურიძე – მეცხოველეობის სვანური ტერმინოლოგიიდან.
ა. გვენცაძე – პირუტყვთა რამდენიმე სახელი ეტიმოლოგიითურთ (თელავის რაიონის სოფ. იყალთოს მასალის მიხედვით).
ი. სალარიძე – მესაქონლეობის ლექსიკა ქართლურში (ალგეთის ხეობის მეტყველების მიხედვით).
ლ. ტალახაძე – ცხოველთა და ფრინველთა ამსახველი ლექსიკა თეიმურაზ მეორის თხზულებებში.
დ. ჩხუბიანიშვილი – ნაწილაკების ზოგი ფუნქციისათვის დიალექტურ ტექსტში.
მ. მიქელაძე – ცხოველთა ავადმყოფობასთან დაკავშირებული ლექსიკა თუშურ დიალექტში.
ნ. ნოღაიდელი – მეფრინველეობის ლექსიკა აჭარულ დიალექტში.
ც. ნარაკიძე – მესაქონლეობა – მეფრინველეობის ამსახველი ლექსიკიდან ლაზურში.
რ. შეროზია – ქართულიდან შეთვისებული მესაქონლეობის ლექსიკა მეგრულში.
ტ. ფუტკარაძე – ხმოვანფუბიანი სახელების დაბოლოებისათვის ქართული ენის სამხრეთ – დასავლურ დიალექტებში.
ქ. ლომთათიძე – შინაურ ცხოველთა ზოგადი სახელისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ზ. ტუღუში – შინაური ფრინველ – პირუტყვის თვისებების ამსახველი ლექსიკა გურულში.
ლ. გვენეტაძე – დიალექტური ლექსიკა გ. ლეონიძის ნოველების მიხედვით
გ. ბედოშვილი – ჴორც – სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის.
ი. რუსაძე – ქართველურ ენათა “მესაქონლეობის ლექსიკონი”.
გ. ბურჭულაძე – ერთი ჰიდრონიმის თაობაზე ქართულში.
ნ. ჭოხონელიძე – ჭლაკ – და მრეზ – ფუძეთა ისტორიისათვის.
რ. ლანდია – საქონლის ნიშან – თვისებათა აღმნიშვნელი ლექსიკა რაჭულში.
რ. ქურდაძე – მასალები მესაქონლეობის ლექსიკისათვის ლიახვისა და ფრონის ხეობათა ქართლურის მიხედვით.

 

IX
ქ. გორი, 1987 წლის 22 – 23 – 24 სექტემბერი
შესავალი სიტყვა – საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოსი – მდივანი შ. ძიძიგური

გ. ავალიანი, გ. იადამიდი, რ. ცუცქირიძე – მესაქონლეობის ლექსიკა გორის რაიონის სოფლებში.
მ. ალავიძე – ილია ჭავჭავაძის ენის ხალხურობა.
თ. უთურგაიძე – ქართული ენის მთის დიალექტების ნახურ ენებთან საზიარო ლექსიკური ერთეულებისა და მსგავსი სტრუქტურული თვისებების კვალიფიკაციისათვის.
ი. კიკნაძე – ფაუნა თეიმურაზ ბაგრატიონის დრამაში.
გრ. იმნაიშვილი – ასიმილირებული ხმოვნების ცვლილების შესახებ ქართული ენის რიგ კილო – თქმებში.
გ. ჭუმბურიძე – “ლაპარაკის”, “ხმაურის” აღმნიშვნელ ერთი წყების ლექსემათა თაობაზე ქართულში.
ო. მიქიაშვილი – დაკვირვებანი ბზიფის ხეობაში მცხოვრებ ზემორაჭველთა მესაქონლეობის ლექსიკაზე
ლ. შალვაშვილი – ვისი // ვისა მოდელის სალიტერატურო და დიალექტური ვარიანტები.
დ. ახვლედიანი – მესაქონლეობის ნასესხები ლექსიკა აჭარულ კილოში.
ი. ქეშიკაშვილი – “ჴელის” გავრცელების არეალისა და მნიშვნელობისათვის
დ. ჩხუბიანიშვილი – ახალი მასალოები ისტორიული დიალექტოლოგიისათვის
კ. კუბლაშვილი – დიალექტურ თავისებურებათა გავრცელების ზოგი საკითხის გამო ( იმერული დიალექტის მასალა).
ნ. ნოღაიდელი – ზანიზმები აჭარული დიალექტის დარგობრივ ლექსიკონში.
მ. სანაყოთი – რამდენიმე ჰიბროდული ტოპონიმი დიგორის ხეობაში.
ზ. ტუღუში – მეცხოველეობა – მეფრინველეობის გურული ლექსიკიდან
მ. კუხალაშვილი – არა – არ, ვერა – ვერ ნაწილაკები სალიტერატურო ქართულსა და იმერულ დიალექტში.
ტ. ფუტკარაძე – სპირანტთა აფრიკატიზაციის შესახებ ქართული ენის სამხრეთ – დასავლურ კილოებში გურულის მონაცემთა მიხედვით.
ბ. ჯორბენაძე – დიალექტოლოგია და ზოგადი ენათმეცნიერება.
ა. არაბული – ზოომორფიზმი მცენარეთა სახლდებაში.
მ. ბერიძე – მეთევზეობის ლექსიკა მესხურში
ს. გუმაშვილი – ქართულიდან სიტყვათა სესხების ზოგიერთი კანონზომიერების შესახებ პანკისის ქისტურში.
ნ. დოლიძე – მეაბრეშუმეობის ლექსიკისათვის გურულში
ბ. ცხადაძე – სა – პრეფიქსისა და სა – ელ, სა – ე, სა – ო ცირკუმფიქსთა ურთიერთმიმართებისათვის ძველ ქართულში.
მ. ქამადაძე – დიალექტიზმები “მცირე კარაბადინში”.
კ. გაბუნია – რთული თანდებულების საკითხისათვის ქართულსა და სვანურში.
ს. მელიქიძე – ქართულ – ოსური ლექსიკური შეხვედრები ქართლის ტოპონიმიაში.
ელ. ნიკოლაიშვილი – ქართულთან საზიარო ლექსიკური მასალა გურულში.
ფ. ნარაკიძე – რამდენიმე ბერძნული ტერმინის შესახებ ლაზურში.
ლ. კობიაშვილი. – ვით(ა) თანდებული საშუალო ქართულსა და დიალექტებში.
კ. კაკიტაძე – სახელთა წარმოების ერთი თავისებურებისათვის ლეჩხუმურში.
მ. ქაცარავა – ცხოვეთა ამსახველი ლექსიკის შესახებ ლაზურში.
შ. ფუტკარაძე – მეცხვარეობის ლექსიკისათვის აჭარულში.
თ. ცქიტიშვილი – დიალექტური ლექსიკის მიმართებისათვის ძველ ქართულთან.
გ. ცოცანიძე – არქაიზმების როლი დიალექტური ლექსიკის თავსიებურებათა წარმოქმნაში.
ა. ჭკადუა – ს. – სვანური *ტობ “ტბა” / *ტუბ “ხევი” – როგორც სხვადასხვა წარმომავლობის ს. – ქართველური რეფლექსები.
ქ. ლომთათიძე – გურული ჯაკელის მნიშვნელობის განმარტებისათვის
მ. მიქელაძე – ხმოვანთა რედუქციის საკითხისათვის ბაცბურსა და ქართულ ენებში.
ლ. შალვაშვილი – “თავი” პირის ნაცვალსახელად არსებითთან.
მ. ძიძიშვილი – ზმნისართი ნომინაცია დასავლურ დიალექტებში.
თ. კუკულაძე – თურქიზმები სამხრეთ – დასავლეთ საქართველოს ზღვისპირეთის ტოპონიმიაში.
ლ. გვენეტაძე – იმერეთის სოფელ მუხურას სამეურნეო ტოპონიმია.
ქ. თავაძე – მეფრინველეობის ლექსიკისათვის რაჭულში.
ი. რუსაძე – თერგდალეული კირილე ლორთქიფანიძე როგორ ლექსიკოგრაფი
ჭ. ქირია – პარადიგმის შერევა ერთი რიგის ზმნებთან სალიტერატურო ქართულსა და იალექტებში.
ნ. ჭოხონელიძე – ჭენ – ფუძის ისტორიისათვის.
რ. ქებულაძე – მეცხოველეობის ლექსიკისათვის რაჭულში.
ნ. სურმავა – ობიექტის მრავლობითობის აღნიშვნის საკითხი XVI – XVIII საუკუნეთა ქართულ საბუთებში.
ალ. ჭინჭარაული – კინთ – // კინტ – ძირის ნაყარი ქართველურსა და ვაინახურ ენებში.
გ. ბედოშვილი – მიკროტოპონიმია და ქართული სამეურნეო ლექსიკა.
ე. ბიძინაშვილი – ზმნიზედათა ზოგიერთი თავისებურება ქართულ დიალექტში.

 

X
ქ. თელავი, 1988 წლის 20 – 21 – 22 ოქტომბერი
შესავალი სიტყვა – საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენისა და ლიტერატურის განყოფილების აკადემიკოსი – მდივანი შ. ძიძიგური.

რ. ჭიკაძე – სახელობითი ბრუნვის მორფემის დიალექტური ვარიანტები.
გ. გოგოლაშვილი – უღვლილების სისტემა ქართული ენის დიალექტებში.
ზ. სარჯველაძე – ძველი ქართული წარწერების მონაცემთა მნიშვნელობა ქართული ენის ისტორიული დიალექტოლოგიისათვის.
მ. მიქელაძე – ქართული ენის გავლენით შეპირობებული ცვლილებები ბაცბური ზმნის მრავლობითისმ ფორმებში.
ნ. ლემონჯავა – თანამედროვე ქართული სამწერლობო სტილის განვითარების ზოგიერთი ასპექტი.
კ. კუბლაშვილი – ფუძისა და ბრუნვის ნიშანთა ურთიერთზემოქმედების საკითხისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ე. კოშორიძე, ლ. გეგუჩაძე – ძველისა და ახალი ქართულის ფორმები “ქართული სამართლის ძეგლების” (ტ: I) მიხედვით.
გ. ბურჭულაძე – ნეკ – /ნაკ – ფუძეთა თაობაზე ქართულში.
გ. კარტოზია – კითხვათნაწილაკიან ზმნურ ფორმათა წარმოშობის ერთგვარობისათვის ქართულის მთის კილოებსა და ლაზურში.
თ. უთურგაიძე – იტალიელ მისიონერთა გრამატიკული ნაშრომების (XVII – XVIII ს. ს. ) მნიშვნელობა ქართული ისტორიული დიალექტოლოგიისათვის.
ი. ქეშიკაშვილი – “ძეგლის” მნიშვნელობისა და გავრცელების არეალის შესახებ.
რ. ღამბაშიძე – მეტათეზისის ერთი შემთხვევისათვის ინგილოურში.
ჟ. ფეიქრიშვილი – დიალექტური ფრაზეოლოგიური ლექსიკიდან (მესხურ – იმერული ნარევი მასალა).
თ. ღვინაძე – დიალექტიზმების როლი სალიტერატურო ენის ფუნქციონირების სხვადასხვა სფეროში.
ე. ბიძინაშვილი – სახელთა ადვერბიალიზაციის პროცესი ქართულში.
ავთ. არაბული – სამეურნეო დანიშნულების ასახვა მესაქონლეობის ლექსიკაში.
ნ. ნოღაიდელი – ხალხური მედიცინის ლექსიკიდან (აჭარული მასალა)
ი. კიკნაძე – დიალექტიზმებისთვის ავტორის მეტყველებაში (XIX ს. ქართული დრამატურგიის მასალაზე).
ბ. სულხანური – სუბიექტის რიცხვის გამოხატვა ზმნაში მთის კილოების (ხევსურული, მოხეური, მთიულური, თუშური, ფშაური) მიხედვით.
ქ. ლომთათიძე – ქართულ დიალექტებში დამოკიდებული წინადედაბეის თავისებური გამოხატვის ფუნქციური საფუძველი
ვ. სომხიშვილი – ასპექტის წარმოების საკითხისათვის ქსნის ხეობის მეტყველებაში.
მ. ალავიძე – დიალექტოლოგიური ძიებანი (რუსთაველი”ტანაჯორი”, ტოპონიმი და ღვინის სახელწოდება “ქინძმარაული”, ხალხური ნეოლოგიზმი “შინმოუსვლელი”).
გრ. იმნაიშვილი – ს. კონსონანტი ქართულ დიალექტებში.
ფ. მაკალათია – ონომასტიკური მიკროსისტემურობა და მოდელირების მეთოდი.
ალ. ჭინჭარაული – ზოგი ქართული გვარის წარმომავლობისათვის.
ღ. შალვაშვილი – ჩემგან – ჩემისაგან რიგის ნაცვალსახელური ფორმები სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში.
ელ. ნიკოლაიშვილი – გურული ლექსიკის მიმართებისათვის ძველ ქართულთან.
კ. გაბუნია – მოქმედებითი და ვნებითი ბრუნვების ფუნქციებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ი. ვაშაკიძე – მევენახეობა – მეღვინეობასთან დაკავშირებული ლექსიკა ი. ჭ ავჭავაძის წერილების მიხედვით.
თ. ცქიტიშვილი – ქართულ დიალექტთა დიასისტემური მეთოდით შესწავლისზოგიერთი საკითხისათვის.
ბ. ჯორბენაძე – შტო – გვარის სახელთა წარმოებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
ზ. ჭუმბურიძე – ოდნაობითი ხარისხი სვანურში
გ. იალამიდი, რ. ცუცქირიძე, გ. ავალიანი – სახელთა წარმოება ქართულში.
ზ. ტუღუში – კნინობითი სახელები გურულში.
ნ. სურმავა – ობიექტის რიცხვის გამოხატვის პრინციპისათვის ზოგ ქართულ კილოსა და ზანურში.
უ. ყორღანაშვილი – ქართული სინტაქსის ერთი პრობლემური საკითხისათვის.
ღ. ბერიძე – ზოტისა და ჩხაკაურას მეტყველების ზოგი თავისებურება.
თ. კუკულაძე – – ევ, – ავ, – ივ სუფიქსებიანი ტოპონიმები მაჭახლის ხეობაში.
შ. აფრიდონიძე – მიმართვის ფორმათა სისტემა მოხეურში.
პ. ცხადაია – მეთევზეობის ლექსიკა სამეგრელოს ტოპონიმიაში.
ლ. კობიაშვილი – ზმნიეზდა საშუალ ქართულში აღმოსავლურ ქართულ დიალექტებთან მიმართებით.
ც. ნარაკიძე – თურქიზმების შესახებ ლაზურში
მ. ჩუხუა – მცენარის ერთი საერთო – ნახური სახელწოდებისათვის ქართული ენის დიალექტებში.
მ. ქაცარავა – იმერული დიალექტის ზოგიერთი საკითხისათვის თანამედროვე ეტაპზე.
მ. ქამადაძე – ზემო აჭარაში გავრცელებულ გვარსახელთა წარმოების თავისებურებანი.
ჭ. ქირია – კაუზატივის წარმოება ქართული ენის დიალექტებში.
შ. ფუტკარაძე – ქართული ენის სამხრულ – დასავლური დიალექტების თავისებურებანი პ. უშიკაშვილის “ხალხური სიტყვიერების” მიხედვით.
ბ. ცხადაძე – მესაქონლეობა – მესიმინდეობისა და მევენახეობა – მეღვინეობის ამსახველი იმერული ლექსიკა გრიგოლ რობაქიძის “გველის პერანგის” მიხედვით.
ნ. ჭუმბურიძე – მქონებლობის სუფიქსები ქართული ენის დიალექტებში.
ე. გაზდელიანი – ხმოვანთა სინტაგმატური მიმართებები ქართულ დიალექტებსა და სვანურში.
ნ. მიქელაძე – ქართული ხალხური მითოლოგიური პოეზიის ძირითადი ენობრივი თავისებურებანი.
რ. ქურდაძე – ნასესხებ სიტყვათა სემანტიკური ცვლილებანი ქართლურსა და კახურში.
ტ. ფუტკარაძე – ორ – (ჭოლ – ) ძირის შემცველი ფუძეები ქართულსა და ზანურში.
კ. კაკიტაძე – “თევზაობს”, “ცურაობს” ტიპის ზმნათა წარმოებისათვის ქართული ენის დასავლური დიალექტების მიხედვით
ნ. ჭოხონელიძე – ლაბა სიტყვის წარმომავლობისათვის
ომ. მემიშიში – ეგზოცენტრული კომპოზიტი ჭანურში
ს. გუმაშვილი – თურმეობითის შესახებ ქართულსა და ნახურ ენებში
დ. ჩხუბიანიშვილი – კვლავ თავი ნაცვალსახელის შესახებ.
მ. კუხალაშვილი – სხვათა სიტყვის – ო ნაწილაკის განაწილებისათვის.
გ. ბედოშვილი – ქართული დიალექტური ლექსიკისა და სამეურნეო ტოპონიმიის ურთიერთობის ზოგი საკითხი.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020