გზა ენისაკენ თბ.1998

გზა ენისაკენ თბ.1998

შინაარსი
არნოლდ ჩიქობავა და თანამედროვეობა 7
გზა ენისაკენ 11
კარლ სიმსი -ინდექსურობა და სოციალური სემიოტიკა 13
ნინო დარასელია- სიჩუმე.ზოგადი მახასიათებლები,განმაპირობებელიუ ფაქტორები 38
ტარიელ გურგენიძე-გრამატიკული კლასები და მათი რაოდენობის დადგენის გზები 55
გენადი ბურჭულაძე, მორფოლოგიური კაუზატივი დიდოურ ენებში-119
მაია მაჭავარიანი, ბელა შავხელიშვილი, ერგატიულობა და ბუნებითი ზმნები წოვა-თუშურში-124
ფიქრია აფხაიძე, მაია მაჭავარიანი,მორფოლოგიური და ანალიტიკური კაუზატივი სინჰალურში-165
მანანა ჭირაქაძე, ტერმინულ სინონიმთა ცნებებრივი მიმართების საკითხისათვის-184
გიორგი ცოცანიძე, ამირანი-199
რეფერატები: ლია აბულაძე, ფ.ლ. პეტერსონი ”კაუზატცია, აგენტურობა და ნატურალური მოქმედებები”-202

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019