თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები

თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები

1966 – I
1. მ. მაჭავარიანი, მნიშვნელობის პრობლემის დასმისათვის ფილოსოფიისა და ენათმეცნიერების ზოგიერთ მიმდინარეობაში, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ. I, 1966, გვ. 5-16
2. თ. შარაშენიძე, ენის ფონოლოგიური სისტემის აღწერა ზ. ჰარისის მიხედვით, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ. I, 1966, გვ. 17-78
3. ი. რამიშვილი, ლუი იელმსლევის გლოსემატიკის საფუძვლები, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ. I, 1966, გვ. 81-93
4. ლ. აბულაძე, ვაჟა-ფშაველას მხატვრული პროზის ლექსიკის სტატისტიკური ანალიზი, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ. I, 1966, გვ. 94-147
5. რ. მდივანი, ლინგვოსტატისტიკის შესახებ, თანამედროვე ზოგადი და ენათმეცნიერების საკითხები, ტ. I,1966, გვ. 149-169
6. არნ. ჩიქობავა, თანამედროვე ენათმეცნიერების განვითარების გზები
7. თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ I, 1966, გვ. 170-188.

1967 – II
1. არნ. ჩიქობავა, ენათმეცნიერება, როგორც ინტეგრალური მეცნიერება ენის შესახებ., თანამედროვე ზოგადი და მატემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ. II, 1967, გვ. 5-14
2. თ. შარაშენიძე, რას გვაძლევს ცოცხალი ენისა და მისი დიალექტების შესწავლა ენის განვითარების ზოგადი კანონების დასადგენად. თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ.II, 1967, გვ. 21-40
3. მ. მაჭავარიანი, ლინგვისტიკის საგნის შესახებ. თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ. II, 1967, გვ. 47-54
4. ბ. ფოჩხუა, კარლ ფოსლერის საენათმეცნიერო კონცეფცია, თანამედროვე ზოგადი და მატემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ. II, 1967, გვ. 62-101
5. ი. რამიშვილი, კოპენჰაგენის სტრუქტურალისტური სკოლის ამოსავალი პრინციპები. თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ. II, 1967, გვ. 103-119
6. ლ. ენუქიძე, ბირთვული წინადადება ქართულში (ტრანსფორმაციული მეთოდის გამოყენების ცდა.), ტ. II, 1967, გვ. 121-149
7. გ. კვარაცხელია, სტატისტიკური მეთოდებით ლექსიკის სტილისტურ-შედარებითი კვლევა. თანამედროვე ზოგადი და მატემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები., ტ II, 1967, გვ. 152-182
8. ი. ქობალავა, ჩVჩ ტიპის ძირთა ფონემური ტრუქტურისათვის ქართულში, თამანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები., ტ. II, 1967, გვ. 183-193

1972 – III
1. თ. შარაშენიძე – ენათა ტიპოლოგია, სინქრონია და დიაქრონია, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, III ტ, 1972, გვ.3-15
2. ფოჩხუა – ლექსიკური დუბლეტები ,,ღალატის’’ თარგმანებში
თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, III ტ, 1972, გვ. 15-47
3.მ. მაჭავარიანი – ბერკლის ნააზრევი ენის შესახებ. თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, IIIტ, 1972, გვ. 49-70
4. გ. კვარაცხელია – მხატვრული ენის შესაწავლის საკითხები ,,ოპოიაზ’’-სა და პრაღის სკოლაში. თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, IIIტ, 1972, გვ. 72-96
5. კ. ლერნერი- ნათესაობის ხარისხის მიხედვით მონათესავე ენათა კვანტიტატიური კლასიფიკაციის მეთოდი, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, IIIტ, 1972, გვ. 97-126
6. ი. მელიქიშვილი – ზოგიერთი იმპლიკაციური უნივერსალური კანონზომიერება აფრიკატთა სისტემაში, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები., IIIტ, 1972, გვ. 127-150
7. ი. ქობალავა- ჩ-ჩ ტიპის ძირთა ფონემური სტრუქტურისათვის ქართულში. IIIტ, 1972, გვ. 150-168.

1974 – IV
1. თ. შარაშენიძე, პორ-როიალის რაციონალური გრამატიკა და თანამედროვე უნივერსალიზმი, თანამედროვე ზოგადი და მატემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, IVტ, 1974, გვ, 3-10
2. ი. რამიშვილი, ადამიანის მეტყველების დიქოტომიის პრობლემა. Uთანამედრვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, IVტ, 1974, გვ. 10-15
3. მ. მაჭავაერიანი, სემანტიკის საკითხები საშუალო საუკუნეების ენის თეორიებში თანამედროვე ენათმეცნიერების თვალსაზრისით, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, IVტ, 1974, გვ. 15-21
4. ლ. აბულაძე, სტილის სტატისტიკური ანალიზის ერთი ცდა., თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, IVტ, 1974, გვ. 21-31
5. გ. კვარაცხელია, ფერისა და სინათლის აღმნიშვნელი სიტყვები ვაჟა-ფშაველას ლექსიკაში, თანამედროვე ზოგადი დამათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტIV, 1974, გვ. 33-43
6. ლ. ენუქიძე, ზმნის ვალენტობისა და პირიანობის მიმართების საკითხისათვის ქართულში. თანამედროვე ზოგადი და მატემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ IV, 1974, გვ. 50-66
7. ი. მელიქიშვილი, მარკირების მიმართების გაპირობებული ხასიათის შესახებ, თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ IV, 1974, გვ. 82-84
8. ლ. აბულაძე, სტატისტიკური მეთოდები სემანტიკაში (ლიტერატურის მიმოხილვა) თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმევნიერების საკითხები, ტ IV, 1974, გვ. 104-108
9. ი. ქობალავა, მასალები გლოსემატიკურ ტერმინთა ლექსიკონისათვის. თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ IV, 1974, გვ. 108-177
10. ქრონიკა. თანამედროვე ზოგადი და მათემატიკური ენათმეცნიერების საკითხები, ტ IV, 1974, გვ.177

 

 

1980 – V
თანამედროვე ზოგადი ენათმეცნიერების საკითხები:
თ.შარაძენიძე, ენათმეცნიერების ისტორია და თანამედროვე ენათმეცნიერება – 3
გ.ხუხუნი, სასკოლო და მეცნიერული გრამატიკა (რუსული ლინგვისტური აზროვნების ისტორიიდან) – 20
მ.მაჭავარიანი, ენის ფილოსოფიის ორი ძირითადი ტენდენცია და ნიშნის პრობლემა ენათმეცნიერებაში – 32
ი.მელექიშვილი, საერთო-ქართველურ სიბილანტთა სისტემა ფუნქციონალური ტიპოლოგიის თვალსაზრისით -40
ი.მელიქიშვილი, სონორ ფონემათა განაწილების ზოგადი კანონზომიერება და ძირის სტრუქტურა საერთო-ქართველურში -58
ი.ქობალავა, ზოგიერთი ტიპის ხმაბაძვითი სიტყების წარმოებისათვის ქართულში-65
ლ.ენუქიძე, ”ბრუნვათა გრამატიკა” და ”ტრანსფორმაციული წარმომშობი გრამატიკის” მიმართების საკითხისათვის-77
კ.ლერნერი, აღმატებითი ხარისხი ქართულში (სოციოლინგვისტური ანალიზის ცდა)-87
მ.მაჭავარიანი, რეფლექსისა და ქცევის კატეგორიების მიმართებისათვის-104
ქრონიკა-124

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019