მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969

მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969

1. შ. გაფრინდაშვილი – (ნეკროლოგი) -გვ. 3
2. შ. გაფრინდაშვილის დაბეჭდილი შრომების ნეკროლოგი, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 4
3.. შ. გაფრინდაშვილი – ფონემათა დიფერენციალური ნიშნების სამწევროვანო კლასიფიკაციისათვის, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 10
4. З. Н. Джапаридзе – Некоторые наблюдение над восприятием запрещенных звукосочетаний, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 28
5. З. Н. Джапаридзе – Некоторые вопросы перцептивной фонетики, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 28
6. ც. ხარაშვილი – სალიტერატურო ქარატული ენის ფონემათა დისტრიბუციული ანალიზი, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 52
7. ვ. სიმონიშვილი – სიტყვებსა და ფუძის მორფემებში ფონემათა განაწილების კანონზომიერებათა შესწავლის ზოგიერთი შედეგი, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 63
8. ნ. იმნმაძე – მეგრულის კონსონანტიზმი. სპირანტები. მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 69
9. ი. ლეჟავა – ხშულ თანხმოვანთა არტიკულაციური ფაზების საშუალო გრძლიობისათვის ქართულში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 84
10. ნ. კიზირია – ფუძის თავში თანხმოვანთა დაჯგუფების ტიპები და მათი გავრცელებულობა ჭანურის ხოფურ კილოკავში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 91
11. ა. ონიანი – თანხმოვანთა დისტრიბუცია სვანური ზმნის თავკიდურ მორფემათა მიჯნაზე, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 95
12. ა. ონიანი – უმლაუტის შესახებ სვანური ენის ლაშხურ დიალექტში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 106
13. თ. უთურგაიძე -ქართული ენის მთის კილოთა კონსონანტიზმი სალიტერატურო ქართულთან მიმართებით,,მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 189
14. ლ. თაბორიძე – ხმოვანთა საშუალო გრძლიობისათვის სალიტერატურო ქართულ ენაში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, თბ. 1969, გვ. 191

მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973

1. ნ. იმნაძე – თანხმოვანთა კომპლექსების საკითხისათვის მეგრულში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 3
2. ნ. კიზირია – თანხმოვანთა შეერთებანი ჭანურში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 13
3. ლ. ლორთქიფანიძე – პაუზის გრძლივობის გავლენა სამეტყველო ნაკადის აღქმაზე, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 37
4. ი. მელიქიშვილი – ფონემების სიხშირულ მიმართებათა გაპირობებული ხასიათის შესახებ, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 46
5. ა. ონიანი – თანხმოვანთა მჟღერობა-სიყრუის მიხედვით დაპირისპირების შესახებ თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 61
6. თ. უთურგაიძე – ქართული ენის მარცვალი, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 80
7. თ. უთურგაიძე – ქართული ენის თანხმოვანთა პარადიგმატული ანალიზი, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 89
8. Л. Белозерова – Синтез аффрикат грузинского литературного языка, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 115
9. З. Джапаридзе – Об эталонах перцептивной базы языка, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 130
10. З. Джапаридзе, Ю. Стрельников – Устройство для изменения некоторых параметров звуковой последовательности, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 142
11. Ю. Стрельников – Устройство для автоматического распознавания фонем, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 145
12. Ю. Стрельников – Об одном способи изменения общей интенсивности звуковых отрезков в целях их ьашинного распознования, მეტყველების ანალიზის საკითხები, IV, თბ. 1973, გვ. 154

მეტყველების ანალიზის საკითხები, V, თბ. 1974

1. თ. უთურგაიძე – ქართული ენის ვოკალიზმი, მეტყველების ანალიზის საკითხები, V, თბ. 1974, გვ. 3
2. გ. ცოცანიძე – ხმოვანთა მიმდევრობების შესწავლისათვის ფშაურში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, V, თბ. 1974, გვ. 17
3. ნ. კიზირია – თანხმოვანთა დაბრკოლების ადგილისა და რაგვარობის შესახებ ჭანურში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, V, თბ. 1974, გვ. 23
4. ნ. კიზირია – თანხმოვანთა კლასფიკაციისათვის ჭანურის ხოფურ დიალექტში, მეტყველების ანალიზის საკითხები, V, თბ. 1974, გვ. 39
5. ნ. იმნაძე – მეგრულის თანხმოვანთა კლასფიკაციისათვის, მეტყველების ანალიზის საკითხები, V, თბ. 1974, გვ. 62
6. Л. Белозерова – Некоторие вопросы, связанные с синтезом смычно-врывных звуков, მეტყველების ანალიზის საკითხები, V, თბ. 1974, გვ. 87
7. З. Джапаридзе – К определению границ зонных эталонов перцептивной базы языка, ეტყველების ანალიზის საკითხები, V, თბ. 1974, გვ. 92
8. Ю. Стрельников – Опыт машинного распознавания фонем с применением пульсирующего изменения общей интенсивности, ეტყველების ანალიზის საკითხები, V, თბ. 1974, გვ. 113

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019