დიალექტოლოგიური კრებული – 1987

დიალექტოლოგიური კრებული – 1987

• ბ. ჯორბენაძე, ენის ისტორიული და დიალექტური ნაირსახეობანი, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, გვ. 4
• ლ. შალვაშვილი, ქიზიყურში ჴ-ს შემონახვის საკითხისათვის (სოფ. ნუკრიანის მეტყველების მიხედვით), გვ. 7 დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, გვ. 7
• ლ. კობიაშვილი, თანხმოვანთა პროგრესული ასიმილაცია ქართულში (აღმოსავლური კილოების მიხედვით), დიალექტოლოგიური კრებული, 1987,გვ. 18
• გ. გოგოლაშვილი, მჟღერთა პოზიციური დაყრუებისათვის ქარაული ენის დიალექტებში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, გვ. 33
• ი. კიკნაძე, მესამე პირის ობიექტის მრავლობითობის გამოხატვისათვის თანამედროვე ქართულში დიალექტებთან მიმართებით, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, გვ. 36
• ჟ. ფეიქრიშვილი, პირველი თურმეობითის წარმოება და მნიშვნელობა ქართულ დიალექტებში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987,გვ. 43
• ნ. ზვიადაური, ოდნაობითი ხარისხის ორგანული წარმოებისათვის ფერთა აღმნიშვნელ ვითარებით ზედსართავებში ხევსურული დიალექტის მიხედვით, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987,გვ. 61
• ნ. სურმავა, წარმომავლობის უსუფიქსაციო წარმოება მაჭახლის ხეობაში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, გვ. 65
• დ. მელიქიშვილი, დიალექტიზმების ნაკადი გელათის სალიტერატურო სკოლის ძეგლებში და მათი გამოყენება სტილიზაციის მიზნით, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, გვ. 70
• ლ. გვენეტაძე, მრავლობითი რიცხვის სუფიქსებით ნაწარმოები სახელები (ოკრიბის ტოპონიმიის მიხედვით), დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, გვ. 81
• ქ. ლომთათიძე, შინაურ ცხოველთა სახელდების ზოგი ასპექტი ქართული ენის დიალექტთა მონაცემების მიხედვით, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987,გვ. 85
• ნ. მიქელაძე, აჭარული დარგობრივი ლექსიკისა და სინტაქსური თავისებურების ზოგიერთი ნიმუში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987,გვ. 91
• ნ. ნოღაიდელი, ფრაზელოლგიური გამოთქმები დიალექტურ ლექსიკაში (აჭარული მასალა), დიალექტოლოგიური კრებული, 1987,გვ. 99 დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, გვ. 103
• გ. გოგატიშვილი, დაავადება-ავადმყოფობისა და სამკურნალო მცენარეთა აღმნიშვნელი ლექსიკა ფშაურში, დიალექტოლოგიური კრებული, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, 1987, გვ. 113
• არ. მარტიროსოვი, ქართულ-სომხური ლექსიკური შეხვედრები მესხურ-ჯავახური დიალექტის გავრცელების არეალში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987,გვ. 125
• ა. გვენცაძე, ცხოველებთან შეხმიანების ენობრივი საშუალებები ქვემორაჭულში (სოფ. ბარეულის მცხოვრებთა მეტყველების მიხედვით), დიალექტოლოგიური კრებული, 1987, გვ. 131
• რ. შამელაშვილი, ვარლამ თოფურია როგორც ლექსიკოგრაფი, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987,გვ. 135
• დ. ჩხუბიანიშვილი, სახელთა მრავლობითი რიცხვის ნ/თ ტიპთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ხევსურულში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1987,გვ. 145

დიალექტოლოგიური კრებული – 1988

• ქ. ლომთათიძე, შინაურ ცხოველთა ზოგადი სახელისათვი ქართული ენის დიალექტებში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 3
• ა. არაბული, ცხოველთა ასაკისა და სქესის ასახვა მესაქონლეობის ლექსიკაში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 8.
• ე. გაზდელიანი, მესაქონლეობის ზოგი საერთო ტერმინის შესახებ ქართულ დიალექტებსა და სვანურში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 23
• კ. კაკიტაძე, ლეჩხუმური ლექსიკიდან, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 28
• მ. კობაიძე, საქონლის საკუთარი სახელების წარმოება მთიულურ დიალექტში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988, გვ. 31
• მ. კუხალაშვილი, -ცა -ც ნაწილაკი ქართულში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 34
• რ. ლანდია, ერთი ფონეტიკური მოვლენისათვის გლოლურში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 42
• ე. ნიკოლაიშვილი, მესაქონლეობასთან დაკავშირებული ლექსიკა გურულში, გვ. 49
• მთარაჭულ სიტყვათა ლექსიკონი (შემდგენელი გ. რეხვიაშვილი), დიალექტოლოგიური კრებული, 1988, გვ. 55
• ნ. სურმავა, პირთა მრავლობითობის აღნიშვნის საკითხისათვის აჭარულში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988, გვ. 80
• თ. უთურგაიძე, ნასესხები სიტყვები დიალექტურ ლექსიკაში, იალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 95
• დ. ჩხუბიანიშვილი, ნაწილაკების ზოგი ფუნქციისათვის დიალექტურ ტექსტში, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 101
• ალ. ჭინჭარაული, ქართულ-ვაინახური ლექსტკური შეხვედრები, დიალექტოლოგიური კრებული, 1988, გვ. 111
• ბ. ჯორბენაძე, დიალექტების ურთიერთგამიჯვნის საკითხისათვის (წინასწარი მოხსენება), დიალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 118
• პლასტუნკელ ქართველთა მეტყველების ნიმუში (ტექსტები) (ჩაიწერა ო. მიქიაშვილმა), დიალექტოლოგიური კრებული, 1988,გვ. 122

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019