ეტიმოლოგიური ძიებანი

ეტიმოლოგიური ძიებანი

1987

არნ. ჩიქობავა, ახო და ვაჟ-ი სიტყვების ეტიმოლოგიისათვის, გვ. 7_9
ქ. ლომთათიძე, ყვლეფს ზმნის ეტიოლოგიისათვის, გვ. 12_13
გ. როგავა, წათე _ ლაზიკის მეფეთა სახელის წარმომავლობა, გვ. 15_19
გ. როგავა, ზოგი ადიღური სიტყვა ქართულ ენებში, გვ. 21_24
ეკ. ოსიძე, სვანური ენის ლექსიკის შესწავლისათვის ისტორიული თვალსაზრისით, გვ. 26_46
ალ. ჭინჭარაული, ქართველურ ენათა ლექსიკიდან, გვ. 48_59
ი. ქერქაძე, ლეღუსულელ- კომპოზიტის შესახებ ძველ ქართულში, გვ. 61_63
გ. ბედოშვილი, ზოგიერთი ქართული გვარის წარმოშობის ისტორიისათვის, გვ. 65_70
მ. სუხიშვილი, ორი ქართული ფუძის სვანური შესატყვისის შესახებ, გვ. 72_80
ნ. ჭოხონელიძე, კომეტა- და ტიალ- სიტყვების მნიშვნელობის ისტორიისათვის, გვ. 82_91
ა. არაბული, ღოდ (სი-ღო-და) ფუძის წარმომავლობისათვის ქართულში, გვ. 93_101

1988

ქ. ლომთათიძე, სონანტთან კომპლექსში მჟღერთა ხშულის გამკვეთრება და ზოგიერთი საკუთარი სახელის წარმომავლობის საკითხი ქართულში, გვ. 3_8
გ. როგავა, ქართველურ ენათა ლექსიკიდან (ქართულ შიშინა სიბილანტთა ზანურ შესატყვისობებთან დაკავშირებით), გვ. 10_12
გ. როგავა, ქართული სხლავს ზმნის *სხალ ფუძე და მისი სვანური და ზანური შესატყვისები, გვ. 14_16
კ. დანელია, ძველი ქართული ლექსიკიდან. მსტოვარი და მასთან დაკავშირებული ფუძეები, გვ. 18_28
ალ. ჭინჭარაული, ჩრჩ კომპლექსის გენეზისისათვის ქართულ ენაში, გვ. 30_ 45
ვ. შენგელია, ქართველური ეტიმოლოგიები. III. წყარო, გვ. 47_49
მ. სუხიშვილი, ქართველური ლექსიკიდან, გვ. 52_65
ე. გაზდელიანი, ზოგი სვანური რელიგიური ტერმინის წარმომავლობისათვის, გვ. 67_71
თ. გვანცელაძე, ბატკან- და მწევარ- ფუძეთა ისტორიისათვის, გვ. 73_77
ნ. ჭოხონელიძე, 1. გუმერ-; გურემ-; გმერ-; 2. მწუბ-, წუმბ-, წუმპ-, წკუმპ- ფუძეთა ისტორიისათვის ქართულში, გვ. 80_88
ო. მემიშიში, ქართული შვინდ-/შინდ- ფუძეთა ზანური შესატყვისი, გვ. 90_91
მ. ჩუხუა, ორი მცენარეული სახელისათვის ქართველურ ენებში, გვ. 93_96
ა. არაბული, თრგუნ- და თქერ- (თქრ-) ზმნურ ფუძეთა ანალიზისათვის ქართულში (სხვა ქართველურ ენათა მონაცემებთან მიმართებით), გვ. 98_106

 

1989

ა. არაბული, ვს- (ვსება) ზმნის ძირის ისტორიისათვის, გვ. 3_11
გ. ბედოშვილი, ანთროპონიმული დაკვირვებანი, გვ. 12_19
ე. გაზდელიანი, ჯგრგ კომპოზიტის შესახებ სვანურში, გვ. 20_27
ალ. გვახარია, «ვეფხისტყაოსნის“ ლექსიკიდან, (მაზერები), გვ. 28_33
კ. დანელია, ძველი ქართული ლექსიკიდან: 6. ნიჟორგარი, 7. მენიჯოგე, მენიჯოგრე, მენიჯგორე, გვ. 35_47
ქ. ლომთათიძე, სიტყვის უკუსესხების ერთი შემთხვევა, გვ. 49_52
გ. როგავა, შეშის აღმნიშვნელი ფუძე ქართველურ ენებში, გვ. 53_55
გ. როგავა, თივა ფუძესთან დაკავშირებული ფონეტიკური პროცესები ქართველურ ენებში, გვ. 56_60
მ. სუხიშვილი, «წველის“ აღმნიშვნელი სვანური ლიშგი ტერმინისათვის, გვ. 61_67
ი. ქეშიკაშვილი, «Ãელის“ გვარცელების არეალისა და მნიშვნელობისათვის, გვ. 68_76
კ. შმიდტი, ქართველური ეტიმოლოგიების საფუძვლები და პრობლემები, გვ. 76_105
მ. ჩუხუა, ქართველური ლექსიკიდან, გვ. 106_114
ალ. ჭინჭარაული, ლოყა და ღაწუ სიტყვათა ისტორიისათვის, გვ. 115_121
ზ. ჭუმბურიძე, სვანური ზექ («შეშა“), გვ. 122_127

1990

გ. ბედოშვილი, ტოპონიმ სამცხის ისტორიისათვის, გვ. 3_13
გ. ბურჭულაძე, «ლაპარაკის“, «ხმაურის“ აღმნიშვნელ ერთი წყების ლექსემათა თაობაზე ქართულში, გვ. 14_19
ე. გაზდელიანი, გრძელი ხმოვნების შემცველი ზოგი სვანური ფუძის ახსნისათვის, გვ. 21_31
კ. დანელია, მიწყივ სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, გვ. 32_38
გ. კარტოზია, ქართ. ჭუ: ზან, წკვ ბგერათშესატყვისობისათვის, გვ. 39_42
ქ. ლომთათიძე, «მოწონება_სიყვარაულის“ გამომხატველ ზმნათა ამოსავალი სემანტიკისათვის ქართველურსა და აფხაზურ-ადიღურ ენებში, გვ. 43_52
დ. მელიქიშვილი, ძველი ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკიდან (მიმდემი_შემასრულებელი_შესრულება_)
ს. მელიქიძე, რამდენიმე ტოპონიმის ეტიმოლოგიისათვის, გვ. 64_69
ეკ. ოსიძე, რამდენიმე სვანური ფუძის ისტორიისათვის, გვ. 70_75
გ. როგავა, სურო სახელის ვარიანტები ქართველურ ენებში, გვ. 76_78
გ. როგავა, სვან. კვანჭ || კვანჭილ სიტყვის წარმომავლობის საკითხი, გვ. 79_80
მ. სუხიშვილი, ძველი ქართულის ფეშტ- ფუძის სვანური შესატყვისობისათვის, გვ. 82_86
მ. ჩუხუა, ქართველური ლექსიკიდან: 1. სუ-, მწÂს-, გვ. 88_92
პ. ცხადაია, მაღლაკი და ჭიშურა ტოპონიმთა წარმომავლობისათვის, გვ. 93_98
ალ. ჭინჭარაული, ეტიმოლოგიური ეტიუდები, (უგაბი, უგბილი, უგლიმი, და სხვ.), გვ. 99_107
ა. არაბული, სვანური საკულტო ტერმინი ჯგრგ, გვ. 108_115

1991

ნ. ბაღათურია, ნასესხობანი მეგრულში, გვ. 3_6
გ. ბედოშვილი, ანთროპონიმული დაკვირვებანი, III, გვ. 7_13
ლ. ბინიაშვილი, ერთი ნასესხები ძირისათვის ქართულში, გვ. 14_20
გ. ბურჭულაძე, იქერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკიდან. 10. ჰიდრონიმ ლეხურა-ს წარმომავლობისათვის, გვ. 21_26
ო. კახაძე, ერთი ფუძის (ეგურ-, ეგრ-…) თაობაზე ძველ ქართულში, გვ. 27_37
კ. ლერნერი, ლ. ბინიაშვილი, გერ-ძირის ისტორიისათვის ქართულში, გვ. 38_46
ქ. ლომთათიძე, კონკრეტული სახელის განზოგადებისა და საგნობრივ მიმართებათა გადანაცვლების ტენდენციის შესახებ, გვ. 47_51
ს. მელიქიძე, ძე-თი ნაწარმოებ გვართა მორფოფონემატური მოდელები, გვ.52_54
გ. როგავა, მედეა-სა და მინდია-ს იდენტიფიკაციისათვის, გვ. 55_56
მ. სუხიშვილი, ძველი ქართულის რჩუნვა ტერმინის შესახებ, გვ. 57_64ტ.
ტ. ფუტკარაძე, *ღურ-უ_ღრუ, *ყურ-უ_ყრუ… ტიპის პროცესებისათვის ქართულში, გვ. 65_79
ი. ქეშიკაშვილი, «ძეგლის“ გავრცელების არეალისა და მნიშვნელობისათვის, გვ. 80_86
მ. ჩუხუა, ქართველური ლექსიკიდან, გვ. 87_94
პ. ცხადაია, კოლხეთის ტოპონიმიიდან: მალემია, ნავარა, ტყირი, გვ. 95_100
ალ. ჭინჭარაული, ზოგი ქართული გვარ-სახელის წარმომავლობისათვის, გვ. 101_108
ნ. ჭოხონელიძე, ლებ- და ლიბრ- ფუძეთა ისტორიისათვის, გვ. 109_116
არნ.Y ჩიქობავა, «წარმართ“ სიტყვის ისტორიისათვის, გვ. 117_119
ვ. თოფურია, ზოგიერთი ქართული სიტყვის ეტიმოლოგია, გვ. 120_136

1997

ლ. აბულაძე, წუხელ სიტყვის შესახებ, გვ. 3_6
ა. არაბული, სახელურ და ზმნურ ფუძეთა ისტორიული ურთიერთმიმართებისათვის, გვ. 7_19
მ. არეშიძე, მაჯან- ძირის ეტიმოლოგიისათვის, გვ. 20_24
ნ. ბაღათურია, თურქულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან (ბალთა, ბალთავს), გვ. 25_30
გ. ბედოშვილი, ანთროპონიმული დაკვირვებანი _ IV, გვ. 31_46
ლ. ბინიაშვილი, ბადენ- ძირის ისტორიისათვის ქართულში, გვ. 47_50
გ. ბურჭულაძე, ადამ- ფუძის თაობაზე ლაკურსა და ზოგ სხვა დაღესტნურ ენებში, გვ. 51_57
შ. გაბესკირია, «ვეფხისტყაოსნის“ ლექსიკიდან, გვ. 58_71
ალ. გვახარია, კიდევ ერთხელ «მაგრამ“ კავშირის ეტიმოლოგიისათვის, გვ. 72_84
ბ. გიგინეიშვილი, ზოგი ქართველური სიტყვა-ფორმის რეკონსტრუქციისათვის, გვ. 85_95
ნ. ზვიადაური, ნახურ-დაღესტნურ ენათა ლექსიკა ქართული ენის მთის დიალექტებში, გვ. 96_103
კ. კაკიტაძე, ლექსიკური ძიებანი (მანჭკვალა), გვ. 104_109
გ. კარტოზია, ფიცის ნაწილაკები მეგრულში, გვ. 110_117
მ. კობაიძე, «ვეფხისტყაოსნის“ ხევა ტერმინისათვის, გვ. 118_122
ქ. ლომთათიძე, ეთნონიმების აფშილ / აფსილისა და აფსარის შესახებ, გვ. 123_127
ქ. ლომთათიძე, ცეკვის აღმნიშვნელი ზოგიერთი ფუძის შესახებ, გვ. 128_133
ვ. მაღრაძე, ლეხურა და ლიახვი, გვ. 134_137
გ. როგავა, «ძოვა“ ფუძე ქართველურ ენებში, გვ. 138_140
მ. სუხიშვილი, სვანური კომპოზიტი შუარ-ბიფხილდ «ცვარ-ნამი“ და მასთან დაკავშირებული საკითხები, გვ. 141_150
თ. უთურგაიძე, სიტყვათა მორფონემიტური დიაქრონული ცვლილებისათვის, გვ. 151_157
ლ. ქაროსანაძე, სიტყვა კათაკმეველის ისტორიისათვის, გვ. 158_161
ალ. ჭინჭარაული, მ(ს)ჭუალ- ფუძის ეტიმოლოგიისათვის, გვ. 162_167
ნ. ჭოხონელიძე, ტოპონიმების იალნოსა და იკვლივის წარმომავლობისათვის, გვ. 168_171
ზ. ჭუმბურიძე, სვანური მახუში («უფროსი“), გვ. 172_177
არნ. ჩიქობავა, ეტიმოლოგიური და შედარებითი ლექსიკონების ურთიერთობის საკითხისათვის, გვ. 178_189
დ. მაჭავარიანი, ქართული ენის სიტყვაწარმოების ისტორიიდან. 1. ხუცეს- სიტყვის დაწყებითი ფორმისათვის, გვ. 190_202

——

2010. 2011.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020