საენათმეცნიერო ძიებანი I – XXIV

საენათმეცნიერო ძიებანი I – XXIV

 

 

აბაიშვილი ე. – მო- და შე – ზმნისწინების ვარიანტები ფშაურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 3
აბაიშვილი ე. – მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნების თავისებურებანი ფშაურში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ. 3
აბალაკი მ. – საგნობრივ-ცნებითი ფაქტორი, როგორც სინონიმიის განსაზღვრის კრიტერიუმი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
აბალაკი მ. – სინონიმური სისტემის სემანტიკური უწყვეტობა (ზედსართავი სახელის “მძიმე” მაგალითზე), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
აბაშიძე ნ. – ინგლისური სამეტყველო რიტმი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 3
აბაშიძე ნ. – პარონიმია და მისი დამოკიდებულება სხვა ლექსიკურ კატეგორიებთან. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 10
აბრამიშვილი ლ. – გამოცანა, როგორც პარემიოლოგიური ფორმა და მისი დამახასიათებელი ნიშან-თვისებები ქართულ და ინგლისურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ავალიანი ლ. – დალალი და დალაქი სიტყვათა ფორმობრივ-სემანტიკური ანალიზისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.3
ავალიანი ლ. – მეხარკე და მეხარჯთაღრიცხვე სიტყვათა ფორმობრივ-სემანტიკური ანალიზისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 16
ავიძბა ლ. – შელოცვები აფხაზურ ხალხურ მედიცინაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 8
აზმაიფარაშვილი ლ. – კლასნიშნიანი სუფიქსები ხუნძური ენის არსებით სახელებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 3
აზმაიფარაშვილი ლ. – სიტყვაწარმოებითი პრეფიქსი რ- ხუნძურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 3_10
აზმაიფარაშვილი ლ. – ხუნძური როხ´თი სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.13
აკობია ნ. – პრაგმატული კატეგორიების განხილვა საგაზეთო სტატიის მიხედვით. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.8
აკობია ნ. – “ოთხი უნარ-ჩვევა.”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 21
აკობია ნ. – პრაგმატული კატეგორიების პრევალირება-ნაკლებობის დადგენა იურიდიულ ტექსტში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 25
ალავიძე მ. – ზოგიერთი მოსაზრება გრაისის იმპლიკაციის თეორიის შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 349
ალავიძე მ. – ზოგიერთი მოსაზრება გრაისის იმპლიკაციის თეორიის შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.349
ალავიძე მ. – ქვეტექსტი, როგორც ლინგვისტური მოვლენა საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.17
ალექსიძე მ. – XVII საუკუნის რუსეთ-საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობის ამსახველი მასალების ენობრივი შესწავლისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ალექსიძე მ. – რთული ქვეწყობილი წინადადების მოდელები “ქართულ საქმეთა” დოკუმენტების ენაში, XI 2001.
ამირანაშვილი ნ. – თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგიაში ტერმინთა წარმოების ზოგადი პრინციპები: ლათინურ-ბერძნულ კომპოზიტებზე სუფიქსდართული ტერმინების ქართული შესატყვისები, XIII, 2002.
არაბული ა. – -ია დაბოლოებისა და მეშველზმნიან ფორმათა საკითხი I თურმეობითში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
არაბული ა. – მესამე ხოლმეობითი ხევსურულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
არაბული ა. – სპორადულად გამოვლენილ III პირის -ნ-დ, -ენ-ედ სუფიქსთა ფუნქციისათვის ძველ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
არაბული თ. ლ. გოქსაძე. – ორენოვანი ბავშვის შეცდომების ანალიზი სემანტიკურ დონეზე. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 37
არაბული თ. – ბილინგვ ბავშვთა მეტყველების პრაგმატული ასპექტი, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 20-35.
არაბული თ. – ბილინგვი ბავშვის მეტყველების განვითარების თანმიმდევრობა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
არაბული თ. – ბილინგვიზმი ბავშვთა მეტყველებაში ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
არაბული თ. – ინგლისელ და ქართველ ბილინგ ბავშვთა ენობრივი თავისებურებანი, XIII, 2002
არდოტელი ნ. – ლაბიალიზებული კომპლექსის (ჩ+…) ინტერპრეტაციისათვის დიდოურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
არდოტელი ნ. – მარცვლის სტრუქტურისა და საზღვრისათვის დიდოურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
არდოტელი ნ. – რ სონორის შესატყვისობანი დიდოურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
არდოტელი ნ. – სისინა სიბილანტთა შესატყვისობანი ხუნძურ-ანდიურ-დიდოურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
არდოტელი ნ. – ფუტკარ- ფუძის ეტიმოლოგიისათვის, XV, 2003
არეშიძე მ. – სემიტური წარმომავლობის ერთი სიტყვის მნიშვნელობისათვის ს.-ს. ორბელიანის ლექსიკონში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.18
არონია ი. – თანხმოვანთა და მარცვალთა შენაცვლების შემთხვევები მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
არონია ი. – კომპოზიტური შედგენილობის ტერმინები მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
არონსონი ჰ. – ფუნქციის ფორმალური კორელატები ქართულ ბრუნებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
არჩვაძე ე. – იმპლიკაციური ტექსტის სტრუქტურა როგორც ტექსტის ერთეული საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.26
არჩვაძე ე. – იმპლიციტური პირობის შემცველი გამოთქმების კომუნიკაციური ინტენციები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 274
არჩვაძე ე. – იმპლიციტური პირობის შემცველი გამოთქმების კომუნიკაციური ინტენციები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.274
ასრათოვ-ომარაშვილი ა. – ისევ ზაქათალას შესახებ, XIII, 2002.
ასრათოვ-ომარაშვილი ა. – ძირითადი ფონეტიკური მოვლენები ინგილოურ ტოპონიმებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 52
აფაქიძე ი. – კულტურული შოკი: მისი წარმოქმნა და აცილების ხერხები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 193
აფაქიძე ი. – კულტურული შოკი: მისი წარმოქმნა და აცილების ხერხები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.193
აფრიდონიძე შ. – ბრძანებითი როგორც მიმართვის ზმნური ფორმა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
აფრიდონიძე შ. – იდიომი და იდიომურობა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
აფრიდონიძე შ. – ცოლ-ქმრის ურთიერთმიმართვებისა და ერთმანეთის მოხსენიების ქართული ტრადიციები, XIII, 2002.
აფხაიძე ფ. – კაუზატიური პასივის ერთი ტიპისათვის სალაპარაკო სინჰალასა და ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
აღაია მ. – ორი კოგნიტური მეტაფორის შესახებ ქართულსა და ინგლისურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
აძიმბაია ო. – უბრალო დამატების საკითხი ე. წ. ოთხპირიან ზმნასთან ქართულსა და მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
აძინბაია ო. – თანაობის გამომხატველი უბრალო დამატება ქართულსა და მეგრულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 161
ახალაია ვ. – და კავშირი და რთული ქვეწყობილი წინადადება ქართველურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ახალაია ვ. – ერთი რიგის ზმნისართი ქართულსა და ზანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ახალაია ვ. – -ნიº-ნ და -ნა ელემენტთა შესახებ ზანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ახალაია ვ. – ოდენ მეგრულის ერთი მაქვემდებარებელი კავშირის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ახალაია ვ. – ოდენ ჭანურის მაქვემდებარებელ კავშირთა შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ახალაია ვ. – პირობით-შედეგობითი დამოკიდებული წინადადების ერთი მოდელის შესახებ ზანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ახალაია ფ. – ანთროპონიმთა კნინობით-ალერსობითი ფორმები მეგრულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 31
ახალაია ფ. – საკუთარი სახელი მსაზღვრელად ქართულსა და მეგრულში, XIII, 2002.
ახვლედიანი დ. – დაფიცებისა და დალოცვის ფორმულები ჩართულად, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ახვლედიანი დ. – ჩართულის ზოგიერთი ჯგუფი არჩილ ჯორჯაძის წერილების მიხედვით, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ახვლედიანი დ. – წყევლისა და ლანძღვის ფორმულები ჩართულად, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ახვლედიანი ნ. – “ბარცხან”-ისა და “ჭურია”-ს ეტიმოლოგიებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ახვლედიანი ნ. – აჭარის ერთი ჰიდრონიმის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ახვლედიანი ნ. – ერთი ზანური ლექსიკური ერთეულისათვის სამხრულ დიალექტებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 81
ახვლედიანი ნ. – ზანური ლექსიკური ერთეულები სამხრულ დიალექტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 199-201
ახვლედიანი ნ. – ზმნისართების შესწავლისათვის შავშურ-იმერხეულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ახვლედიანი ნ. – კირნათ-მარადიდის მეტყველების ზოგი თავისებურება, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ახვლედიანი ნ. – სარეკლამო დისკურსის ლინგვოსტილისტური თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 18
ახვლედიანი ნ. – სურათისა და ტექსტის კომბინაციების ურთიერთზემოქმედება და მათი როლი რეკლამაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 11_17
ახვლედიანი ნ. – ტოპონიმ “ატკენჩილი-სა და “ტრინკა სერი”-ს ეტიმოლოგიისათვსი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ახვლედიანი ც. – საფრანგეთის ლინგვისტური პოლიტიკა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.21
ახობაძე ნ. – წერის დროს წარმოქმნილი სირთულეები და მათი დაძლევის გზები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ახობაძე ნ. – წერის სწავლებისას გამოყენებული დამხმარე მასალები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 20003.

 

[ ანბანი ]

ბაბუნაშვილი ე. – II თურმეობითის სემანტიკასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
ბაბუნაშვილი ე. – III კავშირებითის სემანტიკის დაზუსტებისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ბაბუნაშვილი ე. – კვლავ ზმნისზინის ე “ნეიტრალური” ფუნქციისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ბაბუხადია მ. – ნიკო მარის იაფეტური თეორია ენის წარმოშობის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ბაბუხადია მ. – პანტელეიმონ დიაკონის თხზულებების (“თხრობა სასწაულთათ‚ს და საკ‚რველებათა დიდებულისა მთავარანგელოზისა მიქაელისა და სხუათა მათ წმიდათა ანგელოზთათ‚ს”) ექვთიმე ათონელისეული თარგმანის ენობრივი მოვლენების მიმოხილვიდან, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ბაბუხადია ც. – მოდალობის ფუნქციურ-სემანტიკური კატეგორია ინგლისურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 7
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ნ. – პირთა კომბინაციების შედეგად გამოვლენილი ზოგი თავისებურება ორპირიან ზმნებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.29
ბაგრატიონ-დავითაშვილი ნ. – “ჰყოფს“, “ქადაგებს“, “დაჰბადა“ ტიპის ზმნები ძველ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 18_26
ბაკარაძე ე. – კომპიუტერული (ინტერნეტის) შემოკლებები; Chat-ისა და E-Mail-ის ენა, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 44-52
ბაკარაძე ე. – სლენგი, როგორც იუმორისტული მოვლენა თანამედროვე ახალგაზრდობის მეტყველებაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 12
ბაკარაძე ე. – სლენგი, როგორც იუმორისტული მოვლენა თანამედროვე ახალგაზრდობის მეტყველებაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.12
ბაკურაძე ლ. – ერთი გრამატიკული ტერმინის მნიშვნელობისათვის სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ბაკურაძე ლ. – იოანე დამასკელის “დიალექტიკა“ და სულხან-საბა ორბელიანის “ლექსიკონი ქართული“, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 160-170
ბაკურაძე ლ. – სიტყვათა სტილური თვალსაზრისით დაჯგუფების თავისებურებანი სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ბალიაშვილი ე. – საინფორმაციო საგაზეთო სტატიათა სემანტიკური კვლევის ფორმები (5Ws & H). საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.37
ბალიაშვილი ე. – დროულ-სივრცობრივ მიმართებათა თავისებურებები საინფორმაციო საგაზეთო სტატიებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ბალიაშვილი ე. – საინფორმაციო საგაზეთო სტატიათა ზოგიერთი ლინგვისტური თავისებურება, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ბარამიძე ლ. – სუბიექტური მესამე პირისა და რიცხვის აფიქსები ახალ ქართულში (ძველი ქართულთან შედარებით), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ბარამიძე მ. – ზოსიმეს “სწავლას” ქართული თარგმანების ლექსიკისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ბარამიძე ც. – ერგატივის ნიშანთა გამოყენების კანონზომიერებანი თაბასარანულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ბარამიძე ც. – ხმოვანთა ჰარმონია თაბასარანულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ბარბაქაძე ც. – “ხმით ნატირლების” ენობრივი სამყარო”, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ბარბაქაძე ც. – რიტორიკის, სტილისტიკისა და პრაგმატიკის ურთიერთმიმართებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ბარბაქაძე ც. – შიფტერების – მე და შენ – სემანტიკა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ბარნოვი ნ. – დისტრიბუციული ანალიზის მნიშვნელობა ლინგვისტური კვლევისათვის საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.35
ბარნოვი ნ. – თავკიდური თანხმოვანთკომპლექსები სვანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 15
ბასილაია ე. – საგაზეთო სათაურების გრამატიკული თავისებურებანი ბრიტანული პრესის მაგალითზე. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 244
ბასილაია ე. – საგაზეთო სათაურების გრამატიკული თავისებურებანი ბრიტანული პრესის მაგალითზე. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.244
ბასილია ე. – ბრიტანული პრესის სათაურების სტილისტური მახასიათებლები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ბაღდავაძე ნ. – რელევანტურობის პრინციპი კომუნიკაციისას, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ბაღიშვილი ა. – არაბული წარმოშობის ლექსიკა მეგრულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 57
ბებია ი. – ნათესების მავნებელი ფრინველების მწერებისა და მღრღნელების აღმნიშვნელი მეგრული ლექსიკა, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 216-218
ბებია ი. – ნიადაგის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ბებია ი. – რამდენიმე მეგრული სამიწათმოქმედო დენდრონი, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 212-215
ბებია ი. – ღანის შემოღობვა-შემოკავების აღმნიშვნელი მეგრული ლექსიკის ნიმუშები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 304
ბედოშვილი გ. – მოსაზრებანი ტოპონიმ “მცხეთის” წარმოშობის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
ბეჟანოვი ზ. – სოციონეოლოგიზმების წარმოშობის თაობაზე, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ბეჟანოვი ზ. – ფორენსიკული ლინგვისტიკა – ჭეშმარიტება სადღაც ახლოა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ბერია თ. – ფორმისა და სემანტიკის მიმართებისათვის გვარის ფორმებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 62
ბერიშვილი ე. – ფრაზეოლოგიზმის კომპონენტის ჩავარდნა და სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ბერიძე ე. – შავშეთის ტოპონიმები გიორგი ყაზბეგის “სამი თვე თურქეთის საქართველოში“, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 229-234
ბერიძე თ. – ფუძეგაორკეცებული კომპოზიტები საშუალ ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 77
ბერიძე თ. – ფუძეგაორკეცებული კომპოზიტები საშუალ ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.77
ბერიძე მ. – თემის ნიშნები ქართული ენის მესხურ დიალექტში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
ბერიძე მ. – კავშირებითის წარმოების ერთი თავისებურებისათვის მესხურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
ბერიძე მ. – სამსრის ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 27_36
ბერიძე მ. – სტატიკურ ზმნათა ერთი ჯგუფისა და გარდამავალ ზმნათა I თურმეობითის წარმოების საკითხისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ბერიძე მ. – ტამალის ისტორია-ეტიმოლოგიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 17
ბერიძე მ. – -ურ, -არ, -ელ სუფიქსთა ფუნქციისათვის სამცხე-ჯავახეთის ტოპონიმიაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
ბერიძე ნ, ბერიძე მ. – ზანურ-მესხური შეხვედრები საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.47
ბერიძე ნ. – აქტანტების სტატუსის საკითხისათვის ვალენ- ტობის თეორიაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 26
ბერიძე ნ. – ვალენტობის თეორიის განვითარების ძირითადი ეტაპები საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.39
ბერსენაძე მ, კაციტაძე. – ინგლისური მოდალური ზმნის “ცოულდ” გრამატიკულ-სემანტიკური შესატყვისები ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 266
ბერსენაძე მ. – ინგლისური მოდალური ზმნის “მუსტ” გრამატიკულ- სემანტიკური შესატყვისები ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 37
ბერსენაძე მ. – შესაძლებლობის გამოხატვის გრამატიკულ-სემანტიკური საშუალებები ინგლისურსა და ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 71
ბერსენაძე-კაციტაძე მ. – ინგლისური მოდალური ზმნის “Could” გრამატიკულ-სემანტიკური შესატყვისები ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.266
ბესტავაშვილი ე. – ქართული დამწერლობის პროტოტიპისა და ანბანის ქრონოლოგიის საკითხი თედო ჟორდანიას გრამატიკაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 33
ბესტავაშვილი ე. – ქართული დამწერლობის პროტოტიპისა და ანბანის ქრონოლოგიის საკითხი თედო ჟორდანიას გრამატიკაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.33
ბინიაშვილი ლ. – “ეზეკიელის წიგნის” ერთი ადგილის წაკითხვისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ბოლქვაძე ი. – “ზმნის უნივერსალური და სპეციფიკური თავისებურებები გერმანულსა და ქართულ ენებში” საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.57
ბოლქვაძე მ. – დროის ცნება ლინგვისტურ მეცნიერებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 42
ბოჭორიშვილი ა, ლ. გოქსაძე ბიზნეს წერილების ეტიკეტის ლინგვისტური მახასიათებლები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 47
ბოჭორიშვილი ა, ლ. გოქსაძე. – “ნაჩუქარ წიგნთა წარწერების ლინგვისტური ანალიზი”, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ბოჭორიშვილი ა. – იგავ-არაკის ზოგიერთი სემანტიკური მახასიათებლის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ბოჭორიშვილი ა. – საქმიანი სატელეფონო საუბრების ზოგიერთი მახასიათებელი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 43
ბჟალავა ე. – მხედველობითი აღქმის ძირეული ზმნები და რეციპროკი თანამედროვე თურქულ ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 91
ბჟალავა ე. – პირველადი და მეორადი ზმნების ურთიერთმიმართების მოდალური საფუძვლები თურქულ ენაში
ბუიძე დ. – კოორდინაციული სისტემის დინამიკა ქართულში ობიექტთა მიხედვით, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ბუკია მ. – აფხაზური წარმოშობის აფუნ-ის სემანტიკური ველი მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ბუკია მ. – მწყემსის სამოსისა და აღჭურვილობის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში, XIII, 2002.
ბუკია მ. – ცხენის სქესისა და ასაკობრივი დიფერენციაციის აღმნიშვნელი ურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
ბურჭულაძე გ. – ერთი რიგის მეშველ ზმნათა თაობაზე ლაკურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ბურჭულაძე გ. – იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკიდან. 18. ბუნჭველა ფუძის თაობაზე ქართული ენის დიალექტებში, XIII, 2002.
ბურჭულაძე გ. – ინტერესის მიცემითის შესახებ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
ბურჭულაძე გ. – ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში, II პრერუპტივი ლაკურში ფონემაა და მისი ვარიანტი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ბურჭულაძე გ. – ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ბურჭულაძე გ. – ლინგვისტური პარადოქსები ლაკურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ბურჭულაძე გ. – პირის დაბოლოებანი და ზმნის უღვლილების ტიპები ლაკურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
ბურჭულაძე თ. – ერთგვარ განსაზღვრებათა გაგებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ბურჭულაძე თ. – ერთი სახის ურთიერთგანმსაზღვრელ წევრთა შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ბურჭულაძე თ. – ერთი წყების უბრალოდამტებიან წინადადებათა შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 136-141
ბურჭულაძე თ. – პრედიკატური განსაზღვრების “ორგვარი” ბუნების თაობაზე ქართული, XIII, 2002.
ბურჭულაძე თ. – შერწყმული წინადადების ერთგვარ წევრთა გაგებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.

 

 

[ ანბანი ]

გაბესკირია შ. – აღმოსავლურ ენებში “ქრისტიანული ჯვრისა” და “ხაზის” მნიშვნელობებით დამკვიდრებული ერთი ქართული ლექსიკური ნასესხობის შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 55
გაბიჩვაძე ზ. – მევენახეობა-მეღვინეობის აღმნიშვნელი ლექ-სიკით მოტივირებული ტიპონომიკა საქართველოში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 65
გაბიჩვაძე ზ. – მევენახეობა-მეღვინეობის ლექსიკა ქართული ენის დიალექტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 35_41
გაბულდანი ნ. – რამდენიმე საკრალური ტერმინის სემანტიკური ცვალებადობის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
გაბულდანი ნ. – ტერმინ კურთხევის ეტიმოლოგიისა და სემანტიკისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
გაბუნია კ. – აღდგება თუ არა ზმნური ტიპის ნომინატიური სისტემა ქართველურ ფუძე ენაში?, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
გაბუნია კ. – მოთხრობითი ბრუნვის ნიშანთა შედგენილობისა და გენეზისის საკითხი ქართველურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
გაბუნია კ. – სახელთა ფორმაწარმოების ანალიზის პრინციპებისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
გაბუნია კ. – ფლექსიურ მორფემათა არანჟირების კანონზომიერებანი სახელის დეკლინაციის პროცესში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
გაბუნია კ. – ქვემდებარის ბრუნვათა გენეზისის საკითხისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
გაგუა ი. – ოვიდიუს ნაზონი პოეზიის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
გაგუა ი. – პოლისემიური სიტყვები ივიდიუს ნაზონის “სევდიან ელეგიებში”, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
გადე ფ. – ვასწავლოთ სტილი (მთარგმნელი ქეთევან ჯაში), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 346_354
გამისონია ხ. – ძველი ბერძნული მითი, როგორც ალუზია და სიმბოლო, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 42_49
გამსახურდია ლ. – ბუნებრივი და პოეტური რიტმის ურთიერთობა პოეტურ ტექსტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
გასიტაშვილი თ. – ტერმინ ”ბარქაშის” მნიშვნელობისათვის ”რუსუდანიანში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 75
გეგეშიძე ე. – ენობრივი პოლიტიკა ამიერკავკასიის ფედერაციის საკანონმდებლო აქტების გათვალისწინებით. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.64
გეგუჩაძე ლ. – ერთი ტიპის ზმნათა გარდამავლობისა და გვარის საკითხისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
გეგუჩაძე ლ. – მყოფადის მნიშვნელობათათვის ქართულში (ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციათა მასალაზე), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
გეგუჩაძე ლ. – მწკრივთა შესაძლო თანამიმდევრობისათვის ერთგვარშემასმენლებიან შერწყმულ წინადადებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
გელდიაშვილი ნ. – გაუფორმებელი ფუძე წრფელობითი საშუალი ქართული ადრეული პერიოდის სამართლის ძეგლთა მიხედვით, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
გელდიაშვილი ნ. – დიალექტიზმები საშუალი ქართულის სამართლის ძეგლთა ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 111
გელდიაშვილი ნ. – დიალექტიზმები საშუალი ქართულის სამართლის ძეგლთა ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.111
გელდიაშვილი ნ. – ზმნიზედა საშუალი ქართულის სამართლის ძეგლთა ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 62
გელდიაშვილი ნ. – ნაწილაკი საშუალი ქართულის ადრეული პერიოდის სამართლის ძეგლთა ენის მიხედვით, XIII, 2002.
გელდიაშვილი ნ. – რიცხვითი სახელი საშუალი ქართულის ადრეული პერიოდის სამართლის ძეგლთა ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
გელდიაშვილი ნ. – სახელთა მრავლობითი რიცხვის გამოხატვა საშუალი ქართულის სამართლის ძეგლთა ენის მიხედვით, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
გენებაშვილი ქ. – ქართველურ ენათა დიფერენციაციის საკითხის ისტორიისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 26
გენებაშვილი ქ. – ქართველურ ენათა დიფერენციაციის საკითხის ისტორიისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.26
გერგედავა თ. – ფეხით სიარულის აღმნიშვნელ ზმნათა სემანტიკური ველი თანამედროვე ინგლისურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
გერსამია რ. – “განძი” – ძველი ქართული სამართლის ტერმინი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 69
გერსამია რ. – აბსოლუტური სინონიმია მეგრულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 136
გერსამია რ. – აბსოლუტური სინონიმია მეგრულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.136
გერსამია რ. – სისტემური, განმეორებადი მოქმედებისგადმოცემა გილა- ზმნისწინის საშუალებით მეგრულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 80
გერსამია რ. – ჭამის აღმნიშვნელ ლექსემათა სინონიმური რიგი მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
გვანცელაძე გ. – ადამიანისა და ცხოველის სემანტიკურ ველთა მიმართება ქართული ენის მონაცემთა მიხედვით, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
გვანცელაძე გ. – ვარდის მეტაფორული სემანტიკის საკითხისათვის “ვეფხისტყაოსანში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 75
გვანცელაძე გ. – ცხოველთა სახელები შედარების როლში (“ვეფხისტყაოსნის” მიხედვით), საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 70
გვანცელაძე თ. – ზმნის უარყოფით ფუძეთაგან ნაწარმოები უქონლობის ზმნისართები აფხაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
გვანცელაძე თ. – უარყოფის გამოხატვის საერთო პრინციპებისათვის იბერიულ-კავკასიურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
გვარიშვილი ზ. – კენინგი – სტილისტური ხერხი თუ საზოგადოების სარკე?, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
გვარიშვილი ზ. – კიბერრელიგიური ნეოლოგიზმების შესახებ საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.65
გვაძაბია დ. – ისტორიულ შედარებითი მეთოდი ლინგვისტიკაში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.76
გველესიანი ი. – მემკვიდრეობით ტერმინ-სიტყვათშეთანხმებათა სინონიმიის საკითხი, XIII, 2002.
გველესიანი ი. – მემკვიდრეობითი ტერმინების სტრუქტურული ანალიზი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
გიგაშვილი ქ. – ასპექტის გამოხატვასთან დაკავშირებული საკითხები საშუალ ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 60
გიგაშვილი ქ. – თემის ნიშანთა და ზმნისწინთა ისტორიული ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 50
გიგლემიანი ლ. – წყალ- ფუძე კომპოზიტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 50_55
გიორგობიანი თ. – ზმნის გვარისა და დროის კატეგორიების ისტორიისათვის ბერძნულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
გიორგობიანი თ. – პერფექტი ძველ ბერძნულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 128-132
გიორგობიანი თ. – უკუქცევითობა, საშუალი გვარი ბერძნულში და სათავისო ქცევა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
გიუნაშვილი ე. – ირანულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობიდან (ძველი ქართული აზავერი), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
გოგალაძე ე. – ფატიკური კომუნიკაციისა და სამეტყველო აქტების შესახებ სპარსულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 86
გოგატიშვილი გ. – სამეურნეო ყოფის ამსახველი ლექსიკა ქართული ენის ფშაურ დიალექტში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
გოგოლაშვილი გ, იმნაიშვილი ვ. – უქონლობის სა-ხელების მართლწერასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 57
გოგოლაშვილი გ. იმნაიშვილი ვ. – უქონლობის სახელების მართლწერასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.57
გოგოლაშვილი გ. – -ავ ელემენტიან მედიოაქტიურ ზმნათა შესახებ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
გოგოლაშვილი გ. – თემის ნიშანთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი საშუალი გვარის ზმნებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 78
გოგოლაშვილი გ. – ისტორიული დიალექტოლოგიის საკითხები, I, მა- და -შა ზმნისწინთა შესახებ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
გოგოლაშვილი გ. – სვანური ენის დიალექტური დაყოფისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 3-8
გოგოლაშვილი გ. – სუბიექტური მესამე პირის -ს, -ა, -ო სუფიქსთა განაწილებისათვის ახალ ქართულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
გოგოლაშვილი გ. – შერეული პარადიგმები ნამყო ძირითადის წარმოებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
გოგოლაშვილი გ. – ხმოვანთა რედუქცია ხუნძურ ენაში (არსებითი სახელების მიხედვით), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
გოგოლაშვილი გ. – ხმოვანკომპლექსთა ცვლილების თავისებურებები ფერეიდნულში და მისი ახსნის ცდა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
გოგოლაშვილი თ. – ეთიკური ნორმების ვერბალური რეალიზაცია საგაზეთო კომუნიკაციაში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.84
გოგოლაშვილი თ. – ინგლისური გაზეთის პირველი გვერდის ზოგადი ლინგვო-გრაფიკული თავისებურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
გოგოლაშვილი თ. – სახის ღირებულებები საგაზეთო კომუნიკაციაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
გოგოლაშვილი თ. – ციტატისა და ირიბი თქმის ზოგადი სემანტიკურ-პრაგმატული მახასიათებლები ბრიტანულ პრესაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
გოგოლაშვილი ნ. – “სამყაროს მოდელირების” პრობლემა მხატვრული ტექსტის თარგმნის პროცესში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
გოგოლაშვილი ნ. – მალედიქტოლოგიური პარადიგმები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 3
გოგოლაშვილი ნ. – მალედიქტოლოგიური პარადიგმები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.3
გოგოლაშვილი ნ. – ტრანსლატიკის კოგნიტური და სემიოტიკური ასპექტები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
გოგოლაშვილი ნ. – ტრანსლატიკური თეორიის ონტოლოგიური საფუძვლები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
გოგოლაძე მ. – დისკურსის ანალიზის მეთოდები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
გოგოლაძე მ. – ქალისა და მამაკაცის მეტყველების განმასხვავებელი თავისებურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
გოგოხია ლ. – დრო-ჟამის აღმნიშვნელ სახელთა წარმოება ზანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
გოდერძიშვილი ქ. – ონომასტიკურ ტერმინთათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
გოდუაძე მ. – ერთიანობა || მთლიანობის და განყოფა || გაცალკევების გამომსახველ ცნებათა სემანტიკური კოდისათვის ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 93
გოზალიშვილი ლ. – თეიმურაზ II-ის ლექსიკიდან, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
გოჟენმოსი ტ. – როგორ სრულვყოთ ფრანგული ენა, როგორც უცხო ენა საფრანგეთში ყოფნის დროს (მთარგმნელი ქეთევან ჯაში), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 341_345
გოქსაძე ლ, რუხაძე ნ. – მიმართვის ფორმები ინგლისურ, ქართულ და რუსულ წერილებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.85
გოქსაძე ლ, თარხნიშვილი ნ. – სადღესასწაულო რიტუალების ამსახველი ენობრივი საშუალებები ინგლისურსა და ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 210
გოქსაძე ლ, თარხნიშვილი ნ. – სადღესასწაულო რიტუალების ამსახველი ენობრივი საშუალებები ინგლისურსა და ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.210
გოქსაძე ლ. – ასპექტის ზოგიერთი ფუნქცია დისკურსში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 125
გოქსაძე ლ. – ასპექტის პრობლემა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
გოქსაძე ლ. – ინგლისური ენის ქართველ შემსწავლელთა ტიპობრივი შეცდომების შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
გოქსაძე ლ. – მცირე სიახლე არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვის წარმოებაში თანამედროვე ინგლისურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
გოქსაძე ლ. – სოციოლინგვისტური ტერმინი “სახე” და ასპექტის კატეგორია, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
გოქსაძე ლ. – ტენორი და მნიშვნელობა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
გოქსაძე ლ. – ყოფითი ღირებულებანი და ნორმათა რღვევა როგორც “სახის” დაკარგვის საშიშროების შემქმნელი ლინგვისტური ქმედება, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
გოშხეთელიანი ი. – კულტურული იმპლიკაციები საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.102
გოჩიტაშვილი მ, შაბაშვილი გ. – ქართულენოვანი ტექსტების მანქანური დამუშავების პრინციპები საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.111
გოჩიტაშვილი ქ. – თანდებულები სიტყვაწარმოების ფუნქციით საშუალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
გოჩიტაშვილი ქ. – თანდებულიან სახელთა პრეპოზიციური წყობა საშუალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
გოჩიტაშვილიქ. შაბაშვილიგ. – ქართული ზმნური სისტემების ფუნქციურ-სემანტიკური ანალიზი და მისი პრაქტიკული ღირებულება. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.58
გოცირიძე დ. – ქართული სათაურის სტრუქტურულ-ფუნქციონალური განვითარების საკითხისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
გრძელიძე ი. – მოსაზრებები “სამეტყველო აქტთა თეორიის” პოპულარობის მიზეზების შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 182
გრძელიძე ი. – მოსაზრებები “სამეტყველო აქტთა თეორიის” პოპულარობის მიზეზების შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.182
გუგუნავა მ. – ლიტერატურული ტექსტის კინემატოგრაფიული ტრანსპოზიცია, ანუ ფილმის გლობალური ინტერტექსტუალური კავშირი ლიტერატურულ პირველწყაროსთან. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.92
გუგუნავა მ. – ინტერტექსტუალობა კინემატოგრაფიაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 100
გუგუნავა მ. – კინოს ისტორია, განხილული როგორც ტექსტის ელემენტი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 80
გულედანი ლ. – ფონემის დისტრიბუციისათვის სვანურში (ანდაზების ენისა და თანამედროვე ცოცხალი მეტყველების მიხედვით), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
გულედანი ლ. – ფუძეგაორკეცებული კომპოზიტები სვანური ანდაზების ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
გულუა ნ. – ქათმის შეფერილობის აღმნიშვნელი ლექსიკა მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
გულუა ნ. – შინაურ ფრინველთა ხმიანობის აღმნიშვნელი ტერმინები მეგრულსა და ლაზურში, XIII, 2002.
გუმბარიძე ჯ. – ინტერსუბიექტურობა, როგორც ვერბალური კომუნიკაციის ფუნდამენტური პრინციპი, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 85
გურგენიძე ტ. – გრამატიკული კლასების რაოდენობის დადგენა ომონიმური ან პოლისემიური სიტყვაფორმების შემთხვევაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 92
გურგენიძე ტ. – მრავლობითი რიცხვის I და II პირის ნაცვალსახელთა აგების თეორიული საფუძვლები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 110
გუტიძე მ. – სიტყვათშეერთებით ნაწარმოები სახელები ვანის რაიონის ტოპონიმიაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 89
გუტიძე მ. – ჰიდრონიმები ვანის რაიონში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 98

 

 

[ ანბანი ]

დათეშიძე ნ. – სინტაგმათა კომპრესიით მიღებული ტერმინ-კომპოზიტების შესახებ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 56_62
დათუკიშვილი ქ. – ვნებითის ყალიბის მქონე სტატიკური ფორმები ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
დათუკიშვილი ქ. – ზმნური კატეგორიების კლასიფიკაცია უღლების სისტემასთან მიმართებით, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
დანელია ი. – მხატვრუდი შედარების (სიმილე) როლი მთლიანი ტექსტის ორგანიზებისათვის, XIII, 2002.
დანელია კ. – ძველი ქართულის ლექსიკიდან, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
დანელია ნ. – დონიანი ვნებითის წარმოებისა და ფუნქციისათვის “ვეფხისტყაოსანში”, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
დანელია ნ. – უნიშნო ვნებითების მწკრივთა წარმოების ზოგი საკითხისათვის საშუალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
დარასელია მ. – მეტაფორის კოგნიტიური თეორიის თანამედროვე მდგომარეობა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVI, 2003.
დარასელია ნ. – შორისდებული როგორც მიკროტექსტი და ტექსტი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.100
დარასელია ნ. – ანდაზა სოციალიზაციის პროცესში (ქართულ, ინგლისურ და ამერიკულ ანდაზათა მასალებზე), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
დარასელია ნ. – დიალოგური მეტყველების ზოგიერთი ერთეულის ლინგვისტური სტატუსის საკითხი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
დარასელია ნ. – მეტყველების ნაწილები, როგორც არამკაფიო სიმრავლენი, XIII, 2002.
დარასელია ნ. – ტაბუ და სინკრეტული ცნობიერება, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
დარასელია ნ. – შორისდებულთა კოგნიტიური ფუნქციები ზეპირმეტყველების დისქორსში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
დარასელია ნ. – შორისდებულთა სოციალური ფუნქციები ზეპირმეტყველებით დისქორსში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
დარასელია ნ. – შორისდებული და რელევანტურობა,
დგებუაძე გ. – სუბიექტური მესამე პირის მრავლობითობის გამოხატვა გურულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
დემეტრაძე ი. – ზოგი რამ შორისდებულის შესახებ (ინგლისური და ქართული ენების მასალაზე), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
დემეტრაძე ი. – ხუმრობებისა და ანეკდოტების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ, XIII, 2002.
დემეტრაძე ნ. – ანთროპოცენტრიზმი როგორც სააზროვნო პრინციპი და მხატვრული ტექსტის პერსონალური სტრუქტურა საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.117
დვალიძე ნ. – თხრობითი დინამიკის მიმართება კოჰეზია-კოჰერენტულობასთან, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
დვალიძე ნ. – ინგლისურენოვანი ესეი – მისი პუბლიცისტური და მხატვრული თავისებურებები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
დიაკონიძე ი. – ხალხური და ”ცრუ ხალხური”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 114
დიასამიძე ი. – აბზაცი, როგორც ტექსტის გრაფიკული გაფორმების ერთ-ერთი ფორმა, XIII, 2002.
დიასამიძე ხ. – ფრაზეოლოგიურიერთეულების გამოყენების სპეციფიკა მეტყველების აქტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
დობორჯგინიძე ნ. – სიმბოლურ-ალეგორიულ განმარტებათა აღმნიშვნელი ზოგიერთი ძველი ქართული ტერმინი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
დოლიძე ლ. – ტრანსპორტით მომსახურების ტერმინოლოგიის სწავლება ტურიზმის ბიზნესის სპეციალობაზე. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 105
დოლიძე ნ. – ერთი ტიპის ობ თემის ნიშნიან ზმნათა და მასდარულ ფორმათა ურთიერთმიმართებისათვის ახალ ქართულში, XIII, 2002.
დოლიძე ნ. – მასდარის არაკანონიკური ფორმები თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების თვალსაზრისით, XIII, 2002.
დოლიძე ნ. – მასდარული შინაარსის შემცველი არაქართული წარმომავლობის სიტყვები ახალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
დოლიძე რ. – რომანის ეკრანული ადაპტაციის თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.105
დოღონაძე ქ. – კოგნიტური სტატუსი და რეფერენტული გამონათქვამების ფორმები დისკურსში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.127

 

 

[ ანბანი ]

ებანოიძე ქ. – მხატვრული ფორმის ანალოგიზაციის პრობლემა თარგმანში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ედიბერიძე ზ. – დანიშნულების გამოხატვისათვის აღმოსავლეთ საქართველოს მთის დიალექტებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 111
ეზუგბაია ლ. – ჩვენებით და მიმართებით ნაცვალსახელთა მრავლობითის ფორმებისათვის ჭანურის ათინურ კილოკავში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ენუქიძე რ. – განსაზღვრული არტიკლის ტექსტობრივი ფუნქციის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.

 

[ ანბანი ]

ვარდიშვილი გ. – სარეკლამო ენა ექსტრალინგვისტურ ჭრილში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 63_68

 

[ ანბანი ]

ზანგალაძე მ. – მეტატექსტთა ურთიერთდაკავშირების საშუალებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ზანგალაძე მ. – წერითი მეტყველების განვითარების ლინგვისტური საფუძველი VII-VIII კლასებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ზანგალაძე მ. – წერითი მეტყველების დახვეწის პრინციპები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ზარდიაშვილი ნ. – სიტყვათგანლაგების როლისათვის ინგლისური და ქართული წინადადებების აქტუალური დანაწევრების პროცესში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
ზარიძე ნ. – გრამატიკული სქესის გამოხატვის ცდა XVII საუკუნის ქართულ-იტალიურ ლექსიკონში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ზარიძე ხ. – “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან (“მზე მნათობთა უკეთესი”), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ზაქარაძე მ. – ამერიკული და ევროპული ფონოლოგიის ისტორიიდან: ფონემის ფუნქციონალური თეორია მის საწყის ეტაპზე, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ზვიადაძე თ. – გამეორებით მიღწეული ექსპრესია დავით კლდიაშვილის თხზულებებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ზვიადაძე ნ. – ტაგმემიკური მატრიცა, როგორც ევრისტიკული გამონაგონი საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.134
ზვიადაძე ნ. – ჰუმბოლდტის სოციოლინგვისტური გამოვლინება კ. ლ. პაიკის თეორიაში . საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 98
ზურაბიშვილი ი. – ”სირა-ს” ჟანრის განმსაზღვრელი ერთი სტილისტური თავისებურების შესახებ ”ათას ერთ ღამეში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 118

 

[ ანბანი ]

თავაძე ლ. – ტემპორალური მსაზღვრელები, წყობა და ღერძი., საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 95
თანდაშვილი მ. – ბრუნების ტიპთა დეფინიციისათვის უდიურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
თანდაშვილი მ. – ქართული ზმნის ეგოცენტრული ბუნებისათვის II ზმნურ ტიპთა დეფინიციისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
თანდაშვილი მ. – ქართული ზმნის ეგოცენტრული ბუნებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
თარხნიშვილი ნ. – საკომუნიკაციო სავარჯიშოების როლი ინგლისური ენის შესწავლის დროს, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
თარხნიშვილი ნ. – სამგლოვიარო რიტუალების ამსახველი ენობრივი საშუალებების სოციო-ლინგვისტური ანალიზი ინგლისურსა და ქართულ ენებში, XIII, 2002.
თევზაძე მ. – ბიზნეს წერილი ერთაშორისი კომუნიკაციისას, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
თევზაძე მ. – თავაზიანობის სტრატეგიები სამსახურის მოთხოვნაზე დადებითი პასუხის ინგლისურ და ქართულ წერილებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
თევზაძე ნ. – ზმნის მომავალი დროის მეშველზმნიანი წარმოება დაღესტნურ ენებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 120
თენიეშვილი ა. – ტექნიკური ინსტრუქციების ლინგვისტური თავისებურებები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 125
თვალაძე თ. – ემოცია და ემოტივები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
თორია ფ. – “ხედვის” სემანტიკური ველის შესახებ, XIII, 2002.
თორია ფ. – ინგლისური ზმნა “ტო სეე”-ს პოტენციური შესაძლებლობები კონტექსტში, XIII, 2002.
თოფურია ე. – შეპირისპირებულ ენათა სისტემური სპეციფიკით დეტერმინირებული თარგმნითი ტრანსფორმაციები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.111
თოფურია ე. – ლინგვისტიკის განვითარების ეტაპობრივი სტრუქტურა და მისი დინამიკა საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.141
თოფურია ე. – პრაგმატიკულ-ფუნქციონალური ტრანსფორმაციების ლინგვისტური დეტერმინანტები სხვადასხვა სისტემის ენებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 131
თოფურია ე. – სიმეტრია და ასიმეტრია სამეტყველო აქტის ფორმისა და შინაარსის ურთიერთმიმართებაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 297
თოფურია ე. – სიმეტრია და ასიმეტრია სამეტყველო აქტის ფორმისა და შინაარსის ურთიერთმიმართებაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.297
თუთბერიძე ლ. – ორი დადებითი ბაზისური ემოციის აღმნიშვნელი ლექსიკური ერთეულები ინგლისურ და ქართულ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 103
თუთბერიძე რ. – ერთი უარყოფითი ბაზისური ემოციის – სეარ – შიში – სახელდების საკითხი ინგლისურ და ქართულ ენებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 129
თურქია თ. – “ერი“ სიტყვის სემანტიკისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 69_74
თურქია თ. – ”ცხოვრება” სიტყვის სემანტიკური ველის შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 140

 

[ ანბანი ]

ილურიძე ქ. – ბრუნების საკითხები XIX საუკუნის I ნახევრის ქართული ენის გრამატიკებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 3
იმნაიშვილი ვ. – კვლავ შერწყმული წინადადების ერთგვარ წევრთა შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
იმნაიშვილი ვ. – ძველი ქართული ენის ლექსიკიდან, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
იმნაიშვილი რ. – პრაგმატიკა და არაპირდაპირობა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
იმნაიშვილი რ. – სამეტყველო მაქსიმების რღვევის პრაგმატული თავისებურებანი მხატვრულ ტექსტში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
იმნაძე ნ. – წაკვეთილ სონორთა აღქმისათვის სალიტერატურო ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
იმნაძე ნ. – ხმოვნის დაგრძელება კახურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ინაური ნ. – ზოონიმთა სისტემა თანამედროვე ინგლისურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ინია თ. – სახელდებითი წინადადების სტილური ღირებულება გრ. რობაქიძის ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ინჯია თ. – მოულოდნელობის მხატვრული ფუნქცია გრ. რობაქიძის ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
იობაშვილი-მუხაძე ჯ. – ენობრივი მოდალობები და მათი ლოგიკური საფუძვლები, XIII, 2002.
იოსელიანი რ. – სვანური საკირე. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 148

 

[ ანბანი ]

კავთიაშვილი რ. – ლათინური აბრევიატურები და გამონათქვამები აკადემიურ ინგლისურში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.147
კავთიაშვილი რ. – რამდენიმე საკითხი სამეცნიერო ტექსტებთან დაკავშირებით, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
კავთიაშვილი რ. – რეზიუმესთან დაკავშირებული ნორმების შესახებ თანამედროვე ინგლისურ სამეცნიერო ლიტერატურაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
კაკავა ხ. – ლაბიალიზებული თანხმოვნის შემცველი ორწევრა კომპლექსები აფხაზურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.115
კაკავა ხ. – ორი ლაბიალიზებული თანხმოვნის შემცველი კომპლექსები აფხაზურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 137
კაკიტაძე კ. – ბერა და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელობები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
კაკიტაძე კ. – ბუკი და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელობები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 299
კაკიტაძე კ. – ერთი მესხური სიმღერის (“მამლი მუხასა”) ტექსტისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
კაკიტაძე კ. – მკრეხ(ვ)ელის მნიშვნელობის ცვლილებისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
კალანდაროვი მ. – Вопросительные формы в балхарском диалекте лакского языка, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
კანდელაკი ნ. – კოდირების ერთი სისტემის შესახებ ასომთავრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
კაპანაძე ნ. – დარგობრივი კომუნიკაციის კვლევის ამოცანები და პერსპექტივები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 146
კაპანაძე ნ. – დარგობრივი უცხოენოვანი ტექსტის აღქმის თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 227
კაპანაძე ნ. – დარგობრივი უცხოენოვანი ტექსტის აღქმის თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.227
კაპანაძე ნ. – ტექსტის ფუნქციები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
კაპანაძე ნ. – ტექსტის წარმოქმნისა და გაგების პრობლემები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
კაჭკაჭიშვილი მ. – სოციოლოგიურ საკითხთა მნიშვნელობა ორენოვნების კვლევისას. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 156
კვანტალიანი ნ. – ნარატიული თვალსაზრისი და მისი კავშირი ნარატიულ ხმასთან, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 118
კვანტალიანი ც, ჩხაიძე ლ. – ქართული ენის ზმნური ფუძეების ელექტრონული ლექსიკონის დახვეწისა და სრულყოფისათვის (ძირითადი ცვლილებები, რითაც ელექტრონული ლექსიკონი განსხვავდება ქართული ენის ზმნური ფუძეების ლექსიკონისაგან). საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 163
კვანტალიანი ც. – და- ზმნისწინის სიტღვაწარმოებითი დანიშნულება. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 45
კვანტალიანი ც. – ზმნისწინი და ქცევის ფორმათა წარმოების საკითხები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
კვანტალიანი ც. – ზმნისწინის ნეიტრალური ფუნქციისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
კვანტალიანი ც. – ზმნისწინის სიტყვათწარმოებითი ფუნქცია ერთი და იმავე ზმნური ძირის ზმნურ და სახელზმნურ ფორმებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
კვანტალიანი ც. – მი- და მო- ზმნისწინთა ერთი ფუნქციისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
კვანტრიშვილი ვ. – სიცოცხლის შეწყვეტის სემანტიკის შემცველი ლექსიკური. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 246
კვარაცხელია დ. – მეტგვარობის წარმოების ზოგი საკითხი წალენჯიხის რაიონის ონომასტიკაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
კვირკველია მ. – ინგლისური და ქართული ტოპონიმების შეპირისპირებითი ანალიზი, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 245-255
კიკვიძე ზ. – De Linguistica Facultativa, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
კიკვიძე ზ. – თეზისი ენაში ნაცვალსახელთა თავდაპირველობის შესახებ: ვერიფიკაციის პრობლემა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
კიკვიძე ზ. – სოციოლინგვისტური ოპოზიციების გამოყოფისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
კიკვიძე ზ. – სქესისა დ გენდერის ცნებათა გარჩევის აუცილებლობისა და ლინგვისტური გენდეროლოგიის ზოგიერთი საკითხის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
კიკნაძე ი. – ბრუნვათა რიგისათვის თანამედროვე ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
კიკნაძე ი. – განსხვავებული მორფონოლოგიური ცვლილებებისათვის სახელსა და ზმნისართში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 105
კიკნაძე ი. – განსხვავებული მორფონოლოგიური ცვლილებებისათვის სახელსა და ზმნისართში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.105
კიკნაძე ი. – ერთი ენობრივი ტენდენციის შესახებ თანამედროვე ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
კიკნაძე ი. – კუმშვა, ომონიმიის განმაპირობებელი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
კიკნაძე ი. – სტილიზების ერთი შემთხვევა პეტრე ლარაძის “დილარიანში”, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
კიკონიშვილი მ. – -ი ელემენტის ერთი ფუნქციისათვის ინგილოური დიალექტის კაკურ კილოკავში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
კიკონიშვილი მ. – კნინობით სუფიქსთა განაწილებისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
კინწურაშვილი მ, ფხაკაძე თ. – ციტაციის როლი ბერნანოსის შემოქმედებაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.124
კინწურაშვილი მ. – ტექსტი, ინტერტექსტი, დეკონსტრუქცია, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 127
კირთაძე დ. – საკუთარ სახელთა წრფელობითი ბრუნვის ფორმები ქართულ აგიოგრაფიულ მწერლობაში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.149
კობაიძე მ. – ბრძანებითი კილო მთიულურ დიალექტში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
კობაიძე მ. – ინფინიტივის საკითხისათვის ძველ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
კობაიძე მ. – მახვილი ქართული ენის მთიულურ დიალექტში და ხმოვანთა სისტემის ჩამოყალიბების ზოგიერთი საკითხი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
კობალაძე მ. – ბრუნვის ნიშნების სადერივაციო დანიშნულებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
კობალაძე მ. – განსაზღვრებითი დამოკიდებული წინადადების ერთი სახეობის შესახებ ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 148
კობალაძე მ. – მწერლის ენის შესწავლის ორი ასპექტის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
კობალაძე მ. – სახელზმნა და სახელზმნური კონსტრუქციები ქართველ რომანტიკოსთა ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
კობალაძე მ. – სულხან-საბა ორბელიანის ენა და ზეპირი მეტყველება, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
კობახიძე შ. – განმაზოგადებელი ხატოვანი შედარებების სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებანი ინგლისურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
კობახიძე შ. – პოლიპროპოზიციული ხატოვანი შედარებები თანამედროვე ინგლისურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
კობერიძე მ. – ზემოაჭარულის დარგობრივი ლექსიკიდან (სამზარეულოში), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
კობერიძე მ. – ზოგი ზმნიზედის ფორმისა და ფუნქციისათვის ფრონეს ხეობის ქართლურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 175
კობერიძე მ. – ზოგი ნაწილაკის ფუნქციისათვის ფრონეს ხეობის ქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
კობერიძე მ. – თემის ნიშანთა მონაცვლეობის საკითხისათვის ფრონეს ქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 75_79
კობერიძე მ. – მეფუტკრეობის ლექსიკა ზემოაჭარულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
კობერიძე მ. – პურეულის ლექსიკა ზემოაჭარულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
კობერიძე მ. – სახელთა მრავლობითი რიცხვის აღნიშვნის საკითხისათვის ფრონეს ხეობის ქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
კობერიძე მ. – ხვნა-თესვის აღმნიშვნელი ლექსიკა ზემოაჭარულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
კობეშავიძე მ. – სუფიქსების ფუნქციები ესპანური ენის სიტყვაწარმოებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
კობიაშვილი მ. – მრავალგზისობის გამოხატვა მოხეურ დიალექტში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
კობიაშვილი მ. – შტო-გვარის აღმნიშვნელ სახელთა წარმოებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი ქართული ენის მთის დიალექტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
კობიაშვილი მ. – წარმომავლობის სახელთა წარმოება მოხეურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
კოპალეიშვილი ნ, გოქსაძე ლ. – მითი მედიაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.162
კოპალეიშვილი ნ. – რას გვთავაზობს ინტერნეტ გაზეთი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 153
კოროშინაძე ნ. – ინგლისური ზოონომიური ფრაზეოლოგიური ერთეულები და მათი ქართული შესიტყვებები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
კუკულაძე თ. – რედუქციის საკითხი ანთროპოტოპონიმებში (ქვემო აჭარის მასალის მიხედვით). საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.130
კურტანიძე თ. – სკოლაში ახალმიღებულთა მეტყველების თავისებურებანი საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.158
კურტანიძე თ. – ფრაზეოლოგიური ერთეული, როგორც არაპირდაპირი აზრის გამოთქმის ერთ-ერთი სახე, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
კურტანიძე თ. – ქართული ენის გაკვეთილი პირველ კლასში არაქართულ სკოლაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 170
კურტანიძე თ. – ქართული წერა-კითხვის მოსამზადებელი მუშაობა არაქართულ სკოლაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 132

 

[ ანბანი ]

 

ლაბარტყავა მ. – “მთის” აღმნიშვნელი ზოგადი სახელები ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 138
ლაბარტყავა მ. – ”ბარის” აღმნიშვნელი ლექსიკისათვის ქართულში (სხვა ქართველურ ენებთან მიმართებით). საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 179
ლაბარტყავა მ. – წყალთან დაკავშირებული ლექსიკის ზოგი საკითხისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 80_100
ლაითაძე ა. – თოპიც-ის მახასიათებლები მოკლე ინფორმაციულ შეტყობინებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ლანდია რ. – რაჭული ტექსტები (ჩაიწერა რ. ლანდიამ). საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.320
ლემონჯავა ბ. – შერწყმული წინადადების ერთი თავისებურების შესახებ ზანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ლეჟავა თ. – მყოფადის წარმოების საკითხი ”სიტყვიერი მოქმედების” აღმნიშვნელი ენიანი ვნებითების ხმაბაძვით ფორმებთან. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 194
ლობჯანიძე ი. – თეატრალური ნაგებობის აღმნიშვნელ ტერმინ “თეატრის” სინონიმები ძველ ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 161
ლობჯანიძე ი. – თეატრალური ტერმინ-დერივატები ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 201
ლობჯანიძე ი. – ტერმინ “მსახიობი“ და მისი ერთ-ერთი სინონიმი ძველ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 101_108
ლოლაძე ნ. – ე- პრეფიქსიანი პასივი ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ლოლაძე ნ. – ზმნისწინიან ფორმათა მოტივაციის ზოგიერთი საკითხისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ლოლაძე ნ. – მდგომარეობის ზმნათა ჩამოყალიბებისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
ლოლაძე ნ. – ნასახელარ ზმნათა მოდელები თანამედროვე ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ლომაია შ. – ზმნისართი-კომპოზიტები მეგრულში, XIII, 2002.
ლომთათიძე ქ. – აფხაზური ა-დამრავ-ს (“აკლდამა”, “სამარე”) წარმომავლობა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ლომთათიძე ქ. – აფხა-კოადავ (“სუსტი”) და ძვ. ქართ.
ლომთათიძე ქ. – ქართულ-ჭანური ზოპვა-ს წარმომავლობის საკითხი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ლომთაძე თ. – ქართული სასკოლო ჯარგონი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.135
ლომთაძე თ. – ენა საზოგადოებაში: ენის სოციოლინგვისტური განზომილებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 167
ლომთაძე თ. – სახელთა წარმოქმნის ზოგი თავისებურება ქუთაისურ მეტყველებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ლომთაძე თ. – სოციალური დიალექტების ლინგვისტიკური პრობლემატიკა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 216
ლომთაძე თ. – ქალაქის ლინგვისტური დახასიათება, XIII, 2002.
ლომთაძე თ. – ქართული სოციოლექტების შესწავლისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 21
ლომთაძე თ. – ქართული სოციოლექტების შესწავლისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.21
ლომია მ. – ერთი ტიპის კითხვითი ჰიპოტაქსური კონსტრუქცია მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ლომია მ. – თქმა-ბრძანების გამომხატველი ზმნები ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციაში (მეგრული ტექსტების მიხედვით), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ლომია მ. – ჰიპოტაქსური კონსტრუქციის კომპონენტთა თავისებური განლაგებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ლომიძე კ. – ანგლიციზმების ორთოგრაფიული, ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სემანტიკური ადაპტაციის ტიპები ქართულ ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 357
ლომიძე კ. – ანგლიციზმების ორთოგრაფიული, ფონოლოგიური, მორფოლოგიური და სემანტიკური ადაპტაციის ტიპები ქართულ ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.357
ლომიძე მ. – ბუნებრივი სახელდება კანონზომიერი ხასიათის შესახებ ფრანგულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 109_112
ლორთქიფანიძე თ. – -ავ თემისნიშნიანი ზმნები ქვ. იმერულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ლორთქიფანიძე თ. – ვ-ს დაკარგვის შედეგად რეალიზებული ხმოვანთკომპლექსები ქვემო იმერულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.

 

[ ანბანი ]

 

მამარდაშვილი თ. – მყოფადი დროის მიმღეობათა წარმოება ახალ ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 70
მამარდაშვილი თ. – მყოფადი დროის მიმღეობათა წარმოება ახალ ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.70
მამარდაშვილი თ. – სასუბიექტო მიმღეობათა მ-არ(ალ) და მ-არე აფიქსებიანი წარმოება ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 173
მამარდაშვილი თ. – სასუბიექტო მიმღეობის პარალელურ მ-ელ მა-ელ და მ- მ-ელ აფიქსიან ფორმათა შესახებ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
მამარდაშვილი თ. – სახელზმნის რაობისა და მეტყველების ნაწილთა სისტემაში მისი ადგილისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
მამისეიშვილი ნ. – ხმაბაძვით სიტყვათა ექსპერიმენტული შესწავლისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
მამისეიშვილი ნ. – ხმოვანმონაცვლე ხმაბაძვითი კომპოზიტები ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
მანჯგალაძე მ. – ზმნისწინთა ფაკულტატიური დანიშნულებისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
მარგველაშვილი მ. – III სერიის მწკრივთა წარმოება მეგრულში ა) მოქმედებითი გვარი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 220
მარგველაშვილი მ. – ისევ ვნებითი გვარის წარმოებისათვის მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 113_117
მარგიანი ქ. – ერთმარცვლიანი და ˆ ხმოვანზე დაბოლოებული ანთროპონიმები სვანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
მარგიანი ქ. – სვანეთის წერილობითი ძეგლების რამდენიმე გვარის ეტიმოლოგიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
მარკოზია ნ. – სახელმწიფო ენა და მისი ფუნქციონირების სფეროები 80-იანი წლების პერიოდიკის მიხედვით. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 226
მარტაშვილი ნ. – მხატვრული პროზაული ტექსტის სათაურის ინფორმატულობა (ფრანგულ მხატვრულ პროზაზე დაყრდნობით), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
მარტაშვილი ნ. – მხატვრული ტექსტის სათაურის სემანტიკის სპეციფიკურობა, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 65-69
მარტაშვილი ნ. – ფრანგული მხატვრული ნაწარმოების სათაურის ტიპები და მათი განვითარების ტენედენციები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 106-112
მარღანია მ. – თანამედროვე ლექსიკა სემანტიკური ვარიაციულობის თავლსაზრისით (იდეოლოგიური აქცენტები), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 118_124
მარღანია მ. – მიმართვის ფორმები ბრიტანულ საგაზეთო სათაურებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 235
მარღანია მ. – საგაზეთო სათაურების ინფორმაციულობის ხარისხის განმსაზღვრელი ზოგი საშუალება, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 146
მარღანია მ. – ტექსტის ანალიზი შეფასების რეალიზაციის თვალსაზრისით საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.164
მატარაძე ნ. – ქვეტექსტრი სემანტიკა და ენობრივ ნიშანთა ტიპოლოგია, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
მაღრაძე ვ. – ზემო ქართლის მიგრაციის სურათი ეთნონიმებისაგან (მესხი, ჯავახი) ნაწარმოები გვარსახელების მიხედვით, XIII, 2002.
მაღრაძე ვ. – რიცსაენათმეცნიერო ძიებანი, XVIთი სახელები ტოპონიმებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 240-244
მაჩაიძე ნ. – დაკვირვებანი ახალ სიტყვათა წარმოებაზე, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
მაჭავარიანი მ. – მცენარეების ნაწილთა სახელები აფხაზურში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.184
მაჭავარიანი ნ. – აფიქსაციით ნაწარმოები მცენარეთა ლექსიკა აფხაზურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.141
მაჭავარიანი ნ. – ლოკალურ პრევერბთა და მასდარულ ფუძეთა შემცველი მცენარეთა სახელწოდებანი აფხაზურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.149
მაჭავარიანი ნ. – ბალახთა აფხაზური სახელწოდებების სტრუქტურა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
მაჭავარიანი ნ. – ბაღჩეულისა და ბოსტნეულის აღმნიშვნელი ლექსიკა აფხაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 207-211
მაჭავარიანი ნ. – ბუჩქების სახელწოდებანი და მათთან დაკავშირებული ლექსიკა აფხაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
მაჭავარიანი ნ. – ზმნის საურთიერთო კატეგორიის -აბა მაწარმოებლის წარმომავლობისათვის აფხაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
მაჭავარიანი ნ. – კომპოზიტები აფხაზური ენის მცენარეთა ლექსიკაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 184
მაჭავარიანი ნ. – მარცვლოვანი კულტურების აღმნიშვნელი ლექსიკა აფხაზურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 307
მაჭავარიანი ნ. – მცენარეთა სახელწოდებებთან დაკავშირებული ზოგადი ტერმინები აფხაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 155
მაჭავარიანი ნ. – ქართული “ღვინო“ ლექსემის ეტიმოლოგიის ცდა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 125_132
მაჭავარიანი ნ. – ღურძნის ჯიშების აღმნიშვნელი სახელწოდებები აფხაზურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 314
მაჭავარიანი ნ. – ხეთა აფხაზური სახელწოდებების სტრუქტურა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
მაჭავარიანი ხ. – კონტექსტი და კითხვითი წინადადების ფუნქციურ-სემანტიკური თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 154
მაჭავარიანი ხ. – რიტორიკული კითხვითი წინადადების ფატიკური ფუნქციისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 204
მაჭავარიანი ხ. – რიტორიკული კითხვითი წინადადების ფატიკური ფუნქციისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.204
მახარაძე მ. – Hავე ტო კვაზიმოდალის კონსტრუქციები თანამედროვე ინგლისურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 159
მახარობლიძე თ. – ვექტორიალობის თეორიისა და ლინგვისტური ვექტორის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
მახარობლიძე თ. – პირიანობა და ვალენტობა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 50
მახარობლიძე თ. – პირიანობა და ვალენტობა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.50
მახარობლიძე თ. – ქცევის კატეგორიის თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 193
მდივანი თ. – ბიბლიური ერთეულების ეკვივალენტურობის თაობაზე, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
მდივანი თ. – ქართულ-ინგლისური ბიბლიური ფრაზეოლოგიური ერთეულების სემანტიკური კვლევის პრობლემები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
მებუკე თ. – ეპიკური პროზის ძირითადი ჯანრები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.154
მებუკე თ. – ეპიკური ჟანრების ნაწარმოებთა კლასიფიკაციის სტრუქტურულ-სემანტიკური საფუძვლები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 171
მებუკე თ. – ეპიკური ჟანრების ნაწარმოებთა კლასიფიკაციის სტრუქტურულ-სემანტიკური საფუძვლები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.171
მებუკე თ. – ნარატიული ნაწარმოებების სტრუქტურა, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 166
მელიქიშვილი დ. – პირის ნაცვალსახელთა ფუძის აგებულებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
მელიქიშვილი დ. – შესიტყვების სინტაქსური მექანიზმის აღწერისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
მელიქიშვილი დ. – ძველი ქართულის ლექსიკიდან: განი (საგანი), პირი, მიზანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
მელიქიძე მ. – “ფენ” ფუძის ერთ-ერთი მნიშვნელობისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
მელიქიძე მ. – მიცემით ბრუნვაში მდგარი ობიექტის მრავლობითობის გამოხატვა საშუალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
მელიქიძე მ. – მრავლობითი რიცხვის სახელობითში მდგარი ობიექტის მიერ შემასმენლის რიცხვში შეთანხმება შერწყმულ და რთულ წინადადებებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
მელიქიძე ს. – ეტიმოლოგიური ძიებანი ქართული ტოპონიმიიდან, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
მესხი ა. – ახალი ეტიმოლოგიური მიდგომა გერმანიკული სიტყვისადმი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
მესხი ა. – სვანური “გუდრა”-ს ლინგვისტური ანალიზი და ქართველურ-ეგვიპტური ენობრივი იგივეობანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
მეფარიშვილი ა. – მიმღეობა მიზნის გარემოებად შოთა რუსთველის “ვეფხისტყაოსანში“, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 123-127
მეფარიშვილი ა. – მიმღეობათა მა_ელ ცირკუმფიქსიანი წარმოება “ვისრამიანსა” და შოთა რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 65
მეფარიშვილი ა. – მიმღეობათა მა_ელ ცირკუმფიქსიანი წარმოება “ვისრამიანსა” და შოთა რუსთაველის “ვეფხისტყაოსანში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.65
მითაგვარია კ. – ნათესაობის აღმნიშვნელი ზოგადი ტერმინები ადიღეურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
მინდაძე ი. – არგუმენტირება, როგორც დისკუსიის ძირითადი სტრუქტურული ერთეული. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 112
მინდაძე ი. – დისკუსია როგორც სოციალური აქტივობა კომუნიკაციური დიალექტის კონტექსტში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 53-64
მინდაძე ი. – დისკუსიის “საშენი” ერთეულების სწავლების საკითხისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 367
მინდაძე ი. – დისკუსიის “საშენი” ერთეულების სწავლების საკითხისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.367
მირაზანაშვილი ი. – კონოტაციის ორი სახე და ორი სტილისტიკა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 314
მირაზანაშვილი ი. – კონოტაციის ორი სახე და ორი სტილისტიკა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.314
მირაზანაშვილი ი. – სინონიმების განმასხვავებელი ელემენტი უზუალური სტილისტური კონოტაცია. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.323
მირაზანაშვილი ი. – სინონიმების განმასხვავებელი ელემენტი-უზუალური სტილისტური კონოტაცია. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 323
მიქაუტაძე მ. – იყუვნენ, ქუველ, იშუვნენ… ტიპის ფორმათა ანალიზისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.165
მიქაძე მ. – მეორე სუბიექტური პირის გამოხატვა თანამედროვე ქართულ ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.172
მიქაძე მ. – კიდევ ერთხელ ენათმეცნიერულ ტერმინთა უნიფიცირებისათვის საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.190
მიქაძე მ. – მშვენიერების აღმნიშვნელი ლექსიკა სალიტერატურო ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 200
მიქელაძე მ. – ქართული უარყოფის სისტემისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
მიქელაძე მ. – წოვა-თუშური ზმნის პირის კატეგორიის საკითხისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
მიქიაშვილი ო. – რუსიციზმები ქართველ რომანტიკოსთა ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
მუქერია ლ. – ბატალური სცენების აღწერა დედანსა და თარგმანებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 185
მუქერია ლ. – სიტღვიერი პორტრეტი როგორც პერსონაჟის დახასიათების ხერხით. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 198

 

[ ანბანი ]

 

ნათაძე მ. – მოიცავს კი პრაგმატიკა სტილისტიკას?,
ნათაძე ნ, მებუკე თ. – თხრობითი ტექსტის სტრუქტურა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 133_160
ნაკუდაიძე ნ. – შორის (შოვრის) თანდებულის (წინდებულის) ფუნქციისათვის ძველ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ნამიჭეიშვილი თ. – ტერმინი “პინტერისეული” და ჰაროლდ პინტერის “მუნჯი ოფიციანტი”, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ნატროშვილი თ. – ავტორისეული და ფრაზეოლოგიური მეტაფორა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ნაცვლიშვილი თ. – უდიური ველ “თხა”, ველჩიკ “თიკანი” სიტყვათა შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ნაცვლიშვილი თ. – უდიური -ხოდ- “ხე” ფორმის ეტიმოლოგიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ნაცვლიშვილი თ. – ცხოველთა ზოგადი და სქესის განმასხვავებელი ლექსიკური ერთეულების შესახებ უდიურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ნიკოლაიშვილი მ. – გვარის კატეგორიისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 119-122
ნიკოლაიშვილი მ. – თანამედროვე ქართული ენის ძირითადი ზმნური კონსტრუქციების არაქართველთათვის სწვლების შესახებ, XIII, 2002.
ნიკოლაძე ქ. – ოკაზიონალიზმების როლი ტექსტის ლინგვისტიკაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 161_171
ნიჟარაძე თ. – მეტაფორების კლასიფიკაცია მათი გამოყენების სიხშირის მიხედვით. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 239
ნიჟარაძე თ. – მეტაფორის სუბსტიტუციონალური და ინტერაქციონალური თეორიები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 175
ნიჟარაძე თ. – ორიენტაციული მეტაფორები მე-20 საუკუნის II ნახევრის გერმანულენოვან მხატვრულ პროზაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 210
ნიჟარაძე ნ. – სინტაქსური სინონიმიის რაობა საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.194
ნოზაძე ა. – ვერბალური კოდის შერჩევის, შერევისა და გადართვის მოტივაცია მხატვრულ ლიტერატურაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ნოზაძე ლ. – ქართული ენის სინონიმთა ლექსიკონი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.185
ნოზაძე ლ. – “ქართლური დიალექტის ლექსიკონთან” (1981) დაკავშირებული ზოგი საკითხის გამო. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 238
ნოზაძე ლ. – მასდარის წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში და ქეგლ-ი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ნოზაძე ლ. – შენიშვნები ქართული ენის განმარტებით ლექსიკონზე, XIII, 2002.

 

[ ანბანი ]

 

ოთინაშვილი ზ. – დვალეთის ზოგიერთი ტოპონიმის შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 282
ოთინაშვილი ნ. – ზოგიერთი გვაროვნული სახელი “ქსნის ხეობის” სტატისტიკურ აღწერაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 278
ოთინაშვილი ნ. – მეჯუდის ხეობის ტოპონიმიის ძირითადი საკითხები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 235-239
ოთინაშვილი ნ. – პატარა ლიახვის ხეობის მცხოვრებთა მეტყველების თავისებურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ოთინაშვილი ნ. – შტო-გვარის აღმნიშვნელი სახელების წარმოება ქსნის საერისთაოში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ომიაძე ს. – “ენობრივი პიროვნების“ ცნებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 172_178
ომიაძე ს. – უცხო სიტყვა, უცხო მენტალობა ეროვნულ დისკურსში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 215
ონიანი ე. – სიტყვის კომუნიკაციური მნიშვნელობა მეტყველებაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 292
ონიანი ე. – სიტყვის კომუნიკაციური მნიშვნელობა მეტყველებაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.292
ონიანი ლ. – მხატვრული ტექსტის რეფერენტული სტრუქტურა და რეფერენციის როგორც პრაგმატიკული უნივერსალიის კვლევის პრობლემები საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.201
ორკოდაშვილი მ. – ენის როლი სოციალიზაციის პროცესში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ორკოდაშვილი მ. – საგაზეთო ანალიზური სტატიის თავისებურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ორკოდაშვილი მ. – საგაზეთო კომუნიკაციის ფუნქციები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ოცხელი მ. – იტალიური და ქართული ენების იდენტურ ფრაზეოლოგიზმთა თავისებურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 179_183

 

[ ანბანი ]

 

პეტრიაშვილი ი. – რეფერენცია და იმპლიკაცია ავტორისეულ წიაღსვლებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
პეტრიაშვილი ი. – სამეტყველო აქტების თეორია ავტორისეული წიაღსვლების პრაგმატული ანალიზის ჭრილში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.

 

[ ანბანი ]

 

ჟორჟოლიანი ე. – ნუმერატივები სომატურ ფრაზეოლოგიზმებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 220
ჟორჟოლიანი ე. – ნუმერატივები სომატურ ფრაზეოლოგიზმებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.220
ჟორჟოლიანი ე. – ნუმერატივების ფრაზეოლოგიური აქტივობის შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 260
ჟორჟოლიანი ე. – რიცხვითი სახელის ადგილი მეტღველების ნაწილთა სისტემაში და ლექსიკურ-სემანტიკური ჯგუფი “ნუმერატივი”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 17
ჟორჟოლიანი ქ. – ზღაპრის სტრუქტურის მეცნიერული კვლევის ზოგადი ასპექტი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 184_195
ჟღენტი დ. – II თურმეობითის ზოგიერთი სემანტიკური თავისებურება ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.

 

[ ანბანი ]

 

რამიშვილი რ. – სპარსული წარმომავლობის ერთი სიტყვის ორი ფონეტიკური ვარიანტი ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 181
რევიშვილი თ. – ირონია და სასაუბრო იმპლიკატურა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
რიჟვაძე მ. – “ტბეთის სულთა მატიანის” ტოპონიმიკა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 286
რიჟვაძე მ. – ანთროპონიმთა კნინობით-ალერსობითი ფორმები საშუალ ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 37
რუსიეშვილი მ. – რატომ არ არის პ. ბრაუნისა და ს. ლევინ¬სონის ლინგვისტური თავაზიანობის მოდელი უნივერ-სალური?. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.201
რუსიეშვილი მ. – ანდაზა, როგორც მაქსიმის დარღვევის ერთ-ერთი შემთხვევა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
რუსიეშვილი მ. – ანდაზის ერთი სახეობის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2003.
რუსიეშვილი მ. – ანდაზის იერარქიული სემანტიკური სტრუქტურის თაობაზე (პარაგმატიკის ფონზე), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
რუსიეშვილი მ. – ანდაზის სემანტიკური მოდელი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
რუსიეშვილი მ. – ანდაზის შიდაფორმის კვლევის თაობაზე, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
რუსიეშვილი მ. – ერვინგ გოფმანის თეორიის ევოლუციის თაობაზე. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 231
რუსიეშვილი მ. – ლინგვისტური ფარდობითობის თეორია და თარგმანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
რუსიეშვილი მ. – მეტაფორა პრაგმატიკის ჭრილში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
რუხაძე ი. – ნომინაცია – როგორც სომატური იდიომების გამოვლენის ერთ-ერთი მოდელი საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.209
რუხაძე ნ. – თავაზიანობის საკითხი და მიმართვის ფორმები ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 186
რუხაძე ნ. – მიმართვის ფორმების გამოღენება ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ლოცვებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 253
რუხაძე ნ. – სახე და თავაზიანობის ფორმები სოლიდარობის გამოხატვისას თანამედროვე ინგლისურ, ქართულ და რუსულ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.

 

[ ანბანი ]

 

სააკაძე ნ. – მიწათმოქმედების ლექსიკა ქვემოქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
საკარული ც. – პარცელაცია, როგორც მოდალობის რეა-ლიზაციის ერთ-ერთი საშუალება. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 167
საკარული ც. – სათაურის ძირითადი პარამეტრების საკითხისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 176
სალეჰი ჟ. – გეოგრაფიული სახელების შესახებ საადი შირაზელის “გოლესთანში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.212
სალია მ. – თევზის გამრავლების აღმნიშვნელი ტერმინები მეგრულსა და ლაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
სამნიაშვილი კ. – არსებითი სახელის ფრაზეოლოგიური ვალენტობა ენის სისტემასა და ლიტერატურულ დიალოგში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 196_206
სამნიაშვილი კ. – ფრაზეოლოგიური კვლევის ახალი პარამეტრები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 198
სანაძე თ. – ზოგი რამ “ზღუდის” შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
სარსევანიძე ქ. – კვლავ ტოპონიმ “აზავრეთის” ეტიმოლოგიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
სარსევანიძე ქ. – ონიმთა მეცნიერული და ხალხური (არამეცნიერული) ეტიმოლოგიის ურთიერთკავშირის შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 294
სარსევანიძე ქ. – ონომასტიკის შესწავლის პერიოდები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
საღინაძე რ. – “იმექონება” ტიპის წარმოება ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
საღლიანი მ. – ნასესხები ლექსიკა ძველ სვანურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 178-188
სახეჩიძე ნ. – ობიექტურ პირთა რიცხვის კატეგორიის ფორმირება ზმნაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 239
სახეჩიძე ნ. – პირდაპირი და ირიბი ობიექტები ქართულში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.214
სიორიძე მ. – ადამიანის კოგნიტურ-ემოციური ფსიქოსომატური მდგომარეობის ფენომენოლოგიური ეიდეტური დესკრიფცია, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 206
სიორიძე მ. – კომუნიკაციური კომპეტენცია, როგორც კომუნიკაციური ბიკულტურული განვითარების საფუძველი და კულტურათაშორისი კომპეტენციის იერარქიული სტრუქტურა საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.
სიორიძე მ. – კონცეპტების – ”ქარი”, ”ცხელი”, ”მიწა” _კულტურის სიმბოლარიუმი ფრანგულ და იტალიურ ფრაზეოლოგიურ ერთეულებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 243
სიორიძე მ. – კონცეპტი როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური კატეგორია. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 244
სიხარულიძე ტ. – ერთი სოციოლინგვისტური გამოკითხვის თაობაზე, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
სომხიშვილი ვ. – ასპექტის წარმოების ზოგიერთი თავისებურებისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
სომხიშვილი ვ. – ზმნა-შემასმენლისა და ქვემდებარე-დამატებათა სინტაქსური ურთიერთობისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
სომხიშვილი ვ. – ზმნის უღვლილების ზოგი თავისებურებისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
სომხიშვილი ვ. – ზმნისწინის ფუნქციისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
სომხიშვილი ვ. – ზოგი ნაცვალსახელის თავისებურებისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
სომხიშვილი ვ. – ზოგიერთი კავშირისა და ნაწილაკის ხმარების თავისებურებისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
სომხიშვილი ვ. – მფლობელობიექტიანი სასხვისო ქცევის ზმნათა შესახებ დიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართულში, XIII, 2002.
სომხიშვილი ვ. – სიტყვაწარმოების ზოგი თავისებურებისათვის ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
სტამბოლიშვილი ნ. – ზოგიერთი ლინგვისტური ტერმინის განმარტებისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 130
სტამბოლიშვილი ნ. – ზოგიერთი ლინგვისტური ტერმინის განმარტებისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.130
სტამბოლიშვილი ნ. – კომუნიკაციაში ჩართული სიტყვათა სემანტიკური კომბინაციები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 251
სტამბოლიშვილი ნ. – სემა – მნიშვნელობათა აღწერის ერთეული, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
სურგულაძე ნ. – ზოონიმთა შემცველი ფრაზეოლოგიურ ერთეულთა სისტემა თანამედროვე ფრანგულ ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 259
სურგულაძე ნ. – რთული დროის ფორმები და ნამყოს მიმღეობის შეთანხმების წესები საშუალფრანგულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 287
სურგულაძე ნ. – რთული დროის ფორმები და ნამყოს მიმღეობის შეთანხმების წესები საშუალფრანგულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.287
სურგულაძე ნ. – ქცევის აღმნიშვნელ ზმნათა შეფასებით ფუნქციონალური სემანტიკა ფრანგულ და ქართულ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
სურგულაძე ნ. – შეფასებითი გრძნობა-დამოკიდებულება ქართულ ფრაზეოლოგიურ ზოონიმებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 202-206
სურგულაძე ნ. – შინაგანი ფორმა, როგორც ემოციურობის მოდუსისა და ექსპრესიულობის გამოხატვის ეფექტური საშუალება, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2003.
სურმავა ნ. – სხვა სიტყვის სემანტიკური ნიუანსები სამხრულ-ქართულ დიალექტურ ქვესისტემებსა და ლაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 189-198
სუხიშვილი თ. – ნათესაობის აღმნიშვნელი სომატური მიკროველების შესახებ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 264
სუხიშვილი მ. – ერთი ქართველური შესატყვისობის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
სუხიშვილი მ. – მოქმედებითი და ვნებითი გვარის წარმოებისა და სემანტიკის ზოგიერთი საკითხი ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
სუხიშვილი მ. – პიროვნებისა და ნივთის სემანტიკური გარჩევის ერთი შემთხვევისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.

 

[ ანბანი ]

 

ტაბატაძე ი. – მიხეილ ჯავახიშვილის მხატვრული სტილის ლინგვისტური ანალიზის ზოგიერთი საკითხი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
ტაბიძე მ. – ქართული ენის ფუნქციონირების აღმნიშვნელი ტერმინები და ფრაზები ქართულ ისტორიულ-ლიტერატურულ თხზულებებსა და დოკუმენტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ტაბიძე მ. – ქართული ენის ფუნქციონირების საკითხები დავით აღმაგენებლის ეპოქაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ტატიშვილი ე. – აღწერის როგორც სამეტყველო ფორმის ადგილი მხატვრული ტექსტის სამეტყველო-კომპოზიციურ დონეზე, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 214
ტეტელოშვილი თ. – ასპექტის გამოხატვისათვის ქართული ენის საშუალი გვარის ზმნებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 268
ტონია გ. – ძველი ქართული ენის ლექსიკიდან, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ტონია ნ. – პერმანსივობის შინაარსი მყოფადის წრის მწკრივებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ტონია ნ. – პერმანსიულობის სემანტიკის აღმნიშვნელი მორფემები საშუალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ტურაშვილი ი. – ბოლოხმოვნიანი სახელები ნასახელარი ზმნის ფუძედ საშუალი ქართულის ძეგლთა ენის მიხედვით. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 274
ტურაშვილი ი. – პირის ნიშანთა ხმარების თავისებურებანი ვნებითი გვარის ნასახელარ ზმნებში საშუალი ქართულის ძეგლთა ენის მიხედვით. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 249
ტყეშელაშვილი ს. – ვ ბგერის საკითხი ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.219
ტყეშელაშვილი ს. – ოთხწევრა თანხმოვანთკომპლექსები ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 280

 

[ ანბანი ]

 

უგლავა ნ. – მოდალობის რაობა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 106
უგულავა ნ. – ტექსტობრივი კატეგორიების დინამიკა და ევოლუცია, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 221
უთურგაიძე თ. – სახელის ფუძისათვის ქართულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
უთურგაიძე თ. – სილოვან ხუნდაძის ფონო-მორფოლოგიური დაკვირვებანი ქართულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
უკლება თ. – ინფინიტიური კონსტრუქციები ანტონ პირველის გრამატიკის ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
უკლება თ. – ინფინიტიური კონსტრუქციების შესწავლის ისტორიიდან, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ურთაშვილი ნ. – სიტყვის მორალურ-ესთეტიკური მხარის ასახვა ძველ ქართულ ლიტერატურაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 284
ურთაშვილი ნ. – სიტყვის წარმოთქმასთან დაკავშირებული ლექსიკა ძველ ქართულ საღვთისმეტყველო და საერო ლიტერატურაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 255

 

[ ანბანი ]

 

ფარეულიძე რ. – ანთროპონიმთა ბრუნება ჩაჩნური ენის ქისტურ დიალექტში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
ფარეულიძე რ. – დეპერსონალიზაცია და მასთან დაკავშირებული გრამატიკული კლასის ნიშანთა საკითხი ჩეჩნურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ფარეულიძე რ. – ზმნურ ფუძეთა შედარებითი ანალიზი ნახურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ფარეულიძე რ. – ზოგი ხმოვანფუძიანი ზმნის შესახებ ჩეჩნურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ფარეულიძე რ. – ინფინიტივი და მასდარი ჩეჩნურში, XIII, 2002.
ფარეულიძე რ. – მასალები ქისტური სამშენებლო ლექსიკისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
ფარეულიძე რ. – მყოფადის წარმოების ერთი თავისებურება ჩეჩნურში, XIII, 2002.
ფაღავა მ. – ენობრივი სიტუაციის შესახებ ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ფაღავა მ. – უმლაუტი სამხრულ კილოებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ფეიქრიშვილი ნ. – არავერბალური სომატური ფრაზეოლოგიზმები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 70-80
ფეიქრიშვილი ნ. – სონატურ ფრაზეოლოგიზმთა დიფერენციაციის საკითხი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2003.
ფეიქრიშვილი ნ. – ფრაზეოლოგიზმთა შინაგანი პალიტრის მრავალფეროვნება (იტალიური, რუსული და ქართული ენების მასალაზე), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ფეიქრიშვილი ჟ. – არ ნაწილაკის ერთი ფუნქციისათვის თანამედროვე ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ფეიქრიშვილი ჟ. – შეთანხმების კვალიფიკაციისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 230
ფეტელავა თ. – ინტერპრეტაციული სკოლის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 237
ფეტელავა თ. – ტექსტის გრამატიკის განვითარების ტენდენციები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 259
ფეტელავა ს. – საუბრის ანალიზი ენათმეცნიერების თანამედროვე კონტექსტში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 290
ფიფია თ. – ენის სტრატიფიკაციული ვარიანტულობის ტრანსპოზიციის საკითხი მხატვრულ თარგმანში, XIII, 2002.
ფუტკარაძე თ. – სიტყვათა მნიშვნელობების კომბინატორიკა პოეზიაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ფუტკარაძე თ. – ციური სფეროს ფერთა პალიტრა ნიკოლაი გუმილიოვის პოეზიაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ფუტკარაძე ტ. – პალატიზებული ხმოვნები ქართველურ ენებში, როგორც სუპერსტრატული გავლენების შედეგი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ფუტკარაძე ტ. – ხვლიკ, სლიკვ- ფუძეთა ისტორიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ფუტკარაძე ტ. – ხმოვანთკომპლექსთა ტრანსფორმაციისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ფუტკარაძე შ. – ზმნური ინკლუზივ-ექსკლუზივი ნიგალურ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 207_215
ფუტკარაძე შ. – უდეტრები ქართული ენის ნიგალურ დიალექტში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 294
ფხაკაძე დ. – II თურმეობითის ერთი ფუნქციის შესახებ ახალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ფხაკაძე დ. – რელატიურ გარდამავალ ზმნათა პირველი თურმეობითის ფუნქციები ძველსა და გარდამავალი ხანის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
ფხაკაძე ი. – აღნიშვნა და სამყაროს ხაზი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.223

 

[ ანბანი ]

 

ქაზემი ი. – შენიშვნები სპარსულ-არაბული წარმომავლობის ძვირფასი ქვების სახელების შესახებ ”ზააქიანში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 271
ქაზიმი ი. – ქსოვილების აღმნიშვნელი სპარსულ-არაბული ლექსემების შესახებ “ზააქიანში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.232
ქათამაძე ნ. – პრესუპოზიციის თეორიის ისტორიული წინამძღვრები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 247
ქარდავა ი. – სიტყვისა და ფრაზეოლოგიზმის შინაფორმა გერმანულსა და ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 281
ქარდავა ი. – სიტყვისა და ფრაზეოლოგიზმის შინაფორმა გერმანულსა და ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.281
ქარდავა ი. – ფრაზეოლოგიზმის ღერძული სიტღვის სტრუქტურულ-სემანტიკური პარადიგმა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 271
ქარდავა ი. – ღერძულსიტყვიანი ფრაზეოლოგიზმების განზოგადებული მოდელი, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 253
ქაროსანიძე ლ. – და ხმა ფუძეებიდან ნაწარმოები გრამატიკული ტერმინები ძველ ბერძნულსა და ქართულ გრამატიკულ თხზულებებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 152-159
ქაროსანიძე ლ. – პროსოდიის ნიშანთა აღმნიშვნელი ტერმინების გადმოცემისათვის ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 307
ქაროსანიძე ლ. – ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ქაროსანიძე ლ. – ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 157
ქაროსანიძე ლ. – ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორიისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.157
ქაცანაშვილი თ. – პრედიკატის სივრცე და თეტა – მარკირება, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ქაცანაშვილი თ. – პრედიკატის სივრცის კომპონენტები თანამედროვე ფრანგულ ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 213
ქერქაძე თ. – ინტერტექსტუალობა “ახალ რომანში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 338
ქერქაძე თ. – ინტერტექსტუალობა “ახალ რომანში”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.338
ქეცბაია ნ. – ანთროპომორფული სამშენებლო ტერმინები მეგრულ დიალექტში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ქიმერიძე ნ. – გერმანული ანბანური დამწერლობის განვითარების ისტორიული ფონი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ქირია ე. – დარგობლივი ლექსიკის შესწავლის მნიშვნელობისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 216_223
ქირია ე. – ვერცხლ- ფუძის აგებულებისათვის საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.228
ქირია ე. – მეხუთე ლატერატური თანხმოვნის ისტორიისათვის ხუნძურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ქირია ც. – რთული სამეცნიერო ტერმინების (კომპოზიტების) მართლწერა, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 171-177
ქირია ჭ. – არაკანონიკური თანხმოვანთკომპლექსების სუპერაცია ერთი რიგის ფორმებთან ლაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ქირია ჭ. – ზანური ზმნური ფორმები გახმოვანების თვალსაზრისით. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 73
ქირია ჭ. – თემის ნიშანთა წარმომავლობის საკითხი მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ქირია ჭ. – კავშირებითის ნაკვთების მაწარმოებელი ზანურში, XV, 2000.
ქირია ჭ. – მყოფადის ნაკვთის სტატუსისათვის ლაზურში (ჭანურში), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ქიტოშვილი თ. – ფუძის საკითხისათის შუალობითკონტაქტიან ზმნებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ქობალია ლ. – სიტყვათწყობის შედარებით-ტიპოლოგიური კვლევა გერმანიკულ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 133-135
ქოჩლაძე ქ. – მრავლობითი რიცხვის წარმოება ქართულში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.235
ქურდაძე რ. – -ევ-ივ, -ენ-ინ სუფიქსები ხმოვანმონაცვლე ზმნებსა და კაუზატივში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
ქურდაძე რ. – ენისა და გენდერის პრობლემა ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში, XIII, 2002.
ქურდაძე რ. – ქართლურთან და კახურთან საერთო ლექსიკური ერთეულები იმერხეულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ქურდაძე რ. – შუალობითი კონტაქტის ფორმათა წარმოებისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ქურდაძე რ. – ხმოვანმონაცვლე ზნათა პარალელური ფორმები ქართულ კილოებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ქურდიანი ლ. – ჰიპოპოტამის წარმომავლობისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ქურდიანი მ. – გრძელი ხმოვნების პრობლემა და ლექსთწყობის კვანტიტატიური სისტემის ნაშთები სვანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ქურდიანი მ. – თანამედროვე ებრაულ სალიტერატურო ენის ჩქამიერ თანხმოვანთა კლასიფიკაციის ცდა, XIII, 2002.
ქურდიანი მ. – თანხმოვანთა ჰარმონიული კომპლექსები ხურიტულსა და ურარტულში და მათი აღმოსავლურ-კავკასიურ (ნახურ-დაღესტნურ) ენათა ჯგუფისადმი კუთვნილების ჰიპოთეზა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ქურდიანი მ. – პალატალური სპირანტიზაციის პროცესის კვალი სვანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ქურდიანი მ. – საერთო-ქართველური ლირიკული (ლაპიდარული) ლექსის რითმა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ქურდიანი მ. – ქართველურ ენათა ისტორიული ენობრივი კონტაქტები და საერთოქართველური ენის დიფერენციაციის ქრონოლოგიური საზღვრების პრობლემა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
ქურდიანი მ. – ხშულ თანხმოვანთა სამეულებრივი სისტემის მქონე ენათა მკვეთრების (აბრუპტივების) ასახვის წესისათვის წყვილეულებრივი სისტემის მქონე ენათა დამწერლობებში ძველი წინა აზიის მაგალითზე, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ქუქჩიშვილი მ. – მესხური გვარების სტრუქტურული ანალიზისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 313

 

[ ანბანი ]

 

ღამბაშიძე მ. – განკერძოებული ზედსართავი სახელის სემანტიკური სტრუქტურა ნომინალურ სინტაგმაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.238
ღლონტი ხ. – პირველი სუბიექტური პირის ნიშნის მარკირება გასული საუკუნის პირველ მეოთხედში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.248
ღლონტი ხ. – მეორე სუბიექტური და მესამე ობიექტური პირის პრობლემა ახლო წარსულში და დღეს, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 224_237
ღუტიძე ი. – -ავ და -ამ თემისნიშნიანი ზმნები I სერიის მწკრივებში ძველსა და საშუალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ღუტიძე ი. – -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა მიმღეობების შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ღუტიძე ი. – -ავ და -ამ თემისნიშნიან ზმნათა ნამყო უსრულის ფორმათა წარმოებისათვის ქართული ენის დიალექტებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.

 

[ ანბანი ]

 

ყავლაშვილი ლ. – ფრანგული ენის გენეზისური და ენობრივი სიტუაცია ბელგიაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 238_245
ყალამაშვილი მ. – “ჰ-, ს- პრეფიქსები ხმარებასთან დაკავშირებული დარღვევები თანამედროვე ქართული პრესის მიხედვით”, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ყალამაშვილი მ. – ზმნის ნარიანი ფორმები თურმეობით პირველსა და თურმეობით მეორეში თანამედროვე ქართული პრესის მიხედვით, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 257
ყალამაშვილი მ. – უცხო სიტყვები და გამოთქმებ თანამედროვე ქართული პრესის ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 246_255
ყიასაშვილი მ. – ახალი ამბების სოციო-ლინგვისტური მახასიათებლები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ყიფიანი ნ. – ზედსარათვი თეთრი – სემასიოლოგიური კვლევის ობიექტი რუსულ ენათმეცნიერებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.

 

[ ანბანი ]

 

შაბაშვილი გ. – პერფექტის კატეგორიისათვის ქართულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIII, 2003.
შადური ი. – სახელთა ფლექსიური კატეგორიები აფხაზურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.255
შადური ი. – {-ზაა} მორფემის სტატუსიათვის სამწერლობო აფხაზურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 113-118
შადური ი. – აფხაზური ზმნის დერივაციულ მნიშვნელობათა ლექსიკალიზაცია და მისი ამოცნობის კრიტერიუმები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 84
შადური ი. – ფლექსიური კატეგორიები აფხაზური და ქართული ზმნის მწკრივებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 291
შავთვალაძე ნ. – უთემისნიშნო ზმნათა მყოფადის წარმოების შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
შავიშვილი ბ. – ზმნა X საუკუნის ერთ მეხურ იადგარში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
შავიშვილი ბ. – მსაზღვრელ-საზღვრული ერთ ძველ X საუკუნის გამოკრებილ იადგარში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
შავლაძე თ. – სინესთეტური სურათი – ცალკე კატეგორია თუ ინდივიდუალურ სინესთეტურ მეტაფორათა კრებული? კულტურათა ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 261
შავლაძე თ. – სინესთეტური უნიკალიები სხვადასხვა კულტურათა ენაში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.240
შავრეშიანი ნ. – ბრუნების თავისებურებანი ქართლში მიგრირებულ სვანთა მეტყველებაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.263
შამელაშვილი-ზექალაშვილი რ. – ვერბალურ და არავერბალურ საშუალებათა კომუნიკაციური ფუნქციისათვის ქართულ ზეპირ დისკურსში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 300
შამელაშვილი-ზექალაშვილი რ. – თავაზიანობის გა-მოხატვა მეტყველებაში და მისი შესწავლის ასპექტები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 96
შამელაშვილი-ზექალაშვილი რ. – თავაზიანობის გამოხატვა მეტყველებაში და მისი შესწავლის ასპექტები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.96
შამელაშვილი-ზექალაშვილი რ. – მოდალობის სემანტიკური კატეგორია და ველი ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 334
შამელაშვილი-ზექალაშვილი რ. – პირის კატეგორიის ფუნქციონირება ქართულში და ექსტრალინგვისტური ფაქტორები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 85
შამელაშვილი-ზექალაშვილი რ. – პირის კატეგორიის ფუნქციონირება ქართულში და ქსტრალინგვისტური ფაქტორები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.85
შამელაშვილი-ზექალაშვილი რ. – საკომუნიკაციო მოდელი და ზმნის გრამატიკული კატეგორიები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 329
შარაშენიძე ნ. – ტექსტის ღიაობა გრაფემულ-გრაფიკულ დონეზე. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.270
შარაშენიძე ნ. – ვალენტობა როგორც კოჰერენცის ერთ-ერთი გამოვლინება, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 264
შარაშენიძე ნ. – ლამის ნაწილაკის ისტორიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
შარაშენიძე ნ. – სტილისტური ”შეცდომები” თანამედროვე გერმანულ ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 306
შარაშენიძე ნ. – წევე კავშირიანი ერთი თავისებური სახის წინადადებისათვის ქვემოიმერულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
შარაშენიძე ნ. – ხოლმე ნაწილაკის ისტორიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
შელია მ. – ფსიქოლინგვისტური კვლევის პროდუქტულობა სიტყვის ანალიზის პროცესში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 313
შენგელია ე. – სამოსელთან დაკავშირებული ძირითადი ლექსიკა მეგრულ-ლაზურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 320
შენგელია ვ. – ერთი ადიღური წარმომავლობის სიტყვა ქართველურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
შენგელია ვ. – მეგრული ჭირკუ სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
შენგელია ვ. – უბიხური პირის ნაცვალსახელთა -ღია სუფიქსის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
შენგელია ნ. – Lა სუფიქსით ნაწარმოები ზმნების შესახებ თურქულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
შერაზადიშვილი მ. – ნაწილაკი წინადადების ინფორმაციული სტრუქტურის კომპონენტი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
შერაზადიშვილი მ. – ნაწილაკი-ფრაზეოლოგიზმები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 143
შერაზადიშვილი მ. – სინტაქსური ნაწილაკები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
შერაზადიშვილი მ. – სუბიექტური მოდალობა და მისი გამოხატვის საშუალებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ 36-43
შეროზია რ. – ვნებითი გვარის ზმნებისა და პოტენციალისის საკითხისათვის ქართულსა და სვანურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
შეროზია რ. – ნო- პრეფიქსიან ზმნათა ფუნქციის საკითხისათვის მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
შეროზია რ. – პოტენციალისის კატეგორია და მასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართველურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
შეროზია რ. – ქო- ნაწილაკსა და ზმნისწინებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში
შეროზია რ. – ჩვენებითი სისტემისა და ორიენტაციის კატეგორიის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის ძველ სალიტერატურო ენასა და მეგრულ-ლაზურში, XIII, 2002.
შონია ა. – დანიშნულების ზოგიერთ სახელთა მორფოლოგიური ცვლილებები ზანურში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 33
შონია ა. – მორფოფონოლოგიური ცვლილებები გეოგრაფიულ სახელებში, XIII, 2002.
შონია ა. – ქონების ზოგი სახელის წარმოება და მორფოლოგიური ცვლილებები მეგრულში, XIII, 2002.
შურღაია თ. – ვატიკანის ოთხთავის მხატვრული შემკულობა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 340

 

[ ანბანი ]

 

ჩანტლაძე ი. – ატრიბუტული მსაზღვრელის რიცხვში შეთანხმების საკითხისათვის ქართველურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
ჩანტლაძე ი. – ზესხო-ს ეტიმოლოგიისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ჩანტლაძე ი. – კავშირ-ენკლიტიკის, ნაწევართა და პროსოდიულ ხმოვანთა ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
ჩარკვიანი ნ. ბაბუხადია მ. – ზმნის ერთაქტიანი და მრავალაქტიანი მოქმედების გამოხატვის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულ და ინგლისურ ენებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.331
ჩარკვიანი ნ. – ასპექტი, როგორც ფუნქციონალურ-სემანტიკური კატეგორია, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 269
ჩარკვიანი ნ. – კავშირი ანდ: სემანტიკური და პრაგმატული თავისებურებანი თანამედროვე ინგლისურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ჩარკვიანი ნ. – მ. ბაბუხადია _ ზმნის ერთაქტიანი და მრავალაქტიანი მოქმედების გამოხატვის ზოგიერთი საკითხისათვის ქართულ და ინგლისურ ენებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 331
ჩაჩანიძე ი. – ენობრივ სიტუაციათა ადეკვატური მოდელის დადგენისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 303
ჩაჩანიძე ი. – ენობრივ სიტუაციათა ადეკვატური მოდელის დადგენისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.303
ჩაჩანიძე მ. – თეზაურუსი როგორც ლინგვისტური ცოდნის წარმოდგენის ფორმა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 256_263
ჩაჩანიძე მ. – ილუზორულ-მიბაძვითი თამაშების სახელთა წარმოება ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ჩაჩანიძე მ. – კომპიუტერული ლექსიკოგრაფიის ადგი- ლისათვის ლექსიკოგრაფიის ტაქსონომიურ სისტემაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 276
ჩაჩანიძე მ. – ლინგვისტურ ტერმინთა ლექსიკონების ტიპოლოგიური ანალიზი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 350
ჩახაია ლ. – მეტყველებითი ორგემაგობის ზოგადი ლინგვისტური მახასიათებლები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ჩახნაშვილი თ. – ზმნური ჩარჩოს თავისებურებანი გერმანულ წინადადებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ჩახნაშვილი თ. – ტექსტისა და სურათის ურთიერთ მიმართება სარეკლამო ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 355
ჩინჩალაძე ნ. – დიალექტიზმები შიო არაგვისპირელის შემოქმედებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 264_275
ჩიქოვანი ლ. – ატრიბუტული და პრედიკატული ტიპის შედარება (გიორგი ლეონიძის შემოქმედების მიხედვით). საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 342
ჩიქოვანი ლ. – რიცხვში შეთანხმება, რელური და იმპრესიონისტული ტიპის შედარება (გიორგი ლეონიძის შემოქმედების მიხედვით), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 276_283
ჩიქოვანი მ. – არასასაკუთრივ-პირდაპირი ნათქვამის პო-ზიციური ტიპები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 307
ჩიქოვანი მ. – არასასაკუთრივ-პირდაპირი ნათქვამის პოზიციური ტიპები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.307
ჩიქოვანი ნ. – ადამიანის ხასიათის გამომხატველი ლექსიკა ქართულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ჩიხლაძე თ. – ე. დიუჟარდენისეული “შინაგანი მონოლოგის“ მნიშვნელობა და თავისებურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 284_290
ჩუთლაშვილი ი. – სოფელ ვაქირის მეტყველების ფონეტიკური თავისებურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ჩურკვეიძე თ. – პროზაული ტექსტის სტილისტური ანალიზის სწავლებისას. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 361
ჩუტკერაშვილი ა. – ტექსტის მთლიანობის შექმნის მნიშვნელოვანი ფაქტორები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 367
ჩხვიმიანი ს. – ბიბლეიზმებისა და მითოლოგიზმების ეტიმოლოგია და მათი კომპონენტური დონის ეკვივალენტურობა, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 93-105
ჩხვიმიანი ს. – საკუთარი სახელები “დონ კიხოტის“ თარგმანებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 291_301
ჩხვიმიანი ს. – ფრაზეოლოგიზმების ტრანსპოზაციის პრობლემა მხატვრულ თარგმანში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 81-92
ჩხობაძე ი, ჩხობაძე ს. – საგაზეთო ფელეტონის ჟანრის საკითხისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 372
ჩხობაძე ი. – კომუნიკაციურიი იმპლიკატურები საგაზეთო ფელეტონის ტექსტში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.247
ჩხობაძე ს. – სამეტყველო ჟანრის საგაზეთო რეცენზიის კომპოზიციური ელემენტების ზოგადი ანალიზი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 235
ჩხობაძე ს. – სამეტყველო ჟანრის საგაზეთო რეცენზიის კომპოზიციური ელემენტების ზოგადი ანალიზი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.235
ჩხობაძე ს. – შეფასებითი გამოთქმების დახასიათება. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2004, გვ. 134
ჩხობაძე ს. – შეფასებითი სამეტყველო ფორმები ინგლისურენოვან საგაზეთო რეცენზიაში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.255
ჩხობერიე ე. – რეკლამის ენაში გამოყენებული სტილისტური ხერხები და მათი პრაგმატული ფუნქცია, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ჩხუბიანიშვილი დ. – ფერეიდნული კილოს შესწავლის ამჯამინდელი მდგომარეობა. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.275
ჩხუბიანიშვილი დ. – იმანენტური განვითარების ზოგიერთი გამოვლინება ფერეიდნულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 379

 

[ ანბანი ]

 

ცერცვაძე მ, რუსაძე ი. – სხვათა სიტყვის ნაწილაკები რუსულ და ქართულ ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 364
ცერცვაძე ნ. – “წერის ხელოვნება” – ეპისტოლარული ჟანრის მივიწყება თუ მისი მეტამორფოზი?”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 389
ცერცვაძე ნ. – იტალიური ენის სწავლებისას კულტურათა შორის ლინგვისტურ და ექსტრალინგვისტურ განსხვავებათა თავისებურებანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 351
ციხელაშვილი ლ. – ა- პრეფიქსის რაობისათვის კაუზატიურ ზმნებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ციხელაშვილი ლ. – -ავ სუფიქსიან კაუზატივთა დეკაუზაციის ერთი შემთხვევა საშუალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ციხელაშვილი ლ. – მეორე სუბიექტური და მესამე ობიექტური პირების მორფემის გენეზისისათვის საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.261
ციხელაშვილი ლ. – ობიექტის მრავლობითი რიცხვის გამომხატველი -ენ სუფიქსის ადგილისათვის ზმნურ ფორმაში ძველ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XV, 2003.
ციხელაშვილი ლ. – ქცევის საკითხი კაუზატიურ ზმნებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ციხიშვილი ნ. – პრეფიქსიანი ვნებითის წყვეტილის ფორმათა წარმოების საკითხები საშუალ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 302_309
ციხიშვილი ნ. – უნიშნო და -ი სუფიქსიანი წყვეტილი საშუალ ქართულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 368
ცოფურაშვილი თ. – კირილე ალექსანდრიელის XI ჰომილიის ადრეული ქართული თარგმანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 143
ცოფურაშვილი თ. – კირილე ალექსანდრიელის XI ჰომილიის ადრეული ქართული თარგმანი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.143
ცხადაძე ბ. – -ევან, -ეან, -იან სუფიქსები ძველ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
ცხადაძე ბ. – იმერულის თავისებურებანი თერჯოლისა და ზესტაფონის რაიონების მცხოვრებთა მეტყველების მიხედვით, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
ცხადაძე ბ. – -ობან სუფიქსი ძველ ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.

 

[ ანბანი ]

 

ძაძამია ც. – ყვითელი ფერის სემანტიკური ველი მეგრულში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.285
ძაძამია ც. – ფერ- ძირი ქართველურ ენებში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 380
ძაძამია ც. – ფერის გამომხატველ ლექსემათა პრევერბიანი ფორმები მეგრულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 310_314
ძოწენიძე ნ. – ფარული კომპონენტების შესწავლის საკითხისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.

 

[ ანბანი ]

 

წივწივაძე მ. – გაუგებრობისა და თვითკორექციის ფენომენი დიალოგურ დისკურსში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.290
წიკლაური მ. – “ვეფხისტყაოსნის” რუსულად თარგმნის პირველი ცდები (ლინგვისტური ანალიზი), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
წიკლაური მ. – ევგენი ბოლხოვიტინოვი – ისტორიოგრაფი და მეცნიერი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
წიკლაური ნ. – უცხო წარმოშობის ლექსიკა თანამედროვე ქართულ პრესაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 387

 

[ ანბანი ]

 

ჭანტურია გ. – არგუმენტაციის როლი პოლიტიკურ დისკურსში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.307
ჭანტურია გ. – კონცეპტოსფეროს როლი ფრანგი ხალხის ილოკაციურ გამონათქვამებში 1968 წლის სტუდენტური გამოსვლების დროს, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 315_323
ჭანტურია გ. – მეტყველების წარმოქმნისა და გაგების პროცესი ვერბალურ ინტერაქციაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 187
ჭანტურია გ. – მეტყველების წარმოქმნისა და გაგების პროცესი ვერბალურ ინტერაქციაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.187
ჭანტურია ლ. – “სახე” და მოდალობა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ჭანტურია ლ. – დეონტური მოდალობის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ჭეიშვილი ს. – ინტერვიუს როგორც ჟურნალისტურ-ინფორმაციული ჟანრის, ეპოქალურ-კულტურული არსი და მისი კვლევის ლინგვოკულტუროლოგიური პერსპექტივა., საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 279
ჭელიძე ნ. – ჯვარცმის სცენის ერთერთი ეთნოცენტრული ინტერპრეტაციის ლინგვისტური ანალიზი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 249
ჭელიძე ნ. – ჯვარცმის სცენის ერთერთი ეთნოცენტრული ინტერპრეტაციის ლინგვისტური ანალიზი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.249
ჭიკაძე რ. – საერთო მისამართი წევრი პარატაქსულ კონსტრუქციაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 291
ჭილაშვილი ნ. – ავტობიოგრაფიული თხრობა როგორც მნემური პროცესების ერთ-ერთი ასპექტის – მოგონების აქტუალიზაცია მხატვრულ ტექსტში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 301
ჭილაშვილი ნ. – ზოგადისა და კონკრეტულის ურთიერთმიმართება შემფასებლურ ლექსიკაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 324_329
ჭილაშვილი ნ. – მოდალობის გამოხატვის ზოგიერთი საშუალების შესახებ ავტობიოგრაფიულ ჟანრში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ჭინჭარაული ა. – “ვეფხისტყაოსნის” ლექსიკიდან (“იჩქითი” და სხვ.), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ჭინჭარაული ა. – ვეფხისტყაოსნის ლექსიკიდან, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
ჭიპაშვილი ნ. – ბავშვის მეტყველების ზოგიერთი საკითხი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 119
ჭიპაშვილი ნ. – ბავშვის მეტყველების ზოგიერთი საკითხი. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.119
ჭიპაშვილი ნ. – სასკოლო ასაკის ბავშვის მიერ უცხოური ენის შესწავლის ზოგიერთი საკითხები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 124
ჭიპაშვილი ნ. – სასკოლო ასაკის ბავშვის მიერ უცხოური ენის შესწავლის ზოგიერთი საკითხები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.124
ჭირაქაძე მ. – დასახლებასთან დაკავშირებული ერთი ტერმინის წარმომავლობისათვის (დაბა), საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ჭკუასელი ე. – *მხალ- *მჭად *მჯიღ- ძირისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ჭოხონელიძე ნ. – ზოგი სიტყვის წარმომავლობისათვის ქართულში 1. ჭიაფერი; 2. ჭიამაია. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 396
ჭოხონელიძე ნ. – სიტყვა წითელის წარმომავლობისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ჭოხონელიძე ნ. – წიქარა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ჭრელაშვილი ი. – ფერთა აღმნიშვნელი ერთფუძიანი ტერმინები ქართულში, VIII, 1998
ჭუმბურიძე ნ. – ზმნის წარმოების თავისებურებანი ბავშვთა ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ჭუმბურიძე ნ. – ლექსიკური სინონიმები ძველ ქართულ მრავალთავებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.
ჭუმბურიძე ნ. – სიტყვის სემანტიკური ცვლილებანი ბავშვთა ენაში. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 402
ჭუმბურიძე ნ. – უქონლობა-უარყოფის გამომხატველი ფორმები ბავშვთა მეტყველებაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ჭუმბურიძე ნ. – უქონლობის სახელები ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IV, 1995.
ჭუმბურიძე ნ. – შედარება ძველ ქართულ აგიოგრაფიულ ძეგლებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
ჭყონია ც. – ფრაზული ზმნების სტრუქტურული თავისე-ბურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 306

 

[ ანბანი ]

 

ხაჟალია ი. – ინგლისური ზმნა-პრედიკატის ზოგადკატეგორიულ-სემანტიკური კლასები, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 330_335
ხაჟალია ი. – ინგლისური ზმნა-პრედიკატის კომუნკაციურ-სემანტიკური ორიენტაცია შეგრძნების გამომხატველი ზმნების სემანტიკური ველის მიხედვით. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 393
ხაჭაპურიძე ლ, ლომთაძე ლ. – სატირისა და იუმორის გავლენა ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმების სემანტიკაზე. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.306
ხეცურიანი თ. – რეპორტაჟის, როგორც ჟურნალისტური ჟანრის მაკონსტიტუირებელ ნიშანთა სისტემა და მისი ენობრივ-ტექსტობრივი განზომილება საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.318
ხითარიშვილი ნ. – ”ქალის სტატუსი ოჯახში: გენდერული ასპექტი (ფრანგული მხატვრული პროზაული ნაწარმოების მიხედვით)”. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 402
ხმალაძე მ. – მატრონიმთა შტოგვარის სახელად ქცევის თავისებურებანი ქიზიყური მეტყველების მიხედვით, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ხმალაძე მ. – შორისდებულთა გამოყენების თავისებურებანი ქიზიყურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XI, 2001.
ხმალაძე მ. – შტო-გვარის სახელთა წარმოების თავისებურებანი ქიზიყურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ხოფერია მ. – ფრაზეოლოგიის ფენომენი ლინგვისტიკისა და კულტურის მიჟნაზე. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XIV, 2006, გვ.314
ხოჭოლავა ნ. – სიტყვაწარმოების ზოგიერთი თავისებურება მცენარეთა სახელდებისას ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VIII, 1999.
ხოჯაშვილი ნ. – შედარების კატეგორიის გამოხატვის ფორმები თანამედროვე ინგლისურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ჯანჯღავა ნ. – დისკურსის ინტერსუბიექტურობა და “ობიექტური მოდალობის” (კილოს გრამატიკული კატეგორიის) პრობლემა ანთროპოცენტრისტულ-კომუნიკაციურ ლინგვისტიკაში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.329

 

[ ანბანი ]

 

ჯაფარაშვილი ნ. – არსებითი სახელების სიტყვაწარმოებითი სტრუქტურა გერმანულ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ჯაფარიძე თ, გორჯელაძე ი. – დრამის კვლევის ზოგიერთი მეთოდოლოგიური საკითხისათვის საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.339
ჯაფარიძე თ. – დრამატული ტექსტის ზოგიერთი თავისებურება შექსპირის “ჰამლეტში”, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ჯაფარიძე თ. – დრამის, როგორც განსაკუთრებული ტიპის მხატვრულ-ვერბიალური საკომუნიკაციო არხის თავისებურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ჯაფარიძე თ. – პოსტმოდერნისტული დრამა, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 312
ჯაყვაძე თ. – რეკლამის ენის ლინგვისტური ასპექტები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVIII, 2005, გვ.162
ჯაჭვაძე თ. – რეკლამის ენის ლინგვისტური ასპექტები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XVII, 2005, გვ. 162
ჯახია ნ. – ზოგიერთი ექსპრესიული სიტყვათმაწარმოებელი მოდელის შესახებ თანამედროვე ინგლისურში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ჯეირანაშვილი თ. – მსაზღვრელ-საზღვრულის ბრუნების თავისებურებანი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XII, 2002.
ჯობავა რ. – გახსენება და წარმოსახვა (მ. იურსენარის ”ადრიანეს მოგონებების” მიხედვით). საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXII, 2006, გვ. 409
ჯობავა რ. – შინაგანი ენა, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXI, 2006, გვ. 336_340
ჯოლბორდი ი. – ანტონ შიფნერი წოვა-თუშური ენის თანხმოვანთა სისტემის შესახებ, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
ჯოლბორდი ი. – იობ ცისკარიშვილი “მოკლე წოვა-თუშური გრამატიკა”, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
ჯორბენაძე ბ. – ვარლამ თოფურია, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980. (კრებულში ავტორი მითითებული არ არის)
ჯორბენაძე ბ. – მოქმედებითისა და ვნებითის ფორმათა დაპირისპირების პრინციპისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. III, 1983.
ჯორბენაძე ბ. – მოძღვარი, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VII, 1998.
ჯორბენაძე ბ. – მუდმივი და ცვლადი ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. I, 1978.
ჯორბენაძე ბ. – ფორმანტთა სემანტიკური ინფორმაციულობის საკითხისათვის ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. II, 1980.
ჯორბენაძე ნ. – “ენა” ფუძის შემცველი კომპოზიტები და ფრაზეოლოგიზმები ქართულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. VI, 1997.
ჯორბენაძე ნ. – ობ თემისნიშნიანი საშუალი გვარის ზმნათა უღლებადი ფორმების კლასიფიკაციისათვის. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. XXIII, 2006, გვ. 406
ჯოხაძე ლ. – ბიბლიური ალუზიის წაკითხვისათვის, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. X, 2000.
ჯოხაძე ლ. – სიტყვის ესთეტიკურ-შემეცნებითი ფუნქცია უცხო ენების შესწავლისას, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. IX, 1999.
ჯოჯუა ნ. – ინტელექტის დადებითი თვისებების აღმნიშვნელი ატრიბუტული ლექსიკა ინგლისურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XVI, 2004, გვ. 219-228
ჯუღელი მ. – ორთოგრაფიული ცვლილებები ძველ ფრანგულში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XX, 2005, გვ. 321
ჯუღელი მ. – ხმოვანთა ევოლუცია ძველ ფრანგულში საენათმეცნიერო ძიებანი, XIX, 2005, გვ.347
ჯღარკავა მ. – ო პრეფიქსიანი დეპონენსებისათვის მეგრულში, XIII, 2002.

 

[ ანბანი ]

ჰარისი ა. – აბლაუტი და სინტაქსი ქართველურ ენებში, საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. V, 1996.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019