ქართველოლოგიური კრებული

ქართველოლოგიური კრებული

I – 2002
რ. აბაშია – მასალები ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან, gv.
ი. არონია- ფუძეგაორკეცებული კომპოზიტები მეგრულ-ლაზურში.
ი. ბებია – საზომ- საწყაოს ლექსიკა მეგრულში.
თ. გვანცელაძე- ქართველური სუბსტრატული ტოპონიმები აფხაზეთში: ავადჰარა, ოთჰარა.
ნ. გულუა- მეფრინველეობის ნასესხები ლექსიკისათვის მეგრულ- ლაზურში.
შ. ლომაია- ადგილისა და დროის ზმნისართებისაგან ნაწარმოები ზოგიერთი ზედსართავი სახელი მეგრულ-ლაზურში.
მ. სალია- ანკესის სახეობათა აღმნიშვნელი სახელები მეგრულსა და ლაზურში.
თ. უთურგაიძე- იოსებ ყიფშიძის დაკვირვება ქართველურ ენათა ფონეტიკურ თვისებებზე.
ტ. ფუტკარაძე- რომელი ენობრივი ერთეული (კილო, კოინე, ენა) უდევს საფუძვლად ქართველთა სამწიგნობრო ენას.
რ. შეროზია- სინტაქსური კონსტრუქციების ზოგი საკითხისათვის მეგრულ-ლაზურში.
მ. ჯღარკავა- „ნახ“ ძირი მეგრულ-ლაზურში.
მემკვიდრეობა.
ქართველური ტექსტები.

 

Kartvelological Collection
I – 2002

R. A b a s h i a – Materials from the history of the vocabulary of the Kartvelian languages.
I. A r o n i a – Stem-reduplicated composits in Megrelian-Laz.
I. B e b i a — The vocabulary of measurement in the Megrelian languages.
T. G v a n t s e l a d z e – The Kartvelian substrative toponyms in Abkhazia: avadhara, othara.
N. G u l i a – Towards the borrowed vocabulary of poultry-keeping in the Megrelian and Laz languages.
Sh. L o m a i – Adjectives derived from the adverbs of time and place in the Megrelian and Laz languages.
M. S a l i a – The names denoting the kinds of fishing-rod in the Megrelian and Laz languages.
T. U t u r g a i d z e – The investigation of the phonetic features in the Kartvelian languages by Ioseb Qipshidze.
T. P u t k a r a d z e – On which lingual unit (dialect, koine, language) is based Georgian literary language?
R. S h e r o z i a – Towards the problems of syntactic construction in Megrelian-Laz.
M. J g a r k a v a – The root nax in Megrelian-Laz.
H e r i t a g e.
K a r t v e l i a n t e x t s.
I n f o r m a t i o n.

 

II – 2003
ა. არაბული- ქართველური ენების სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები აკად. ს. ჯანაშიას შრომებში.
ა. არაბული, ლ. ბაბლუანი, ვ. შენგელია- ქართველურ ენათა დიალექტების შედარებითი ანალიზისათვის (გურული და ხევსურული,
მეგრული და ლაზური, ბალსქვემოური და ლენტეხური).
ი. არონია- ხმოვანმონაცვლეობა მეგრულ-ლაზურის რედუპლიცირებულ ფუძეებში.
მ. ბუკია- ერთი მეგრულ-აფხაზური სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის.
ე. გაზდელიანი- ხმოვნის სიგრძის გენეზისისათვის ზოგ სვანურ ლექსემაში.
გ. გვანცელაძე, თ. გვანცელაძე- ქართველურ დიალექტთა ურთიერთმიმართება და დიალექტური ტექსტის აღქმა-გაგების ხარისხი.
ნ. გულუა- ფრინველთა ნადირობასთან დაკავშირებული ტერმინები მეგრულ-ლაზურში.
ლ. ეზუგბაია- -ის სუფიქსთა ალმორფები ზუგდიდურ- სამურზაყანულ კილოკავში.
შ. ლომაია- ადგილის ხმოვანთავსართული ზმნისართები მეგრულ-ლაზურში.
მ. მიქაუტაძე- -ს გამოვლენის ზოგი პოზიციისათვის 5-11ს.ს. წერილობითი ძეგლების მონაცემთა მიხედვით.
ო. მიქიაშვილი- ქართველი მეცნიერება ქართველ რომანტიკოსთა თხზულებების ენის შესახებ.
მ. სალია- ქართული ჩხირ-, ჩხაჟ- ჩხაშ- და მეგრულ- ჭანური ცხირ-, მცხაჯ- ფუძეთა მიმართების საკითხისათვის.
ტ. ფუტკარაძე- ქართველთა აღმნიშვნელი ძველი და ახალი სახელები( კოლხები, კორაქსები, კოლები).
ტ. ფუტკარაძე- ქართლის საზღვრების საკითხისათვის „გიორგი მერჩულეს“ მიხედვით.
რ. შეროზია- ჟა-ჟო- ზმნისწინის საკითხისათვის ლაზურში.
მ. ჩუხუა- ზანიზმები სვანურში.
მემკვიდრეობა.
ქართველური ტექსტები.
რეცენზიები.

II – 2003

A. A r a b u l i – Structural and historical issues of the Kartvelian languages in the works of Acad. S.Janashia.
A. A r a b u l i, L. B a b l u a n i, V. S h e n g e l i a – The comparative analyses of the dialects in the Kartvelian languages.
I. A r o n i a – The word change in the reduplicated stems of Merelian-Laz.
M. B u k i a – Etymology one Megrelian-Abkhazian word.
E. G a z d e l i a n i – The genesis of vowel length in some Svan lexemes.
G. G v a n t s e l a d z e, T. G v a n t s e l a d z e – Correlation of the Kartvelian dialects and degree of comprehension of the dialectal text.
N. G u l u a – The words connected with hunting-birds in Megrelian-Laz. L. E z u g b a i a – The allomorphes of S3 suffixes in Zugdidi-Samurzaqan subdialect.
S. L o m a i a – Vowel initial adverbs of place in Megrelian-Laz.
M. M i k a u r a d z e – Some position where is revealed according to the written sources of the 5th-11th cc.
O. M i k i a s h v i l i – Georgian scientists about the compositional language of the Georgian romanticists.
M. S a l i a – Correlation between the Georgian cxir-, cxaz-// cxas- and Megrelian-Chan cxir-, mcxaj- stems.
T. P u t k a r a d z e – The old and new names denoting Georgians (Colchians, Coraxians, Cols).
T. P u t k a r a d z e – The boarders of Kartli according to “Giorgi Merchule”.
R. S h e r o z i a – The preverb ja-//jo- in Laz.
M. C h u k h u a – Zanizms in Svan.
H e r i t a g e.
K a r t v e l i a n t e x t s.
R e v i e w.
I n f o r m a t i o n.

III – 2004

რ. აბაშია- ბგერათშესატყვისობის ახალგამოვლენილი რიგისათვის ქართველურ ენებში.2.
ი. არონია- დანიშნულებით ბრუნვასთან დაკავშირებული ზოგი საკითხი მეგრულ-ლაზურში.
რ. გერსამია- ლაპარტყია ტიპის წარმოებისათვის მეგრულში.
ლ. გიგლემიანი- კამათი წყალ-ფუძის შესახებ.
ნ. გულუა- მევენახეობის ლექსიკიდან მეგრულ-ლაზურში მარნის ჯამ-ჭურჭელი.
ი. ვაშაკიძე- ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგიის ისტორიი-დან.
გ. თოფურია- ქართველურ ენათა ლექსიკიდან.3. მეგრ. ბერგ-ი „თოხი“, ბარგუნს „თოხნის“.
შ. ლომაია- პარალელური ფორმებით წარმოდგენილი ვითარებითი ზმნისართებისათვის მეგრულში.
მ. სალია- ერთი საერთო – ქართველური ძირისა შესახებ.
ტ. ფუტკარაძე, ე. დადიანი- 1სუბიექტური პირის ვ-უ- ნიშნის მეტათეზისისათვის ქართველურ დიალექტებში.
ნ. ფხაკაძე- ჭურჭელი სიტყვის ისტორიულ- სემანტიკური ანალიზი.
ჭ. ქირია- კო(ნ) მორფემის ფუნქციისათვის ზანური პირობითის ნაკვთებში.
რ. შეროზია- ნო- პრეფიქსიან თურმეობითებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის მეგრულში.
ა. შონია-მორფოფონოლოგიური ცვლილებები წინა ვითარების სახელებში(მეგრულში).
ნ. ხახიაშვილი- სიტყვა „ადამიანის“ ისტორიისათვის.
მემკვიდრეობა.
ქართველური ტექსტები.
ინფორმაცია.

III – 2004

R. A b a s h i a – New paradigm of sound clusters in the Kartvelian languages.
I. A r o n i a – Some problems connected with destinative case in Megrelian- Laz.
R. G e r s a m i a – Formation of lapartqia type in Megrelian.
L. G i g l e m i a n i – Argument about the stem cqal-.
N. G u l u a – Vocabulary of wine-making in Megrelian-Laz wine-making dishes.
I. V a s h a k i d z e – From the history of Georgian scientific terminology.
G. T o p u r i a – Vocabulary of the Kartvelian languages. III. Megr. bergi (a hoe), barguns (is hoeing).
Sh. L o m a i a – Adverbial particals presented by parallel forms in Megrelian.
M. S a l i a – One common Kartvelian stem.
T. P u t k a r a d z e, E. D a d i a n i. – Metathesis of the 1st person subject marker v-/u- in the Kartvelian languages.
N. P k h a k a d z e – Historical-semantic analyses of the word curceli (dishes).
Ch. K i r i a – Function of ko(n) morpheme in Zan conditional segments.
R. S h e r o z i a – Resultative with prefix –no in Megrelian.
A. S h o n i a – Morphophonological changes of derived forms in pre-adverbial nouns in Megrelian.
N. K h a k h i a s h v i l i – The history of the word adamiani (a human-being).
H e r i t a g e.
K a r t v e l i a n t e x t s.
I n f o r m a t i o n.

 

IV – 2005

ლ. ავალიანი, ე. დადიანი- არაბული ფუძეებისაგან ქართული აფიქსებით ნაწარმოები პროფესიის აღმნიშვნელი რამდენიმე ტერმინი ქართულში.
გ. არახამია- სამეგრელოს ტოპონიმიიდან 1. ჩეშონა, უჩაშონა , კოლოშნა.
ი. არონია-დაშორებითი ბრუნვის ნიშნისათვის მეგრულ- ლაზურში.
ფ. ახალაია- წარმოქმნილი ანთროპონიმები მეგრულში.
ლ. გიგლემიანი- წყლის ხმიანობასთან დაკავშირებული ლექსიკა ქართველურ ენებში.
ნ. გულუა- ფრინველებთან დაკავშირებული ხატოვანი სიტყვა-თქმანი მეგრულ-ლაზურში.
ე. დადიანი, ტ. ფუტკარაძე- ნა-ნო პრეფიქსიან ზმნურ ფორმათა წარმოების ზოგიერთი საკითხი ქართველურ ქვესისტემებში.
ლ. ეზუგბაია- პირველი სუბიექტური პირის ალომორფები ლაზურში.
ი. ვაშაკიძე- ერთიანი სამწერლობო ენისა და ქართველური დიალექტების საკითხისათვის (19საუკუნის ბოლოსა და 20 საუკუნის დასაწყისში მიმდინარე დისკუსიების მიხედვით).
შ. ლომაია- დროის, სივრცის და ვითარების მიმართების საკითხისათვის მეგრულ ზმნისართში.
მ. ნაჭყებია- მეგრულისა და ლაზურის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის.
ს. ომიაძე -ქართული ეროვნული დისკურსის სპეციფიკისათვის
მ. სალია- სიტყვა -შური ზანურ ლექსიკურ და ფრაზეოლოგიურ ერთეულებში.
ს. ტყეშელაშვილი- სპარსული ენისთვის ბუნებრივი თანხმოვანთკომპლექსები ქართული ენის ფერეიდნულ დიალექტში.
ტ. ფუტკარაძე-სხვადასხვაენოვანი ქორონიმები და სხვადასხვა ისტორიული ეპოქა (მეთოდოლოგიური შენიშვნები კოლხეთი- ლაზიკა -ეგრისის მიმართებების მიხედვით).
რ. შეროზია- მყოფადისათვის ლაზურში.
ვ. შენგელია- ქართული მოს ძირის შესატყვისისათვის ზანურში.
ა. შონია- საკულტო ტერმინთა წარმოება ობა სუფიქსით.
მ. ჩუხუა- უ-რ ერთგვაროვანი გარდაქმნისათვის ქართველურსა და საერთონახურში.
მ. ჯღარკავა- დეპონენსები ლაზურში.
მემკვიდრეობა- გიორგი როგავას ჩანაწერებიდან.
ქართველური ტექსტები.
ინფორმაცია.

IV – 2005

L. A v a l i a n i, E. D a d i a n i – The terms denoting profession in Georgian and derived from Arabian stems and formed by Georgian
affixes.
G. A r a k h a m i a – Toponymy of Samegrelo 1. cesona, ucasona, kolosina.
I. A r o n i a – Destinative case marker in Megrelian-Laz.
P. A k h a l a i a – Derived antroponemes in Megrelian.
L. G i g l e m i a n i – Vocabulary of water sound in the Kartvelian languages.
H. G u l u a – Bird-related figurative expressions in Megrelian-Laz.
E. D a d i a n i, T. P u t k a r a d z e – Formation of the verb forms with –na/-no prefix in the Kartvelian subsystems.
L. E z u g b a i a – First person subject allomorphs in Laz.
I. V a s h a k i d z e. – Common written language and Kartvelian dialects (according to the discussions of the 19-20th cc.).
Sh. L o m a i a – Temporal, spatial and adverbial forms in Megrelian-Laz.
M. N a c h q e b i a – Interrelation of Megrelian-Laz.
S. O m i a d z e – Towards the specificity of Georgian national discourse.
M. S a l i a – The word suri in Zan lexical and phrazeological units.
S. T q e s h e l a s h v i l i – Natural consonant-complexes for Persian in the Fereidanian dialect of Georgian.
T. P u t k a r a d z e – Choronemes of different languages and different historical epoch (methodological notes according to Colcheti-Lazica-Egrisi relation).
R. S h e r o z i a – Fiture in Laz.
E. S h e n g e l i a – Towards the corresponding of the Georgian root mos-in Zan.
A. S h o n i a – Formation of cult terms with –oba suffix.
M. C h u k h u a – Towards the u->r changing in Kartvelian and common Nakh.
M. J g h a r k a v a – Deponents in Laz.
H e r i t a g e.
K a r t v e l i a n t e x t s.
I n f o r m a t i o n.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019