ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები

 

I/1959      II/1961     III/1963     IV/1974     V/1981      VI/1996     VII/1998     VIII/2003     IX/2005    X/2009    XI/2011


XII/2013    XIII/2015    XIV2018


 • IX – 2005
 • მ. აბალაკი – სინონიმიისა და პოლისემიის ურთიერთმიმართებისათვის, 3. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • რ. აბაშია – სიბილანტურ ფონემათა სისინა და შიშინა სახეობების მონაცვლეობისათვის ქართველურ ენებსა და დიალექტებში, 10. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ა. არაბული – ზოომორფიზმი მცენარეთა სახელდებაში, 21. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • შ. აფრიდონიძე – უხმოვნო ფუძის მქონე -ობ თემისნიშნიანი ზმნები ახალ ქართულში (მორფონოლოგია, კონვერსია, მიმღეობათა წარმოება), 30. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ა. ბაბლუანი – სტაბილური მედიალური გამონათქვამები სვანურ (ბალსქვემოურ) ზღაპარში, 46. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ლ. ბაკურაძე – სახელთა -ებ სუფიქსიანი მრავლობითი ქართლურში, 58. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • გ. ბედოშვილი – მასალები ქართული გვარსახელების ეტიმოლოგიური ლექსიკონისათვის, 62. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • თ. ბერია – სამვალენტიანი ენიანი ვნებითების შესახებ ქართულ ენაში, 69. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ლ. ბინიაშვილი – სიტყვა ფახად-ის წარმომავლობისათვის ქართულში, 78. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • გ. ბურჭულაძე – ჴ…ედა “ხის ურო, ჩაქუჩი” და კ…ერ = “ურო”, “ჩაქუჩი” ქართული ენის დიალექტებში, 86. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • თ. ბურჭულაძე – ერთი დიალექტური ფორმის შესახებ, 96. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ე. გაზდელიანი – ზოგი სვანური კომპოზიტის შესახებ, 99. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ხ. გალდავა – ხმოვანთა კომბინაციები მეგრულში, 105. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • გ. გოგატიშვილი – ლექსიკური დიალექტიზმების სემანტიკურ მოცულობათა განსაზღვრისათვის, 112. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • გ. გოგოლაშვილი – ქართული ენის დიალექტური დანაწევრებისა და დიალექტთა განდასების საკითხისათვის, 126. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ლ. ეზუგბაია – ვ- პირის ნიშანთან დაკავშირებული ერთი საკითხისათვის მეგრულში, 137. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ქ. ილურიძე – ნაცვალსახელი XIX საუკუნის I ნახევრის ქართულ გრამატიკებში, 143. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • გ. კარტოზია – “საღამოს” აღმნიშვნელი ფუძის ისტორიისათვის ზანურ ენებში, 149. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ც. კვანტალიანი – რთული ზმნისწინის სიტყვაწარმოებითი დანიშნულება, 154. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • მ. კვასხვაძე – ზოგიერთი გრამატიკული ტერმინის შესახებ სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში (კატევთია, ორთი, პტოსი), 161. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • თ. ლეჟავა – ენიანი ვნებითი გვარის ზმნების სინტაქსური კონსტრუქციებისათვის ქართულში, 166. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ი. ლობჯანიძე – ტერმინ ზრუნის შესახებ, 176. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ნ. ლოლაძე – არსებობისა და ქონა-ყოლის ზმნათა მიმართებისათვის, 186. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ვ. მაღრაძე – ფლორის აღმნიშვნელი სიტყვები ტოპონიმებში (თევზთა სახეობები), 192. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • თ. მახარობლიძე – ახალი საბაზისო თეორია ისტორიულ-შედარებითი ენათმეცნიერებისათვის, 198. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ო. მიქიაშვილი – რუსულიდან მომდინარე სიტყვა-ფრაზები მეგრული პრესის ენაში “ყაზაყიში გაზეთის” მიხედვით, 203. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ს. ომიაძე – ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვატომეული – ლინგვოკულტუროლოგიურ კვლევათა ფუნდამენტური წყარო, 210. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ი. რუსაძე – სპეციფიკური კოლოკვიალური სომატური იდიომები (ქართული და ინგლისური ენების მასალაზე), 220. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ნ. სააკაძე – აზერბაიჯანული ლექსიკური ელემენტები ქვემოქართლელთა მეტყველებაში, 225. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • მ. საღლიანი – ხმოვანთა რედუქცია სვანური ენის ნასესხებ ფუძეებში, 229. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • მ. სუხიშვილი – “მყოფობა” : “მქონებლობის” გამოხატვისათვის ძველი ქართულის საშუალო გვარის ზმნათა საქცეო სისტემაში, 242. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • თ. უთურგაიძე – ზმნისართები -ით სუფიქსით, 255. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ნ. ფხაკაძე – ღვინის სასმისთა ტერმინები ქართულში, 268. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ზ. ქავთარაძე – “მკვდრისა” და “მოსულის” ცნებათა გამომხატველი ტერმინებისათვის მთის თემში, 284. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ლ. ქაროსანძიე – ძველ ქართულ გრამატიკულ ტერმინთა ისტორია და ზურაბ შანშოვანის გრამატიკა, 289. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • მ. ქურდანი – საერთო-ქართველური საზოგადოების სოციალური სტრუქტურისა და სამეურნეო ყოფის ზოგიერთი საკითხი ენობრივი მონაცემების მიხედვით IV. ხელოსანი (ხითხურო), 292. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ბ. ღლონტი – მსაღზვრელ-საზღვრულის პრობლემა XX საუკუნის დასაწყისის საქართველოს გრამატიკებსა და პრესაში, 296. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ი. ჩანტლაძე – ბე{ნ}დ- / ბე{ლ}დ- ძირი ანთროპონიმებში, 306. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • მ. ჩაჩანიძე – თარგმნის ლექსიკოგრაფია და ლექსიკოგრაფიული სემანტიზაცია, 310. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • ც. ძაძამია – ფერის აღმნიშვნელ სახელთა ხარისხის ფორმები მეგრულში, 317. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • რ. ჭკადუა – ზოგი -ა სუფიქსიანი მასდარისა და “პირველად სახელთა” შეპირისპირებისათვის სვანურში”, 323. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • რ. ჯანაშია – გურული დიალექტური მეტყველების ნიმუშები სიმონ ჯანაშიას ჩანაწერებში, 328. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • მემკვიდრეობა
 • ტ. გუდავა – ზანური (მეგრულ-ჭანური) სრულხმოვნობის ახსნის ცდა, 335. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები , IX, 2005
 • რ. აბაშია- სიბილანტურ ფონემათა სისინა და შიშინა სახეობების მონაცვლეობისათვის ქართველურ ენებსა და დიალექტებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ.3
 • ნ. ამირანაშვილი –ტერმინთა შედგენის საკითხები თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგიაში: ორმაგსუფიქსიანი ლათინურ სამედიცინო ტერმინთა ქართულ ენაზე თარგმნის თავისებურებანი. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII, 2003, გვ. 10
 • ნ. ამირანაშვილი – თანამედროვე სამედიცინო ტერმინოლოგიაში ტერმინთა წარმოების ზოგადი პრინციპები: ლათინურ-ბერძნულ კომპოზიტებზე სუფიქსდართული ტერმინების ქართული შესატყვისები. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 15
 • ი. არონია – ზოგი რთული სიტყვის შედგენილობისათვის მეგრულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 20
 • ი. ასათიანი – ჭანურის ია-ჟა ელემენტიანი რთული პრევერბი. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ 24
 • ც. ბარბაქაძე – ტრადიციული რიტორიკა და ნეორიტორიკის ლინგვისტური მიმართულება. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 27.
 • ც. ბარბაქაძე – აზრისა და მნიშვნელობის ურთიერთმიმართებისთვის სამქადაგებლო ტექსტებში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 33.
 • მ. ბუკია – ლაზურ-თურქული და მეგრულ-აფხაზური ენობრივი შეხვედრები. გვ. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, 39.
 • გ. ბურჭულაძე – რ. ჭიკაძე, წინადადების პარატაქსული კონსტრუქცია ქართულში, თბ. 1995, 196 გვ. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 44.
 • ე. გაზდელიანი – სვანური ენის გრძელი ხმოვნის შესწავლის ისტორიისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 54.
 • გ. გვანცელაძე – ცხოველთა სახელებისაგან მომდინარე ანტროპონიმების სტრუქტურა XI – XVII საუკუნეთა ქართული იურიდიული საბუთების მიხედვით. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 67
 • გ. გოგატიშვილი – დიალექტურ ლექსემათა სემანტიკური გააზრებისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 72.
 • ქ. გოდერძიშვილი – ო სუფიქსის კვალიფიკაციისათვის ანთროპონიმებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 82.
 • ლ. ეზუგბაია – მწკრივში ფორმათა რაოდენობისათვის მეგრულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 91.
 • ლ. კვანტალიანი – პეტრე მირიანასვილი, როგორც ლინგვისტი. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 96.
 • ლ. კვანტალიანი – შესიტყვებათა შეკუმშვისათვის ქართულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 101.
 • დ. კვარაცხელია – მდინარეების: კინჩხისა და ინწირას ხეობათა მიკროტოპონიმიის წარმოქმნის ძირითადი საშუალებანი. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ 105.
 • ვ. მაღრაძე – ანტროპონიმი – გვარ-სახელი. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 111.
 • მ. მიქელაძე – ქართული ენის გავლენით შეპირობებული ცვლილებები წოვა-თუშურის ზედსართავთა ბრუნების სისტემაში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 115.
 • ო. მიქიაშვილი – რომანტიზმისწინა პერიოდის ქართული რუსულის გავლენის თვალსაზრისით. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 123.
 • ლ. ნოზაძე – ბრუნების ზოგი საკითხის შესახებ ქართულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ 127.
 • ნ. ოთინაშვილი – ქსნის ხეობის ჰიდრონიმია. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 143.
 • ნ. სააკაძე – სამეურნეო ყოფის ამსახველი ლექსიკა ქვემო ქართლში (მეფუტკრეობის ლექსიკა.), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 149.
 • მ. სალია – კაპოეტ ფუძისა და მის ვარიანტთა სემანტიკის დიფერენციაცია ქართველურ ენებში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 155.
 • ქ. სარსევანიძე – ქართულ ტოპონიმთა ენათმეცნიერული კვლევის სათავეებთან. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 165.
 • მ.საღლიანი – ანგელოზთა სახელწოდებანი სვანური ენის დიალექტებსა და კილოკავებში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 171.
 • ვ. სომხიშვილი – ზმნის პირიან ფორმათა წარმოება ლიახვისა და ქსნის ხეობათა ქართლურში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ 179.
 • მ. სუხიშვილი – ქართველური შესატყვისობებიდან. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 144.
 • მ. ტაბიძე – სად გადის საზღვარი დიალექტსა და ენას შორის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 189.
 • რ. ფარეულიძე – სემანტიკურად დაპირისპირებული ზმნური ფუძეები ჩეჩნურსა და ქართულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 195.
 • ლ. ქაროსანიძე – 1736 წლის ხელნაწერის ერთი გრამატიკული ხასიათის სქოლიოს შესახებ. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ.200.
 • ნ. ქეცბაია – კომპოზიტები მეგრულ სამშენებლო ლექსიკაში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 203.
 • ჭ. ქირია – ნაკვთის(მწკრივის) გრამატიკული სტატუსისათის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 205.
 • მ. ღლონტი – ქართული ,,არაკისა’’ და ,,იგავის’’ ლექსიკურ ტერმინოლოგიური კვალიფიკაციისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 210
 • ი. ჩუთლაშვილი – ფარინგალური ხ ქიზიყის სოფელ ვაქირის მეტყველებაში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 214.
 • მ. ჩუხუა – ისტორიული ფონეტიკის ზოგიერთი საკითხის თაობაზე სვანურში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 217.
 • დ. ჩხუბიანიშვილი – დიალექტური მეტყველების ზოგი სტილური თავისებურების შესახებ. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 226
 • მ. ძნელაძე – ბრძანების ინტონაცია გურულში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 230.
 • ქართველური ტექსტები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,2003, გვ. 239
 • რ. აბაშია – მასალები ქართველურ ენათა ლექსიკის ისტორიიდან, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998,გვ. 3
 • ე. აბულაძე – ორმაგი უარყოფა ანტონ ფურცელაძის ენის
 • მიხედვით. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998გვ. 10.
 • ა. არაბული – ზოგი ცალთანხმოვნიანი ზმნური და სახელური ძირის ურთიერთმიმართებისათვის ქართველურ ენებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 13.
 • ნ. არდოტელი – ,,მღე’’ ტიპის მიმღეობათა წარმოებისა და წარმომა
 • ვლობისატვის ხევსურულში ძველ ქართულთან შედარებით. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998გვ. 20
 • ი. ასათიანი – ჭანური ზმნის მოდალობის კატეგორია. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998გვ. 24
 • ვ. ახალაია- ერთი სახის დროის გარემოებითი დამოკიდებული წინადადების შესახებ ჭანურში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 31
 • ნ. ახვლედიანი – რამდენიმე ზანური სუბსტრატული ტოპონიმიისათვის აჭარულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 43
 • ლ. ბაკურაძე – სიტყვის ფორმობრივი აგების პრინციპები საბას ლექსიკონში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII,1998 გვ 46.
 • ც. ბარბაქაძე – პოეტური სიტყვის ენობრივი კვლევის ნიუანსები (გ. ალხაზიშვილის პოეზიის მიხედვით), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 52
 • ნ. ბაღათურია – ქართულ-ნოღაური ენობრივი ურთიერთობიდან, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 57
 • ვ. ბოედერი – ენა და ვინაობა ქართველთა ისტორიაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 60.
 • მ. ბუკია – მესაქონლეობის ლექსიკის ერთი სემანტიკური ჯგუფი მეგრულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998გვ 82.
 • კ. გაბუნია – მიცემითი ბრუნვის ნიშნის გენეზისისათვის ქართველურ ენებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 89.
 • გ. გოგატიშვილი- დიალექტური ლექსიკის სემანტიკური სტრუქტურის ნაირგვარობა, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ 92.
 • ქ. გოდერძიშვილი – სუფიქსი და ონიმის სუბიექტურ ემოციური ელფერი (ა, იკ, იკა), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 106.
 • თ. გვანცელაძე – თამარ მეფის სიგელის ორი სახელის გაგებისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 118.
 • ე. დადიანი – ,,პირობითის’’ ფორმები მეგრულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 126.
 • ქ. დათუკიშვილი – ძირი, თემა და ფუძე ქართული ზმნის უღლების ფორმალიზებულ სისტემაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII,1998 გვ.136
 • ლ. ეზუგბაია – მიცემით ბრუნვაში დასმული სახელის რიცხვის გამოხატვის პრინციპები ჭანურში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ 142.
 • ნ. ზარიძე – პირველ ,,ქართულ-იტალიურ ლექსიკონში’’დასვებულ შეცდომათა ერთი ტიპის შესახებ’’, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 151.
 • თ. ზვიადაძე – დავით კლდიაშვილის თხზულებათა ენის ზოგიერთი თავისებურება, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII,1998 გვ. 155.
 • გ. თოფურია – ტოპონიმ ,,ონტოფოს’’ ეტიმოლოგიისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII,1998 გვ. 159
 • ვ. კუზიბაბაშვილი – კვლავ ჰ პრეფიქსის მორფოლოგიური ფუნქციისათვის ინგილოურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998გვ. 164.
 • ქ. ლომთათიძე – წკელიკარის (გალის რაიონი) XI საუკუნის წარწერის ერთი ადგილის წაკითხვისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 168.
 • ა. ლომთაძე – დეზაფრიკატიზაცია (სპირანტიზაცია) ქართველურ ენებში წ>ს, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 171.
 • ე. ლომთაძე – სიტყვაწარმოების – ო სუფიქსი ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 179
 • თ. ლორთქიფანიძე – მი და მო ზმნისწინთა ფუნქციურ-სემანტიკური ანალიზი ქვემოიმერულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 197.
 • ქ. მარგიანი – სვანური ისტორიული საბუთების ლექსიკური თავისებურებანი, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 202.
 • ა. მარტიროსოვი – ორთოგრაფიულ ნორმათა რყევის შემთხვევები ძველ ქართულში და მისი მიზეზები. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 205.
 • თ. ნაცვლიშვილი ერთი უდიურ-ქართული სემანტიკური დამთხვევის შესახებ, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 211.
 • მ. ნაჭყებია – ზმნისართი ადგილის გარემოებად მეგრულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 214.
 • ლ. ნოზაძე – ხმოვანმონაცვლე ზმნათა წარმოების ზოგო საკითხი ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII,1998 გვ. 220.
 • ე. ოსიძე – ვარაუდები ,,არსებობისა’’ და ,, ქონა-ყოლის’’ აღმნიშვნელი ზოგი უძველესი ზმნის წარმომავლობის თაობაზე. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998გვ 231.
 • ნ. სურმავა – ყე ნაწილაკის ფუნქციისათვის ქვემოიმერულის ხონურ-სამტრედიულსა და აბაშურ თქმებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ 234.
 • მ. სუხიშვილი – ლა- პრეფიქსიანი მიმღეობის ფორმები მასდარის მნიშვნელობით სვანურში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,1998გვ 241.
 • ზ. ტუღუში – ჩხო- და მასთან დაკავშირებულ ფუძეთა ანალიზისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 247.
 • თ. უთურგაიძე – რეპლიკა ბრუნების საკითხებთან დაკავშირებით. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 250
 • მ. ფაღავა, მ. ცინცაძე –სამხრული დიალექტების ზოგიერთი ფონეტიკური თავისებურება V-VXIIIსს სამწერლობო ქართულთან მიმართებით, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 256
 • ტ. ფუტკარაძე –ხმოვანთკომპლექსის ადაპტაციისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ.268
 • ვ. შენგელია –ერთი შესატყვისობის შესახებ ქართველური ენების სიბილანტთა რიგში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 271
 • რ. შეროზია –სტატიკურ ზმნათა ფუძის წარმოების ერთი საკითხი მეგრულ-ლაზურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ.274
 • ი. ჩანტლაძე –საობიექტო ვერსია ქართველურ ენებში და მისი –უ- ალომორფი სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 276
 • ი. ჩუთლაშვილი – სახელებთან ქიზიყურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ.282
 • რ. ჭკადუა –ხალატ ტიპის ზმნათა პარადიგმებისათვის სვანურ ენაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ. 287
 • ი. ჭრელაშვილი – მასალები სახვითი ხელოვნების ტერმინოლოგიისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VIII ,1998 გვ. 291
 • ც. ჯანჯღავა- სახელთა ბრუნების მორფონოლოგიური ანალიზისათვის მეგრულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998 გვ.297
 • ა. შანიძე-დიმიტრი ყიფიანი, როგორც გრამატიკოსი, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII,1998
 • 48.არნ. ჩიქობავა- დიმიტრი ყიფიანი და ქართული ენის თავისებურებათა საკითხი, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998
 • 50. აჭარული ტექსტები ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VII ,1998
 • ა. არაბული – უე – უ სეგმენტთა მონაცვლეობისათვის ისტორიულ
 • ფუძეებში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ. 3.
 • ი. ასათიანი – კვლავ ჭანურ-მეგრული ზმნის მორფოლოგიის ზოგი
 • თანხვდომის გამო. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ. 11
 • ლ. ბაკურაძე – ტერმინ ,,ართრონის’’ ერთი ფუნქციისათვის
 • სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 17
 • ც. ბარბაქაძე – წინადადებათა კონსტრუქციები და მათი
 • რეალიზების პირობები კანონთა ტექსტებში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 25
 • ნ. ბაღათურია – ლაფშას ეტიმოლოგიისათვის ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ. 30
 • ლ. ბინიაშვილი – სამოსელ- ფუძის ხმარების ერთი შემთხვევისათვის ძველ ქართულში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 36
 • დ. ბუიძე – მესამე პირის პირდაპირი ობიექტის მარკირებისათვის ქართულში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 39
 • თ. გვანცელაძე – აფხაზეთის ქარტველური ტოპონიმია: გაგრა ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 44
 • ც. გოგებაშვილი – შავი ფერის სემანტიკური ველი სვანური ენის ლენტეხურ დიალექტებში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 50
 • ლ. გოგოხია – წარმომავლობის სახელები ზანურში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 55
 • ლ. გულედანი – უმლაუტი სვანური ანდაზების ენაში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ. 61.
 • ლ. ეზუგბაია – გრამატიკული რიცხვი მეგრულში და მისი მორფოლოგიური ანალიზი ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 66
 • გ. კარტოზია – მეგრულის ნი(<*ინი) ,,რომ’’ კავშირის გენეზისისათვის ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 79
 • ზ. კიკვიძე – ენობრივ და საზოგადოებრივ სტრუქტურათა ურთიერთმიმართება, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ. 84
 • ბ. ლემონჯავა – სიტყვის გამეორება ზანური ენის შერწყმულ წინადადებაში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ. 91
 • ნ. ლოლაძე – ზმნის გვარის სამწევრა სისტემის სტრუქტურული
 • მოდელები ქართველურ ენებში. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 96
 • ქ. ლომთათიძე – ხვალ-ე ზმნისართის ეტიმოლოგია და ამოსავალი
 • ფუძის სემანტიკური ველის ზოგი ასპექტი (შესაბამისი უბიხურ-ჩერქეზული მონაცემებითურთ.) ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ.-101
 • ე. ლომთაძე – ქართველური ენების სიტყვამახვილის შესწავლის
 • ისტორიისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ. 106.
 • თ. ნაცვლიშვილი – მევენახეობის ერთი საერთო ქართულ-უდიური ტერმინის
 • შესახებ. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ.124.
 • ნ. სურმავა – ,,აქვს’’ ზმნის უღვლილების თავისებურება აჭარულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ. 128
 • მ. სუხიშვილი – ჩბუნვა ზმნის სვანური შესატყვისისათვის ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 133
 • მ. ტაბიძე – -ობა სუფიქსით ნაწარმოები ქართული მუსიკალური
 • ტერმინები ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996, გვ. 139
 • თ. უთურგაიძე – კონვერსიისათვის კაუზატიურ ზმნებში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ 144.
 • ლ. ფაჩულია – საკავშირებელ საშუალებათა თავისებურებებისათვის ზანურში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები,VI ,1996,გვ. 148
 • ტ. ფუტკარაძე – ენობრივი პოტენცია და რედუქციის საკითხი
 • ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI ,1996, გვ 150
 • რ. ქურდაძე – -ებ თემის ნიშანი ხმოვანმონაცვლე ზმნებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI ,1996, გვ. 155
 • მ. ქურდიანი – საერთო-ქართველური ლექსის ჟანრობრივი მოდელების კონსტრუქციისა და კლასიფიკაციის პრობლემებისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI ,1996,გვ. 160
 • რ. შეროზია – სტატიკურ ზმნებთან დაკავშირებული ზოგი საკითხისათვის კოლხურში I, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI ,1996, (მეგრული) გვ. 186
 • რ. ჭკადუა – ზმნის მოდალური ფორმებისათვის სვანურ ენაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI ,1996, გვ. 190.
 • ნ. წულეისკირი – სამეტყველო ქცევის ლინგვისტური კორელატები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI ,1996, გვ. 193.
 • ც. ჯანჯღავა – ფონეტიკური პროცესები მორფემათა საზღვარზე მეგრულში II, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI ,1996, გვ. 198.
 • ნ. ხოჭოლავა – მცენარეთა სახელდებისათვის ქართველურ ენებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI ,1996, გვ. 202
 • ხადის ხეობის მცხოვრებთა მეტყველების ნიმუშები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI ,1996, გვ. 207
 • სოლომონ ბრძენიშ ამბე , ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VI,1996,გვ. 213
 • არნ. ჩიქობავა – ჟ. ვან-გინეკენი ლატერალების შესახებ ქართველურ ენათა ისტორიაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 3-6
 • ქ. ლომთათიძე – მასდარის ერთი კორეაციური წყვილი ძველ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981 გვ. 7-10
 • მ. სუხიშვილი – გარდაუვალ უგვარო ზმნათა სემანტიკისათვის თანამედროვე ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ. 11-14
 • მ. ხომასურიძე – ზმნის ა- პრეფიქსი და სასუბიექტო მიმღეობა ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 15-17
 • გ. ცოცანიძე – ,,გან’’ თანდებულიანი მოქმედებითის საკითხისათვის თანამედროვე სალიტერატურო ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ. 17-27
 • ა. პაპიძე – კავშირებითი კილოსა და მომავალი დროის გამოხატვისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ. 27-28
 • ლ. ლეჟავა – განსაზღვრებითი დამოკიდებული წინადადების ზოგი კავშირის შესახებ, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ. 28-45
 • გ. როგავა- ქართული რისხ (რისხავს) ზმნური ფუძის შედგენილობა, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ. 46-58
 • ა. ჭინჭარაული – ეტიმოლოგიური ეტიუდები (I, ჭიაკოკონა), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 59-61
 • ლ. ნადარეიშვილი – საერთოქართველური ლექსიკიდან სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 61-72
 • ა. კიზირია, – კომპოზიტი ახალ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ. 72-94
 • მ. ქალდანი – წარმომავლობის –არ სუფიქსისათვის ქართველურ ენებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 94-96
 • ბ. ცხადაძე – ოვან სუფიქსი ძველ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 96-105
 • მ. მუზაშვილი – ნასახელარი ზმნების ერთიჯგუფის სემანტიკისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ. 105-110
 • გ. გოგოლაშვილი – სახელთა ფუძისეული ხმოვნის რედუქციასთან
 • დაკავშირებული ზოგი საკითხი ქართულშ, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ.111-117
 • ა. არაბული – მახვილი ხევსურულ დიალექტში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ.118-125
 • ი. ქავთარაძე – ენის ისტორიის წყაროები და მათი გამოყენების პრინციპები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 126-146
 • თ. უთურგაიძე, დ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. გიუნაშვილი – დიალექტის ცვლილებისათვის ისტორიულ ასპექტში (ქართული ენის კახური დიალექტის ფერეიდნული კილოკავის მასალაზე), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ.147-153
 • რ. ღამბაშიძე – პირველი ტექნიკური ლექსიკონი და მისი როლი ქართული სამეცნიერო ტექნიკური ტერმინოლოგიის ჩამოყალიბებაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 154-166
 • გრ. იმნაიშვილი – ქართული ენის საკითხები ალექსანდრე ხახანაშვილის შრომებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 167-182
 • ე. ნიკოლაიშვილი – გიორგი წერეთელი და ქართული ენის საკითხები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 182-193
 • ლ. კვანტალიანი – დიმიტრი ბაქრაძე და ქართული ენის საკითხები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981,გვ. 194-204
 • ნ. ჩართოლანი – ჰ. ფოგტი – ქართველოლოგი, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, V,1981, გვ. 204
 • ა. თაყაიშვილი- კაუზატივის წარმოების ზოგი საკითხი ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 5-36
 • ა. ონიანი – მეორე სუბიექტური და მესამე ობიექტური პირის მორფემათა ალომორფემების განაწილება ხანმეტსა და ჰაემეტ ტექსტებში (სინქრონიული ანალიზი), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 36-37
 • ჟ. ფეიქრიშვილი – თურმეობითების მნიშვნელობა და გამოყენება ახალ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 37-53.
 • კ. კუბლაშვილი – შერეული სახის რთული წინადადების ერთი სახეობისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 53-71.
 • გრ. იმნაიშვილი – გურულისა და იმერულის ურთიერთმიმართების საკითხისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 71-75.
 • ა. კიზირია – ქვემდებარე-შემასმენლის ურთიერთობა ქართული ენის დასავლური დიალექტების მიხედვით, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 76-92.
 • გ. ცოცანიძე – სპირანტის აფრიკატიზაციის ერთი შემთხვევა ქართულ დიალექტში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 93-111.
 • გ. მაჭავარიანი – ასპექტის კატეგორია ქართველურ ენებში ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 118.
 • ლ. ნადარეიშვილი – წკ/ჭკ კომპლექსიანი სიტყვები ქართველურ
 • ენებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 112-143.
 • მ. ქალდანი – სახელობითი ბრუნვისა და მრავლობითი რიცხვის მაწარმოებელ სუფიქსთა საკითხისათვის სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 143-148
 • იზ. ჩანტლაძე – ო ხმოვანზე დაბოლოებულ სახელთა ბრუნება სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 149-173
 • პ. გაჩეჩილაძე – ეტიმოლოგიური შენიშვნები (ცივი, ცივცივ, ციცინათელა. . .), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 174-185
 • ი. ქავთარაძე – მასალები იმერული ლექსიკონისათვის. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 193
 • არ. მარტიროსოვი – ქართველური ენების შესწავლა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, IV,1974, გვ. 186-223
 • გ. როგავა- მახვილის საკითხისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III,1963, გვ. 5-10
 • ეკ. ოსიძე, -ერთი ტიპის ზმნათა აწმყოს ფუძის აგებულებისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, 1963, გვ 11-18
 • ა. კიზირია -მიმართვა ძველ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, გვ.19-27
 • ქ. ლომთათიძე -ქართული აქვს ზმნა მეგრულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, გვ. 29-32
 • ელ. კოშორიძე- ვასილ ბარნოვის მუშაობა ავტოგრაფებზე. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963,
 • ნ. აბესაძე -ქართული ორთოგრაფიის ისტორიიდან, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, გვ. 33-53
 • მ. ქალდანი- ლეჩხუმის გეოგრაფიულ სახელთა –იშ(-შ) სუფიქსის საკითხისათვის, გვ 55-64
 • გრ. იმნაიშვილი -ინგილოურის ბგერითი შედგენილობა, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, გვ. 67-92
 • ზ. ჯაფარიძე –ვით თანდებულის ხმარებისათვის ზმნასთან ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, გვ.95-98
 • ნათ. როსტიაშვილი- ინგილოური სალექსიკონო მასალები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, გვ. 99-108
 • ივ. ქავთარაძე- მასალები იმერული ლექსიკონისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, გვ.109-161
 • ვ. თოფურია- ქართველურ ენათა დიალექტების შესწავლის მდგომარეობა და ამოცანები,ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, გვ.161-188
 • დ. ჩხუბიანიშვილი- 1960 და 1961 წელს ქართველურ ენათა შესახებ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, III, 1963, გვ189-191
 • ივ. ქავთარაძე – ხოლმეობითის კატეგორიის ისტორიიდან ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961,გვ. 1-25
 • ნ. ნათაძე – მყოფადისათვის ქართველურ ენებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961 გვ. 26-52
 • ბ. ფოჩხუ – მრავლობითის ნ-არიანი მაწარმოებელი ძველ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961გვ. 53-62
 • ლ. ნოზაძე – პრეფიქსული და სუფიქსური ვნებითების ურთიერთობისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961 გვ. 63-72
 • ც. კალაძე – განსაზღვრება ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961 გვ. 73-118
 • გ. როგავა – მარყუჟ სიტყვის გენეზისისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961გვ. 119-124
 • თ. ზურაბიშვილი – ტოპონიმიკის შესწავლისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961 გვ. 125-166
 • გრ. იმნაიშვილი – ქვემოქართლურის ზოგიერთი თავისებურებისათვის
 • მ. ქალდანი – სვანური ენის ლენტეხური კილოს ზოგიერთი ფონეტიკური თავისებურება, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961გვ. 167-184
 • დ. ჩხუბიანიშვილი – ზოგიერთი სინტაქსური კონსტრუქციის მონაცვლეობისათვის ძველ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961 185.-196
 • ა. ჩიქობავა – თანდებულიან ბრუნვათა საკითხისათვის ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961 გვ. 197-210
 • ქ. ლომთათიძე – საურთიერთო კატეგორიის საკითხისათვის ქართველურ ენებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961გვ. 211-220
 • თ. შარაშენიძე – ორფუძიანობის ერთი ტიპის შესახებ სვანურ სახელთა ბრუნებაში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961გვ. 221-247
 • გ. კარტოზია – ერთი თანდებულის გენეზისისათვის მეგრულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961გვ. 248-250
 • ვ. თოფურია – მთარაჭულის დახასიათებისათვის, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961გვ. 251-252
 • გ. მაჭავარიანი – Vaclav polak, Contributions a la grammaire historique des langues Kartveliennes: Archiv Orientalni XXIII – 1955, 1-2, Praha, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961 გვ. 253
 • დ. ჩხუბიანიშვილი – 1959 წელს ქართველურ ენათა შესახებ გამოქვეყნებული საენათმეცნიერო ლიტერატურის ბიბლიოგრაფია, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, II,1961254-261
 • გ. შალამბერიძე – ზმნისართი ძველ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, I. 1959 გვ. 1-70
 • ბ. ფოჩხუა – ხმოვანთავსართული ზმნისართები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, I. 1959 გვ. 71-80
 • მ. ქალდანი – იოტას გენეზისისათვის სვანურში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, I. 1959 გვ. 81-88
 • გ. მაჭავარიანი – ,,უნიშნო ვნებითი’’ ქართველურ ენებში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, I. 1959 გვ.101-128.
 • ა. კიზირია – ერთშემადგენლიანი წინადადება ძველ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, I. 1959 გვ.129-138.
 • ლ. ლეჟავა – ქართული ანდაზების ენა, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, I. 1959გვ. 139-268.
 • ა. მარტიროსოვი – ერთი სინტაქსური მოვლენისათვის ძველ ქართულში, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, I. 1959 გვ. 269-279
 • გ. როგავა – ქართველურ ენათა ბგერათშესატყვისობიდან, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, I. 1959გვ. 280-281
 • ვ. თოფურია – ქართველურ ენათა სიტყვაწარმოებიდან. VI. კომპოზიტი, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, I. 1959 გვ. 281-306

I/1959      II/1961     III/1963     IV/1974     V/1981      VI/1996     VII/1998     VIII/2003     IX/2005


 

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019