სიახლეები

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა

წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVII“  (2020 წ.) მიიღება ა. წ. 15 ოქტომბრამდე.

წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები  წითლად მონიშნონ წერილის ელვერსიაში.

წერილის ელქტრონული ვერსია  მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: dodo_mariami@yahoo.com

წერილის ფორმატი _  A 4, შრიფტი _  Sylfaen,  ICL_Symbol,

შრიფტის ზომა _ 11, ინტერვალი სტრიქონებს შორის _  1,5