სიახლეები

ქართული სიტყვის კულტურის საკითხების მორიგი − მე-16 წიგნისათვის სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 15 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A4, შრიფტი −Sylfaen, შრიფტის ზომა − 11, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5.

სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე− burchuladzetea@gmail.com; contact@ice.ge.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019