სიახლეები

ართული სიტყვის კულტურის საკითხების“ მორიგი − მე-17 წიგნისათვის სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 15 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A5, შრიფტი − Sylfaen, შრიფტის ზომა − 10, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5.
სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com; contact@ice.ge.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020