სიახლეები

pencelყოველწლიური თემატური კრებულის „ეტიმოლოგიური ძიებანი“ XIII ტომისათვის წერილები მიიღება ა. წ. 15 სექტემბრამდე. წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არა უმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ძირ-ფუძეეების ნუსხა და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ელვერსიაში წითლად მონიშნონ.

წერილების ნაბეჭდი ვერსიები მიიღება არნ.ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიის განყოფილებაში (პ.იგოროყვას 8, II სართული, ოთახი 203; მედეა ღლონტი, რუსუდან რამიშვილი), ხოლო ელქტრონული ვერსიები შემდეგ ელექტრონულ მისამართებზე: dodo_mariami@yahoo.com; rusudrami@yahoo.com წერილის ფორმატი : A 4; შრიფტი : Sylfaen, ICL_Symbolშრიფტის ზომა: 11; ინტერვალი სტრიქონებს შორის: 1, 5.

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019