სიახლეები

2019 წლის 24-27 დეკემბერს გაიმართება არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 78- სამეცნიერო სესია.

მოხსენებათა თეზისები მიიღება 30 ნოემბრამდე. თეზისების მოცულობა არაუმეტეს 2 გვერდისა, შრიფტი − sylfaen, (12) (ტრანსკრიფციისათვის − ICL_Symbol. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსიები. თეზისების ელექტრონული ვერსია მიიღება შემდეგ  მისამართზე − giglemianilela5@gmail.com

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2019