სიახლეები

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა

წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVIII“  (2021 წ.) მიიღება ა. წ. 15 ოქტომბრამდე.

წერილს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა).

ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ტესტში წითლად მონიშნონ.

წერილის ელქტრონული ვერსია  მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: dodo_mariami@yahoo.com

წერილის ფორმატი _  A 4,შრიფტი _  Sylfaen,  ICL_Symbol,

შრიფტის ზომა _ 11,ინტერვალი სტრიქონებს შორის _  1,5

Share Button