სიახლეები

წერილების მიღება ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის „ეტიმოლოგიური ძიებანი XVIII“  (2021 წ.) გრძელდება ა. წ. 1 5   ნ ო ე მ ბ რ ა მ დ ე.

წერილს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (არაუმეტეს 1 გვერდისა). ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები წერილის ტესტში წითლად მონიშნონ.

წერილის ელქტრონული ვერსია  მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: dodo_mariami@yahoo.com