სიახლეები

საენათმეცნიერო ძიებანის მორიგი (43-ე) ტომისათვის წერილების მიღება გრძელდება 2022-ის 15 იანვრამდე.

წერილს უნდა დაერთოს რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (ქართული ვარიანტითურთ).

წერილი უნდა გაფორმდეს წინა ტომმებში დადგენილი წესებისამებრ.

წერილის ელქტრონული ვერსია  მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: grusidan@mail.ru