სიახლეები

საინფორმაციო წერილი

პატივცემულო კოლეგებო!

გვაქვს პატივი მოგიწვიოთ დიალექტოლოგიურ სამეცნიერო სესიაზე, რომელიც ჩატარდება 2022 წლის ოქტომბერში

(ჩატარების ადგილი და ზუსტი დრო დამატებით გეცნობებათ).

სესიაში მონაწილეობის მსურველმა მოხსენება (და არა მოხსენებათა თეზისები!)

უნდა გამოგზავნოს არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტში

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:giglemianilela5@gmail.com

მოხსენებების მიღება 25 სექტემბრამდე

მოთხოვნები კრებულში მოხსენებათა გაფორმებისათვის

მოხსენების მოცულობა — არაუმეტეს 5 გვერდისა

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:giglemianilela5@gmail.com

გვერდის ფორმატი: – А4; ფონტი – სილფაინი, ზომა 11

  1. ინტერვალი – 1,5
  2. ავტორის გვარი, სახელი პირველ ხაზზე (Bold); ერთი ინტერვალის გამოტოვებით სათაური (Bold) ზომა 14
  3. დამოწმება ტექსტში – ავტორი, გამოცემის წელი და გვერდი მრგვალ ფრჩხილებში: (ა. შანიძე 1953, 75; გ. დეეტერსი 1930, 125)
  4. ბიბლიოგრაფია: ზომა სტატიის ბოლოს ანბანზე დაალაგეთ გამოყენებული ლიტერატურა შემდეგი ნიმუშით:
  5. წიგნის ციტირების დროს:

. შანიძე 1953 – ა. შანიძე, ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები. I. მორფოლოგია, თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 1953

. დეეტერსი 1930 – G. Deeters, Das khartvelische verbum, Leipzig, 1930.

  • სტატიის ციტირების დროს:

არნ. ჩიქობავა 1940 – არნ. ჩიქობავა, მესამე პირის სუბიექტის უძველესი ნიშანი ქართველურ ენებში: ენიმკის მოამბე, ტ. 5-6, თბილისი, 1940

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის.

პატივისცემით,

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი