სიახლეები

„იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება“

წერილები არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ორგანოს „იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერებისათვის“ მიიღება ა. წ. 15 ოქტომბრამდე.

წერილის მოცულობა (ინგლისური რეზიუმეს ჩათვლით) არ უნდა აღემატებოდეს 20 გვერდს.

წერილი აწყობილი უნდა იყოს სილფაინის შრიფტით (შრიფტის მოცულობა – 12, სტრიქონებს შორის მანძილი – 1,5) და წარმოდგენილი – ნაბეჭდი სახით (ინსტიტუტის სწავლულ მდივანთან).

ცალკეულ შემთხვევაში წერილი შეიძლება გაიგზავნოს ფოსტაში:

giglemianilela5@gmail.com