განცხადება

წერილები ყოველწლიური თემატური კრებულისათვის

„ეტიმოლოგიური ძიებანი XIX  (2022 წ.)

მიიღება ა. წ. 15 ნოემბრამდე

წერილებს უნდა დაერთოს რეზიუმე (არაუმეტეს 1 გვერდისა) – ქართულ და ინგლისურ ენებზე.

ავტორებს ვთხოვთ: წერილს დაურთონ საძიებლისათვის განკუთვნილი ნუსხა ძირ-ფუძეებისა, და იგივე ძირ-ფუძეები წითლად მონიშნონ წერილის ელვერსიაში.

წერილის ელქტრონული ვერსია  მიიღება ელექტრონულ მისამართზე: dodo_mariami@yahoo.com

წერილის ფორმატი –  A 4,შრიფტი –  Sylfaen,  ICL_Symbol,

შრიფტის ზომა – 11,ინტერვალი სტრიქონებს შორის –  1,5