სიახლეები

ქართული  სიტყვის  კულტურის  საკითხების“  მორიგი − მე20  წიგნისათვის  სტატიები (ამონაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია) მიიღება 20 აგვისტომდე. წერილებს უნდა დაერთოს ინგლისური რეზიუმე (არაუმეტეს 2 გვერდისა). ფორმატი − A5, შრიფტი − Sylfaen, შრიფტის  ზომა − 10, ინტერვალი სტრიქონებს შორის − 1.5. სტატიები მიიღება შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე − burchuladzetea@gmail.com

Share Button
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი © 2007-2020